آخرین به‌روزرسانی:

لوله استیل 316

آلیاژ استیل 316
نام محصول شناسه محصول وزن شاخه قطر خارجی کیفیت سطح قطر داخلی طول آلیاژ رده اندازه ضخامت واحد کاربرد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ½2 اینچ رده 10S شاخه 6 متری 20255 6.06 Kg 21.34 mm مات 17.12 mm شاخه 6 متری استیل 316 رده 10S سایز ½2 اینچ ضخامت 2.11 کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 371,200 تومان هر شاخه2,249,472 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ½2 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20256 7.69 Kg 21.34 mm مات 15.8 mm شاخه 6 متری استیل 316 رده 40S سایز ½2 اینچ ضخامت 2.77 کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 371,200 تومان هر شاخه2,854,528 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ½2 اینچ رده 80S شاخه 6 متری 20257 9.81 Kg 21.34 mm مات 13.88 mm شاخه 6 متری استیل 316 رده 80S سایز ½2 اینچ ضخامت 3.73 کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 371,200 تومان هر شاخه3,641,472 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ¾ اینچ رده 10S شاخه 6 متری 20299 7.75 Kg 26.7 mm مات 22.48 mm شاخه 6 متری استیل 316 رده 10S سایز ¾ اینچ ضخامت 2.11 کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 371,200 تومان هر شاخه2,876,800 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ¾ اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20297 10.22 Kg 26.7 mm مات 20.96 mm شاخه 6 متری استیل 316 رده 40S سایز ¾ اینچ ضخامت 2.87 کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 371,200 تومان هر شاخه3,793,664 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ¾ اینچ رده 80S شاخه 6 متری 20298 13.31 Kg 26.7 mm مات 18.88 mm شاخه 6 متری استیل 316 رده 80S سایز ¾ اینچ ضخامت 3.91 کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 371,200 تومان هر شاخه4,940,672 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز 1 اینچ رده 10S شاخه 6 متری 20247 12.68 Kg 33.4 mm مات 27.86 mm شاخه 6 متری استیل 316 رده 10S سایز 1 اینچ ضخامت 2.77 کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 371,200 تومان هر شاخه4,706,816 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز 1 اینچ رده 80S شاخه 6 متری 20303 19.61 Kg 33.4 mm مات 24.3 mm شاخه 6 متری استیل 316 رده 80S سایز 1 اینچ ضخامت 4.55 کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 371,200 تومان هر شاخه7,279,232 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز 1 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20248 15.16 Kg 33.4 mm مات 26.64 mm شاخه 6 متری استیل 316 رده 40S سایز 1 اینچ ضخامت 3.38 کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 371,200 تومان هر شاخه5,627,392 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ¼1 اینچ رده 10S شاخه 6 متری 20258 16.32 Kg 42.2 mm مات 36.66 mm شاخه 6 متری استیل 316 رده 10S سایز ¼1 اینچ ضخامت 2.77 کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 371,200 تومان هر شاخه6,057,984 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ¼1 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20259 20.55 Kg 42.2 mm مات 35.08 mm شاخه 6 متری استیل 316 رده 40S سایز ¼1 اینچ ضخامت 3.56 کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 371,200 تومان هر شاخه7,628,160 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ¼1 اینچ رده 80S شاخه 6 متری 20260 27.06 Kg 42.2 mm مات 32.5 mm شاخه 6 متری استیل 316 رده 80S سایز ¼1 اینچ ضخامت 4.85 کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 371,200 تومان هر شاخه10,044,672 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ½1 اینچ رده 10S شاخه 6 متری 20251 18.84 Kg 48.3 mm مات 42.76 mm شاخه 6 متری استیل 316 رده 10S سایز ½1 اینچ ضخامت 2.77 کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 371,200 تومان هر شاخه6,993,408 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ½1 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20252 24.53 Kg 48.3 mm مات 40.94 mm شاخه 6 متری استیل 316 رده 40S سایز ½1 اینچ ضخامت 3.68 کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 371,200 تومان هر شاخه9,105,536 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ½1 اینچ رده 80S شاخه 6 متری 20253 32.8 Kg 48.3 mm مات 38.14 mm شاخه 6 متری استیل 316 رده 80S سایز ½1 اینچ ضخامت 5.08 کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 371,200 تومان هر شاخه12,175,360 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز 2 اینچ رده 10S شاخه 6 متری 20261 23.81 Kg 60.3 mm مات 54.76 mm شاخه 6 متری استیل 316 رده 10S سایز 2 اینچ ضخامت 2.77 کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 371,200 تومان هر شاخه8,838,272 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز 2 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20262 32.94 Kg 60.3 mm مات 52.48 mm شاخه 6 متری استیل 316 رده 40S سایز 2 اینچ ضخامت 3.91 کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 371,200 تومان هر شاخه12,227,328 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز 2 اینچ رده 80S شاخه 6 متری 20263 45.32 Kg 60.3 mm مات 49.22 mm شاخه 6 متری استیل 316 رده 80S سایز 2 اینچ ضخامت 5.54 کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 371,200 تومان هر شاخه16,822,784 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز 3 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20265 68.41 Kg 88.9 mm مات 77.92 mm شاخه 6 متری استیل 316 رده 40S سایز 3 اینچ ضخامت 5.49 کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 371,200 تومان هر شاخه25,393,792 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز 3 اینچ رده 80S شاخه 6 متری 20266 92.53 Kg 88.9 mm مات 73.66 mm شاخه 6 متری استیل 316 رده 80S سایز 3 اینچ ضخامت 7.62 کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 371,200 تومان هر شاخه34,347,136 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز 3 اینچ رده 10S شاخه 6 متری 20264 39.12 Kg 88.9 mm مات 82.8 mm شاخه 6 متری استیل 316 رده 10S سایز 3 اینچ ضخامت 3.05 کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 371,200 تومان هر شاخه14,521,344 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز 4 اینچ رده 10S شاخه 6 متری 20267 50.69 Kg 114.3 mm مات 108.2 mm شاخه 6 متری استیل 316 رده 10S سایز 4 اینچ ضخامت 3.05 کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 371,200 تومان هر شاخه18,816,128 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز 4 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20268 97.39 Kg 114.3 mm مات 102.26 mm شاخه 6 متری استیل 316 رده 40S سایز 4 اینچ ضخامت 6.02 کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 371,200 تومان هر شاخه36,151,168 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز 4 اینچ رده 80S شاخه 6 متری 20269 135.23 Kg 114.3 mm مات 97.18 mm شاخه 6 متری استیل 316 رده 80S سایز 4 اینچ ضخامت 8.56 کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 371,200 تومان هر شاخه50,197,376 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز 10 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20280 365.39 Kg 273.1 mm مات 254.56 mm شاخه 6 متری استیل 316 رده 40S سایز 10 اینچ ضخامت 9.27 کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 269,100 تومان هر شاخه98,326,449 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات

لوله استیل 316 چیست؟

لوله استیل 316 (UNS 31600) یک آلیاژ آستنیتی حاوی کروم، نیکل و مولیبدن است. ک این ترکیبات مقاومت به خوردگی را افزایش می‌دهند، به طوریکه مقاومت در برابر خوردگی ناشی از محلول‌های یون کلرید و خوردگی حفره ای را بهبود می‌بخشد و استحکام بیشتری در دماهای بالا ایجاد می‌کنند. ویژگی‌های این گرید فولاد ضد زنگ آستنیتی مشابه با نوع 304 است با این تفاوت که نوع 316 در محدوده دمایی بالا تا حدودی قوی تر است و در شرایط مجاورت با آب دریا و محیط‌های خورنده شیمیایی مقاومت بالاتری دارد.

از نظر شکل‌پذیری، استنلس استیل 304 معمولاً گزینه بهتری برای عملیات شکل‌دهی است، زیرا محتوای مولیبدن بالاتر در گرید استنلس استیل 316 به این معنی است که دارای استحکام و سرعت سخت شدن بالاتری است که می‌تواند اثرات نامطلوبی بر شکل‌پذیری داشته باشد. در حالی که معمولاً 316 را می‌توان به روشی مشابه 304 شکل داد، تغییرات دما می‌تواند این فرآیندها را چالش برانگیز کند. به عنوان مثال، آلیاژ 316 ممکن است هنگام کار سرد مغناطیسی شود.

لوله 316 کاربرد گسترده ای در تجهیزات فرآوری مواد غذایی دریایی و شیمیایی دارد. لوله استیل گرید 316 زمانی استفاده می‌شود که مقاومت در برابر خوردگی بیشتری نسبت به فولادهای ضد زنگ کروم نیکل (304) مورد نیاز باشد.

لوله استیل 316
لوله استیل 316

گریدهای لوله استیل 316

لوله استیل گرید 316 علاوه برآلیاژ اصلی چند گرید فرعی که از آن مشتق شده نیز دارد:

  • لوله استیل گرید 316L که نوع کم کربن 316 است و به دلیل مقاومت به خوردگی بالا برای کاربردهای دریایی و ساخت ساعت‌های استیل و همچنین منحصراً در ساخت مخازن تحت فشار راکتورها استفاده می‌شود.
  • لوله استیل گرید 316H که نوع پر کربن 316 است که برای کاربری در دماهای بالا مناسب تر است.
  • لوله استیل گرید 316Ti که نوع دارای تیتانیوم 316 برای مقاومت در برابر حرارت است. این آلیاژ در آسترهای دودکش صنعتی استفاده می‌شود.

ویژگی‌های کلیدی لوله استیل 316

لوله فولادی ضد زنگ دارای سطح صاف و جذاب است با پلاستیسیته، چقرمگی و استحکام مکانیکی بالا و در برابر خوردگی توسط اسیدها، گازهای قلیایی، محلول‌ها و سایر عوامل خورنده مقاوم است. استنلس استیل یک فولاد آلیاژی است که به راحتی زنگ نمی‌زند و دچار انواع خوردگی نمی‌شود. لوله فولادی ضد زنگ از ابتدای قرن بیستم به بازار و صنایع معرفی شد و روز به روز بیشتر مورد توجه صنایع مختلف قرار می‌گیرد.

لوله 316 در صنایع شیری و لبنی
لوله 316 در صنایع شیری و لبنی

استانداردهای لوله استیل 316

استانداردهای لوله استیل 316 را در جدول زیر می‌بینید:

گرید فولاد شماره UNS استاندارد بریتانیایی استاندارد اروپایی (Euronorm) استاندارد سوئدی (Swedish SS) استاندارد ژاپنی (JIS)
BS EN شماره نام
316 S31600 316S31 58H, 58J 1.4401 X5CrNiMo17-12-2 2347 SUS 316
316L S31603 316S11 - 1.4404 X2CrNiMo17-12-2 2348 SUS 316L
316H S31609 316S51 - - - - -

خواص شیمیایی لوله استیل 316

خواص شیمیایی لوله 316 را در جدل زیر می‌بینید:

گرید فولاد کربن (C) منگنز (Mn) سیلیسیم (Si) فسفر (P) گوگرد (S) کروم (Cr) مولیبدن (Mo) نیکل (Ni) نیتروژن (N)
316 0.08 2.0 0.75 0 – 0.045 0.03 16.0 – 18.0 2.0 – 3.0 10.0 – 14.0 0.10
316L 0.03 2.0 0.75 0.045 0.03 16.0 – 18.0 2.0 – 3.0 10.0 – 14.0 0.10
316H 0.04 – 0.10 2.0 0 – 0.75 0.045 0.03 16.0 – 18.0 2.0 – 3.0 10.0 – 14.0 -

خواص مکانیکی لوله استیل 316

خواص مکانیکی لوله های استیل 316 را در جدل زیر می‌بینید:

گرید فولاد استحکام کششی (MPa) استحکام تسلیم (MPa) درصد ازیاد طول سختی (راکول بی HRB) سختی (برینل HB)
316 515 205 40 95 217
316L 485 170 40 95 217
316H 515 205 40 95 217
کاربرد لوله 316 در صنعت
کاربرد لوله 316 در صنعت

خواص فیزیکی لوله استیل 316

خواص فیزیکی لوله استیل گرید 316 را در جدل زیر می‌بینید:

گرید فولاد چگالی (Kg/m3) مدول الاستیک (GPa) مقاومت الکتریکی (nΩ.m) ضریب انبساط حرارتی هدایت حرارتی (W/m.K) گرمای ویژه (J/kg.K)
316 8000 193 740

15.9 : 0-100C

16.2 : 100-315C

17.5 : 315-538C

16.3 : 0-100C

21.5 : 0-500C

500

جایگزین‌های لوله استیل 316

جایگزین‌های لوله های استیل 316 چیست؟ آن‌ها را در جدل زیر می‌بینید:

316Ti مقاومت بهتری در دماهای 600-900 درجه سانتی گراد دارد.
316N استحکام بالاتری از 316 استاندارد دارد.
317L در حضور کلریدها مقاومت بالاتری نسبت به L 316 دارد. اما مقاومت در برابر ترک خوردگی تنشی مشابه است.
904L مقاومت بسیار بالاتر در برابر کلریدها در دماهای بالا با شکل پذیری خوب
2205 مقاومت بسیار بالاتر در برابر کلریدها در دماهای بالا و استحکام بالاتر از 316

خواص لوله استیل 316

لوله های استیل 316 مقاومت خوبی در برابر انواع خوردگی فلزات به ویژه در برابر اسیدهای سولفوریک، هیدروکلریک، استیک، فرمیک و تارتاریک دارد و همچنین خوردگی ناشی از سولفات‌های اسید و کلریدهای قلیایی کاهش می‌دهد.

کاربردهای لوله استیل 316

کاربردهای رایج لوله استیل نوع 316 در ساخت اگزوز، قطعات کوره، مبدل‌های حرارتی، قطعات موتور جت، تجهیزات دارویی و آزمایشگاهی، قطعات شیر ​​و پمپ، تجهیزات پردازش شیمیایی، مخازن و تجهیزات صنایع غذایی، نوشیدنی و پزشکی است. 

مجموعه استیل رخ تامین کننده انواع محصولات استیل با کیفیت بالا مانند لوله‌ استیل دکوراتیو و صنعتی کویل و ورق استیل است. ما انواع و استانداردهای مختلف محصولات استنلس استیل را در سراسر ایران با قیمت مناسب و کیفیت عالی به فروش می‌رسانیم.

کاربردهای لوله استیل 316
کاربردهای لوله استیل 316

سوالات متداول

لوله استیل یا استنلس استیل چیست؟

لوله استیل، یکی از انواع لوله‌های فولادی است که به لوله استیل یا لوله زنگ‌نزن نیز شناخته می‌شود. در تولید لوله استیل علاوه بر آهن و کربن از عناصر آلیاژی دیگری مثل کُروم و نیکل نیز استفاده می‌شود.

آیا محصول لوله استیل ضد‌زنگ تزئینی را برش خورده می‌فروشید؟

بله ما در استیل رخ این امکان را داریم تا طبق سفارش شما و با استفاده از دستگاه‌های مدرن و پیشرفته از جمله برش لیزر انواع لوله و ورق را برش زده و تحویل دهیم.

لوله استیل ۳۱۶ دکوراتیو چیست؟

لوله استیل 316 دارای مقاومت به خوردگی بیشتری نسبت به استیل 304 است که افزایش میزان مقاومت به خوردگی آن به دلیل وجود حدود 10 تا 12 درصد نیکل و 16 تا 18 درصد کروم می‌باشد و بیشتر در دکوراسیون داخلی و ساخت بخش‌های تزئینی ساختمان مثل نرده در محیط‌های با خورندگی بالا ، صنایع لبنی، نوشابه سازی، غذایی و شیمیایی کاربرد دارد.

درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید