میلگرد استیل | خرید انواع میلگرد استیل برای کاربردهای گوناگون از استیل رخ

فیلترها
تاریخ به‌روزرسانی: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
نام محصولشناسه محصولآلیاژاندازهطولوزن شاخهواحدقیمت بدون ارزش افزودهسفارش دهیدعبارات جستجو
میل گرد استیل 304 سایز 300 mm35046304
300 mm
6 متری
3361.53 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۶۴۲,۳۸۸,۳۸۳ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 320 mm35047304
320 mm
6 متری
3824.67 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۷۳۰,۸۹۴,۴۳۷ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 350 mm35048304
350 mm
6 متری
4575.41 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۸۷۴,۳۶۰,۸۵۱ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 3 mm35049316
3 mm
6 متری
0.34 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۹۷,۷۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 4 mm35050316
4 mm
6 متری
0.6 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱۷۲,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 5 mm35051316
5 mm
6 متری
0.93 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۲۶۷,۲۸۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 6 mm35052316
6 mm
6 متری
1.34 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۳۸۵,۱۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 8 mm35053316
8 mm
6 متری
2.39 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۶۸۶,۸۸۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 10 mm35054316
10 mm
6 متری
3.74 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱,۰۷۴,۸۷۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 12 mm35055316
12 mm
6 متری
5.38 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱,۵۴۶,۲۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 14 mm35056316
14 mm
6 متری
7.32 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۲,۱۰۳,۷۶۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 15 mm35057316
15 mm
6 متری
8.4 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۲,۴۱۴,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 16 mm35058316
16 mm
6 متری
9.56 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۲,۷۴۷,۵۴۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 18 mm35059316
18 mm
6 متری
12.1 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۳,۴۷۷,۵۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 20 mm35060316
20 mm
6 متری
14.94 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۴,۲۹۳,۷۵۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 22 mm35061316
22 mm
6 متری
18.08 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۵,۱۹۶,۱۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 25 mm35062316
25 mm
6 متری
23.34 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۶,۷۰۷,۹۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 28 mm35063316
28 mm
6 متری
29.28 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۸,۴۱۵,۰۷۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 30 mm35064316
30 mm
6 متری
33.62 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۹,۶۶۲,۳۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 32 mm35065316
32 mm
6 متری
38.25 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱۰,۹۹۳,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 35 mm35066316
35 mm
6 متری
45.75 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱۳,۱۴۸,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 40 mm35067316
40 mm
6 متری
59.76 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱۷,۱۷۵,۰۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 45 mm35068316
45 mm
6 متری
75.63 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۲۱,۷۳۶,۰۶۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 50 mm35069316
50 mm
6 متری
93.38 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۲۶,۸۳۷,۴۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 55 mm35070316
55 mm
6 متری
112.98 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۳۲,۴۷۰,۴۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 60 mm35071316
60 mm
6 متری
134.46 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۳۸,۶۴۳,۸۰۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 65 mm35072316
65 mm
6 متری
157.81 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۴۵,۳۵۴,۵۹۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 70 mm35073316
70 mm
6 متری
183.02 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۵۲,۵۹۹,۹۴۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 75 mm35074316
75 mm
6 متری
210.1 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۶۰,۳۸۲,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 80 mm35075316
80 mm
6 متری
239.04 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۶۸,۷۰۰,۰۹۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 85 mm35076316
85 mm
6 متری
269.86 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۷۷,۵۵۷,۷۶۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 90 mm35077316
90 mm
6 متری
302.54 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۸۶,۹۴۹,۹۹۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 95 mm35078316
95 mm
6 متری
337.09 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۹۶,۸۷۹,۶۶۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 100 mm35079316
100 mm
6 متری
373.5 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱۰۷,۳۴۳,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 105 mm35080316
105 mm
6 متری
411.79 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱۱۸,۳۴۸,۴۴۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 110 mm35081316
110 mm
6 متری
451.94 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱۲۹,۸۸۷,۵۵۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 115 mm35082316
115 mm
6 متری
493.96 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱۴۱,۹۶۴,۱۰۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 120 mm35083316
120 mm
6 متری
537.84 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱۵۴,۵۷۵,۲۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 130 mm35084316
130 mm
6 متری
631.22 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱۸۱,۴۱۲,۶۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 140 mm35085316
140 mm
6 متری
732.07 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۲۱۰,۳۹۶,۹۱۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 150 mm35086316
150 mm
6 متری
840.38 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۲۴۱,۵۲۵,۲۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 160 mm35087316
160 mm
6 متری
956.17 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۲۷۴,۸۰۳,۲۵۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 170 mm35088316
170 mm
6 متری
1079.42 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۳۱۰,۲۲۵,۳۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 180 mm35089316
180 mm
6 متری
1210.15 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۳۴۷,۷۹۷,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 190 mm35090316
190 mm
6 متری
1348.35 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۳۸۷,۵۱۵,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 200 mm35091316
200 mm
6 متری
1494.01 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۴۲۹,۳۷۸,۴۷۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 220 mm35092316
220 mm
6 متری
1807.75 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۵۱۹,۵۴۷,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 250 mm35093316
250 mm
6 متری
2334.39 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۶۷۰,۹۰۳,۶۸۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 280 mm35094316
280 mm
6 متری
2928.26 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۸۴۱,۵۸۱,۹۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 300 mm35095316
300 mm
6 متری
3361.53 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۹۶۶,۱۰۳,۷۲۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 320 mm35096316
320 mm
6 متری
3824.67 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱,۰۹۹,۲۱۰,۱۵۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 350 mm35097316
350 mm
6 متری
4575.41 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱,۳۱۴,۹۷۲,۸۳۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 3 mm35001304
3 mm
6 متری
0.34 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۶۴,۹۷۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 4 mm35002304
4 mm
6 متری
0.6 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱۱۴,۶۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 5 mm35003304
5 mm
6 متری
0.93 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱۷۷,۷۲۳ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 6 mm35004304
6 mm
6 متری
1.34 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۲۵۶,۰۷۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 8 mm35005304
8 mm
6 متری
2.39 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۴۵۶,۷۲۹ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 10 mm35006304
10 mm
6 متری
3.74 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۷۱۴,۷۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 12 mm35007304
12 mm
6 متری
5.38 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱,۰۲۸,۱۱۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 14 mm35008304
14 mm
6 متری
7.32 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱,۳۹۸,۸۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 15 mm35009304
15 mm
6 متری
8.4 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱,۶۰۵,۲۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 16 mm35010304
16 mm
6 متری
9.56 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱,۸۲۶,۹۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 18 mm35011304
18 mm
6 متری
12.1 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۲,۳۱۲,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 20 mm35012304
20 mm
6 متری
14.94 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۲,۸۵۵,۰۳۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 22 mm35013304
22 mm
6 متری
18.08 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۳,۴۵۵,۰۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 25 mm35014304
25 mm
6 متری
23.34 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۴,۴۶۰,۲۷۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 28 mm35015304
28 mm
6 متری
29.28 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۵,۵۹۵,۴۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 30 mm35016304
30 mm
6 متری
33.62 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۶,۴۲۴,۷۸۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 32 mm35017304
32 mm
6 متری
38.25 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۷,۳۰۹,۵۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 35 mm35018304
35 mm
6 متری
45.75 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۸,۷۴۲,۸۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 40 mm35019304
40 mm
6 متری
59.76 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱۱,۴۲۰,۱۳۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 45 mm35020304
45 mm
6 متری
75.63 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱۴,۴۵۲,۸۹۳ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 50 mm35021304
50 mm
6 متری
93.38 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱۷,۸۴۴,۹۱۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 55 mm35022304
55 mm
6 متری
112.98 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۲۱,۵۹۰,۴۷۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 60 mm35023304
60 mm
6 متری
134.46 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۲۵,۶۹۵,۳۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 65 mm35024304
65 mm
6 متری
157.81 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۳۰,۱۵۷,۴۹۱ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 70 mm35025304
70 mm
6 متری
183.02 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۳۴,۹۷۵,۱۲۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 75 mm35026304
75 mm
6 متری
210.1 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۴۰,۱۵۰,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 80 mm35027304
80 mm
6 متری
239.04 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۴۵,۶۸۰,۵۴۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 85 mm35028304
85 mm
6 متری
269.86 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۵۱,۵۷۰,۲۴۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 90 mm35029304
90 mm
6 متری
302.54 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۵۷,۸۱۵,۳۹۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 95 mm35030304
95 mm
6 متری
337.09 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۶۴,۴۱۷,۸۹۹ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 100 mm35031304
100 mm
6 متری
373.5 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۷۱,۳۷۵,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 105 mm35032304
105 mm
6 متری
411.79 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۷۸,۶۹۳,۰۶۹ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 110 mm35033304
110 mm
6 متری
451.94 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۸۶,۳۶۵,۷۳۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 115 mm35034304
115 mm
6 متری
493.96 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۹۴,۳۹۵,۷۵۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 120 mm35035304
120 mm
6 متری
537.84 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱۰۲,۷۸۱,۲۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 130 mm35036304
130 mm
6 متری
631.22 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱۲۰,۶۲۶,۱۴۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 140 mm35037304
140 mm
6 متری
732.07 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱۳۹,۸۹۸,۵۷۷ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 150 mm35038304
150 mm
6 متری
840.38 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱۶۰,۵۹۶,۶۱۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 160 mm35039304
160 mm
6 متری
956.17 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱۸۲,۷۲۴,۰۸۷ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 170 mm35040304
170 mm
6 متری
1079.42 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۲۰۶,۲۷۷,۱۶۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 180 mm35041304
180 mm
6 متری
1210.15 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۲۳۱,۲۵۹,۶۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 200 mm35042304
200 mm
6 متری
1494.01 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۲۸۵,۵۰۵,۳۱۱ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 220 mm35043304
220 mm
6 متری
1807.75 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۳۴۵,۴۶۱,۰۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 250 mm35044304
250 mm
6 متری
2334.39 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۴۴۶,۱۰۱,۹۲۹ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 280 mm35045304
280 mm
6 متری
2928.26 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۵۵۹,۵۹۰,۴۸۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 10 mm35098310
10 mm
6 متری
3.74 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 12 mm35099310
12 mm
6 متری
5.38 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 16 mm35100310
16 mm
6 متری
9.56 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 20 mm35101310
20 mm
6 متری
14.94 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 30 mm35102310
30 mm
6 متری
33.62 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 40 mm35103310
40 mm
6 متری
59.76 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 50 mm35104310
50 mm
6 متری
93.38 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 60 mm35105310
60 mm
6 متری
134.46 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 70 mm35106310
70 mm
6 متری
183.02 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل

در تمامی مراحل، از سفارش تا تحویل، پشتیبان شما هستیم

۱

ثبت سفارش
(تلفنی یا آنلاین)

۲

بررسی و صدور پیش‌فاکتور

۳

پرداخت

۴

تحویل بار

راهنمای خرید میلگرد استیل

میلگرد استیل

خرید میلگرد استیل باکیفیت و با قیمت مناسب که بتواند نیازهای هر صنعت را به خوبی رفع کند، یک ضرورت برای صنایع امروزی است. به همین دلیل، «مجموعه استیل رخ» با ارائه محصولات مرغوب، مشاوره تخصصی، شرایط فروش آسان و لیست قیمت میلگرد استیل توانسته کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه زیرساخت‌های صنعتی در کشور بردارد. از این رو، اگر به دنبال خرید میلگرد استنلس استیل از استیل رخ هستید، این امکان را دارید تا در همین صفحه با مشاهده مشخصات انواع میلگردهای استیل و دریافت مشاوره از تیم فروش، محصول مورد نظر خود را خریداری کنید.

میلگرد استیل چیست؟

میلگرد فولاد ضد زنگ یا میلگرد استنلس استیل (Stainless Steel Bar)، میلگرد آلیاژی فولاد کم کربنی است که حداقل 10 درصد کروم و 8 تا 12 درصد نیکل دارد. وجود کروم باعث شده است تا میلگردهای استیل در برابر خوردگی بسیار مقاوم باشند. سایر عناصری که عموماً با درصدهای متفاوتی در میلگردهای استیل وجود دارند شامل سیلیکون، کربن و منگنز هستند. برای دستیابی به ویژگی‌های خاص و استفاده در کاربردهای مورد نظر، آلیاژهای تیتانیوم، مولیبدن، مس یا نیتروژن نیز در این نوع میلگرد به کار گرفته می‌شوند. محبوبیت بسیار زیاد میلگردهای استیل به این دلیل است که می‌توان از آنها در ساخت انواع قطعات صنعتی بر پایه ماشین‌کاری و فرم‌دهی استفاده کرد. میلگردهای فولادی ضد زنگ اغلب به صورت شاخه‌ای و گاهی در طولهای کمتر به سفارش مشتری عرضه می‌شوند.

مشخصات میلگرد استیل

نوع عرضه شاخه 6 متری و در مواردی طول سفارش شده
آلیاژ 304، 309، 310، 316، 321 و 420
سایز 3 تا 350 میلی‌متر

عناصر تشکیل دهنده میلگرد استیل

در هنگام خرید میلگرد استیل مهم است که به ترکیبات میلگرد برحسب نوع آلیاژ توجه ویژه داشته باشید. این محصول همچنین حاوی برخی عناصر دیگر مانند مولیبدن، نیتروژن و مقدار بسیار کمتری کربن است. ترکیب عناصر آلیاژی در گریدهای مختلف فولادهای زنگ نزن در جدول زیر بیان شده است. درصدهای مشخص شده توسط AISI در نظر گرفته شده‌اند.
نوع استیل گرید AISI کروم نیکل مولیبدون نیتروژن کرین
آستنیتی 304 18 8 - - 0.08
316 17 12 2.5 - 0.08
316L 17 12 2.5 0.13 0.03
فریتی 2304 23 4 0.3 0.1 0.03
2205 22 5 3 0.14 0.03

عملکرد عناصر تشکیل دهنده میلگرد استیل

عنصر اصلی فولاد ضد زنگ کروم است که یک لایه اکسید روی سطح تشکیل می‌دهد تا فولادی را در برابر خوردگی محافظت کند. کروم به صورت لایه‌ای چسبنده و نامرئی روی میلگرد را می‌پوشاند. هر زمان که میلگرد مورد حمله شیمیایی قرار می‌گیرد، این لایه با آزاد کردن مقدار کمی اکسیژن از میلگرد محافظت می‌کند. افزایش محتوای کروم شانس تشکیل فیلم اکسیدی را در شرایط بحرانی افزایش می‌دهد. نیکل خواصی مانند شکل پذیری و فرم پذیری فولاد ضد زنگ را بهبود می‌بخشد. عناصر دیگری مانند مولیبدن، نیتروژن نیز مقاومت در برابر خوردگی را همراه با کروم بهبود می‌بخشند.

ویژگی‌های میلگرد استیل

در زمان خرید میلگرد استیل مهم است که به خواص این محصول به شرح زیر توجه شود:
 • مقاومت در برابر خوردگی
 • کاهش هزینه چرخه عمر
 • مقاومت و استحکام کششی بالا
 • قابلیت ماشین‌کاری مناسب
 • قابلیت پرداخت‌کاری عالی
 • قابلیت جوشکاری خوب (برخی از گریدها)
 • شکل پذیری خوب (برخی از گریدها)
 • بدون نیاز به تعمیر و نگهداری
 • توانایی تحمل حمل و نقل، جابجایی و خم شدن
 • مغناطیسی (بگیر) یا غیر مغناطیسی (نگیر) بسته به نوع آلیاژ
 • خواص مکانیکی خوب در دمای بالا و پایین
 • افزایش عمر مفید ساختمان به ویژه در سازه‌های دریایی

انواع میلگرد استیل

از نظر ساختاری می‌توان میلگردهای استنلس استیل را به چهار نوع زیر تقسیم کرد:
 • میلگرد زنگ نزن مارتنزیتی
 • میلگرد زنگ نزن فریتی
 • میلگرد زنگ نزن آستنیتی
 • میلگرد زنگ نزن آستنیتی - فریتی یا دوبلکس
در بین چهار نوع بالا، تنها میلگردهای فولادی زنگ نزن آستنیتی و دوبلکس به عنوان آرماتورها تقویتی در سازه‌های بتنی استفاده می‌شود که ما در زیر به تشریح آنها می‌پردازیم:

1- میلگرد استیل آستنیتی

فولاد ضد زنگ آستنیتی حاوی حداقل 7 درصد نیکل است که به فولاد انعطاف پذیری بالایی می‌دهد. این نوع میلگرد بیشتر به عنوان میلگردهای تقویتی، لوله کشی صنعتی و ایجاد نماهای معماری و سایر موارد استفاده می‌شود. فولادهای ضد زنگ آستنیتی در کشورهای مختلف براساس نسبت عناصر اصلی به گریدهای مختلف طبقه بندی می‌شوند که طبق جدول زیر هستند:
استاندارد آمریکایی استاندارد اروپایی
304 1.4301
310 1.4401
LN316 1.4429
316 1.4436
TI316 1.4571

2- میلگرد استیل آستنیتی - فریتی یا دوبلکس

استیل آستنیتی فریتی دارای خواص ترکیبی فولاد زنگ نزن آستنیتی و فریتی است، از این رو به آن فولاد ضد زنگ دوبلکس گفته می‌شود. این میلگرد نسبت به آستنیت حاوی مقدار کمتری نیکل است اما استحکام و انعطاف پذیری بالایی را فراهم می‌کند. در برابر خوردگی نیز بسیار مقاوم است. فولادهای دوبلکس به طور گسترده در صنایع کاغذ، خمیر، پتروشیمی و سایر موارد استفاده می‌شوند. فولادهای دوبلکس نیز بر اساس نسبت عناصر اصلی با عیارهای مختلف در کشورهای مختلف طبقه بندی می‌شوند.
استاندارد آمریکایی استاندارد اروپایی
2304 1.4362
2205 1.4462

کاربردهای میلگرد استیل

به طور قطع می‌توان گفت که میلگردهای استیل یکی از پر کاربرد ترین مقاطع استیل در قطعه سازی هستند. همچنین کاربردهای بسیاری در صنایع تولیدی و ساختمانی دارند. به لطف کاربردهای همه جانبه این محصول، فروش میلگرد استیل در بازار بسیار رایج است. موارد استفاده میلگرد استیل عبارتند از:
 • ساخت قطعات صنعتی
 • ساخت قطعات استاندارد (پیچ و پرچ)
 • خودروسازی
 • ساخت و ساز
 • کشتی سازی
 • کاغذ و خمیر کاغذ
 • تجهیزات پزشکی و دارویی
 • تجهیزات شیمیایی
 • صنعت نساجی
 • تجهیزات دریایی
 • دریچه پمپ‌ها
 • مبدل حرارتی
 • دفاع و هوافضا
 • تولیدات روغن
 • تولیدات نفت و گاز و پتروشیمی

قیمت میلگرد استیل

قیمت میلگرد استنلس استیل تابع عوامل گوناگونی است. برای مثال، این میلگرد از عناصر مختلفی تشکیل شده است که قیمت هر کدام برحسب قیمت جهانی تعیین می‌شوند. هر چه قیمت این عناصر بیشتر شود، قیمت نهایی میلگردهای استیل نیز افزایش پیدا می‌کند. به طور کلی، لیست قیمت میلگرد استیل براساس عوامل زیر تعیین می‌شوند:
 • نوع میلگرد
 • کیفیت تولید
 • کارخانه سازنده
 • سایز و متراژ
 • نوع گرید و آلیاژ
 • نوسانات ارزی
 • قیمت جهانی فلزات
 • هزینه حمل و نقل
 • هزینه نیروی کار

خرید میلگرد استیل از استیل رخ

«مجموعه استیل رخ» با سال‌ها تجربه در فروش لوله استنلس استیل نبض بازار را در اختیار دارد. به همین دلیل، به خوبی می‌داند که نیازهای صنایع مختلف چیستند و چگونه می‌توان با تولیدات با کیفیت و پشتیبانی قوی، حداکثر رضایت را برای مشتریان خود فراهم کرد. برای خرید بهترین میلگرد استیل می‌توانید از طریق وبسایت نسبت به مشخصات کالا، شرایط فروش، نحوه ارسال و قیمت روز میلگرد استیل آگاهی پیدا کنید. سپس بعد از استعلام قیمت و اطلاع از شرایط خرید، تیم فروش ما پیش فاکتور قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و سایر جزئیات سفارش را به شما ارائه می‌دهند. پس از تایید پرداخت، واحد لجستیک استیل رخ به بارگیری و ارسال کالا به آدرس و مشخصات دریافتی شما اقدام می‌کند.

سوالات متداول

چه چیزی میلگرد استیل را بسیار پرکاربرد کرده است؟
محبوبیت بسیار زیاد میلگردهای استیل به این دلیل است که می‌توان از آنها در ساخت انواع قطعات صنعتی بر پایه ماشین‌کاری و فرم‌دهی استفاده کرد. میلگردهای فولادی ضد زنگ اغلب به صورت شاخه‌ای و گاهی در طولهای کمتر به سفارش مشتری عرضه می‌شوند.

  

کدام نوع از میلگرد‌های استیل در سازه های بتنی به کار می‌رود؟

تنها میلگردهای فولادی زنگ نزن آستنیتی و دوبلکس به عنوان آرماتورها تقویتی در سازه‌های بتنی استفاده می‌شوند

چه عواملی بر قیمت میلگرداستیل موثر است؟
نوع میلگرد، کیفیت تولید، کارخانه سازنده، سایز و متراژ، نوع گرید و آلیاژ، نوسانات ارزی، هزینه حمل و نقل و هزینه نیروی کار همه از عوامل موثر بر قیمت میلگرد هستند
درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید