آخرین به‌روزرسانی:

ورق استیل

آلیاژ استیل 304 و 304L
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح وزن واحد واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.3 مات 2B 10320 ورق رول صنعتی استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.3 مات 2B 2.38 Kg/m کیلوگرم 175,700 تومان هر واحد418,166 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 304 عرض 1220 ضخامت 0.3 مات 2B 10321 ورق رول صنعتی استیل 304 عرض 1220 ضخامت 0.3 مات 2B 2.9 Kg/m کیلوگرم 175,700 تومان هر واحد509,530 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.3 مات 2B 10322 ورق رول صنعتی استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.3 مات 2B 2.97 Kg/m کیلوگرم 175,700 تومان هر واحد521,829 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.3 مات 2B 10323 ورق شیت صنعتی استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.3 مات 2B 7.08 Kg کیلوگرم 178,500 تومان هر واحد1,263,780 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.3 مات 2B 10324 ورق شیت صنعتی استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.3 مات 2B 7.43 Kg کیلوگرم 178,500 تومان هر واحد1,326,255 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.3 مات 2B 10325 ورق شیت صنعتی استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.3 مات 2B 4.76 Kg کیلوگرم 178,500 تومان هر واحد849,660 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.4 مات 2B 10347 ورق شیت صنعتی استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.4 مات 2B 6.34 Kg کیلوگرم 178,500 تومان هر واحد1,131,690 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.4 مات 2B 10342 ورق رول صنعتی استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.4 مات 2B 3.17 Kg/m کیلوگرم 175,700 تومان هر واحد556,969 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 304 عرض 1220 ضخامت 0.4 مات 2B 10343 ورق رول صنعتی استیل 304 عرض 1220 ضخامت 0.4 مات 2B 3.87 Kg/m کیلوگرم 175,700 تومان هر واحد679,959 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.4 مات 2B 10344 ورق رول صنعتی استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.4 مات 2B 3.97 Kg/m کیلوگرم 175,700 تومان هر واحد697,529 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 430
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح وزن واحد واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق شیت استیل 430 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.3 براق BA 10024 ورق شیت دکوراتیو استیل 430 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.3 براق BA 7.43 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد933,951 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.3 براق BA 10025 ورق شیت دکوراتیو استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.3 براق BA 4.76 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد598,332 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 430 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.3 خش دار No.4 10026 ورق شیت دکوراتیو استیل 430 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.3 خش دار No.4 7.08 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد889,956 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 430 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.3 خش دار No.4 10027 ورق شیت دکوراتیو استیل 430 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.3 خش دار No.4 7.43 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد933,951 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.3 خش دار No.4 10028 ورق شیت دکوراتیو استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.3 خش دار No.4 4.76 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد598,332 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.3 براق BA 10010 ورق رول دکوراتیو استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.3 براق BA 2.9 Kg/m کیلوگرم 107,500 تومان هر واحد311,750 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1250 ضخامت 0.3 براق BA 10011 ورق رول دکوراتیو استیل 430 عرض 1250 ضخامت 0.3 براق BA 2.97 Kg/m کیلوگرم 107,500 تومان هر واحد319,275 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1000 ضخامت 0.3 مات 2B 10310 ورق رول صنعتی استیل 430 عرض 1000 ضخامت 0.3 مات 2B 2.38 Kg/m کیلوگرم 107,500 تومان هر واحد255,850 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.3 مات 2B 10311 ورق رول صنعتی استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.3 مات 2B 2.9 Kg/m کیلوگرم 107,500 تومان هر واحد311,750 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 430 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.3 براق BA 10023 ورق شیت دکوراتیو استیل 430 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.3 براق BA 7.08 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد889,956 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 316L و 316Ti
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح وزن واحد واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق رول استیل 316L عرض 1500 ضخامت 1 مات 2B 10435 ورق رول صنعتی استیل 316L عرض 1500 ضخامت 1 مات 2B 11.9 Kg/m کیلوگرم 237,000 تومان۱۴٪275,700 تومان هر واحد2,820,300 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 316L عرض 1000 ضخامت 1 براق BA 10240 ورق رول دکوراتیو، صنعتی استیل 316L عرض 1000 ضخامت 1 براق BA 7.93 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد2,186,301 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 316L ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 مات 2B 10452 ورق شیت صنعتی استیل 316L ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 مات 2B 24.78 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد6,831,846 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 316L عرض 1250 ضخامت 1 براق BA 10241 ورق رول دکوراتیو، صنعتی استیل 316L عرض 1250 ضخامت 1 براق BA 9.91 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد2,732,187 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 316L ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 مات 2B 10453 ورق شیت صنعتی استیل 316L ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 مات 2B 35.69 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد9,839,733 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 316L عرض 1500 ضخامت 1 براق BA 10242 ورق رول دکوراتیو، صنعتی استیل 316L عرض 1500 ضخامت 1 براق BA 11.9 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد3,280,830 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 316L ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B 10454 ورق شیت صنعتی استیل 316L ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B 15.86 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد4,372,602 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 316L عرض 1000 ضخامت 1 خش دار No.4 10243 ورق رول دکوراتیو، صنعتی استیل 316L عرض 1000 ضخامت 1 خش دار No.4 7.93 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد2,186,301 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 316L عرض 1250 ضخامت 1 خش دار No.4 10244 ورق رول دکوراتیو، صنعتی استیل 316L عرض 1250 ضخامت 1 خش دار No.4 9.91 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد2,732,187 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 316L عرض 1500 ضخامت 1 خش دار No.4 10245 ورق رول دکوراتیو، صنعتی استیل 316L عرض 1500 ضخامت 1 خش دار No.4 11.9 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد3,280,830 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 310S
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح وزن واحد واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق رول استیل 310S عرض 1000 ضخامت 1 مات 2B 10440 ورق رول صنعتی استیل 310S عرض 1000 ضخامت 1 مات 2B 7.93 Kg/m کیلوگرم 584,800 تومان هر واحد4,637,464 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 310S عرض 1250 ضخامت 1 مات 2B 10441 ورق رول صنعتی استیل 310S عرض 1250 ضخامت 1 مات 2B 9.91 Kg/m کیلوگرم 584,800 تومان هر واحد5,795,368 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 310S عرض 1500 ضخامت 1 مات 2B 10442 ورق رول صنعتی استیل 310S عرض 1500 ضخامت 1 مات 2B 11.9 Kg/m کیلوگرم 584,800 تومان هر واحد6,959,120 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 310S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 مات 2B 10458 ورق شیت صنعتی استیل 310S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 مات 2B 24.78 Kg کیلوگرم 584,800 تومان هر واحد14,491,344 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 310S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 مات 2B 10459 ورق شیت صنعتی استیل 310S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 مات 2B 35.69 Kg کیلوگرم 584,800 تومان هر واحد20,871,512 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 310S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B 10460 ورق شیت صنعتی استیل 310S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B 15.86 Kg کیلوگرم 584,800 تومان هر واحد9,274,928 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 310S عرض 1250 ضخامت 1.25 مات 2B 10483 ورق رول صنعتی استیل 310S عرض 1250 ضخامت 1.25 مات 2B 12.39 Kg/m کیلوگرم 584,800 تومان هر واحد7,245,672 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 310S عرض 1500 ضخامت 1.25 مات 2B 10484 ورق رول صنعتی استیل 310S عرض 1500 ضخامت 1.25 مات 2B 14.87 Kg/m کیلوگرم 584,800 تومان هر واحد8,695,976 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 310S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.25 مات 2B 10500 ورق شیت صنعتی استیل 310S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.25 مات 2B 19.83 Kg کیلوگرم 584,800 تومان هر واحد11,596,584 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 310S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.25 مات 2B 10501 ورق شیت صنعتی استیل 310S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.25 مات 2B 30.98 Kg کیلوگرم 584,800 تومان هر واحد18,117,104 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 309S
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح وزن واحد واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق شیت استیل 309S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 مات 2B 10455 ورق شیت صنعتی استیل 309S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 مات 2B 24.78 Kg کیلوگرم 393,900 تومان هر واحد9,760,842 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 309S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 مات 2B 10456 ورق شیت صنعتی استیل 309S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 مات 2B 35.69 Kg کیلوگرم 393,900 تومان هر واحد14,058,291 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 309S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B 10457 ورق شیت صنعتی استیل 309S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B 15.86 Kg کیلوگرم 393,900 تومان هر واحد6,247,254 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 309S عرض 1250 ضخامت 1.25 مات 2B 10480 ورق رول صنعتی استیل 309S عرض 1250 ضخامت 1.25 مات 2B 12.39 Kg/m کیلوگرم 393,900 تومان هر واحد4,880,421 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 309S عرض 1500 ضخامت 1.25 مات 2B 10481 ورق رول صنعتی استیل 309S عرض 1500 ضخامت 1.25 مات 2B 14.87 Kg/m کیلوگرم 393,900 تومان هر واحد5,857,293 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 309S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.25 مات 2B 10497 ورق شیت صنعتی استیل 309S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.25 مات 2B 19.83 Kg کیلوگرم 393,900 تومان هر واحد7,811,037 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 309S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.25 مات 2B 10498 ورق شیت صنعتی استیل 309S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.25 مات 2B 30.98 Kg کیلوگرم 393,900 تومان هر واحد12,203,022 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 309S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.25 مات 2B 10499 ورق شیت صنعتی استیل 309S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.25 مات 2B 44.61 Kg کیلوگرم 393,900 تومان هر واحد17,571,879 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 309S عرض 1000 ضخامت 1.25 مات 2B 10479 ورق رول صنعتی استیل 309S عرض 1000 ضخامت 1.25 مات 2B 9.91 Kg/m کیلوگرم 393,900 تومان هر واحد3,903,549 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 309S عرض 1000 ضخامت 1.5 مات 2B 10519 ورق رول صنعتی استیل 309S عرض 1000 ضخامت 1.5 مات 2B 11.9 Kg/m کیلوگرم 393,900 تومان هر واحد4,687,410 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 321
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح وزن واحد واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق رول استیل 321 عرض 1250 ضخامت 1 مات 2B 10444 ورق رول صنعتی استیل 321 عرض 1250 ضخامت 1 مات 2B 9.91 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد2,732,187 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 مات 2B 10461 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 مات 2B 24.78 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد6,831,846 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 مات 2B 10462 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 مات 2B 35.69 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد9,839,733 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B 10463 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B 15.86 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد4,372,602 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 321 عرض 1500 ضخامت 1.25 مات 2B 10487 ورق رول صنعتی استیل 321 عرض 1500 ضخامت 1.25 مات 2B 14.87 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد4,099,659 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.25 مات 2B 10503 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.25 مات 2B 19.83 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد5,467,131 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.25 مات 2B 10504 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.25 مات 2B 30.98 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد8,541,186 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.25 مات 2B 10505 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.25 مات 2B 44.61 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد12,298,977 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 321 عرض 1000 ضخامت 1.25 مات 2B 10485 ورق رول صنعتی استیل 321 عرض 1000 ضخامت 1.25 مات 2B 9.91 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد2,732,187 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 321 عرض 1250 ضخامت 1.25 مات 2B 10486 ورق رول صنعتی استیل 321 عرض 1250 ضخامت 1.25 مات 2B 12.39 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد3,415,923 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 314
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح وزن واحد واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق رول استیل 314 عرض 1000 ضخامت 1 مات 2B 10448 ورق رول صنعتی استیل 314 عرض 1000 ضخامت 1 مات 2B 7.93 Kg/m کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 314 عرض 1500 ضخامت 1 مات 2B 10450 ورق رول صنعتی استیل 314 عرض 1500 ضخامت 1 مات 2B 11.9 Kg/m کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 314 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 مات 2B 10468 ورق شیت صنعتی استیل 314 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 مات 2B 35.69 Kg کیلوگرم 3,000 تومان هر واحد107,070 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 314 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B 10469 ورق شیت صنعتی استیل 314 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B 15.86 Kg کیلوگرم 3,000 تومان هر واحد47,580 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 314 ابعاد 1500*6000 ضخامت 2 مات 2B 10607 ورق شیت صنعتی استیل 314 ابعاد 1500*6000 ضخامت 2 مات 2B 142.74 Kg کیلوگرم 3,000 تومان هر واحد428,220 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 314 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 مات 2B 10608 ورق شیت صنعتی استیل 314 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 مات 2B 31.72 Kg کیلوگرم 3,000 تومان هر واحد95,160 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 314 عرض 1000 ضخامت 2 مات 2B 10582 ورق رول صنعتی استیل 314 عرض 1000 ضخامت 2 مات 2B 15.86 Kg/m کیلوگرم 3,000 تومان هر واحد47,580 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 314 عرض 1500 ضخامت 2 مات 2B 10584 ورق رول صنعتی استیل 314 عرض 1500 ضخامت 2 مات 2B 23.79 Kg/m کیلوگرم 3,000 تومان هر واحد71,370 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 314 ابعاد 1500*3000 ضخامت 2 مات 2B 10606 ورق شیت صنعتی استیل 314 ابعاد 1500*3000 ضخامت 2 مات 2B 71.37 Kg کیلوگرم 3,000 تومان هر واحد214,110 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 314 عرض 1000 ضخامت 3 مات 2B 10682 ورق رول صنعتی استیل 314 عرض 1000 ضخامت 3 مات 2B 23.79 Kg/m کیلوگرم 3,000 تومان هر واحد71,370 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 420
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح وزن واحد واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق رول استیل 420 عرض 1500 ضخامت 2 مات No.1 A11207 ورق رول صنعتی استیل 420 عرض 1500 ضخامت 2 مات NO.1 23.79 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد2,990,403 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 420 عرض 1000 ضخامت 2 مات No.1 A11197 ورق رول صنعتی استیل 420 عرض 1000 ضخامت 2 مات NO.1 15.86 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد1,993,602 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 420 عرض 1500 ضخامت 3 مات No.1 A11208 ورق رول صنعتی استیل 420 عرض 1500 ضخامت 3 مات NO.1 35.69 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد4,486,233 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 420 عرض 1000 ضخامت 3 مات No.1 A11198 ورق رول صنعتی استیل 420 عرض 1000 ضخامت 3 مات NO.1 23.79 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد2,990,403 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 420 عرض 1500 ضخامت 4 مات No.1 A11209 ورق رول صنعتی استیل 420 عرض 1500 ضخامت 4 مات NO.1 47.58 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد5,980,806 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 420 عرض 1000 ضخامت 4 مات No.1 A11199 ورق رول صنعتی استیل 420 عرض 1000 ضخامت 4 مات NO.1 31.72 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد3,987,204 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 420 عرض 1500 ضخامت 5 مات No.1 A11210 ورق رول صنعتی استیل 420 عرض 1500 ضخامت 5 مات NO.1 59.48 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد7,476,636 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 420 عرض 1000 ضخامت 5 مات No.1 A11200 ورق رول صنعتی استیل 420 عرض 1000 ضخامت 5 مات NO.1 39.65 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد4,984,005 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 420 عرض 1500 ضخامت 6 مات No.1 A11211 ورق رول صنعتی استیل 420 عرض 1500 ضخامت 6 مات NO.1 71.37 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد8,971,209 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 420 عرض 1000 ضخامت 6 مات No.1 A11201 ورق رول صنعتی استیل 420 عرض 1000 ضخامت 6 مات NO.1 47.58 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد5,980,806 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات

راهنمای خرید ورق استیل

خرید ورق استیل مناسب می‌تواند شما را در رسیدن به طول عمر بالا و کیفیت مرغوب سازه‌ها و مصنوعاتی که می‌سازید یاری کند. با استفاده از انواع ورق استیل، طبق نیازی که دارید، می‌توانید باکیفیت‌ترین محصولات را داشته باشید. همچنین بر خلاف تصور رایج، این ورق‌ها بسیار مقرون به صرفه‌ هستند چون که قیمت استیل به نسبت طول عمر و مشخصات فنی آن، این آلیاژها را به یکی از انتخاب‌های همیشگی در صنعت تبدیل کرده است. اما از کجا باید بدانیم که کدام ورق استیل مناسب کار ماست؟ آخرین قیمت فروش ورق استیل را از کدام منبع بپرسیم؟ برای خرید و استعلام قیمت ورق استیل چه کار کنیم؟ خاصیت آلیاژهای مختلف ورق استیل چیست؟

استیل رخ به عنوان وارد کننده استینلس استیل و یکی از فعالات تخصصی بازار استیل ایران به شما کمک می‌کند تا اطلاعاتی مفیدی راجع به ورق‌های استیل داشته باشید تا بهترین گزینه را متناسب با کار خود انتخاب کنید. اگر قصد خرید پروفیل استیل را دارید می توانید بر روی لینک کلیک کنید و البته در مورد ورق استیل تا آخر این مطلب با ما همراه باشید.

انواع ورق استیل
انواع ورق استیل

انواع ورق استیل چیست؟

ورق‌های استیل به سبب استفاده از آلیاژ‌های مختلف، ابعاد مختلف و شکل ظاهری مختلف، انواع زیادی دارند. این تنوع در ورق‌های استیل بر اساس نیاز گستره‌ای که از طرف صنایع مختلف مطرح شده بوجود آمده است. همچنین ورق‌های استیل را می‌توان در ابعاد و کیفیت سطحی‌های مختلف به شکل رول و شیت تامین کرد و خرید ورق استیل هم با در نظر گرفتن انواع مختلف آن و ویژگی‌های مورد نیاز مصرف کننده انجام می‌شود. توانایی شکل پذیری و سازگاری با فرایندهای تولیدی این ورق به صنایع اجازه می‌دهد تا انواع محصولات را از ورق‌های استیل تولید کنند.

نمونه‌های زیر را می‌توان به عنوان انواع رایج ورق استیل در نظر گرفت:

همچنین می‌توان ورق استیل را بر اساس نوع آلیاژ به کار رفته در آن به انواع زیر تقسیم بندی کرد:

قیمت ورق استیل در هر کدام از آلیاژها و دسته بندی‌های بالا متفاوت است و بر اساس نیاز و کاربرد خود باید نوع ورق استیل را انتخاب کنید.

ویژگی‌های ورق استیل

اصلی‌ترین دلیل استفاده گستره از ورق استیل در صنعت، کاربردها و ویژگی‌های بسیار بارز ورق استیل است. آلیاژهای مختلف از انواع ورق استیل وجود دارند که هر کدام از آن‌ها دارای استانداردها و مشخصات فنی مخصوص به خود هستند. برای تولید فولاد ضدزنگ یا استنلس استیل، عناصر آلیاژی مثل کروم، نیکل، مولیبدن و... به آهن اضافه می‌شوند. کروم باعث مقاومت بسیار خوب استیل در برابر خوردگی می‌شود. کروم با تشکیل یک لایه اکسیدی بر روی سطح استیل به اکسیژن و مواد خورنده اجازه عبور نمی‌دهد و به این شکل سبب مقاومت در برابر خوردگی می‌شود.

قیمت ورق استیل با در نظر گرفتن چند پارامتر تعیین می‌شود که یکی از مهمترین آن‌ها نوع آلیاژ ورق استیل است. هر آلیاژ ویژگی‌ها و قابلیت‌های متفاوتی دارد که آن‌ها را برای استفاده در صنایع مختلف مناسب کرده است. شما می‌توانید با شناخت ویژگی‌های انواع ورق استیل بهینه‌ترین انتخاب را در هنگام خرید ورق استیل برای کاربرد خود داشته باشید.

ویژگی‌های زیر تفاوت اصلی انواع ورق استیل با دیگر آلیاژهای فولادی است:

 • داشتن مقاومت بالا در برابر انواع خوردگی‌ها
 • داشتن ظاهر جذاب و زیبا و توانایی پولیش شدن با کیفیت‌های متنوع مات و براق
 • داشتن خواص مکانیکی مطلوب
 • قابلیت حفظ خواص در حرارت و گرما و همچنین دماهای برودتی
 • طول عمر مفید بالا و نیاز به حداقل هزینه نگهداری
 • داشتن قابلیت جوشکاری، ماشین‌کاری، ریخته‌گری، فورج، کشش عمیق و خم‌کاری
 • امکان بازیافت و استفاده مجدد
 • قابلیت تمیز و استریل شدن
خرید ورق استیل برای ساخت مخازن و اتاقک استیل
خرید ورق استیل برای ساخت مخازن و اتاقک استیل

کاربرد ورق استیل در صنایع مختلف

یکی از بیشترین کاربردهای ورق‌های استیل در صنعت ساختمان است. در ساخت و ساز بنا به دلایل بسیار زیادی ورق استیل یکی از محبوب‌ترین متریال‌های مورد استفاده است. داشتن ظاهری زیبا، استحکام بالا، مقاومت بسیار خوب در برابر خوردگی و... این ورق‌ها را به یکی از مناسب‌ترین ورق‌ها برای ساخت و ساز تبدیل کرده است. از طرف دیگر صنایع غذایی هم به دلیل خصوصیات بهداشتی و بی ضرر بودن استیل از مشتریان اصلی ورق استیل هستند. صنایع دیگر نیز از این ورق استفاده می‌کنند.

صنایعی مانند تولید سیمان، تولید کاغذ، تولید مواد شیمیایی، تولید سرامیک و به طور کلی انواع صنایعی با کوره‌ها و مبدل‌ها برای فرآوری مواد مختلف سروکار دارند، از ورق‌های استیل استفاده می‌کنند و همواره به دنبال خرید ورق استیل هستند. ورق استیل کاربرد‌های دیگری نیز دارد که جنبه تزئینی و دکوراتیو دارد. برای مثال در پوشش دیواره و اتاقک آسانسور از ورق استیل استفاده می‌کنند. به منظور این کاربرد از ورق‌های استیل طرح‌دار، خش‌دار یا آینه‌ای برای زیبایی بیشتر بهره می‌برند.

همچنین برای تولید سینک‌های ظرفشویی هم عمدتاً از ورق استیل با ضخامت حدود 1 میلی‌متر یا کمی بیشتر استفاده می‌شود. علت آن نیز مقاومت ورق‌های استیل در برابر خط و خش و خوردگی است و قابلیت تمیز شدن بسیار مطلوب آن است. این ویژگی‌ها استفاده از ورق‌های استیل در آشپرخانه را بسیار رایج کرده است. اینکه شما به کدام نوع ورق استیل و با چه ضخامتی نیاز دارید، با در نظر گرفتن نحوه ساخت محصول مشخص می‌شود. از جمله پرکاربردترین ضخامت‌های ورق استیل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ورق استیل 0.3
 • ورق استیل 0.5
 • ورق استیل 1 میل
 • ورق استیل 5 میل
 • ورق استیل 2 میل
 • ورق استیل 3 میل
 • ورق استیل 4 میل

قیمت ورق استیل معمولاً بر اساس وزن محاسبه می‌شود و طبیعی است هرچه ضخامت‌ ورق بیشتر باشد هر شیت آن گران‌تر خواهد شد که دلیل آن هم بیشتر شدن وزن شیت و ورق است.

کاربرد ورق استیل در تجهیزات آشپزخانه صنعتی
کاربرد ورق استیل در تجهیزات آشپزخانه صنعتی

آلیاژهای مختلف ورق استیل چیست؟

همانند لوله و پروفیل استیل، ورق استیل نیز یک محصول ساخته شده از فولاد ضدزنگ یا استنلس استیل است. استفاده از آلیاژهای متفاوت، مشخصات فنی گوناگون و خواص مکانیکی مختلف را به ورق استیل می‌بخشد که این امر باعث شده که ورق استیل در صنایع زیادی مورد استفاده قرار بگیرد. خرید ورق استیل در صنایع مختلف کوچک تا بزرگ مانند خودرو سازی، صنایع لوازم خانگی و... رایج است.

بسته به نوع آلیاژ، خاصیت ورق استیل هم تغییر می‌کند. کم و زیاد شدن درصد کربن، نیکل، کروم و چند عنصر دیگر در تغییر میزان سختی و سایر ویژگی‌ها موثر است. همچنین میزان عناصر آلیاژی و انواع آن می‌تواند بر قیمت ورق استیل نیز تاثیرگذار باشد. زیرا که نیکل و برخی از عناصر آلیاژی از جملع عناصر بسیار گران در صنعت فولاد سازی هستند. فروش انواع ورق استیل با آلیاژهای متفاوت، در استیل رخ انجام می‌شود و می‌توانید انواع آلیاژهای ورق استیل را در دسته بندی ورق سایت، پیدا کنید.

در ادامه به بررسی انواع آلیاژهای استفاده شده در ساخت ورق استیل می پردازیم:

ورق استیل سری 300

این آلیاژها، رایج‌ترین و پُرکاربردترین آلیاژها برای ساخت ورق‌های استیل هستند. داشتن خاصیت ضدزنگ، مقاومت به خوردگی، قابلیت جوشکاری، انعطاف‌پذیری و غیرمغناطیسی بودن آلیاژ، این سری را پرفروش‌ترین نوع آلیاژ استیل کرده است. همچنین استیل با داشتن قابلیت تمیز و استریل شدن بسیار عالی آن را به یکی از پرکاربردترین متریال‌های مورد استفاده در صنایع غذایی و بهداشتی اعم از وسایل آشپزخانه و یا حتی صنابع پزشکی کرده است. ورق استیل 304 یا ورق نگیر، یکی از شناخته شده‌ترین و پرمصرف‌ترین ورق‌های استیل موجود در بازار است.

برای تولید سینک ظرفشویی، بدنه یخچال و فریزر، لباسشویی، ظرفشویی و دیگر تجهیزات آشپزخانه می‌توان از این ورق استفاده کرد. خرید ورق استیل 304 برای تولید کنندگان نرده استیل هم کاربرد زیادی دارد. قابلیت برش، جوش، پرداخت و شکل پذیری ورق 304 به تولیدکنندگان کمک می‌کند تا از این ورق برای کاربردهایی مانند تولید سقف و بدنه آسانسور، نرده راه پله و پنجره و تولید نرده و اتصالات استیل نیز استفاده کنند.

شما می‌توانید قیمت روز ورق استیل 304 براق و مات را از سایت استیل رخ مشاهده فرمایید. به غیر از فروش ورق استیل 304، می‌توانید ورق استیل 301، ورق استیل 321 و ورق استیل 309S را هم برای انواع کاربردهای صنعتی در نظر داشته باشید.

ورق استیل سری 400

ورق‌های سری 400 نسبت به ورق‌های سری 300 استحکام بیشتری دارند. اما یکی از معایب آن‌ها نسبت به سری 300 قابلتی جوش‌پذیری کمتر آن‌ها است. این ورق‌ها با داشتن استحکام بیشتر نسبت به سری 300 در محیط‌های تحت تنش کاربرد بسیار فراوانی دارند. سری 400 نیز به عنوان ورق‌های استینلس یا ضد زنگ شناخته می‌شود. مقاومت به خوردگی و ضد زنگ بودن (البته کمتر از سری 300) و خاصیت مغناطیسی ویژگی‌های مهم سری 400 هستند. خرید ورق استیل 420، برای تولیدکنندگان قاشق و چنگال و لوازم جراحی مناسب است.

گرید رایج در این خانواده ورق استیل 430 یا ورق بگیر است که به دلیل قیمت کمتر نسبت به 304 بسیار مورد توجه است. این ورق‌ها در تزیینات منزل و دکوراسیون استفاده می‌شود. فروش ورق استیل 430 به عنوان ورق استیل دکوراتیو و همچنین صنعتی رایج است. به غیر از این موارد می‌توانید قیمت ورق استیل 410 (دارای مقاومت بالا در برابر سایش) و ورق استیل 440 (استحکام بالا و مقاوم به دمای بالا) را با توجه به نیاز خود با یکدیگر مقایسه کرده و مقرون به صرفه‌ترین ورق را برای استفاده خود در نظر بگیرید.

استعلام قیمت ورق استیل برای طراحی دکوراسیون داخلی و خارجی
استعلام قیمت ورق استیل برای طراحی دکوراسیون داخلی و خارجی

قیمت ورق استیل

همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، قیمت ورق استیل به عوامل مختلفی بستگی دارد. عناصر آلیاژی، شکل و ابعاد ورق بر قیمت این ورق‌ها تاثیرگذار است. ضخامت استیل نیز با قیمت ورق‌های استیل رابطه مستقیم دارد. همچنین از آنجا که استیل از آلیاژهای آهنی هستند، قیمت جهانی آهن می‌تواند تاثیر زیادی روی قیمت ورق داشته باشد. با توجه به میزان عناصر آلیاژی و قیمت هرکدام از این عناصر، قیمت فروش ورق استیل نیز تعیین می‌شود. عناصری مثل نیکل بسیار گران هستند و هرچه میزان آن‌ها در ساختار استیل بیشتر باشد، به طبع قیمت ورق نیز بیشتر می‌شود.

درصد کربن موجود در ورق‌های استیل بین 0.02 تا 2% است. در آلیاژهای ورق استیل از درصدهای متفاوت کربن استفاده می‌شود. هر صنعت می‌تواند با توجه به نیاز خود، محصولات ورق استیل را خریداری کند. با این حال، فروش ورق استیل عمدتا در بین صنایع تولیدی و ساختمانی رایج است.

خرید ورق استیل با وجود ویژگی‌های آن، می‌تواند کاربرد زیادی در صنایع مختلف داشته باشد. قیمت ورق استیل صنایع مختلف هم ممکن است با هم تفاوت زیادی داشته باشد. برای آشنایی بیشتر با انواع محصولات استیل می توانید راهنمای جامع انواع ورق استیل را مطالعه کنید.

خرید ورق استیل

با در نظر گرفتن قیمت ورق استیل دکوراتیو، ورق استیل طلایی و…، این شما هستید که باید برای خرید ورق تصمیم بگیرید. همانطور که اشاره شد کاربرد انواع ورق استیل، متنوع و متفاوت است. قابلیت‌های ورق استیل آنقدر گسترده است که می‌توانید تقریبا برای هر کاربردی خرید ورق استیل را در نظر بگیرید.

استیل رخ با فروش انواع ورق‌های استیل می‌تواند شما را همراهی کند. شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت انواع ورق استیل از جمله ورق استیل 304 یا ورق استیل نگیر و ورق استیل 430 یا ورق استیل بگیر، با کارشناسان استیل رخ در ارتباط باشد. همچنین برای مشاوره قیمت خرید انواع ورق استیل نیز می‌توانید با متخصصان استیل رخ در ارتباط بوده و از تجربیات آن‌ها برای یک خرید بهتر استفاده کنید.

سوالات متداول

ورق استیل یا استنلس استیل چیست؟

ورق استیل یکی از محصولات تخت فولاد ضدزنگ است که به صورت رول و شیت عرضه می‌شود. در ترکیب ورق‌های استیل معمولا به میزان 0.02 تا 2% کربن به زمینه آهنی آلیاژ افزوده می‌شود و حداقل 10.5% کروم در ساختار خود دارند. آلیاژهای فولاد ضد زنگ (استنلس استیل) با خصوصیت دوام و مقاومت به خوردگی شناخته می شوند و بهمین دلیل کاربردهای متنوعی در صنایع مختلف دارند. همچنین تنوع پرداخت سطوح (مات، براق، خشدار) و تنوع رنگی ورق استیل را به متریالی پر کاربرد در نمای داخلی و خارجی ساختمان ها تبدیل کرده است.

علت استفاده از کروم در آلیاژهای استیل چیست؟

کروم به دلیل ایجاد یک لایه اکسید غیر فعال بصورت محافط بر روی سطح آلیاژ سبب مقاومت بسیار خوب آن در برابر خوردگی می‌شود. درحقیقت لایه اکسید کروم ارتباط آهن موجود در استیل را با اکسیژن و سایر مواد خورنده موجود در محیط قطع می‌کند.

کاربرد ورق استیل چیست؟

بطور کلی دو خاصیت دوام و مقاومت به خوردگی و از طرف دیگر زیبایی ظاهری موجب استفاده ورق استیل در کاربردهای صنعتی و دکوراتیو گردیده است. در محیط های اسیدی مانند صنایع غذایی و دارویی، شیمیایی و پتروشیمی، گریدهای 304 و 316 کاربرد فراوان دارند. همچنین در صنایع تهویه و تأسیسات، ساخت مخازن، آشپزخانه صنعتی و تجهیزات پزشکی از جمله صنایع مصرف کننده ورق استیل می باشند. از کاربرد ورق استیل در معماری نیز می توان به ساخت نمای بیرونی و داخلی ساختمان، درب ها و آسانسورها اشاره کرد.

چه آلیاژهایی از ورق استیل پرکاربرد است؟

انواع آلیاژهای استیل موجب کاربری های متنوع آن می شود. ورق استیل 304 پرکاربرد ترین آلیاژ استنلس استیل است  که به ورق نگیر معروف است. چراکه خاصیت مغناطیسی ندارد. این آلیاژ هم کاربرد صنعتی دارد و هم دکوراتیو. ورق استیل 304 در برابر اسید نیتریک و اسید استیک مقاوم است. در مواردی که نیاز به مقاومت بالاتری در برابر خورندگی باشد مانند وجود محیطهای اسیدی نظیر هیدروکلیدک اسید و اسید سیتریک، آلیاژ 316 بکار می رود که بعلت داشتن مولیبدن مقاومت بالایی به خوردگی حفره‌ای دارد. ورق 430 نیز مقاومت مناسبی نسبت به خوردگی دارد و در برابر برخی از اسیدها نظیر اسید نیتریک مقاوم است. ورق 430 به ورق بگیر معروف است چراکه خاصیت مغناطیسی دارد. در صنایعی که مقاومت بالا به حرارت لازم است آلیاژهای 309، 310 یا 314 استفاده می شود که به ورق‌های نسوز معروفند. ورق 321 نیز نسبتا مقاومت خوبی نسبت به حرارت دارد و در مقابل عوارض فیزیکی نظیر ساییدگی مقاوم است و به همین دلیل در بازار به ورق ضد سایش معروف است.

آیا ورق استیل رنگی هم وجود دارد؟

ورق استیل را غالباً به رنگ نقره‌ای مشاهده کرده‌اید؛ اما باید بگوییم باتوجه‌ به پیشرفت تکنولوژی امکان تولید استیل در رنگ‌های مختلف نیز وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توانیم به طلایی، رُزگلد، نوک مدادی، آبی، قرمز، مشکی و برنز اشاره کنیم. ورق رنگی استیل از خواص و ویژگی‌های متعددی برخوردار است و در طول زمان کمتر دستخوش تغییراتی همچون فرسودگی و زنگ‌زدگی خواهد شد.بهترین روش تولید ورق‌ استیل رنگی، PVD است که به معنای رسوب یا لایه نشانی فیزیکی بخار فلزات است. این روش باید در فضای خلاء صورت بگیرد که در این مطلب به بررسی آن‌ها پرداختیم.

ورق استیل از کجا بخرم؟

برای خرید انواع ورق استیل را در سایت استیل رخ با استفاده از ابزار های جستجو و فیلتر، با تعیین مشخصات ورق مورد نظر نظیر آلیاژ، ضخامت، کیفیت سطح و ... می توانید استعلام قیمت نمایید. همچنین از طریق تماس با شماره تلفن 02167265 می توانید به کارشناسان متخصص ما متصل شوید و با توجه به کاربری مورد نظرتان، بهترین گزینه را انتخاب و اقدام به ثبت سفارش نمایید.

درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید