آخرین به‌روزرسانی:

ورق استیل صنعتی

آلیاژ استیل 304 و 304L
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح وزن واحد واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.3 مات 2B 10320 ورق رول صنعتی استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.3 مات 2B 2.38 Kg/m کیلوگرم 175,700 تومان هر واحد418,166 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 304 عرض 1220 ضخامت 0.3 مات 2B 10321 ورق رول صنعتی استیل 304 عرض 1220 ضخامت 0.3 مات 2B 2.9 Kg/m کیلوگرم 175,700 تومان هر واحد509,530 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.3 مات 2B 10322 ورق رول صنعتی استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.3 مات 2B 2.97 Kg/m کیلوگرم 175,700 تومان هر واحد521,829 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.3 مات 2B 10323 ورق شیت صنعتی استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.3 مات 2B 7.08 Kg کیلوگرم 178,500 تومان هر واحد1,263,780 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.3 مات 2B 10324 ورق شیت صنعتی استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.3 مات 2B 7.43 Kg کیلوگرم 178,500 تومان هر واحد1,326,255 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.3 مات 2B 10325 ورق شیت صنعتی استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.3 مات 2B 4.76 Kg کیلوگرم 178,500 تومان هر واحد849,660 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.4 مات 2B 10347 ورق شیت صنعتی استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.4 مات 2B 6.34 Kg کیلوگرم 178,500 تومان هر واحد1,131,690 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.4 مات 2B 10342 ورق رول صنعتی استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.4 مات 2B 3.17 Kg/m کیلوگرم 175,700 تومان هر واحد556,969 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 304 عرض 1220 ضخامت 0.4 مات 2B 10343 ورق رول صنعتی استیل 304 عرض 1220 ضخامت 0.4 مات 2B 3.87 Kg/m کیلوگرم 175,700 تومان هر واحد679,959 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.4 مات 2B 10344 ورق رول صنعتی استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.4 مات 2B 3.97 Kg/m کیلوگرم 175,700 تومان هر واحد697,529 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 430
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح وزن واحد واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق رول استیل 430 عرض 1000 ضخامت 0.3 مات 2B 10310 ورق رول صنعتی استیل 430 عرض 1000 ضخامت 0.3 مات 2B 2.38 Kg/m کیلوگرم 107,500 تومان هر واحد255,850 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.3 مات 2B 10311 ورق رول صنعتی استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.3 مات 2B 2.9 Kg/m کیلوگرم 107,500 تومان هر واحد311,750 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1250 ضخامت 0.3 مات 2B 10312 ورق رول صنعتی استیل 430 عرض 1250 ضخامت 0.3 مات 2B 2.97 Kg/m کیلوگرم 107,500 تومان هر واحد319,275 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1000 ضخامت 0.4 مات 2B 10331 ورق رول صنعتی استیل 430 عرض 1000 ضخامت 0.4 مات 2B 3.17 Kg/m کیلوگرم 107,500 تومان هر واحد340,775 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.4 مات 2B 10332 ورق رول صنعتی استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.4 مات 2B 3.87 Kg/m کیلوگرم 107,500 تومان هر واحد416,025 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1250 ضخامت 0.4 مات 2B 10333 ورق رول صنعتی استیل 430 عرض 1250 ضخامت 0.4 مات 2B 3.97 Kg/m کیلوگرم 107,500 تومان هر واحد426,775 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1000 ضخامت 0.5 مات 2B 10352 ورق رول صنعتی استیل 430 عرض 1000 ضخامت 0.5 مات 2B 3.97 Kg/m کیلوگرم 107,500 تومان هر واحد426,775 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1250 ضخامت 0.5 مات 2B 10353 ورق رول صنعتی استیل 430 عرض 1250 ضخامت 0.5 مات 2B 4.96 Kg/m کیلوگرم 107,500 تومان هر واحد533,200 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1000 ضخامت 0.6 مات 2B 10373 ورق رول صنعتی استیل 430 عرض 1000 ضخامت 0.6 مات 2B 4.76 Kg/m کیلوگرم 107,500 تومان هر واحد511,700 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.6 مات 2B 10374 ورق رول صنعتی استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.6 مات 2B 5.8 Kg/m کیلوگرم 107,500 تومان هر واحد623,500 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 316L و 316Ti
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح وزن واحد واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق رول استیل 316L عرض 1500 ضخامت 1 مات 2B 10435 ورق رول صنعتی استیل 316L عرض 1500 ضخامت 1 مات 2B 11.9 Kg/m کیلوگرم 237,000 تومان۱۴٪275,700 تومان هر واحد2,820,300 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 316L عرض 1500 ضخامت 1 خش دار No.4 10245 ورق رول دکوراتیو، صنعتی استیل 316L عرض 1500 ضخامت 1 خش دار No.4 11.9 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد3,280,830 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 316L ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 براق BA 10254 ورق شیت دکوراتیو، صنعتی استیل 316L ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 براق BA 24.78 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد6,831,846 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 316L ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 براق BA 10255 ورق شیت دکوراتیو، صنعتی استیل 316L ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 براق BA 35.69 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد9,839,733 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 316L ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 براق BA 10256 ورق شیت دکوراتیو، صنعتی استیل 316L ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 براق BA 15.86 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد4,372,602 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 316L ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 خش دار No.4 10257 ورق شیت دکوراتیو، صنعتی استیل 316L ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 خش دار No.4 24.78 Kg کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 316L ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 خش دار No.4 10258 ورق شیت دکوراتیو، صنعتی استیل 316L ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 خش دار No.4 35.69 Kg کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 316L ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 خش دار No.4 10259 ورق شیت دکوراتیو، صنعتی استیل 316L ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 خش دار No.4 15.86 Kg کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 316L عرض 1000 ضخامت 1 مات 2B 10433 ورق رول صنعتی استیل 316L عرض 1000 ضخامت 1 مات 2B 7.93 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد2,186,301 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 316L عرض 1250 ضخامت 1 مات 2B 10434 ورق رول صنعتی استیل 316L عرض 1250 ضخامت 1 مات 2B 9.91 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد2,732,187 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 310S
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح وزن واحد واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق رول استیل 310S عرض 1000 ضخامت 1 مات 2B 10440 ورق رول صنعتی استیل 310S عرض 1000 ضخامت 1 مات 2B 7.93 Kg/m کیلوگرم 584,800 تومان هر واحد4,637,464 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 310S عرض 1250 ضخامت 1 مات 2B 10441 ورق رول صنعتی استیل 310S عرض 1250 ضخامت 1 مات 2B 9.91 Kg/m کیلوگرم 584,800 تومان هر واحد5,795,368 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 310S عرض 1500 ضخامت 1 مات 2B 10442 ورق رول صنعتی استیل 310S عرض 1500 ضخامت 1 مات 2B 11.9 Kg/m کیلوگرم 584,800 تومان هر واحد6,959,120 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 310S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 مات 2B 10458 ورق شیت صنعتی استیل 310S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 مات 2B 24.78 Kg کیلوگرم 584,800 تومان هر واحد14,491,344 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 310S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 مات 2B 10459 ورق شیت صنعتی استیل 310S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 مات 2B 35.69 Kg کیلوگرم 584,800 تومان هر واحد20,871,512 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 310S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B 10460 ورق شیت صنعتی استیل 310S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B 15.86 Kg کیلوگرم 584,800 تومان هر واحد9,274,928 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 310S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.25 مات 2B 10502 ورق شیت صنعتی استیل 310S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.25 مات 2B 44.61 Kg کیلوگرم 584,800 تومان هر واحد26,087,928 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 310S عرض 1000 ضخامت 1.25 مات 2B 10482 ورق رول صنعتی استیل 310S عرض 1000 ضخامت 1.25 مات 2B 9.91 Kg/m کیلوگرم 584,800 تومان هر واحد5,795,368 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 310S عرض 1250 ضخامت 1.25 مات 2B 10483 ورق رول صنعتی استیل 310S عرض 1250 ضخامت 1.25 مات 2B 12.39 Kg/m کیلوگرم 584,800 تومان هر واحد7,245,672 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 310S عرض 1500 ضخامت 1.25 مات 2B 10484 ورق رول صنعتی استیل 310S عرض 1500 ضخامت 1.25 مات 2B 14.87 Kg/m کیلوگرم 584,800 تومان هر واحد8,695,976 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 309S
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح وزن واحد واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق شیت استیل 309S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 مات 2B 10455 ورق شیت صنعتی استیل 309S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 مات 2B 24.78 Kg کیلوگرم 393,900 تومان هر واحد9,760,842 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 309S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 مات 2B 10456 ورق شیت صنعتی استیل 309S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 مات 2B 35.69 Kg کیلوگرم 393,900 تومان هر واحد14,058,291 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 309S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B 10457 ورق شیت صنعتی استیل 309S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B 15.86 Kg کیلوگرم 393,900 تومان هر واحد6,247,254 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 309S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.25 مات 2B 10499 ورق شیت صنعتی استیل 309S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.25 مات 2B 44.61 Kg کیلوگرم 393,900 تومان هر واحد17,571,879 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 309S عرض 1000 ضخامت 1.25 مات 2B 10479 ورق رول صنعتی استیل 309S عرض 1000 ضخامت 1.25 مات 2B 9.91 Kg/m کیلوگرم 393,900 تومان هر واحد3,903,549 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 309S عرض 1250 ضخامت 1.25 مات 2B 10480 ورق رول صنعتی استیل 309S عرض 1250 ضخامت 1.25 مات 2B 12.39 Kg/m کیلوگرم 393,900 تومان هر واحد4,880,421 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 309S عرض 1500 ضخامت 1.25 مات 2B 10481 ورق رول صنعتی استیل 309S عرض 1500 ضخامت 1.25 مات 2B 14.87 Kg/m کیلوگرم 393,900 تومان هر واحد5,857,293 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 309S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.25 مات 2B 10497 ورق شیت صنعتی استیل 309S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.25 مات 2B 19.83 Kg کیلوگرم 393,900 تومان هر واحد7,811,037 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 309S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.25 مات 2B 10498 ورق شیت صنعتی استیل 309S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.25 مات 2B 30.98 Kg کیلوگرم 393,900 تومان هر واحد12,203,022 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 309S عرض 1000 ضخامت 1.5 مات 2B 10519 ورق رول صنعتی استیل 309S عرض 1000 ضخامت 1.5 مات 2B 11.9 Kg/m کیلوگرم 393,900 تومان هر واحد4,687,410 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 321
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح وزن واحد واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق رول استیل 321 عرض 1250 ضخامت 1 مات 2B 10444 ورق رول صنعتی استیل 321 عرض 1250 ضخامت 1 مات 2B 9.91 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد2,732,187 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 مات 2B 10461 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 مات 2B 24.78 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد6,831,846 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 مات 2B 10462 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 مات 2B 35.69 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد9,839,733 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B 10463 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B 15.86 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد4,372,602 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 321 عرض 1000 ضخامت 1.25 مات 2B 10485 ورق رول صنعتی استیل 321 عرض 1000 ضخامت 1.25 مات 2B 9.91 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد2,732,187 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 321 عرض 1250 ضخامت 1.25 مات 2B 10486 ورق رول صنعتی استیل 321 عرض 1250 ضخامت 1.25 مات 2B 12.39 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد3,415,923 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 321 عرض 1500 ضخامت 1.25 مات 2B 10487 ورق رول صنعتی استیل 321 عرض 1500 ضخامت 1.25 مات 2B 14.87 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد4,099,659 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.25 مات 2B 10503 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.25 مات 2B 19.83 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد5,467,131 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.25 مات 2B 10504 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.25 مات 2B 30.98 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد8,541,186 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.25 مات 2B 10505 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.25 مات 2B 44.61 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد12,298,977 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 314
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح وزن واحد واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق رول استیل 314 عرض 1000 ضخامت 1 مات 2B 10448 ورق رول صنعتی استیل 314 عرض 1000 ضخامت 1 مات 2B 7.93 Kg/m کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 314 عرض 1500 ضخامت 1 مات 2B 10450 ورق رول صنعتی استیل 314 عرض 1500 ضخامت 1 مات 2B 11.9 Kg/m کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 314 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 مات 2B 10468 ورق شیت صنعتی استیل 314 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 مات 2B 35.69 Kg کیلوگرم 3,000 تومان هر واحد107,070 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 314 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B 10469 ورق شیت صنعتی استیل 314 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B 15.86 Kg کیلوگرم 3,000 تومان هر واحد47,580 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 314 عرض 1000 ضخامت 2 مات 2B 10582 ورق رول صنعتی استیل 314 عرض 1000 ضخامت 2 مات 2B 15.86 Kg/m کیلوگرم 3,000 تومان هر واحد47,580 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 314 عرض 1500 ضخامت 2 مات 2B 10584 ورق رول صنعتی استیل 314 عرض 1500 ضخامت 2 مات 2B 23.79 Kg/m کیلوگرم 3,000 تومان هر واحد71,370 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 314 ابعاد 1500*3000 ضخامت 2 مات 2B 10606 ورق شیت صنعتی استیل 314 ابعاد 1500*3000 ضخامت 2 مات 2B 71.37 Kg کیلوگرم 3,000 تومان هر واحد214,110 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 314 ابعاد 1500*6000 ضخامت 2 مات 2B 10607 ورق شیت صنعتی استیل 314 ابعاد 1500*6000 ضخامت 2 مات 2B 142.74 Kg کیلوگرم 3,000 تومان هر واحد428,220 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 314 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 مات 2B 10608 ورق شیت صنعتی استیل 314 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 مات 2B 31.72 Kg کیلوگرم 3,000 تومان هر واحد95,160 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 314 ابعاد 1500*3000 ضخامت 3 مات 2B 10709 ورق شیت صنعتی استیل 314 ابعاد 1500*3000 ضخامت 3 مات 2B 107.06 Kg کیلوگرم 3,000 تومان هر واحد321,180 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 420
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح وزن واحد واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق رول استیل 420 عرض 1000 ضخامت 2 مات No.1 A11197 ورق رول صنعتی استیل 420 عرض 1000 ضخامت 2 مات NO.1 15.86 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد1,993,602 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 420 عرض 1500 ضخامت 2 مات No.1 A11207 ورق رول صنعتی استیل 420 عرض 1500 ضخامت 2 مات NO.1 23.79 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد2,990,403 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 420 عرض 1500 ضخامت 3 مات No.1 A11208 ورق رول صنعتی استیل 420 عرض 1500 ضخامت 3 مات NO.1 35.69 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد4,486,233 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 420 عرض 1000 ضخامت 3 مات No.1 A11198 ورق رول صنعتی استیل 420 عرض 1000 ضخامت 3 مات NO.1 23.79 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد2,990,403 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 420 عرض 1500 ضخامت 4 مات No.1 A11209 ورق رول صنعتی استیل 420 عرض 1500 ضخامت 4 مات NO.1 47.58 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد5,980,806 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 420 عرض 1000 ضخامت 4 مات No.1 A11199 ورق رول صنعتی استیل 420 عرض 1000 ضخامت 4 مات NO.1 31.72 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد3,987,204 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 420 عرض 1500 ضخامت 5 مات No.1 A11210 ورق رول صنعتی استیل 420 عرض 1500 ضخامت 5 مات NO.1 59.48 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد7,476,636 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 420 عرض 1000 ضخامت 5 مات No.1 A11200 ورق رول صنعتی استیل 420 عرض 1000 ضخامت 5 مات NO.1 39.65 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد4,984,005 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 420 عرض 1500 ضخامت 6 مات No.1 A11211 ورق رول صنعتی استیل 420 عرض 1500 ضخامت 6 مات NO.1 71.37 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد8,971,209 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 420 عرض 1000 ضخامت 6 مات No.1 A11201 ورق رول صنعتی استیل 420 عرض 1000 ضخامت 6 مات NO.1 47.58 Kg کیلوگرم 125,700 تومان هر واحد5,980,806 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات

راهنمای خرید ورق استیل صنعتی

با دریافت مشاوره تخصصی از «استیل رخ» می‌توانید از نحوه خرید ورق صنعتی، شرایط فروش، کیفیت ورق و خدمات ارسال مطلع شوید. حتی این امکان را دارید که با مشاهده مشخصات و لیست قیمت ورق استیل صنعتی و همچنین مشاوره تخصصی با تیم مشاوره، محصول مورد نظر خود را تهیه کنید. اما اگر می‌خواهید در روند خرید ورق صنعتی موفق عمل کرده و پول خود را در جای مناسب هزینه کنید، مهم است که اطلاعات خود را در مورد ورق فولاد ضد زنگ افزایش دهید.

خرید ورق استیل صنعتی
خرید ورق استیل صنعتی

انواع ورق استیل صنعتی

ورق‌های استیل صنعتی به عنوان فولادهای مقاوم در برابر خوردگی یا فولادهای ضد زنگ شناخته می‌شوند. این ورق‌ها در برابر خوردگی مقاومت بسیار خوبی دارند و همانطور که از نامشان پیداست ضد زنگ هستند. کاربرد ورق‌های استیل به دلیل مقاومت خوب آن‌ها در برابر خوردگی بسیار بالاست. ازاین رو فروش استیل صنعتی نیز با رشد بالایی همراه است و تولید کنندگان زیادی روز به روز به دنبال حضور پررنگ‌تر در این بازار هستند. دلیل مقاومت ورق‌های استیل در برابر انواع خوردگی فلزات، وجود عناصری مانند کروم است.

در ساختار این فولادها علاوه بر کروم، مولیبدن و نیکل نیز مشاهده می‌شود که علاوه بر بهبود مقاومت خوردگی باعث بهبود استحکام و شکل پذیری ورق‌های استیل می‌شود. کروم به ورق استیل اجازه می‌دهد تا یک لایه اکسید کروم سخت، چسبنده و نامرئی بر روی سطح فولاد تشکیل شود. در حقیقت همین لایه اکسید کروم است که استیل را تبدیل به فولادی ضد زنگ می‌کند. همچنین، این ورق‌ها دارای گریدهای مختلفی هستند که هر کدام ویژگی‌های مختص به خود را دارند.

مشخصات خرید ورق استیل صنعتی

مشخصات و ویژگی‌های ورق استیل صنعتی را می‌توانید در جدول زیر ببینید:

نوع عرضه رول و شیت
آلیاژ 314 (در استاندارد EN با نام 1.4841 شناخته می‌شود)، 304، 316L، 310S، گرید 309S، 304L، 321 و 430
ضخامت 0.3، 0.4، 0.5، 0.6، 0.7، 0.8، 1، 1.25، 1.5، 2، 2.5، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 12، 15، 20 میلی‌متر
ابعاد شیت با ابعاد 1000×2000، 1220×2440 و 1250×2500 و 1500×3000 رول با عرض‌های 1000، 1220، 1250 و 1500 میلی‌متر
کیفیت سطح مات NO.1 یا 2B

انواع ورق استیل صنعتی
انواع ورق استیل صنعتی

ویژگی‌های ورق استیل صنعتی

هنگامی‌که قصد خرید ورق استیل صنعتی را دارید، باید از ویژگی‌های این ورق‌ها آگاه باشید. شناختن ویژگی‌های فنی ناشی از خصوصیات شیمیایی و فیزیکی ورق‌های استیل به شما کمک می‌کند تا با دید بازتری این محصولات را انتخاب و خریداری کنید و بتوانید در جای مناسبی از این ویژگی‌ها استفاده کنید. فولاد ضد زنگ دارای ویژگی‌های بارزی است که باعث کاربرد گسترده آن در ساخت انواع قطعات در بسیاری از بخش‌های صنعتی شده است. به دلیل محتوای کروم، این ورق در برابر خوردگی و محیط‌های خورنده بسیار مقاوم است.

از خواص دیگر این ورق‌ها می‌توان به استحکام بالا، شکل پذیری مطلوب، مقاومت به خوردگی در دماهای بالا و پایین و قابلیت جوش پذیری و ماشینکاری آن اشاره کرد. یکی دیگر از ویژگی‌های این ورق‌ها این است که در هنگام استفاده در صنایع مختلف نیاز به پوشش دهی برای مقاومت در برابر خوردگی ندارد و ازین جهت می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های استفاده و نگهداری شوند.

به عنوان جمع بندی، ویژگی‌های ورق استیل صنعتی عبارتند از:

 • استحکام کششی بالا
 • حداقل نیاز به نگهداری
 • انعطاف پذیری و قابلیت فرم پذیری و کشش بالا
 • قابلیت برش با روش‌های مختلف
 • قابلیت جوش و پرداخت‌کاری عالی
 • تولید در ابعاد و ضخامت‌های مختلف
 • عرضه گسترده در کیفیت سطح‌ها و رنگ‌های گوناگون
 • گستردگی موارد مصرف برای کاربردهای صنعتی و سازه‌ای
 • سازگار با محیط زیست و قابل بازیافت

فروش انواع گرید ورق استیل صنعتی

برای خرید ورق استیل صنعتی باید به مشخصات درج شده تحت عنوان گرید یا نام آلیاژ توجه داشته باشید. چرا که هر آلیاژ برای استفاده خاصی طراحی شده و ممکن نیازهای شما را برآورده نکند. هرنام می‌تواند توضیح مختصری از میزان عناصر آلیاژی و یا کربن موجود در آلیاژ باشد. گاهی نام گذاری‌ها بر اساس میزان استحکام و یا سختی آلیاژها انجام می‌شود.

اگر در نام گذاری آلیاژ از حرف L استفاده شود نشانگر میزان کم کربن در ساختار است. این میزان کم کربن تا 0.03% وزنی است. در مصارفی که نیاز به جوشکاری دارد بهتر از است از این آلیاژها استفاده شود چرا که میزان زیاد کربن در ساختار سبب ترک خوردن ناحیه جوش می‌شود. حرف S در نامگذاری فولادها نشان دهنده حضور کربن تا 0.08% وزنی است. و حرف H نیز بیانگر وجود کربن تا حداکثر 0.1% وزنی کربن است.

حضور مقادیر بیشتر کربن در ساختار فولاد باعث سختی پذیری و افزایش استحکام آن می‌شود. اما باید در نظر داشت که با افزایش کربن موجود در ساختار استیل، شکل پذیری کاهش یافته و احتمال ترک خوردن استیل بیشتر می‌شود. این میزان کربن باعث کاهش شدید جوش پذیری فولاد نیز می‌شود چرا که پس از سرد شدن ناحیه جوش به دلیل سختی پذیری زیاد، ترک خوردگی در ناحیه جوش پدید می‌آید.

در بین تمام آلیاژ‌های ورق استیل، استنلس سری 300 بیشترین کاربرد را دارد. که معروف‌ترین و رایج‌ترین آلیاژ‌های این سری، آلیاژهای آستنیتی 304 هستند. تطبیق پذیری و استحکام این آلیاژ باعث شده است که به طور گسترده در صنایع مختلف به کار گرفته شود.

ورق استیل 316 نیز یکی دیگر از آلیاژهای شناخته شده این سری است. استیل گرید 316 حاوی 2 تا 3% مولیبدن است. این آلیاژ به دلیل مقاومت بالا به خوردگی کلریدی و ظاهر زیبای خود در سازه‌های دریایی و ساخت وساز ساحلی کاربرد دارد، از جمله ساخت مبلمان شهری، سرویس‌های بهداشتی و نماهای ساختمان‌ها.

استیل استنلس 430 که از خانواده آلیاژهای مارتزینتی هستند استحکام بیشتری از استنلس سری 300 دارند. این آلیاژ در برابر دماهای شدید یا خوردگی مقاومت مقاومت کمتری نسبت به 304 دارد و اغلب برای اهداف تزئینی و کاربردهای سبک‌تر استفاده می‌شود. گرید 430 ارزان‌تر از گرید 304 است زیرا نیکل بسیار کمی دارد. استیل گرید 301 دارای استحکام بالا، چکش خواری و مقاومت در برابر خوردگی است.

کاربرد ورق استیل صنعتی
کاربرد ورق استیل صنعتی

کاربردهای ورق استیل صنعتی

برای راحت‌تر شدن شما در خرید بهترین ورق استیل صنعتی بهتر است که با کاربرد این محصولات در صنایع مختلف آشنا باشید. موارد استفاده از ورق فولادی زنگ نزن عبارتند از:

 • ساخت لوازم خانگی و بخصوص تجهیزات آشپزخانه
 • مخازن سوخت و مواد شیمیایی
 • صنایع خودروسازی و بخصوص خودروهای کار و عمومی
 • کارخانه‌های شیمیایی و پتروشیمی
 • صنایع داروسازی
 • صنعت حمل و نقل
 • صنایع غذایی
 • ساخت لوازم پزشکی
 • صنایع حرارتی همچون کوره سازی و مبدل‌ها
 • صنایع برودتی
 • استفاده در صنعت هوایی
 • صنعت ساخت و ساز و معماری
 • صنایع تولید برق

لیست قیمت ورق استیل صنعتی

از آن‌جایی که استیل در ساختار خود شامل کروم، نیکل، مولیبدن و سایز عناصر گران قیمت است، قیمت ورق استیل نیز به قیمت جهانی هرکدام از این عناصر وابسته است. ازین رو نمی‌توان بدون در نظر داشتن نوسانات قیمت بقیه عناصر به طور مستقل قیمت ورق استیل را ارزیابی کرد. علاوه‌براین ویژگی‌های کیفی ورق استیل نیز می‌تواند بر قیمت آن تاثیر گذار باشد. فاکتورهای مهم تاثیرگذار بر قیمت ورق صنعتی عبارتند از:

 • نوع ورق
 • کیفیت تولید
 • کارخانه سازنده
 • ابعاد و ضخامت
 • نوع گرید و آلیاژ
 • نوسانات ارزی
 • قیمت‌های جهانی فلزات
 • هزینه حمل و نقل
 • هزینه نیروی کار

قیمت ورق استیل صنعتی
قیمت ورق استیل صنعتی

فروش ورق استیل صنعتی از استیل رخ

مجموعه استیل رخ با سال‌ها تجربه در فروش ورق استیل صنعتی توانسته نیازهای امروز صنعت و مردم عزیز کشورمان را تا حد بالایی برطرف کند. شما این امکان را دارید تا مشخصات و قیمت روز ورق صنعتی را در وب‌سایت استیل رخ مشاهده کرده و محصول خود را با تضمین کیفیت، قیمت مناسب و بهترین خدمات تهیه کنید. بعد از استعلام قیمت و اطلاع از شرایط خرید، کارشناسان ما پیش فاکتور قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و سایر جزئیات سفارش را به شما ارائه می‌دهند. پس از تایید پرداخت، واحد لجستیک استیل رخ به بارگیری و ارسال کالا به آدرس و مشخصات دریافتی شما اقدام می‌کند.

 

خرید ورق استیل صنعتی

خرید ورق استیل صنعتی

سوالات متداول

 

ورق استیل صنعتی چیست؟

ورق استیل صنعتی (Industrial steel sheet) اغلب به عنوان «فولاد مقاوم در برابر خوردگی» شناخته می‌شود. این ورق در برابر خوردگی بسیار مقاوم است و زنگ نمی‌زند.

حرف (L) در کنار اسم آلیاژ نشان دهنده چیست؟

حرف «L» بعد از نوع گرید نشان دهنده کربن کم تا 0.03% است. برای جوش پذیری بهتر، از گریدهای «L» استفاده می‌شود.

کدام گرید استیل بیشترین استفاده را دارد؟

در بین تمام آلیاژهای ورق استیل، گرید سری 300 بیشترین استفاده را دارد که در این میان، فولاد آستنیتی آلیاژی 304 رایج‌ترین نوع آن است. تطبیق پذیری و استحکام این نوع استیل باعث شده است که به طور گسترده در صنایع مختلف به کار گرفته شود.

کدام گرید از استیل برای جوشکاری مناسب‌تر است؟

گرید هایی که میزان کمی کربن در ساختار خود دارند مانند 316Lو 304L و ... برای جوشکاری مناسب‌تر هستند.

هزینه حمل و نقل استیل چگونه محاسبه می‌شود؟

هزینه حمل و نقل برای ابعاد و وزن‌های مختلف متفاوت استاما به دلیل قیمت بیشتر از آهن، هزینه بیمه بیشتری دارد و به دلیل حساسیت، نیاز به ملاحظات خاصی مثل استفاده از پالت، کاغذ بین ورق‌های استیل و استفاده از تسمه دارد که هزینه حمل و نقل را متغیر می‌کند.

درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید