آخرین به‌روزرسانی:

پروفیل استیل 201

آلیاژ استیل 201
نام محصول شناسه محصول کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح طول وزن شاخه واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*10 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری 31097 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 10*10 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری 1.07 Kg کیلوگرم 139,400 تومان هر شاخه149,158 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*10 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31098 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 10*10 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 1.4 Kg کیلوگرم 139,400 تومان هر شاخه195,160 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*10 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31099 دکوراتیو، صنعتی استیل 201 ابعاد 10*10 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 1.71 Kg کیلوگرم 139,400 تومان هر شاخه238,374 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*20 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31100 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 10*20 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 2.16 Kg کیلوگرم 139,400 تومان هر شاخه301,104 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*20 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31101 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 10*20 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 2.66 Kg کیلوگرم 139,400 تومان هر شاخه370,804 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*30 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31102 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 10* 30 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 2.92 Kg کیلوگرم 139,400 تومان هر شاخه407,048 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*30 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31103 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 10* 30 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 3.62 Kg کیلوگرم 139,400 تومان هر شاخه504,628 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*40 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31104 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 10*40 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 3.68 Kg کیلوگرم 139,400 تومان هر شاخه512,992 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*40 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31105 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 10*40 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 4.57 Kg کیلوگرم 139,400 تومان هر شاخه637,058 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*50 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31106 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 10*50 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 4.45 Kg کیلوگرم 143,900 تومان هر شاخه640,355 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*50 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31107 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 10*50 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 5.52 Kg کیلوگرم 143,900 تومان هر شاخه794,328 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*60 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31108 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 10*60 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 5.21 Kg کیلوگرم 143,900 تومان هر شاخه749,719 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*60 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31109 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 10*60 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 6.47 Kg کیلوگرم 143,900 تومان هر شاخه931,033 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 15*15 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31118 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 15*15 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 2.16 Kg کیلوگرم 139,400 تومان هر شاخه301,104 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 15*15 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31119 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 15*15 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 2.66 Kg کیلوگرم 139,400 تومان هر شاخه370,804 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 15*30 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31120 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 15*30 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 3.3 Kg کیلوگرم 139,400 تومان هر شاخه460,020 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 15*30 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31121 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 15*30 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 4.09 Kg کیلوگرم 139,400 تومان هر شاخه570,146 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 20*20 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31124 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 20*20 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 2.92 Kg کیلوگرم 138,500 تومان هر شاخه404,420 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 20*20 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31125 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 20*20 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 3.62 Kg کیلوگرم 138,500 تومان هر شاخه501,370 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 20*20 ضخامت 1.2 براق شاخه 6 متری 31126 دکوراتیو، صنعتی استیل 201 ابعاد 20*20 ضخامت 1.2 براق شاخه 6 متری 4.29 Kg کیلوگرم 138,500 تومان هر شاخه594,165 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 20*20 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری 31127 دکوراتیو، صنعتی استیل 201 ابعاد 20*20 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری 5.28 Kg کیلوگرم 138,500 تومان هر شاخه731,280 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 20*20 ضخامت 2 براق شاخه 6 متری 31128 صنعتی استیل 201 ابعاد 20*20 ضخامت 2 براق شاخه 6 متری 6.85 Kg کیلوگرم 138,500 تومان هر شاخه948,725 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 20*30 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31129 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 20*30 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 3.68 Kg کیلوگرم 138,500 تومان هر شاخه509,680 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 20*30 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31130 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 20*30 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 4.57 Kg کیلوگرم 138,500 تومان هر شاخه632,945 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 20*40 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31131 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 20*40 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 4.45 Kg کیلوگرم 138,500 تومان هر شاخه616,325 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات

پروفیل استیل 201 چیست؟

پروفیل استیل 201 از فولادهای زنگ‌نزن، رده ای از فولادها هستند که به دلیل مقاومت بالا به خوردگی، به طور گسترده در صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. درصد کروم در این فولادها بالاست (بیش از 10.5%). استیل 201 یکی از گریدهای فولاد زنگ‌نزن آستنیتی است که در ادامه آن را به طور کامل معرفی می‌کنیم و ویژگی‌های برجسته آن را بازگو خواهیم کرد.

پروفیل استیل آلیاژ 201 شکل پذیری خوب، مقاومت در برابر خوردگی و کارپذیری خوبی دارد. این آلیاژ بسیار شبیه به آلیاژ 301 است، اما قیمت مناسب‌تری دارد. شاید بارزترین مزیت این سری از فولادهای زنگ‌نزن صرفه اقتصادی آنهاست. با این مزیت، بسیاری از تولیدکنندگان به دنبال ارتقای گریدهای استنلس استیل سری 200 و تولید گریدهای جدید برای استفاده بیشتر در صنعت هستند.

پروفیل استیل 201
پروفیل استیل 201

گریدهای پروفیل استیل 201

 گریدهای پروفیل استیل 201 به دو دسته زیر تقسیم می‌شود:

  • پروفیل استیل 201L: این گرید نسخه کم کربن 201 است.
  • پروفیل استیل 201LN: این گرید  نسخه کم کربن  و دارای نیتروژن بیشتر 201 است

ویژگی‌های کلیدی پروفیل استیل 201

 ویژگی‌های کلیدی پروفیل 201 استیل به شرح زیر است:

  • درصد نیکل کمتر از سری 300 بخاطر افزایش میزان نیتروژن
  • قیمت ارزان‌تر از فولادهای استنلس استیل سری 300
  • خواص مکانیکی و فیزیکی مشابه سری 300
  • شکل پذیری مشابه سری 300 و دارا بودن قابلیت کشش عمیق
  • مقاومت در برابر خوردگی مشابه استنلس استیل 430 (یعنی مقاومت به خوردگی آن به خوبی سری 300 نیست)
  • وجود درصد کربن بالا ممکن است باعث ترک خوردگی ناشی از تنش یا SCC1، به خصوص پس از جوشکاری قطعات ضخیم‌تر شود
  • غیر مغناطیسی (نگیر)
  • قابل استفاده در دماهای برودتی
انواع پروفیل 201
انواع پروفیل 201

ترکیب شیمیایی پروفیل استیل 201

ترکیب شیمیایی پروفیل 201 استیل به شرح زیر است:

گرید فولاد کربن (C) منگنز (Mn) سیلیسیم (Si) کروم (Cr) نیکل (Ni) نیتروژن (N)
201 0.15 5.50 – 7.50 1 16.0 – 18.0 3.50 – 5.50 0.25
201L 0.03 5.50 – 7.50 0.75 16.0 – 18.0 3.50 – 5.50 0.25
201LN 0.03 6.40 – 7.50 0.75 16.0 – 18.0 4.0 – 5.0 0.01-0.25

 

خواص مکانیکی پروفیل استیل 201

ترکیب مکانیکی پروفیل 201 استیل به شرح زیر است:

گرید فولاد استحکام کششی (MPa) استحکام تسلیم (MPa) درصد ازیاد طول سختی (راکول بی HRB)
201 696 301 56 85
201L 705 356 56 93

 

خواص فیزیکی پروفیل استیل 201

ترکیب فیزیکی پروفیل 201 استیل به شرح زیر است:

گرید فولاد چگالی (Kg/m3) مدول الاستیک (GPa) مقاومت الکتریکی (nΩ.m) ضریب انبساط حرارتی هدایت حرارتی (W/m.K) گرمای ویژه (J/kg.K)
201 7800 197 740 16.6 16.3 500

 

استانداردهای گوناگون پروفیل استیل 201

استانداردهای پروفیل 201 استیل به شرح زیر است:

گرید فولاد شماره UNS استاندارد اروپایی (Euronorm) استاندارد ژاپنی (JIS)
201 20100 1.4372 SUS 201
201L 20103 1.4371 SUS 201L
201LN S20153

جایگزین‌های پروفیل استیل 201

جایگزین‌های پروفیل 201 استیل را می‌توانید در جدول زیر ببینید:

گرید فولاد دلیل جایگزینی با 201
304 مقاومت به خوردگی و ترک خوردگی تنشی بالاتری مورد نیاز باشد. اما شکل پذیری و استحکام مشابه باشد.
301L درجه کار سختی بالاتری برای قطعات نورد شده یا کشیده شده مورد نیاز باشد. مقاومت به خوردگی بالاتری مورد نیاز باشد.
302HQ درجه کار سختی کمتری برای فورجینگ سرد پیچ‌ها و پرچ‌ها مورد نیاز باشد. مقاومت به خوردگی بالاتری مورد نیاز باشد.
303 ماشینکاری بیشتری مورد نیاز باشد. شکل پذیری و قابلیت جوشکاری تقریبا مشابه باشد. مقاومت به خوردگی بالاتری مورد نیاز باشد.
316 مقاومت بالاتری در برابر خوردگی حفره‌ای و خوردگی شکافی در محیط‌های خورنده و کلریدی مورد نیاز باشد.
321 مقاومت بهتری در دماهای بالا، حدود 900-600 درجه سانتی‌گراد مورد نیاز باشد. گرید 321 مقاومت گرمایی بالاتری دارد. همچنین مقاومت به خوردگی بالاتری مورد نیاز باشد.
430 مقاومت به ترک خوردگی تنشی بالاتری مورد نیاز باشد. اما شکل پذیری و استحکام مشابه باشد.
خرید پروفیل 201 استیل
خرید پروفیل 201 استیل

خواص پروفیل استیل 201

مقاومت در برابر انواع خوردگی فلزات، حرارت و اکسیداسیون از اصلی ترین خواص پروفیل استیل 201 است. پروفیل استیل آلیاژ 201 را می‌توان با استفاده از تمام روش های شکل دهی رایج و فورجینگ مشابه فولادهای زنگ‌نزن سری 300 تشکیل داد. پروفیل استیل 201 قابلیت جوشکاری با تمامی تکنیک‌های رایج را دارد. پروفیل استیل 201 در بازه دمایی 1230- 1150 درجه سانتی‌گراد قابلیت کار گرم دارد و پس از کار گرم می‌توان قطعه را در هوا سرد کرد.

پروفیل استیل 201 چقرمگی و انعطاف پذیری مناسبی دارد که به آن قابلیت کشش و پخ زنی را می‌دهد. فولادهای زنگ‌نزن آستنیتی سری 200 معمولا جایگزینی برای انواع گریدهای 304 و 301 و همچنین فولادهای كربنی (كروم - منگنز) هستند. 

کاربردهای پروفیل استیل 201

یراق آلات، دکوراسیون و صنعت ساختمان به ویژه در حفاظ و نرده بانکی، صنایع مبلمان و درب و پنجره و همچنین در صنایعی مانند کشتی سازی، صنایع غذایی و.. از جمله کاربرد های پروفیل استیل 201 هستند.

همچنین گرید  201LN نیز در سازه‌های جوشکاری استفاده می‌شود. از این گرید در کاربردهای دمای پایین مانند سقف قطارها، مخازن ذخیره‌سازی گاز مایع، کامیون‌ها، تریلرها و تجهیزات جابجایی زغال سنگ استفاده می‌شود.

مجموعه استیل رخ تامین کننده انواع محصولات استیل  با کیفیت بالا مانند لوله‌ استیل دکوراتیو و صنعتی کویل و ورق استیل است. ما انواع و استانداردهای مختلف محصولات استنلس استیل را در سراسر ایران با قیمت مناسب و کیفیت عالی به فروش می‌رسانیم.

کاربرد پروفیل 201
کاربرد پروفیل 201

سوالات متداول

پروفیل استیل چیست؟

پروفیل استیل محصولی ساخته شده از فولاد زنگ‌نزن با مقطعی دایره‌ای یا چهارگوش است که با داشتن درصدی از کروم و نیکل، در مقابل زنگ زدن مقاوم است. بیشترین کاربرد پروفیل استیل در صنایع ساختمانی و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی است.

کاربرد پروفیل استیل چیست؟

علاوه بر کاربردهای صنعتی، در صنعت ساختمان برای تولید دستگیره و نرده هم کاربرد دارد. قیمت پروفیل استیل در مقایسه با سایر انتخاب‌ها با توجه به طول عمر، زنگ نزدن و همچنین ظاهر شیکش کاملا به صرفه است.

قیمت پروفیل استیل دکوراتیو چطور تعیین می‌شود؟

قیمت پروفیل استیل دکوراتیو با توجه به حجم خرید متفاوت است. این محصول به صورت شاخه‌ای و برای مقادیر بالا براساس تناژ عرضه می‌شود. قیمت پروفیل استیل به عوامل زیادی مانند قیمت جهانی فولاد و نیکل، هزینه‌های گمرکی، نوسانات ارزی و... بستگی دارد.

درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید