آخرین به‌روزرسانی:

پروفیل استیل

آلیاژ استیل 304
نام محصول شناسه محصول کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح طول وزن شاخه واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
پروفیل استیل 304 ابعاد 10*10 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31003 دکوراتیو، صنعتی استیل 304 ابعاد 10*10 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 1.71 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه312,930 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 10*10 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری 31001 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 10*10 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری 1.07 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه195,810 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 10*10 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31002 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 10*10 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 1.4 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه256,200 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 10*20 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31004 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 10*20 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 2.16 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه395,280 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 10*20 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31005 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 10*20 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 2.66 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه486,780 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 10*30 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31006 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 10* 30 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 2.92 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه534,360 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 10*30 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31007 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 10* 30 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 3.62 Kg کیلوگرم 189,400 تومان هر شاخه685,628 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 10*40 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31008 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 10*40 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 3.68 Kg کیلوگرم 189,400 تومان هر شاخه696,992 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 10*40 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31009 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 10*40 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 4.57 Kg کیلوگرم 189,400 تومان هر شاخه865,558 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 10*50 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31010 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 10*50 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 4.45 Kg کیلوگرم 189,400 تومان هر شاخه842,830 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 201
نام محصول شناسه محصول کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح طول وزن شاخه واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*10 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31099 دکوراتیو، صنعتی استیل 201 ابعاد 10*10 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 1.71 Kg کیلوگرم 143,900 تومان هر شاخه246,069 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*10 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری 31097 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 10*10 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری 1.07 Kg کیلوگرم 143,900 تومان هر شاخه153,973 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*10 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31098 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 10*10 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 1.4 Kg کیلوگرم 143,900 تومان هر شاخه201,460 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*20 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31100 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 10*20 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 2.16 Kg کیلوگرم 143,900 تومان هر شاخه310,824 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*20 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31101 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 10*20 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 2.66 Kg کیلوگرم 143,900 تومان هر شاخه382,774 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*30 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31102 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 10* 30 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 2.92 Kg کیلوگرم 143,900 تومان هر شاخه420,188 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*30 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31103 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 10* 30 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 3.62 Kg کیلوگرم 143,900 تومان هر شاخه520,918 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*40 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31104 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 10*40 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 3.68 Kg کیلوگرم 143,900 تومان هر شاخه529,552 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*40 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31105 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 10*40 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 4.57 Kg کیلوگرم 143,900 تومان هر شاخه657,623 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*50 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31106 دکوراتیو استیل 201 ابعاد 10*50 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 4.45 Kg کیلوگرم 148,500 تومان هر شاخه660,825 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 430
نام محصول شناسه محصول کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح طول وزن شاخه واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
پروفیل استیل 430 ابعاد 25*25 ضخامت 1.1 خش دار شاخه 6 متری 31195   استیل 430 ابعاد 25* 25 ضخامت 1.1 خش دار شاخه 6 متری 5.00 Kg کیلوگرم تماس بگیرید هر شاخهتومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 430 ابعاد 25*25 ضخامت 1.35 خش دار شاخه 6 متری 31196   استیل 430 ابعاد 25* 25 ضخامت 1.35 خش دار شاخه 6 متری 6.08 Kg کیلوگرم تماس بگیرید هر شاخهتومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 430 ابعاد 25*25 ضخامت 0.9 خش دار شاخه 6 متری 31197   استیل 430 ابعاد 25* 25 ضخامت 0.9 خش دار شاخه 6 متری 4.13 Kg کیلوگرم تماس بگیرید هر شاخهتومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 430 ابعاد 30*30 ضخامت 0.9 خش دار شاخه 6 متری 31198   استیل 430 ابعاد 30 *30 ضخامت 0.9 خش دار شاخه 6 متری 4.98 Kg کیلوگرم تماس بگیرید هر شاخهتومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 430 ابعاد 20*20 ضخامت 1.1 خش دار شاخه 6 متری 31193   استیل 430 ابعاد 20*20 ضخامت 1.1 خش دار شاخه 6 متری 3.96 Kg کیلوگرم تماس بگیرید هر شاخهتومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 430 ابعاد 20*20 ضخامت 0.9 خش دار شاخه 6 متری 31194   استیل 430 ابعاد 20*20 ضخامت 0.9 خش دار شاخه 6 متری 3.27 Kg کیلوگرم تماس بگیرید هر شاخهتومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات

خرید پروفیل استیل در بسیاری از مشاغل صنعتی و غیرصنعتی رایج است. پروفیل استیل قیمت بالایی ندارد و می‌توان از آن برای مقاصد مختلفی استفاده کرد. قبل از خرید پروفیل ساختمانی و دکوراتیو باید نکات زیادی را در نظر داشته باشید. از کجا باید بفهمیم که کدام نوع از انواع پروفیل استیل مناسب کار ماست؟ آخرین قیمت پروفیل استیل را از کجا به دست بیاوریم؟ یا چگونه استانداردهای پروفیل استیل را تشخیص دهیم؟

استیل رخ به عنوان وارد کننده استینلس استیل نکاتی را در مورد قیمت پروفیل صنعتی و دکوراتیو برای شما فراهم کرده است تا اطلاعات شما نسبت به این محصول را افزایش دهد. پس تا انتهای این متن همراه ما باشید. همچنین شما می‌توانید قیمت پروفیل امروز را از سایت استیل رخ بررسی کنید و اگر قصد خرید ورق استیل را دارید بر روی لینک کلیک کنید.

خرید پروفیل استیل
خرید پروفیل استیل

خرید پروفیل استیل چیست؟

پروفیل استیل یکی از انواع محصولات فولادی است. پروفیل استیل از آلیاژهای استیل ساخته می‌شود. استیل یک آلیاژ پایه آهن است که در ساختار خود عناصر آلیاژی متفاوتی دارد که هرکدام از آن‌ها ویژگی منحصر به فردی به آن می‌دهند. برای مثال کروم و نیکل موجود در ترکیبات تشکیل دهنده انواع پروفیل استیل باعث ایجاد یک لایه اکسید کروم می‌شود که در برابر خوردگی و اکسیداسون بسیار مقاوم است. این لایه از اکسید کروم خاصیت ضد زنگ بودن را به پروفیل استیل می‌دهد. استفاده از پروفیل استیل در صنایع ساختمانی بیشترین کاربرد را دارد. داشتن مقاطع گرد، مستطیل و مربعی شکل، باعث کاربرد گسترده پروفیل استیل در سازه‌ها می‌شود. روش تولید پروفیل با استفاده از فرایند نورد و به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم است.

به دلیل یکسان بودن مقطع پروفیل استیل در تمام طول آن، می‌توان از آن‌ها برای اتصال قطعات استفاده کرد. قیمت پروفیل امروز هم با در نظر گرفتن این مشخصات و ویژگی‌ها تغییر و نوسان می‌کند.

امروزه برای خرید پروفیل استیل با انواع زیادی مانند پروفیل استیل دکوراتیو، پروفیل استیل طلایی، پروفیل استیل براق، پروفیل استیل مات و پروفیل استیل صنعتی رو به رو می‌شوید. شما می‌توانید با در نظر گرفتن نیاز خود، قیمت پروفیل استیل طلایی و نقره‌ای را به دست آورید.

پروفیل استیل چه ویژگی‌هایی دارد؟

پروفیل استیل در گروه محصولات فولادی ضدزنگ قرار می‌گیرد. اگرچه تمامی گرید‌های پروفیل دارای خاصیت 100% ضد زنگ نیستند، اما مقاومت خوبی در برابر خوردگی و زنگ زدن دارند. همانطور که گفته شد وجود کروم و نیکل در ترکیبات پروفیل استیل، باعث بهبود مقاومت در برابر خوردگی می‌شود.

با توجه به استفاده از گرید‌های مختلف استیل در ساخت پروفیل‌ استیل می‌توان کاربردهای مختلفی برای انواع پروفیل در نظر گرفت. پروفیل صنعتی استحکام و مقاومت بسیار زیادی دارد. اندازه‌های رایج پروفیل استیل عبارتند از:

  • پروفیل استیل 10*10 میلی‌متر
  • پروفیل استیل 20*20 میلی‌متر
  • پروفیل استیل 30*30 میلی‌متر
  • پروفیل استیل 40*40 میلی‌متر

پروفیل استیل علاوه بر مقاومت به خوردگی ویژگی‌های دیگری نیز دارند. این ویزگی‌ها کاربرد پروفیل استیل را افزیش می‌دهد. به طور کلی ویژگی‌های پروفیل استیل را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • مقاومت در برابر خوردگی و سایش
  • مقاومت در برابر حرارت بالا
  • داشتن خاصیت ضد زنگ و امکان استفاده در آب و هوای مرطوب
  • قابلیت بازیافت و استفاده مجدد
  • عمر مفید بالا
  • امکان تولید در اشکال و طرح‌های متنوع

با وجود این قابلیت‌ها، برای انتخاب پروفیل استیل باید بدانید که کدام نوع از پروفیل استیل برای کاربری شما مناسب است و پس از آن نسبت به خرید پروفیل استیل اقدام کنید. همچنین با توجه به نیازتان باید کاملا بدانید چه نوعی از انواع پروفیل استیل دکوراتیو و ساختمانی را خریداری کنید. قیمت پروفیل امروز متاثر از نوسانات قیمت ارز و قیمت جهانی فولاد است و نمی‌توان یک عدد ثابت را برای آن، بیان کرد. حتی انتخاب سایز و جنس پروفیل می‌تواند در قیمت پروفیل استیل طلایی و نقره‌ای موثر باشد. بنابراین باید با دید کامل و شناخت کافی نسبت به انتخاب پروفیل استیل اقدام کنید.

کاربرد پروفیل استیل در دکوراسیون داخلی
کاربرد پروفیل استیل در دکوراسیون داخلی

کاربردهای پروفیل استیل

به غیر از کاربردهای صنعتی، از پروفیل استیل در ساخت و ساز نیز استفاده می‌شود. بیشترین خرید پروفیل استیل در بازار صنایع ساختمانی انجام می‌شود. از پروفیل می‌توان برای ساخت دستگیره‌ها، نرده و حفاظ در و پنچره استفاده کرد. قیمت پروفیل استیل در مقایسه با طول عمر آن کاملاً به صرفه است. و همینطور داشتن ظاهری زیبا و جذاب باعث استفاده از پروفیل استیل در کاربردهای دکوراتیو شده است.

پروفیل استیل دکوراتیو همانطور که از نامش پیداست برای استفاده‌های ساختمانی و ساخت مصنوعات تزیینی و دکوراسیون تولید می‌شود. ترکیب رنگی متفاوت (نقره‌ای، نوک مدادی، رزگلد، طلایی و…) و پرداخت‌های سطحی گوناگون این امکان را به طراحان می‌دهد تا برای طراحی و ایجاد نماهای زیبا برای سازه‌ها از پروفیل استیل دکوراتیو استفاده کنند. از پروفیل استیل با مقاطع کوچک و متوسط در ساخت دستگیره فلزی برای درب و پنجره منازل، نرده راه پله‌ها و پنجره‌ها استفاده می‌شود.

انواع استاندارد پروفیل استیل

قبل از خرید پروفیل استیل همانند ورق استیل باید به استاندارد و گرید آن هم توجه کنید. ترکیبات آلیاژی گریدهای مختلف پروفیل استیل با یکدیگر متفاوت است. به همین دلیل مهم است که قبل از خرید و روفیل استیل، کاربرد آن را در نظر داشته باشید. برای مثال آلیاژهای سری 200 و 300، برای استفاده‌ پروفیل در مصارف صنعتی و غیرصنعتی عرضه می‌شوند که برای نمونه پروفیل استیل 201 بسیار اقتصادی و با مقاومت کمتر به خورگی و پروفیل استیل 304 با قیمت بالاتر و مقاومت بسیار عالی در برابر خوردگی در بازار موجود هستند.

برای کسانی که به دنبال پروفیل دکوراتیو هستند، قیمت روز پروفیل استیل 316، 304 و 201 در وبسایت استیل رخ در دسترس می‌باشد. مشخصات فنی این گریدها، به شما اجازه می‌دهد که از انواع پروفیل استیل در محیط‌های باز و بسته استفاده کنید. از آنجا که ظاهر پروفیل استیل در تمام این استانداردها کاملا یکسان است، نمیتوان گرید آن‌ها را با چشم و از روی ظاهر تشخیص داد. بنابراین نمی‌توانید با دیدن یک پروفیل، آلیاژ آن را تشخیص دهید.

پرکاربردترین انواع پروفیل استیل به شرح زیر است:

شما می‌توانید برای خرید و استعلام قیمت پروفیل استیل به سایت استیل رخ مراجعه کنید یا با مشاوران فروش ما تماس بگیرید.

چگونه می‌توانیم انواع پروفیل استیل را از هم تشخیص دهیم؟

پروفیل‌های استیل با استانداردهای مشخص از یکدیگر متمایز می‌شوند و از نظر ظاهری تفاوت اندکی با هم دارند. با توجه به اینکه خواص فیزیکی و مکانیکی پروفیل در استاندارد‌های مختلف متفاوت است، باید در هنگام خرید پروفیل استیل دقت کنید. برای مثال از پروفیل استیل 201 در بازار ایران به عنوان پروفیل ضدزنگ اقتصادی یاد می‌شود. از نظر شکل ظاهری این پروفیل با پروفیل استیل 304 که مقاومت بسیار بیشتری در برابر خوردگی دارد کاملا یکسان است. پروفیل استیل 201 در مناطق ساحلی دچار خوردگی و زنگ زدگی می‌شوند اما پروفیل استیل 304 طول عمر بسیار بیشتری نسبت به استیل 201 دارد. از نظر قیمتی، قیمت پروفیل استیل 201 بسیار پایین‌تر از قیمت پروفیل 304 است. و باید به تناسب کاربری و با در نظر گرفتن قیمت، پروفیل مناسب را انتخاب کنید.

به دلیل مقادیر کم کروم و نیکل استیل 201 نمی‌توان از آن در محیط‌های خورنده و ای حتی آب و هوای مرطوب استفاده کرد چرا که استیل 201 دچار زنگ ردی و پوسیدگی می شود. از نظر ظاهری نیز نمی‌توان پروفیل‌ها را از یکدیگر تشخیص داد. بنابراین برای یک خرید مطمئن بهتر است از فروشگاه‌های معتبر خرید خود را انجام دهید.

قیمت پروفیل طلایی و پروفیل استیل دکوراتیو نقره‌ای نیز با هم متفاوت است. دلیل این اتفاق هم به دلیل روش متفاوت تولید آن‌هاست. و همپنین با توجه به نوسانات قیمت بازار باید بودجه خرید پروفیل را متناسب با قیمت پروفیل امروز در نظر بگیرید. این را هم در نظر داشته باشید که ممکن است قیمت پروفیل دکوراتیو به علت نوع پولیش سطحی از نوع پروفیل صنعتی گران‌تر باشد.

قیمت پروفیل استیل مناسب تجهیزات ساختمانی
قیمت پروفیل استیل مناسب تجهیزات ساختمانی

قیمت پروفیل استیل

قیمت پروفیل استیل به حجم خرید پروفیل شما بستگی دارد. برای پروفیل‌های خاص و به خصوص پروفیل رنگی از واحد شاخه برای محاسبه قیمت استفاده می‌کنند. اما سایر پروفیل‌های استیل معمولا به جای تعداد شاخه، واحد وزنی (کیلوگرم و تن) در محاسبه قیمت منظور می‌شود. قیمت پروفیل در بازار به عوامل زیادی مانند قیمت جهانی فولاد، هزینه‌های گمرکی، نوسانات ارزی و... بستگی دارد.

بنابراین نمی‌توان عدد مشخصی را برای خرید انواع پروفیل استیل بیان کرد. از فروشگاه استیل رخ می‌توانید آخرین قيمت پروفيل استيل را دریافت کنید. استیل رخ عرضه کننده انواع پروفیل‌های استیل دکوراتیو در اندازه‌ها و مقاطع متفاوت است. برای دریافت مشاوره خرید پروفیل استیل، می‌توانید با کارشناسان استیل رخ در ارتباط باشید.

سوالات متداول

پروفیل استیل چیست؟

پروفیل مقطعی توخالی است که بیشتر با سطح مقطع چهارگوش (مربع یا مستطیل) ساخته می‌شود. اما در واقع پروفیل یک نوع تیوب است. تیوب به مقاطع توخالی گفته می‌شود که کاربرد سازه‌ای دارد و بصورت دایره‌ای یا چهارگوش تولید می‌شود. اما در بازار ایران به تیوب دایره‌ای لوله و به تیوب مربعی پروفیل می‌گویند (SQUARE TUBE). پروفیل استیل محصولی ساخته شده از فولاد زنگ نزن با مقطعی دایره‌ای یا چهارگوش است که با داشتن درصدی از کروم و نیکل، در مقابل زنگ زدن مقاوم است.

کاربرد پروفیل استیل چیست؟

کاربرد پروفیل استیل سازه‌ای است و بسته به اندازه و ضخامت در قسمت‌های مختلف سازه‌های ساختمانی و صنعتی به کار می‌رود. اگر ضخامت پروفیل بیش از 1.5 میلی‌متر باشد آن را پروفیل سنگین می‌نامند که در سازه‌هایی که نیازمند استحکام بالا باشند نظیر ماشین آلات صنعتی از آن‌ها استفاده می‌شود. اما بیشترین کاربرد پروفیل استیل در سازه‌های دکوراتیو نظیر نرده، دستگیره، قاب در و پنجره و طراحی داخلی است. پروفیل استیل با رنگ‌ها و کیفیت‌های سطحی متنوع نقش پررنگی در تزئینات و سازه‌های داخلی ساختمان ایفا می‌کند.

قیمت پروفیل استیل دکوراتیو چطور تعیین می‌شود؟

اصلی ترین عامل تعیین کننده در قیمت پروفیل استیل، آلیاژ آن است. پروفیل استیل 201 بیشتر برای کاربردهای دکوراتیو استفاده میشود و قیمت مناسبی دارد. اما در مواردی که پروفیل در معرض رطوبت قرار دارد آلیاژهای مقاوم تر نظیر پروفیل استیل 430 یا 304 استفاده می‌شوند که قیمت بالاتری دارند. طبعاً صخامت بیشتر پروفیل که وزن هر شاخه را افزایش می‌دهد با قیمت پروفیل نسبت مستقیم دارد. با توجه به کاربری دکوراتیو پروفیل استیل، انتخاب کیفیت سطح (براق، خشدار) که نما و زیبایی پروفیل به آن بستگی دارد عاملی مهم دیگری در قیمت پروفیل استیل می‌باشد.

درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید