آخرین به‌روزرسانی:

میلگرد استیل

آلیاژ استیل 304
نام محصول شناسه محصول وزن شاخه طول آلیاژ سایز عددی اندازه واحد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
میلگرد استیل 304 قطر 3 35001 0.34 Kg شاخه 6 متری استیل 304 قطر 3 کیلوگرم میلگرد 230,300 تومان هر شاخه78,302 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 304 قطر 4 35002 0.6 Kg شاخه 6 متری استیل 304 قطر 4 کیلوگرم میلگرد 230,300 تومان هر شاخه138,180 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 304 قطر 5 35003 0.93 Kg شاخه 6 متری استیل 304 قطر 5 کیلوگرم میلگرد 230,300 تومان هر شاخه214,179 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 304 قطر 6 35004 1.34 Kg شاخه 6 متری استیل 304 قطر 6 کیلوگرم میلگرد 230,300 تومان هر شاخه308,602 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 304 قطر 8 35005 2.39 Kg شاخه 6 متری استیل 304 قطر 8 کیلوگرم میلگرد 230,300 تومان هر شاخه550,417 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 304 قطر 10 35006 3.74 Kg شاخه 6 متری استیل 304 قطر 10 کیلوگرم میلگرد 230,300 تومان هر شاخه861,322 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 304 قطر 12 35007 5.38 Kg شاخه 6 متری استیل 304 قطر 12 کیلوگرم میلگرد 230,300 تومان هر شاخه1,239,014 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 304 قطر 14 35008 7.32 Kg شاخه 6 متری استیل 304 قطر 14 کیلوگرم میلگرد 230,300 تومان هر شاخه1,685,796 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 304 قطر 15 35009 8.4 Kg شاخه 6 متری استیل 304 قطر 15 کیلوگرم میلگرد 230,300 تومان هر شاخه1,934,520 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 304 قطر 16 35010 9.56 Kg شاخه 6 متری استیل 304 قطر 16 کیلوگرم میلگرد 230,300 تومان هر شاخه2,201,668 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 316
نام محصول شناسه محصول وزن شاخه طول آلیاژ سایز عددی اندازه واحد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
میلگرد استیل 316 قطر 3 35049 0.34 Kg شاخه 6 متری استیل 316 قطر 3 کیلوگرم میلگرد 325,700 تومان هر شاخه110,738 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 316 قطر 4 35050 0.6 Kg شاخه 6 متری استیل 316 قطر 4 کیلوگرم میلگرد 325,700 تومان هر شاخه195,420 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 316 قطر 5 35051 0.93 Kg شاخه 6 متری استیل 316 قطر 5 کیلوگرم میلگرد 325,700 تومان هر شاخه302,901 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 316 قطر 6 35052 1.34 Kg شاخه 6 متری استیل 316 قطر 6 کیلوگرم میلگرد 325,700 تومان هر شاخه436,438 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 316 قطر 8 35053 2.39 Kg شاخه 6 متری استیل 316 قطر 8 کیلوگرم میلگرد 325,700 تومان هر شاخه778,423 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 316 قطر 10 35054 3.74 Kg شاخه 6 متری استیل 316 قطر 10 کیلوگرم میلگرد 325,700 تومان هر شاخه1,218,118 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 316 قطر 12 35055 5.38 Kg شاخه 6 متری استیل 316 قطر 12 کیلوگرم میلگرد 325,700 تومان هر شاخه1,752,266 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 316 قطر 14 35056 7.32 Kg شاخه 6 متری استیل 316 قطر 14 کیلوگرم میلگرد 325,700 تومان هر شاخه2,384,124 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 316 قطر 15 35057 8.4 Kg شاخه 6 متری استیل 316 قطر 15 کیلوگرم میلگرد 325,700 تومان هر شاخه2,735,880 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 316 قطر 16 35058 9.56 Kg شاخه 6 متری استیل 316 قطر 16 کیلوگرم میلگرد 325,700 تومان هر شاخه3,113,692 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 310
نام محصول شناسه محصول وزن شاخه طول آلیاژ سایز عددی اندازه واحد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
میلگرد استیل 310 قطر 10 35098 3.74 Kg شاخه 6 متری استیل 310 قطر 10 کیلوگرم میلگرد 721,200 تومان هر شاخه2,697,288 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 310 قطر 12 35099 5.38 Kg شاخه 6 متری استیل 310 قطر 12 کیلوگرم میلگرد 721,200 تومان هر شاخه3,880,056 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 310 قطر 16 35100 9.56 Kg شاخه 6 متری استیل 310 قطر 16 کیلوگرم میلگرد 721,200 تومان هر شاخه6,894,672 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 310 قطر 20 35101 14.94 Kg شاخه 6 متری استیل 310 قطر 20 کیلوگرم میلگرد 721,200 تومان هر شاخه10,774,728 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 310 قطر 30 35102 33.62 Kg شاخه 6 متری استیل 310 قطر 30 کیلوگرم میلگرد 721,200 تومان هر شاخه24,246,744 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 310 قطر 40 35103 59.76 Kg شاخه 6 متری استیل 310 قطر 40 کیلوگرم میلگرد 721,200 تومان هر شاخه43,098,912 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 310 قطر 50 35104 93.38 Kg شاخه 6 متری استیل 310 قطر 50 کیلوگرم میلگرد 721,200 تومان هر شاخه67,345,656 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 310 قطر 60 35105 134.46 Kg شاخه 6 متری استیل 310 قطر 60 کیلوگرم میلگرد 721,200 تومان هر شاخه96,972,552 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 310 قطر 70 35106 183.02 Kg شاخه 6 متری استیل 310 قطر 70 کیلوگرم میلگرد 721,200 تومان هر شاخه131,994,024 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 420
نام محصول شناسه محصول وزن شاخه طول آلیاژ سایز عددی اندازه واحد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
میلگرد استیل 420 قطر 10 A30239 3.74 Kg شاخه 6 متری استیل 420 قطر 10 کیلوگرم میلگرد 139,400 تومان هر شاخه521,356 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 420 قطر 15 A30240 8.4 Kg شاخه 6 متری استیل 420 قطر 15 کیلوگرم میلگرد 139,400 تومان هر شاخه1,170,960 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 420 قطر 20 A30241 14.94 Kg شاخه 6 متری استیل 420 قطر 20 کیلوگرم میلگرد 139,400 تومان هر شاخه2,082,636 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 420 قطر 30 A30242 33.62 Kg شاخه 6 متری استیل 420 قطر 30 کیلوگرم میلگرد 139,400 تومان هر شاخه4,686,628 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 420 قطر 40 A30243 59.76 Kg شاخه 6 متری استیل 420 قطر 40 کیلوگرم میلگرد 139,400 تومان هر شاخه8,330,544 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 420 قطر 50 A30244 93.38 Kg شاخه 6 متری استیل 420 قطر 50 کیلوگرم میلگرد 139,400 تومان هر شاخه13,017,172 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 420 قطر 60 A30245 134.46 Kg شاخه 6 متری استیل 420 قطر 60 کیلوگرم میلگرد 139,400 تومان هر شاخه18,743,724 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 420 قطر 80 A30246 239.04 Kg شاخه 6 متری استیل 420 قطر 80 کیلوگرم میلگرد 139,400 تومان هر شاخه33,322,176 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 420 قطر 100 A30247 373.5 Kg شاخه 6 متری استیل 420 قطر 100 کیلوگرم میلگرد 139,400 تومان هر شاخه52,065,900 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 420 قطر 120 A30248 537.84 Kg شاخه 6 متری استیل 420 قطر 120 کیلوگرم میلگرد 139,400 تومان هر شاخه74,974,896 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات

میلگرد و مفتول استیل

میلگرد استیل یا شفت استیل و مفتول استیل از مهم‌ترین متریال‌های قطعه سازی و ساخت و ساز هستند. از ساخت انواع قطعات صنعتی و سازه‌های ماشین‌آلات گرفته تا ساخت سازه‌های عمرانی، میلگرد از اصلی‌ترین مواد اولیه است که استفاده از آن در صنایع ضروری است. میلگرد و مفتول استیل می‌توانند بسته به استفاده آن‌ها نقش‌های مهم و متفاوتی را ایفا کنند. به همین دلیل خرید میلگرد استیل باکیفیت و با قیمت میلگرد استیل مناسب که بتواند نیازهای فنی مورد نظر را به خوبی رفع کند، یک ضرورت برای صنعتگران است.

قبل از اقدام به خرید لازم است اول به نوع نیاز و کاربری مدنظر خود و دوم آشنایی با ویژگی‌های فنی این محصول بپردازید تا بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید. اگر قصد خرید میلگرد و مفتول استیل را دارید و یا علاقه‌مند به آشنایی با این محصول هستید حتما تا پایان این متن همراه ما باشید.

قیمت میلگرد استیل
قیمت میلگرد استیل

میلگرد استیل چیست؟

ساده‌ترین تعریف میلگرد استیل یا شفت استیل این است که میلگرد، مقطعی دایره شکل و بصورت میله‌ی بلند از جنس فولاد است که از آلیاژ‌های مختلف ساخته شده و دارای طول و قطر‌های مختلفی هستند. میلگرد فولادی ضد زنگ یا میلگرد استیل (Stainless Steel Bar)، میلگردهای آلیاژهای فولاد کم کربن هستند که حداقل 10.5% کروم و عناصر آلیاژی دیگری مثل نیکل، سیلیکون، منگنز و مولیبدن در ساختار خود دارند. این عناصر اغلب برای بهبود قابلیت ماشینکاری، فرم‌پذیری و جوش‌پذیری به ساختار فولاد اضافه می‌شوند و باعث بهبود عملکرد میلگرد در فرایندهای تولیدی متفاوت می‌شود.

وجود عنصر کروم در ساختار میلگرد استیل باعث مقاومت بسیار خوب در برابر خوردگی داده است. مکانیز این مقاومت در برابر خوردگی بدین شکل است که وجود کروم باعث ایجاد یک لایه اکسید کروم محافظ می‌شود و باعث جلوگیری از نفود مواد خورنده به سطح فلز می‌شود. برای دستیابی به ویژگی‌های خاص و استفاده در کاربردهای مورد نظر، آلیاژهای تیتانیوم، مولیبدن، مس یا نیتروژن نیز در استیل به کار گرفته می‌شوند. تغییر در درصد عناصر سازنده و ترکیبات انواع میلگرد ضدزنگ می‌تواند باعث تغییر در خواص مکانیکی میلگرد و همچنین تغییر قیمت میلگرد استیل شود.

کاربرد بسیار زیاد میلگردهای استیل به این دلیل است که می‌توان از آنها در ساخت انواع قطعات صنعتی بر پایه ماشین‌کاری و فرم‌دهی استفاده کرد. میلگرد فولادی ضد زنگ اغلب به صورت شاخه‌ای و گاهی در طولهای کمتر به سفارش مشتری برش و عرضه می‌شوند.

شما می‌توانید آخرین و به روزترین لیست قیمت میلگرد استیل را از سایت استیل رخ دریافت کنید.

مشخصات میلگرد استیل

قبل از خرید و رسیدن به قیمت خرید میلگرد استیل، باید با مشخصات فنی و فیزیکی و معیارهای طبقه بندی و دسته بندی انواع میلگرد استیل، آشنا شوید. در ادامه می‌توانید مشخصات فنی را ملاحظه و بررسی کنید و مطابق با کاربری مورد نظر خود گزینه مناسب را انتخاب نمایید.

نوع عرضه شاخه 6 متری و در مواردی طول سفارش شده
آلیاژ 304، 309، 310، 316، 321 و 420
سایز 3 تا 350 میلی‌متر
 

عناصر تشکیل دهنده میلگرد استیل

در هنگام خرید میلگرد استیل مهم است که به مشخصات میلگرد برحسب نوع آلیاژ، سایز و قیمت هم توجه ویژه داشته باشید. ترکیب عناصر آلیاژی در گریدهای مختلف فولادهای زنگ نزن در جدول زیر بیان شده است. درصدهای مشخص شده توسط AISI در نظر گرفته شده‌اند. AISI مخفف American Iron and Steel Institute است.

علاوه بر اینکه تغییر عناصر تشکیل دهنده خواص مکانیکی متفاوتی از ملیگرد ارائه می‌دهد، بدیهی است که با توجه به قیمت جهانی عناصر فلزی این تغییرات باعث تفاوت در قیمت میلگرد استیل بر اساس آلیاژ هم بشود. بنابراین لازم است در هنگام خرید شفت استیل و انتخاب بهترین انواع میلگرد به ترکیبات سازنده آن هم توجه داشته باشید.

نوع استیل گرید AISI کروم نیکل مولیبدون نیتروژن کرین
آستنیتی 304 18 8 - - 0.08
316 17 12 2.5 - 0.08
316L 17 12 2.5 0.13 0.03
داپلکس 2304 23 4 0.3 0.1 0.03
2205 22 5 3 0.14 0.03
 

عملکرد عناصر تشکیل دهنده میلگرد استیل

عنصر اصلی در آلیاژهای فولاد ضد زنگ کروم است که یک لایه اکسید روی سطح این فلز تشکیل می‌دهد تا فولاد را در برابر خوردگی محافظت کند. اکسیدکروم به صورت لایه‌ای نازک، غیرفعال، چسبنده و نامرئی روی میلگرد را می‌پوشاند. هر زمان که میلگرد در معرض مواد شیمیایی قرار می‌گیرد، این لایه با آزاد کردن مقدار کمی اکسیژن از میلگرد محافظت می‌کند.

افزایش محتوای کروم میزان تشکیل لایه اکسیدی را در شرایط بحرانی افزایش می‌دهد و به همین دلیل است که آلیاژهایی که در محیط‌های خورنده قرار می‌گیرند میزان کروم بیشتری دارند. نیکل خواصی مانند شکل پذیری و فرم پذیری فولاد ضد زنگ را بهبود می‌بخشد. این عامل در ساخت میلگرد‌ها بسیار مهم است. چرا که همانطور که قطعاً مشاهده کرده‌اید، میلگرد‌ها را برای استفاده در ساخت قطعات مختلف، تغیر شکل می‌دهند و خم می‌کنند و به همین دلیل نیاز است که میلگرد قابلیت شکل پذیری خوبی داشته باشد.

عناصر دیگری مانند مولیبدن، نیتروژن نیز مقاومت در برابر خوردگی را همراه با کروم بهبود می‌بخشند. وجود نیکل و مولیبدن بیشتر مانند آلیاژ 316، می‌تواند باعث افزایش قیمت میلگرد ضد زنگ هم بشود. چرا که این عناصر از گران‌ترین عناصر آلیاژی هستند که در ساخت فولادهای ضد زنگ به کار می‌روند.

ویژگی‌های میلگرد استیل

در زمان خرید میلگرد استیل یا خرید شفت استیل مهم است که به خواص این محصول که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم، توجه کنید:

 • مقاومت در برابر خوردگی
 • کاهش هزینه چرخه عمر با توجه به قابلیت بازیافت 100 درصدی
 • مقاومت و استحکام کششی بالا
 • قابلیت ماشین‌کاری مناسب
 • قابلیت پولیش و پرداخت‌کاری عالی
 • قابلیت جوشکاری خوب (برخی از گریدها)
 • شکل پذیری خوب (برخی از گریدها)
 • کمترین نیاز به تعمیر و نگهداری
 • مغناطیسی (بگیر) یا غیر مغناطیسی (نگیر) بودن بسته به نوع آلیاژ
 • خواص مکانیکی خوب در دمای بالا و پایین
 • کیفیت ظاهری جذاب و عالی
 • دوام بالا و افزایش عمر مفید سازه به ویژه در سازه‌های دریایی
قیمت میلگرد استیل بر اساس ویژگی‌های بالا مشخص می‌شود.
انواع میلگرد استیل و کاربردهای آن
انواع میلگرد استیل و کاربردهای آن

انواع میلگرد استیل

قبل از خرید شفت استیل با توجه به فرایند تولید و ویژگی‌هایی که از قطعه‌ حاصل انتظار دارید، باید انواع آن را بشناسید. از نظر ساختار متالورژیکی می‌توان میلگردهای استیل را به 4 نوع زیر تقسیم کرد:

 1. میلگرد زنگ نزن مارتنزیتی
 2. میلگرد زنگ نزن فریتی
 3. میلگرد زنگ نزن آستنیتی
 4. میلگرد زنگ نزن داپلکس یا آستنیتی - فریتی

در بین 4 نوع بالا، تنها میلگردهای فولادی زنگ نزن آستنیتی و داپلکس به عنوان آرماتورها تقویتی در سازه‌های بتنی استفاده می‌شوند. از طرف دیگر میلگردهای مارتنزیتی مثل آلیاژ استیل 420 قابلیت عملیات حرارتی و سخت شدن را دارند. ما در ادامه به تشریح آن‌ها می‌پردازیم:

1. میلگرد زنگ نزن فریتی

این میلگردها از فولادهای زنگ نزن فریتی ساخته می‌شوند. ویژگی فولادهای فریتی قابلیت شکل پذیری عالی آن‌هاست. این فولادها استحکام کمتری به نسبت باقی انواع میلگرد استیل دارند اما مزیتی که شکل پذیری آن‌ها دارد باعث کاربرد زیاد این میلگردها شده است. فولاد زنگ نزن فریتی مانند باقی آلیاژها مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی دارد و همچنین می‌تواند در دماهای بالا پایداری خود را حفظ کند. به عنوان نمونه رایج این گروه از آلیاژها می‌توان به استیل گرید 430 اشاره کرد.

2. میلگردهای استیل مارتنزیتی

مارتنزیت سخت‌ترین فاز تشکیل دهنده فولادهاست به همین دلیل میلگردهای استیل مارتنزیتی دارای استحکامی مثال زدنی است. اما عیب اصلی آنها قابلیت شکل پذیری کمتر به نسبت سایر میلگرد‌هاست. بعلت قابلیت شکل پذیری پایین‌تر فاز مارتنزیت به نسبت آستینیت و فریت، در مصارفی که نیاز به خمکاری و یا شکل‌دهی و ماشینکاری دارد استفاده از این نوع میلگرد توصیه نمی‌شود. این نوع میلگرد نیز مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی دارد و در دماهای بسیار زیاد نیز می‌تواند پایداری خود را حفظ کند.

آلیاژهای مارتنزیتی مانند استیل 420 قابلیت انجام عملیات حرارتی نیز دارند.

3. میلگرد استیل آستنیتی

فولاد ضد زنگ آستنیتی حاوی حداقل 7% نیکل است که به فولاد انعطاف پذیری بالایی می‌دهد. فاز آستنیت در ساختار فولادهای ضد زنگ باعث شکل پذیری خوب آن‌ها شده است. استفاده از این آلیاژها به این دلیل است که برای استفاده در برخی از مصارف، میلگردهای استیل نیاز به شکل پذیری زیادی دارند. از این رو این نوع میلگرد بیشتر به عنوان میلگردهای تقویتی، سازه‌های صنعتی و ایجاد نماهای معماری و سایر موارد استفاده می‌شود. در هنگام خرید میلگردهای استیل آستنیتی هم باید لیست قیمت میلگرد استیل با ویژگی‌های مشخص را از فروشنده بخواهید. قیمت میلگرد ضد زنگ هم بسته به نوع آن متفاوت است و باید تفاوت‌ها و شباهت‌‌ها را در نظر داشته باشید.

فولادهای ضد زنگ آستنیتی در کشورهای مختلف براساس میزان عناصر آلیاژی به گریدهای مختلف طبقه بندی می‌شوند. به عنوان نمونه آلیاژهای آستنیتی میتوان به گرید بسیار پرمصرف استیل 304 و گرید بسیار مقاوم به خوردگی استیل 316 اشاره کرد. قیمت میلگرد استیل گریدهای مختلف هم طبیعتاً با هم تفاوت دارد و علت آن میزان استفاده از عناصر آلیاژی است که قیمت‌های متفاوتی دارند. این گریدها در جدول زیر قابل مشاهده هستند:

استاندارد آمریکایی استاندارد اروپایی
304 1.4301
310 1.4401
LN316 1.4429
316 1.4436
TI316 1.4571
 

4. میلگرد استیل دوبلکس یا آستنیتی - فریتی

استیل دوفازی آستنیتی فریتی دارای خواص ترکیبی فولاد زنگ نزن آستنیتی و فریتی است، و به دلیل کنار هم بودن این دو فاز در ساختار فولاد به آنها دوبلکس یا داپلکس گفته می‌شود. این میلگرد نسبت به فولادهای آستنیتی حاوی مقدار کمتری نیکل است اما استحکام و انعطاف پذیری بالایی دارد. استیل داپلکس در برابر خوردگی نیز مقاومت بسیار خوبی دارد. قیمت میلگرد استیل دوبلکس با نوع قبلی متفاوت است و باید این تفاوت قیمت را هنگام خرید در نظر داشته باشید.

فولادهای دوبلکس به طور گسترده در صنایع کاغذ، خمیر، پتروشیمی و سایر موارد استفاده می‌شوند. فولادهای دوبلکس نیز بر اساس نسبت عناصر آلیاژی با عیارهای مختلف در کشورهای مختلف طبقه بندی می‌شوند. برای نمونه میلگرد استیل 2205 از رایج‌ترین گریدهای استیل داپلکس است. پس حتما قبل از خرید از فورشنده بخواهید تا استاندارد آن را برای شما مشخص کند.

برای انتخاب آن‌ها بر اساس آلیاژ مورد استفاده نیاز است تا علاوه بر داشتن اطلاعات درباره نحوه خرید میلگرد استیل، کاربری خود را نیز در نظر گرفته تا بتوانید مقرون به صرفه‌ترین انتخاب را داشته باشید. همچنین می‌توانید از کارشناسان و متخصصین استیل رخ نیز کمک بگیرد.

کاربردهای میلگرد استیل

به طور قطع می‌توان گفت که میلگردهای استیل یکی از پرکاربردترین مقاطع استیل در قطعه سازی هستند. همچنین کاربردهای بسیاری در صنایع تولیدی و ساختمانی دارند. به لطف کاربردهای همه جانبه این محصول، معاملات آن در بازار بسیار رایج است و تولید آن‌ها به یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنایع تولید محصولات استیل بدل شده است. برای بررسی بهتر و مقایسه لیست قیمت میلگرد استیل، بهتر است کاربردهای انواع میلگرد ضدزنگ را بشناسید که برخی از آنها عبارتند از:

 • ساخت قطعات صنعتی
 • ساخت قطعات استاندارد (پیچ و پرچ)
 • خودروسازی
 • ساخت و ساز
 • کشتی سازی
 • کاغذ و خمیر کاغذ
 • تجهیزات پزشکی و دارویی
 • تجهیزات شیمیایی
 • صنعت نساجی
 • تجهیزات دریایی
 • دریچه‌ها و پمپ‌ها
 • مبدل‌های حرارتی
 • صنلیع دفاعی و هوافضا
 • تولیدات روغن
 • تولیدات نفت و گاز و پتروشیمی
خرید میلگرد استیل در آلیاژهای مختلف
خرید میلگرد استیل در آلیاژهای مختلف

قیمت میلگرد استیل

قیمت میلگرد استیل تابع عوامل گوناگونی است. برای مثال، این میلگرد از عناصر مختلفی تشکیل شده است که قیمت هر کدام برحسب قیمت جهانی فلزات تعیین می‌شوند. هر چه قیمت این عناصر بیشتر شود، قیمت نهایی میلگردهای استیل نیز افزایش پیدا می‌کند. به طور کلی، قیمت خرید میلگرد استیل براساس عوامل زیر تعیین می‌شوند:

 • نوع میلگرد
 • کیفیت تولید
 • کارخانه سازنده
 • سایز و متراژ
 • نوع گرید و آلیاژ
 • نوسانات ارزی
 • قیمت جهانی فلزات
 • هزینه حمل و نقل
 • هزینه نیروی کار

خرید میلگرد استیل از استیل رخ

«مجموعه استیل رخ» با ارائه محصولات مرغوب، مشاوره تخصصی، شرایط فروش آسان و ارائه لیست قیمت میلگرد استیل توانسته قدمی هرچند کوچک در راستای توسعه زیرساخت‌های صنعتی در کشور بردارد. همچنین ما در «استیل رخ» با سال‌ها تجربه در فروش لوله استیل و فروش ورق استیل و پروفیل استیل و ارتباط مستمر با شبکه ی گسترده ای از فعالان، نبض بازار را هم در اختیار داریم.

به همین دلیل، ما به خوبی می‌دانیم که نیازها و انتظارات صنایع مختلف از میلگرد استیل چست و چگونه می‌توان با تولیدات باکیفیت و پشتیبانی قوی پس از فروش، حداکثر رضایت را برای مشتریان خود فراهم نماییم. شما می‌توانید قیمت روز میلگرد استیل را با آخرین تغییرات از استیل رخ دریافت کنید. برای دیدن قیمت میلگرد ضد زنگ می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مقایسه قیمت و انتخاب بهترین گزینه می‌توانید از طریق وبسایت نسبت به و قیمت خرید میلگرد استیل، مشخصات کالا، شرایط فروش و نحوه ارسال آگاهی پیدا کنید. سپس بعد از استعلام قیمت و اطلاع از شرایط خرید، تیم فروش ما از مرحله صدور پیش فاکتور تا نهایی شده خرید گام به گام در کنار شما خواهند بود. پس از تایید پرداخت، واحد لجستیک استیل رخ به بارگیری و ارسال کالا به آدرس و مشخصات دریافتی شما اقدام می‌کند.

سوالات متداول

علت استفاده از میلگرد استیل در صنایع مختلف چیست؟

خاصیت کلیدی میلگرد استیل به ماهیت استنلس استیل بکار رفته در آن باز می‌گردد که با داشتن عناصری نظیر کروم و نیکل، مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی دارند. همچنین به دلیل استحکام و دوام بالا در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. میلگرد استیل عموماً از استیل آستنیتی یا سری 300 تولید می‌شود که از لحاظ شکل پذیر بودن، قابلیت آنیل شدن، جوشکاری و قابلیت ماشینکاری عملکرد بالایی دارد و در بین مهندسان بسیار محبوب هستند. البته آلیاژهای دیگر استیل مثل داپلکس و رسوب سخت شونده نیز بنا به مشخصات فنی برای ساخت میلگرد استیل مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

کاربرد میلگرد استیل چیست؟

کاربرد اصلی میلگرد استیل در صنایع و ساخت ماشین آلات و قطعات است.میلگرد استیل یا بصورت شفت استیل در تولید بسیاری از ماشین آلات و تجهیزات در کارخانجات و صنایع استفاده می‌شود. همچنین بعنوان ماده اولیه طی فرآیند ماشینکاری و تراشکاری برای تولید قطعات اختصاصی یا قطعات استاندارد (پیچ و مهره) استفاده می‌گردد.

انواع میلگرد استیل کدام است و هر کدام برای چه مصارفی مناسب است؟

میلگرد استیل عموماً از استیل سری 300 تولید می‌شود و در آلیاژ های 304، 316 و 310 در بازار عرضه می‌شوند. از آنجا که محصولات تولیدی از میلگرد استیل در شرایط کاری سخت از نظر استهلاک و خورندگی قرار دارند، میزان مقاومت به خوردگی بسیار حائز اهمیت است و بهمین دلیل شاهد رواج استفاده از آلیاژهای 304 و 316 هستیم. در مواردی که میلگرد استیل در معرض تنش در دمای بالا قرار می‌گیرد، آلیاژهای نسوز نظیر 310 بکار می‌رود.

آیا از میلگرد در ساخت و ساز استفاده میشود؟

بر خلاف میلگرد فولادی که اساسا برای استفاده در سازه های ساختمانی و آرماتوربندی کاربرد دارد، میلگرد استیل (فولاد زنگ نزن) به ندرت در سازه‌های ساختمانی استفاده می‌شود که ناشی از قیمت بالای آن است. اما خواص منحصر به فرد نظیر مقاومت بالا نسبت به خوردگی باعث می‌شود در پروژه‌های خاص کاربرد میلگرد استیل در سازه‌ها اجتناب ناپذیر باشد. نظیر سازه‌های دریایی که در معرض خوردگی زیادی هستند یا سازه‌های حساس نظیر پل‌ها و سایت‌های نظامی نیز در سازه های خود از میلگرد استیل بعنوان میلگرد تقویتی یا REBAR استفاده می‌کنند. در مورد استفاده از میلگرد استیل بعنوان میلگرد تقویتی یا REINFORCEMENT BAR می‌توانید در این مطلب بخوانید.

درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید