آخرین به‌روزرسانی:

ورق استیل دکوراتیو

آلیاژ استیل 304
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح وزن واحد واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.6 خش دار No.4 10153 ورق رول دکوراتیو استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.6 خش دار No.4 5.95 Kg/m کیلوگرم 168,000 تومان۴٪174,500 تومان هر واحد999,600 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.8 خش دار No.4 10233 ورق رول دکوراتیو استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.8 خش دار No.4 7.93 Kg/m کیلوگرم 168,000 تومان۴٪174,500 تومان هر واحد1,332,240 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.8 براق BA 10234 ورق شیت دکوراتیو استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.8 براق BA 18.88 Kg کیلوگرم 171,200 تومان هر واحد3,232,256 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.8 براق BA 10235 ورق شیت دکوراتیو استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.8 براق BA 19.83 Kg کیلوگرم 171,200 تومان هر واحد3,394,896 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.8 براق BA 10236 ورق شیت دکوراتیو استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.8 براق BA 12.69 Kg کیلوگرم 171,200 تومان هر واحد2,172,528 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.8 خش دار No.4 10237 ورق شیت دکوراتیو استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.8 خش دار No.4 18.88 Kg کیلوگرم 171,200 تومان هر واحد3,232,256 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.8 خش دار No.4 10238 ورق شیت دکوراتیو استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.8 خش دار No.4 19.83 Kg کیلوگرم 171,200 تومان هر واحد3,394,896 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.8 خش دار No.4 10239 ورق شیت دکوراتیو استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.8 خش دار No.4 12.69 Kg کیلوگرم 171,200 تومان هر واحد2,172,528 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.8 براق BA 10228 ورق رول دکوراتیو استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.8 براق BA 6.34 Kg/m کیلوگرم 162,000 تومان۴٪169,000 تومان هر واحد1,027,080 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.8 براق BA 10230 ورق رول دکوراتیو استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.8 براق BA 7.93 Kg/m کیلوگرم 162,000 تومان۴٪169,000 تومان هر واحد1,284,660 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 430
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح وزن واحد واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق رول استیل 430 عرض 1000 ضخامت 0.3 براق BA 10009 ورق رول دکوراتیو استیل 430 عرض 1000 ضخامت 0.3 براق BA 2.38 Kg/m کیلوگرم 104,800 تومان هر واحد249,424 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.3 براق BA 10010 ورق رول دکوراتیو استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.3 براق BA 2.9 Kg/m کیلوگرم 104,800 تومان هر واحد303,920 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1250 ضخامت 0.3 براق BA 10011 ورق رول دکوراتیو استیل 430 عرض 1250 ضخامت 0.3 براق BA 2.97 Kg/m کیلوگرم 104,800 تومان هر واحد311,256 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 430 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.3 براق BA 10023 ورق شیت دکوراتیو استیل 430 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.3 براق BA 7.08 Kg کیلوگرم 121,200 تومان هر واحد858,096 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 430 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.3 براق BA 10024 ورق شیت دکوراتیو استیل 430 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.3 براق BA 7.43 Kg کیلوگرم 121,200 تومان هر واحد900,516 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.3 براق BA 10025 ورق شیت دکوراتیو استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.3 براق BA 4.76 Kg کیلوگرم 121,200 تومان هر واحد576,912 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 430 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.3 خش دار No.4 10026 ورق شیت دکوراتیو استیل 430 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.3 خش دار No.4 7.08 Kg کیلوگرم 121,200 تومان هر واحد858,096 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 430 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.3 خش دار No.4 10027 ورق شیت دکوراتیو استیل 430 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.3 خش دار No.4 7.43 Kg کیلوگرم 121,200 تومان هر واحد900,516 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.3 خش دار No.4 10028 ورق شیت دکوراتیو استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.3 خش دار No.4 4.76 Kg کیلوگرم 121,200 تومان هر واحد576,912 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.45 مات 2B 10995 ورق رول دکوراتیو استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.45 مات 2B 4.35 Kg/m کیلوگرم 104,800 تومان هر واحد455,880 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 316L
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح وزن واحد واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق رول استیل 316L عرض 1000 ضخامت 1 خش دار No.4 10243 ورق رول دکوراتیو، صنعتی استیل 316L عرض 1000 ضخامت 1 خش دار No.4 7.93 Kg/m کیلوگرم 269,400 تومان هر واحد2,136,342 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 316L عرض 1250 ضخامت 1 خش دار No.4 10244 ورق رول دکوراتیو، صنعتی استیل 316L عرض 1250 ضخامت 1 خش دار No.4 9.91 Kg/m کیلوگرم 269,400 تومان هر واحد2,669,754 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 316L عرض 1500 ضخامت 1 خش دار No.4 10245 ورق رول دکوراتیو، صنعتی استیل 316L عرض 1500 ضخامت 1 خش دار No.4 11.9 Kg/m کیلوگرم 269,400 تومان هر واحد3,205,860 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 316L ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 خش دار No.4 10257 ورق شیت دکوراتیو، صنعتی استیل 316L ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 خش دار No.4 24.78 Kg کیلوگرم 269,400 تومان هر واحد6,675,732 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 316L ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 خش دار No.4 10258 ورق شیت دکوراتیو، صنعتی استیل 316L ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 خش دار No.4 35.69 Kg کیلوگرم 269,400 تومان هر واحد9,614,886 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 316L ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 خش دار No.4 10259 ورق شیت دکوراتیو، صنعتی استیل 316L ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 خش دار No.4 15.86 Kg کیلوگرم 269,400 تومان هر واحد4,272,684 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 316L عرض 1000 ضخامت 0.3 خش دار No.4 10004 ورق رول دکوراتیو، صنعتی استیل 316L عرض 1000 ضخامت 0.3 خش دار No.4 2.38 Kg/m کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 316L عرض 1220 ضخامت 0.3 خش دار No.4 10005 ورق رول دکوراتیو، صنعتی استیل 316L عرض 1220 ضخامت 0.3 خش دار No.4 2.9 Kg/m کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 316L عرض 1250 ضخامت 0.3 خش دار No.4 10006 ورق رول دکوراتیو، صنعتی استیل 316L عرض 1250 ضخامت 0.3 خش دار No.4 2.97 Kg/m کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 316L ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.3 خش دار No.4 10018 ورق شیت دکوراتیو، صنعتی استیل 316L ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.3 خش دار No.4 7.08 Kg کیلوگرم تماس بگیرید هر واحدتومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات

راهنمای خرید ورق استیل دکوراتیو

اگر به دنبال خرید استیل دکوراتیو باکیفیت هستید و می‌خواهید از ابعاد، مشخصات، شرایط فروش و لیست قیمت ورق استیل دکوراتیو مطلع شوید، «استیل رخ» اینجاست تا پاسخگوی همه نیازهای شما باشد. با این حال، قبل از سفارش محصول بهتر است اطلاعات خود را در مورد ورق استیل تزئینی یا دکوراتیو افزایش دهید، تفاوت‌های آن‌ها را با هم بشناسید و مشخصات آن‌ها را بدانید. با کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با توجه به بودجه خود، ورق مورد نظرتان را با دید بازتری انتخاب کنید.

خرید ورق استیل دکوراتیو
خرید ورق استیل دکوراتیو

ورق استیل دکوراتیو

یکی از انواع ورق‌های استیل در بازار که بسیار پرفروش است، ورق استیل دکوراتیو (Decorative Stainless Steel Sheet) نام دارد. این ورق همانطور که از نامش پیداست، برای کاربردهای تزئینی و به خصوص در معماری و ساخت مصنوعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. ویژگی‌های ورق دکوراتیو شباهت بسیار زیادی با ورق استیل معمولی دارد. در واقع از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این دو ورق یکسان هستند. ساختار آلیاژی آن‌ها نیز یکسان است. اما ورق دکوراتیو از نظر ظاهری ویژگی‌هایی دارد که آن را از دیگر محصولات استیل متمایز می‌نماید. ورق استیل دکوراتیو نوعی ورق فولادی ضد زنگ است که از آلیاژهای بر پایه آهن ساخته می‌شود.

در این آلیاژها بسته به ویژگی‌های مورد نظر، از میزان بسیار ناچیز تا حداکثر 1.2 درصد کربن در ساختار آلیاژ وجود دارد. علاوه بر کربن، عناصر دیگری نیز در این آلیاژها ایفای نقش می‌کنند. در ترکیبات این نوع از ورق‌های ضدزنگ عناصری مانند کروم، تیتانیوم، سیلیکون، نیکل، نیتروژن، مولیبدن و نیوبیم با درصدهای متفاوت وجود دارند. هرکدام از این عناصر یک ویژگی خاص را به ورق استیل می‌دهد. مثلا کروم عنصری است که یک لایه نازک بر روی ورق استیل تشکیل می‌دهد تا از ورق در برابر خوردگی و زنگ زدگی محافظت کند.

حضور کربن در ساختار فولاد باعث افزایش استحکام و چقرمگی می‌شود و سختی پذیری این فولادها را زیاد می‌کند. شما با دانستن خواص هرکدام از عناصر آلیاژی می‌توانید اطلاعات مفید و دقیقی از ورق‌های استیل داشته باشید و به دنبال آن می‌توانید برای مصارف خود بهترین گزینه را انتخاب کنید.

مشخصات ورق استیل دکوراتیو

مشخصات ورق دکوراتیو را می‌توانید در جدول زیر ببینید:
نوع عرضه رول یا شیت
آلیاژ 201، 304، 321، 316، 316L و 430
ضخامت 0.25، 0.3، 0.4، 0.5، 0.6، 0.7، 0.8، 1، 1.25، 1.5 و 2 میلی‌متر
ابعاد  شیت با ابعاد 1000×2000، 1220×2440 و 1250×2500 و 1500×3000 رول با عرض‌های 1000، 1220، 1250 و 1500 میلی‌متر
رنگ نقره‌ای و طلایی، مشکی، مسی، آبی، قرمز، رزگلد، دودی و سایر رنگها
طرح گندمی، طرح چوب، خش‌دار، میرور، حبابی، ورساچی، اسلیمی، چرمی، ابر و بادی
کیفیت سطح براق BA، خش‌دار No.4 و انواع دیگر طبق استانداردهای جهانی

ویژگی‌های ورق استیل دکوراتیو

در زمان خرید ورق های استیل دکوراتیو باید ویژگی‌های منحصر به فرد این محصول را به خوبی بشناسید. از مهمترین ویژگی‌های ورق استیل تزئینی می‌توان به مواد زیر اشاره کرد:

 • مقاومت در برابر خوردگی و اکسیداسیون
 • دوام و طول عمر بالا
 • کمترین نیاز به عملیات تعمیر و نگهداری
 • انعطاف پذیری و قابلیت فرم پذیری بالا
 • قابلیت برش با روش‌های مختلف
 • قابلیت جوش و پرداخت‌کاری عالی
 • تولید در ابعاد و ضخامت‌های مختلف
 • عرضه گسترده در کیفیت سطح‌ها و رنگ‌های گوناگون
 • گستردگی موارد مصرف برای کاربردهای تزئینی و ساختاری
انواع ورق استیل دکوراتیو
انواع ورق استیل دکوراتیو

انواع ورق استیل دکوراتیو

فروش ورق استیل دکوراتیو به دلیل تنوع گسترده در مصرف، در طرح‌ها و مدل‌های بسیار زیادی عرضه می‌گردد. در ادامه برخی از انواع ورق های استیل دکوراتیو را برای شما به اختصار معرفی می‌کنیم. شما نیز می‌توانید محصولات مورد نظرتان را از میان مدل‌های زیر انتخاب نمایید:

ورق استیل آینه‌ای (میرور)

همانطور که از نام ورق استیل آینه‌ای پیداست، سطح آن‌ها بسیار براق است و پرداخت انجام شده روی سطح آن‌ها به گونه‌ای است که مانند آینه تصاویر را انعکاس می‌دهد. ورق استیل آینه‌‌ای یا میرور هیچ خط و خش، طرح یا لکه‌ای ندارد. برای ساخت این محصول از انواع آلیاژهای استیل از جمله استیل 304 و استنلس استیل 316 استفاده می‌شود و سطح آن‌ها بسیار صاف و براق است. این نوع ورق استیل دکوراتیو به دلیل داشتن سطحی آینه‌ای، به افزایش و تابش نور در محیط کمک می‌کند و می‌توان از آن‌ها در طراحی محیط‌های داخلی خانه‌ها و یا سازه‌ها استفاده کرد. این ورق ها معمولاً در دو رنگ طلایی و نقره‌ای در دسترس هستند.

ورق استیل خش‌دار

ورق استیل خش‌دار یکی از انواع ورق استیل دکوراتیو است که در ساخت و ساز کاربرد زیادی دارد. پرداخت سطحی این نوع از ورق‌های دکوراتیو به گونه‌ای است که این ورق دارای سطحی خش‌دار است، به همین دلیل از انعکاس نور جلوگیری می‌کند. وجود همین خش باعث زیبایی و خاص بودن ظاهر این ورق شده است. استیل خش‌دار از آلیاژهای 304 و 430 تولید می‌شود. به دلیل انعکاس کمتر نور به نسبت بقیه ورق‌‌‌های استیل دکوراتیو، از این مدل برای استفاده در مکان‌هایی که نور مستقیم به آن‌ها می‌خورد و نباید نور منعکس شود استقاده می‌شود. همچنین اثر انگشت و آلودگی‌های محیطی کمتر روی این نوع پولیش دیده می‌شود. از کاربردهای این ورق می‌توان به وسایل حمل و نقل، لوازم خانگی، کابین آسانسور، ساخت درب و پنجره‌های ساختمان‌ها، کانکس و موارد دیگر اشاره کرد.

ورق استیل طرح‌دار

با تواجه به مصارف گسترده ورق های استیل در مصارف تزئینی، نیاز به تولید ورق استیل طرح‌دار بسیار زیاد است. این نوع از ورق‌ها تمام ویژگی‌های ورق استیل را دارند و تنها تفاوت آنها وجود طرح‌های مختلفی بر روی آن‌هاست. از انواع رایج ورق استیل طرح‌دار می‌توان به طرح ابر و باد، گندمی، حبابی، اسلیمی، موج‌دار و غیره اشاره کرد. از این ورق بیشتر در تزئینات ساختمان از جمله فضای داخلی آسانسور‌ها، لابی ساختمان، درب‌های ورودی، آشپزخانه‌های صنعتی، ظروف دکوراتیو، سقف‌های تزئینی، مجسمه و سایر موارد استفاده می‌شود.

ورق استیل مشبک (پانچ)

ورق استیل پانچ نیز یکی دیگر از انواع ورق استیل دکوراتیو است. بر روی این ورق سوارخ‌هایی تعبیه می‌شود که برحسب درخواست مشتری، اندازه و فاصله این سوراخ‌ها از یکدیگر قابل تغییر است. علاوه بر اندازه‌های استاندارد، می‌توان به درخواست مشتری این سوراخ‌ها به تعداد درخواستی و با قطرهای مختلف بر روی ورق ایجاد کرد. در اغلب موارد از گرید استنلس استیل 304 برای تولید این نوع ورق استفاده می‌شود. این سوراخ‌ها می‌توانند باعث عبور نور، مایعات، هوا و اجسام ریز شوند.

به دلیل مقاومت بسیار خوب فولادهای ضد زنگ می‌توان از این ورق‌ها در محیط‌هایی با میزان خوردگی زیاد استفاده کرد و نگران تخریب قطعه نبود. علاوه بر مصرف این ورق‌ها در دکوراسیون و معماری، می‌توان از کاربردهای ورق مشبک در صنعت پرورش ماهی و آبزیان، خشک کردن میوه، ساخت لوازم آشپزخانه، سرخ کن و... اشاره کرد.

ورق استیل رنگی

نوع دیگری از ورق استیل تزئینی در بازار وجود دارد که براساس رنگ فروخته می‌شود. در برخی از موارد برای ساخت وسایلی که در آن‌ها از ورق استیل استقاده می‌شود نیاز است که برای زیبایی این ورق‌های استیل به رنگ‌های مختلفی باشند. ورق استیل رنگی با روش‌هایی صنعتی در رنگ‌های مشکی، مسی، آبی، قرمز، رزگلد، دودی و سایر رنگ‌ها برپایه ورق استیل معمولی تولید می‌شود. حتی می‌توان ورق‌های طرح‌دار را نیز به زنگ‌های مختلف درآورد و از آن‌ها در مواردی که نیاز به رنگ خاصی است، استفاده کرد. در زمان خرید ورق استیل دکوراتیو رنگی باید به کیفیت و تکنولوژی رنگ‌کاری توجه کنید. مناسب‌ترین روش رنگ کردن استیل، تکنولوژی PVD است.

ورق استیل مات

امروزه ورق‌های استیل مات هم در کاربردهایی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد و کاربردهای تزئینی خاص خود را دارد. این ورق با توجه به کیفیت سطحش بازتاب نور کمی دارد. تولید این نوع ورق کم هزینه‌ترین گزینه در فرآیند تولید فولاد ضد زنگ است و در تجهیزات کارخانه شیمیایی، تجهیزات دارویی، تبرید و تجهیزات فاضلاب کاربرد دارد.

کاربرد ورق استیل دکوراتیو
کاربرد ورق استیل دکوراتیو

کاربردهای ورق استیل دکوراتیو

ورق استیل زینتی به دلیل ظاهر جذاب و ویژگی‌های منحصر به فرد دیگر، هم برای اهداف تزئینی و هم برای اهداف ساختاری در معماری و طراحی صنعتی استفاده می‌شود. وجود همزمان دو عامل زیبایی و کارآمدی، این دسته از محصولات را به یکی از محبوب‌ترین ابزار مورد استفاده در ساخت و ساز بدل کرده است. از کاربردهای ورق استیل تزئینی یا دکوراتیو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دکوراسیون داخلی
 • نمای ساختمان‌ها
 • اماکن هنری و مذهبی
 • مجسمه‌های فلزی
 • آسانسور و پله برقی
 • بانک‌ها
 • برج‌ها و هتل‌ها
 • ایستگاه‌های مترو
 • تولید لوازم خانگی
 • مراکز خرید و پاساژها
 • خودروهای عمومی
 • حفاظ استیل
 • سقف اماکن مذهبی
 • کارخانجات مواد غذایی

قیمت ورق استیل دکوراتیو

قیمت ورق استیل دکوراتیو به عوامل زیادی بستگی دارد. از آنجا که در ترکیب شیمیایی ورق استیل از فلزات گران بها مانند کروم، نیکل و مولیبدن استفاده شده است، بنابراین قیمت این ورق بسته به تغییرات جهانی قیمت عناصر آلیاژی آن‌ها متغیر خواهد بود. به طور کلی، قیمت ورق استیل تزئینی به عوامل زیر بستگی دارد و تعیین لیست قیمت ورق دکوراتیو بر این اساس مشخص می‌شود:

 • نوع ورق
 • کیفیت تولید
 • کارخانه سازنده
 • ابعاد و ضخامت
 • نوع گرید و آلیاژ
 • نوسانات ارزی
 • قیمت‌های جهانی فلزات
 • هزینه حمل و نقل
 • هزینه نیروی کار
قیمت ورق استیل دکوراتیو
قیمت ورق استیل دکوراتیو

خرید ورق استیل دکوراتیو از استیل رخ

انتخاب یک تامین کننده معتبر که روند فروش محصولات خود را به صورت شفاف ارائه می‌دهد، کاری حساس است. به این دلیل که می‌توانید سرمایه خود را در جای درست هزینه کنید و از خدمات مشتری در نهایت کیفیت بهره‌مند شوید. «مجموعه استیل رخ» با سال‌ها تجربه در فروش محصولات مختلف در حوزه استنلس استیل توانسته خدماتی درخور نیازهای امروز صنایع و مردم کشور فراهم کند. شما می‌توانید مشخصات فنی و قیمت روز ورق های استیل دکوراتیو را در وب‌سایت استیل رخ مشاهده کنید و از طریق تیم فروش ما نسبت به نحوه خرید، شرایط ارسال و موارد دیگر، پشتیبانی کامل دریافت نمایید.

سوالات متداول

ورق استیل چیست؟

ورق استیل از فولاد ساخته می‌شود و ماده اصلی آن آهن است. برای ایجاد خاصیت چکش خواری و درجه سختی و مقاومت، بین 0.5 تا 2% کربن به آن افزوده می‌شود. آلیاژهای متفاوت، مشخصات فنی گوناگون و مزایای مکانیکی مختلف باعث شده که ورق استیل در صنایع زیادی مورد استفاده قرار بگیرد.

تفاوت ورق استیل دکوراتیو و صنعتی چیست؟

از نظر خواص مکانیکی و شیمیایی، تفاوتی با یکدیگر ندارند. هردو از ورق‌های استیل ساخته شده‌اند و متریال مورد استفاده در آن‌ها یکسان است. تنها تفاوت این دو ورق ظاهر آن‌هاست. ورق استیل دکوراتیو با توجه به پرداخت‌های نهایی که روی آن ایجاد شده آن را بسیار زیباتر از ورق استیل صنعتی می‌کند.

کاربرد ورق دکوراتیو چیست؟

این ورق همانطور که از نامش پیداست، برای کاربردهای تزئینی و معماری مورد استفاده قرار می‌گیرد. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ورق استیل تزئینی مانند ورق استیل معمولی است اما از نظر ظاهری ویژگی‌هایی دارد که آن را از دیگر محصولات استیل متمایز می‌کند.

ویژگی‌های ورق دکوراتیو

 • مقاومت در برابر خوردگی و اکسیداسیون
 • دوام و طول عمر بالا
 • کمترین نیاز به عملیات تعمیر و نگهداری
 • انعطاف پذیری و قابلیت فرم پذیری بالا
 • قابلیت برش با روش‌های مختلف

هزینه حمل و نقل ورق استیل دکوراتیو به چه صورت محاسبه می‌شود؟

هزینه حمل و نقل برای ابعاد و وزن‌های مختلف متفاوت است. اما به دلیل قیمت بیشتر از آهن، هزینه بیمه بیشتری دارد و به دلیل حساسیت، نیاز به ملاحظات خاصی مثل استفاده از پالت، کاغذ بین ورق‌های استیل و استفاده از تسمه دارد که هزینه حمل و نقل را متغیر می‌کند.

درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید