فیلترها
نام محصولشناسه محصولکاربردآلیاژکیفیت سطحضخامتاندازهطولوزن شاخهواحدقیمت بدون ارزش افزودهتاریخ به‌روزرسانیسفارش دهید
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*10 ضخامت 0.6 mm31097دکوراتیو
201
براق BA
0.6 mm
10 X 10 mm
6 متری
1.07 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۵

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*10 ضخامت 0.8 mm31098دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
10 X 10 mm
6 متری
1.4 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*10 ضخامت 1.0 mm31099دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1 mm
10 X 10 mm
6 متری
1.71 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*20 ضخامت 0.8 mm31100دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
10 X 20 mm
6 متری
2.16 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*20 ضخامت 1.0 mm31101دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
10 X 20 mm
6 متری
2.66 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*30 ضخامت 0.8 mm31102دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
10 X 30 mm
6 متری
2.92 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*30 ضخامت 1.0 mm31103دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
10 X 30 mm
6 متری
3.62 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*40 ضخامت 0.8 mm31104دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
10 X 40 mm
6 متری
3.68 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*40 ضخامت 1.0 mm31105دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
10 X 40 mm
6 متری
4.57 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*50 ضخامت 0.8 mm31106دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
10 X 50 mm
6 متری
4.45 Kg
کیلوگرم
۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*50 ضخامت 1.0 mm31107دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
10 X 50 mm
6 متری
5.52 Kg
کیلوگرم
۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*60 ضخامت 0.8 mm31108دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
10 X 60 mm
6 متری
5.21 Kg
کیلوگرم
۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*60 ضخامت 1.0 mm31109دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
10 X 60 mm
6 متری
6.47 Kg
کیلوگرم
۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 1.2 mm31110دکوراتیو
201
براق BA
1.2 mm
100 X 100 mm
6 متری
22.56 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 1.5 mm31111دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
100 X 100 mm
6 متری
28.12 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 2.0 mm31112صنعتی
201
براق BA
2 mm
100 X 100 mm
6 متری
37.3 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 15*15 ضخامت 0.8 mm31118دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
15 X 15 mm
6 متری
2.16 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 15*15 ضخامت 1.0 mm31119دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
15 X 15 mm
6 متری
2.66 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 15*30 ضخامت 0.8 mm31120دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
15 X 30 mm
6 متری
3.3 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 15*30 ضخامت 1.0 mm31121دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
15 X 30 mm
6 متری
4.09 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*100 ضخامت 1.0 mm31122دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
20 X 100 mm
6 متری
11.23 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*100 ضخامت 1.2 mm31123دکوراتیو
201
براق BA
1.2 mm
20 X 100 mm
6 متری
13.43 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 0.8 mm31124دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
20 X 20 mm
6 متری
2.92 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 1.0 mm31125دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
20 X 20 mm
6 متری
3.62 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 1.2 mm31126دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
20 X 20 mm
6 متری
4.29 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 1.5 mm31127دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
20 X 20 mm
6 متری
5.28 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 2.0 mm31128صنعتی
201
براق BA
2 mm
20 X 20 mm
6 متری
6.85 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*30 ضخامت 0.8 mm31129دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
20 X 30 mm
6 متری
3.68 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*30 ضخامت 1.0 mm31130دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
20 X 30 mm
6 متری
4.57 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*40 ضخامت 0.8 mm31131دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
20 X 40 mm
6 متری
4.45 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*40 ضخامت 1.0 mm31132دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
20 X 40 mm
6 متری
5.52 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*60 ضخامت 0.8 mm31133دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
20 X 60 mm
6 متری
5.97 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*60 ضخامت 1.0 mm31134دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
20 X 60 mm
6 متری
7.42 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*60 ضخامت 1.2 mm31135دکوراتیو
201
براق BA
1.2 mm
20 X 60 mm
6 متری
8.86 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*80 ضخامت 1.0 mm31136دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
20 X 80 mm
6 متری
9.33 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*80 ضخامت 1.2 mm31137دکوراتیو
201
براق BA
1.2 mm
20 X 80 mm
6 متری
11.15 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 25*25 ضخامت 0.8 mm31138دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
25 X 25 mm
6 متری
3.68 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 25*25 ضخامت 1.0 mm31139دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
25 X 25 mm
6 متری
4.57 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 25*25 ضخامت 1.2 mm31140دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
25 X 25 mm
6 متری
5.44 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 25*50 ضخامت 0.8 mm31141دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
25 X 50 mm
6 متری
5.59 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 25*50 ضخامت 1.0 mm31142دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
25 X 50 mm
6 متری
6.95 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 25*50 ضخامت 1.2 mm31143دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
25 X 50 mm
6 متری
8.29 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 0.8 mm31144دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
30 X 30 mm
6 متری
4.45 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 1.0 mm31145دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
30 X 30 mm
6 متری
5.52 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 1.2 mm31146دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
30 X 30 mm
6 متری
6.58 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 1.5 mm31147دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
30 X 30 mm
6 متری
8.14 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 2.0 mm31148صنعتی
201
براق BA
2 mm
30 X 30 mm
6 متری
10.66 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 4.0 mm31149صنعتی
201
براق BA
4 mm
30 X 30 mm
6 متری
19.79 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*50 ضخامت 1.0 mm31150دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
30 X 50 mm
6 متری
7.42 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*50 ضخامت 1.2 mm31151دکوراتیو
201
براق BA
1.2 mm
30 X 50 mm
6 متری
8.86 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*60 ضخامت 1.0 mm31152دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
30 X 60 mm
6 متری
8.37 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*60 ضخامت 1.2 mm31153دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
30 X 60 mm
6 متری
10 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*100 ضخامت 1.2 mm31154دکوراتیو
201
براق BA
1.2 mm
40 X 100 mm
6 متری
15.71 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*100 ضخامت 1.5 mm31155دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
40 X 100 mm
6 متری
19.56 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 0.6 mm31156دکوراتیو
201
براق BA
0.6 mm
40 X 40 mm
6 متری
4.5 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 0.7 mm31157دکوراتیو
201
براق BA
0.7 mm
40 X 40 mm
6 متری
5.24 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 0.8 mm31158دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
40 X 40 mm
6 متری
5.97 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 0.9 mm31159دکوراتیو
201
براق BA
0.9 mm
40 X 40 mm
6 متری
6.7 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.0 mm31160دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
40 X 40 mm
6 متری
7.42 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.1 mm31161دکوراتیو
201
براق BA
1.1 mm
40 X 40 mm
6 متری
8.14 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.2 mm31162دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
40 X 40 mm
6 متری
8.86 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.5 mm31163دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
40 X 40 mm
6 متری
10.99 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 2.0 mm31164صنعتی
201
براق BA
2 mm
40 X 40 mm
6 متری
14.46 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 3.0 mm31165صنعتی
201
براق BA
3 mm
40 X 40 mm
6 متری
21.13 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*60 ضخامت 1.0 mm31166دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
40 X 60 mm
6 متری
9.33 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*60 ضخامت 1.2 mm31167دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
40 X 60 mm
6 متری
11.15 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 1.0 mm31168دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
40 X 80 mm
6 متری
11.23 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 1.2 mm31169دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
40 X 80 mm
6 متری
13.43 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 1.5 mm31170دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
40 X 80 mm
6 متری
16.7 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 2.0 mm31171صنعتی
201
براق BA
2 mm
40 X 80 mm
6 متری
22.08 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 3.0 mm31172صنعتی
201
براق BA
3 mm
40 X 80 mm
6 متری
32.54 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 50*100 ضخامت 1.2 mm31173دکوراتیو
201
براق BA
1.2 mm
50 X 100 mm
6 متری
16.85 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 50*100 ضخامت 1.5 mm31174دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
50 X 100 mm
6 متری
20.98 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 1.0 mm31175دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
50 X 50 mm
6 متری
9.33 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 1.2 mm31176دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
50 X 50 mm
6 متری
11.15 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 1.5 mm31177دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
50 X 50 mm
6 متری
13.85 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 2.0 mm31178صنعتی
201
براق BA
2 mm
50 X 50 mm
6 متری
18.27 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 3.0 mm31179صنعتی
201
براق BA
3 mm
50 X 50 mm
6 متری
26.84 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 1.2 mm31180دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
60 X 60 mm
6 متری
13.43 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 1.5 mm31181دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
60 X 60 mm
6 متری
16.7 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 2.0 mm31182صنعتی
201
براق BA
2 mm
60 X 60 mm
6 متری
22.08 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 3.0 mm31183صنعتی
201
براق BA
3 mm
60 X 60 mm
6 متری
32.54 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 1.2 mm31184دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
70 X 70 mm
6 متری
15.71 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 1.5 mm31185دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
70 X 70 mm
6 متری
19.56 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 2.0 mm31186صنعتی
201
براق BA
2 mm
70 X 70 mm
6 متری
25.88 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 3.0 mm31187صنعتی
201
براق BA
3 mm
70 X 70 mm
6 متری
38.25 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 1.2 mm31188دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
80 X 80 mm
6 متری
18 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 1.5 mm31189دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
80 X 80 mm
6 متری
22.41 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 2.0 mm31190صنعتی
201
براق BA
2 mm
80 X 80 mm
6 متری
29.69 Kg
کیلوگرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۰۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 3.0 mm31191صنعتی
201
براق BA
3 mm
80 X 80 mm
6 متری
43.96 Kg
کیلوگرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 4.0 mm31192صنعتی
201
براق BA
4 mm
80 X 80 mm
6 متری
57.86 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*10 ضخامت 0.6 mm31001دکوراتیو
304
براق BA
0.6 mm
10 X 10 mm
6 متری
1.07 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*10 ضخامت 0.8 mm31002دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
10 X 10 mm
6 متری
1.4 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*10 ضخامت 1.0 mm31003دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1 mm
10 X 10 mm
6 متری
1.71 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*20 ضخامت 0.8 mm31004دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
10 X 20 mm
6 متری
2.16 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*20 ضخامت 1.0 mm31005دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
10 X 20 mm
6 متری
2.66 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*30 ضخامت 0.8 mm31006دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
10 X 30 mm
6 متری
2.92 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*30 ضخامت 1.0 mm31007دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
10 X 30 mm
6 متری
3.62 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*40 ضخامت 0.8 mm31008دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
10 X 40 mm
6 متری
3.68 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*40 ضخامت 1.0 mm31009دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
10 X 40 mm
6 متری
4.57 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*50 ضخامت 0.8 mm31010دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
10 X 50 mm
6 متری
4.45 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*50 ضخامت 1.0 mm31011دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
10 X 50 mm
6 متری
5.52 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*60 ضخامت 0.8 mm31012دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
10 X 60 mm
6 متری
5.21 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*60 ضخامت 1.0 mm31013دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
10 X 60 mm
6 متری
6.47 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 1.2 mm31014دکوراتیو
304
براق BA
1.2 mm
100 X 100 mm
6 متری
22.56 Kg
کیلوگرم
۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 1.5 mm31015دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
100 X 100 mm
6 متری
28.12 Kg
کیلوگرم
۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 2.0 mm31016صنعتی
304
براق BA
2 mm
100 X 100 mm
6 متری
37.3 Kg
کیلوگرم
۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 3.0 mm31017صنعتی
304
براق BA
3 mm
100 X 100 mm
6 متری
55.38 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 4.0 mm31018صنعتی
304
براق BA
4 mm
100 X 100 mm
6 متری
73.08 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 120*120 ضخامت 1.5 mm31019دکوراتیو
304
براق BA
1.5 mm
120 X 120 mm
6 متری
33.83 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 120*120 ضخامت 2.0 mm31020صنعتی
304
براق BA
2 mm
120 X 120 mm
6 متری
44.92 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 120*120 ضخامت 2.5 mm31021دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
2.5 mm
120 X 120 mm
6 متری
55.91 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 15*15 ضخامت 0.8 mm31022دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
15 X 15 mm
6 متری
2.16 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 15*15 ضخامت 1.0 mm31023دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
15 X 15 mm
6 متری
2.66 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 15*30 ضخامت 0.8 mm31024دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
15 X 30 mm
6 متری
3.3 Kg
کیلوگرم
۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 15*30 ضخامت 1.0 mm31025دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
15 X 30 mm
6 متری
4.09 Kg
کیلوگرم
۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*100 ضخامت 1.0 mm31026دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
20 X 100 mm
6 متری
11.23 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*100 ضخامت 1.2 mm31027دکوراتیو
304
براق BA
1.2 mm
20 X 100 mm
6 متری
13.43 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 0.8 mm31028دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
20 X 20 mm
6 متری
2.92 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 1.0 mm31029دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
20 X 20 mm
6 متری
3.62 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 1.2 mm31030دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
20 X 20 mm
6 متری
4.29 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 1.5 mm31031دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
20 X 20 mm
6 متری
5.28 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 2.0 mm31032صنعتی
304
براق BA
2 mm
20 X 20 mm
6 متری
6.85 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*30 ضخامت 0.8 mm31033دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
20 X 30 mm
6 متری
3.68 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*30 ضخامت 1.0 mm31034دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
20 X 30 mm
6 متری
4.57 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*40 ضخامت 0.8 mm31035دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
20 X 40 mm
6 متری
4.45 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*40 ضخامت 1.0 mm31036دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
20 X 40 mm
6 متری
5.52 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*60 ضخامت 0.8 mm31037دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
20 X 60 mm
6 متری
5.97 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*60 ضخامت 1.0 mm31038دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
20 X 60 mm
6 متری
7.42 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*60 ضخامت 1.2 mm31039دکوراتیو
304
براق BA
1.2 mm
20 X 60 mm
6 متری
8.86 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*80 ضخامت 1.0 mm31040دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
20 X 80 mm
6 متری
9.33 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*80 ضخامت 1.2 mm31041دکوراتیو
304
براق BA
1.2 mm
20 X 80 mm
6 متری
11.15 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 25*25 ضخامت 0.8 mm31042دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
25 X 25 mm
6 متری
3.68 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 25*25 ضخامت 1.0 mm31043دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
25 X 25 mm
6 متری
4.57 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 25*25 ضخامت 1.2 mm31044دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
25 X 25 mm
6 متری
5.44 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 25*50 ضخامت 0.8 mm31045دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
25 X 50 mm
6 متری
5.59 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 25*50 ضخامت 1.0 mm31046دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
25 X 50 mm
6 متری
6.95 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 25*50 ضخامت 1.2 mm31047دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
25 X 50 mm
6 متری
8.29 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 0.8 mm31048دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
30 X 30 mm
6 متری
4.45 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 1.0 mm31049دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
30 X 30 mm
6 متری
5.52 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 1.2 mm31050دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
30 X 30 mm
6 متری
6.58 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 1.5 mm31051دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
30 X 30 mm
6 متری
8.14 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 2.0 mm31052صنعتی
304
براق BA
2 mm
30 X 30 mm
6 متری
10.66 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 4.0 mm31053صنعتی
304
براق BA
4 mm
30 X 30 mm
6 متری
19.79 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*50 ضخامت 1.0 mm31054دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
30 X 50 mm
6 متری
7.42 Kg
کیلوگرم
۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*50 ضخامت 1.2 mm31055دکوراتیو
304
براق BA
1.2 mm
30 X 50 mm
6 متری
8.86 Kg
کیلوگرم
۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*60 ضخامت 1.0 mm31056دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
30 X 60 mm
6 متری
8.37 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*60 ضخامت 1.2 mm31057دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
30 X 60 mm
6 متری
10 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*100 ضخامت 1.2 mm31058دکوراتیو
304
براق BA
1.2 mm
40 X 100 mm
6 متری
15.71 Kg
کیلوگرم
۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*100 ضخامت 1.5 mm31059دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
40 X 100 mm
6 متری
19.56 Kg
کیلوگرم
۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 0.6 mm31060دکوراتیو
304
براق BA
0.6 mm
40 X 40 mm
6 متری
4.5 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 0.7 mm31061دکوراتیو
304
براق BA
0.7 mm
40 X 40 mm
6 متری
5.24 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 0.8 mm31062دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
40 X 40 mm
6 متری
5.97 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 0.9 mm31063دکوراتیو
304
براق BA
0.9 mm
40 X 40 mm
6 متری
6.7 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.0 mm31064دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
40 X 40 mm
6 متری
7.42 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.1 mm31065دکوراتیو
304
براق BA
1.1 mm
40 X 40 mm
6 متری
8.14 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.2 mm31066دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
40 X 40 mm
6 متری
8.86 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.5 mm31067دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
40 X 40 mm
6 متری
10.99 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 2.0 mm31068صنعتی
304
براق BA
2 mm
40 X 40 mm
6 متری
14.46 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 3.0 mm31069صنعتی
304
براق BA
3 mm
40 X 40 mm
6 متری
21.13 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*60 ضخامت 1.0 mm31070دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
40 X 60 mm
6 متری
9.33 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*60 ضخامت 1.2 mm31071دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
40 X 60 mm
6 متری
11.15 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 1.0 mm31072دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
40 X 80 mm
6 متری
11.23 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 1.2 mm31073دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
40 X 80 mm
6 متری
13.43 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 1.5 mm31074دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
40 X 80 mm
6 متری
16.7 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 2.0 mm31075صنعتی
304
براق BA
2 mm
40 X 80 mm
6 متری
22.08 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 3.0 mm31076صنعتی
304
براق BA
3 mm
40 X 80 mm
6 متری
32.54 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 50*100 ضخامت 1.2 mm31077دکوراتیو
304
براق BA
1.2 mm
50 X 100 mm
6 متری
16.85 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 50*100 ضخامت 1.5 mm31078دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
50 X 100 mm
6 متری
20.98 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 1.0 mm31079دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
50 X 50 mm
6 متری
9.33 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 1.2 mm31080دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
50 X 50 mm
6 متری
11.15 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 1.5 mm31081دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
50 X 50 mm
6 متری
13.85 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 2.0 mm31082صنعتی
304
براق BA
2 mm
50 X 50 mm
6 متری
18.27 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 3.0 mm31083صنعتی
304
براق BA
3 mm
50 X 50 mm
6 متری
26.84 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 1.2 mm31084دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
60 X 60 mm
6 متری
13.43 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 1.5 mm31085دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
60 X 60 mm
6 متری
16.7 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 2.0 mm31086صنعتی
304
براق BA
2 mm
60 X 60 mm
6 متری
22.08 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 3.0 mm31087صنعتی
304
براق BA
3 mm
60 X 60 mm
6 متری
32.54 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 1.2 mm31088دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
70 X 70 mm
6 متری
15.71 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 1.5 mm31089دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
70 X 70 mm
6 متری
19.56 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 2.0 mm31090صنعتی
304
براق BA
2 mm
70 X 70 mm
6 متری
25.88 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 3.0 mm31091صنعتی
304
براق BA
3 mm
70 X 70 mm
6 متری
38.25 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 1.2 mm31092دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
80 X 80 mm
6 متری
18 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 1.5 mm31093دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
80 X 80 mm
6 متری
22.41 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 2.0 mm31094صنعتی
304
براق BA
2 mm
80 X 80 mm
6 متری
29.69 Kg
کیلوگرم
۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 3.0 mm31095صنعتی
304
براق BA
3 mm
80 X 80 mm
6 متری
43.96 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 4.0 mm31096صنعتی
304
براق BA
4 mm
80 X 80 mm
6 متری
57.86 Kg
کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۵۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید


پروفیل استیل | خرید انواع پروفیل استیل برای کاربردهای گوناگون از استیل رخ

پروفیل استیل

خرید پروفیل استیل در بیشتر مشاغل صنعتی و غیرصنعتی رایج است. پروفیل استیل قیمت بالایی ندارد می‌توان از آن برای مقاصد مختلفی استفاده کرد. قبل از خرید پروفیل باید نکات زیادی را در نظر داشته باشید. از کجا باید بفهمیم که کدام پروفیل مناسب کار ماست؟ آخرین قیمت پروفیل استیل را از کجا به دست بیاوریم؟ چگونه استانداردهای پروفیل استیل را تشخیص دهیم؟

پروفیل چیست؟

پروفیل استیل یکی از انواع محصولات فولادی است. وجود کروم و نیکل در ترکیبات تشکیل دهنده پروفیل باعث می‌شود که لایه مقاوم در مقابل زنگ زدگی ایجاد شود. استفاده از پروفیل در صنایع ساختمانی کاربرد بیشتری دارد. داشتن مقطع دایره‌ای و مربعی شکل، استحکام زیادی به پروفیل می‌بخشد. روش تولید پروفیل با استفاده از فرایند نورد، کشیدن یا فشار سطحی است. داشتن مقطع یکسان در تمام طول پروفیل باعث می‌شود که بتوان از آن برای اتصال بین دو وسیله استفاده کرد. امروزه برای خرید پروفیل استیل با انواع زیادی مانند پروفیل استیل دکوراتیو، پروفیل استیل طلایی، پروفیل استیل براق، پروفیل استیل مات و پروفیل استیل صنعتی رو به رو می‌شوید. شما می‌توانید با در نظر گرفتن نیاز خود، قیمت پروفیل استیل را به دست آورید.

پروفیل استیل چه ویژگی‌هایی دارد؟

پروفیل استیل در گروه محصولات فولادی ضدزنگ قرار می‌گیرد. اگرچه تمامی استاندارد‌های پروفیل دارای خاصیت 100% ضد زنگ نیستند، اما مقاومت خوبی در برابر اکسید شدن دارند. وجود کروم و نیکل در ترکیبات پروفیل، خاصیت ضد زنگ را به استیل می‌دهد.

با در نظر گرفتن کاربردهایی که برای پروفیل‌ها وجود دارد، خاصیت‌های متفاوتی را هم می‌توانید انتظار داشته باشید. پروفیل صنعتی سطح مقطع بالا و مقاومت بسیار زیاد دارد. قیمت پروفیل استیل صنعتی هم در مقایسه با دیگر انواع پروفیل گران‌تر است. پروفیل استیل 10*10، پروفیل استیل 20 * 20، پروفیل استیل 30*30 و پروفیل استیل 40*40 سانتی متر، عمدتاً به عنوان پروفیل‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما به طور کلی خواص پروفیل استیل را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

مقاومت در برابر خوردگی و سایش

  • مقاومت در برابر حرارت بالا
  • داشتن خاصیت ضد زنگ و امکان استفاده در محیط باز
  • قابلیت بازیافت و استفاده مجدد
  • عمر مفید بالا
  • امکان تولید در اشکال و طرح‌های متنوع

کاربردهای پروفیل استیل

به غیر از کاربردهای صنعتی، از پروفیل استیل در مشاغل دیگر هم استفاده می‌شود. بیشترین خرید پروفیل استیل در بازار توسط ساختمان سازان انجام می‌شود. از پروفیل می‌توان برای ایجاد دستگیره و نرده استفاده کرد. قیمت پروفیل استیل در مقایسه با طول عمر آن کاملاً به صرفه است. از طرف دیگر ظاهر جذاب و شیک پروفایل به خرید آن می‌ارزد. علاوه بر تمامی اینها، پروفیل استیل دکوراتیو مختص به استفاده‌های ساختمانی و تزیین دکوراسیون تولید شده است. داشتن ترکیب رنگی متفاوت (نقره‌ای، نوک مدادی، رزگلد، طلایی و…) طرح‌های گوناگون دست سازنده را برای ایجاد محیط زیبا باز می‌گذارد. از پروفیل استیل با مقاطع کوچک و متوسط در ساخت دستگیره فلزی برای درب و پنجره منازل، کناره راه پله‌های گرد و صاف و نرده کشی استفاده می‌شود.

انواع استاندارد پروفیل استیل

قبل از خرید پروفیل استیل باید به استاندارد و کد آن هم توجه کنید. در هر کدام از این استانداردها، مدل‌های زیادی وجود دارد. ترکیبات سازنده استاندارد پروفیل استیل با یکدیگر متفاوت است. به همین دلیل مهم است که قبل از خرید و پرداخت قیمت پروفیل استیل، کاربرد آن را در نظر بگیرید. استاندارد پروفیل 200 و 300، برای استفاده‌های صنعتی و غیرصنعتی وجود دارد. برای کسانی که به دنبال پروفیل دکوراتیو هستند، پروفیل استیل 316، 310، 304، 321 و 201 پیشنهاد می‌شود. مشخصات فنی این کدها، به شما اجازه آن را می‌دهد که از پروفیل در محیط‌های باز و بسته استفاده کنید. یکسان بودن ظاهر پروفیل ها، شناسایی کد استاندارد را با چشم مشکل می‌کند. بنابراین نمی‌توانید با دیدن یک پروفیل، کد آن را تشخیص دهید.

چگونه می‌توانیم انواع پروفیل استیل را از هم تشخیص دهیم؟

پروفیل‌های استیل با استانداردهای مشخص از هم جدا می‌شوند و از نظر ظاهری تفاوت اندکی با هم دارند. یعنی نمی‌توانید انتظار داشته باشید که با دیدن پروفیل استیل، استاندارد و کد پروفیل را تشخیص دهید. با توجه به اینکه خواص فیزیکی پروفیل در استاندارد‌های مختلف متفاوت است، باید در هنگام خرید پروفیل استیل دقت کنید. برای مثال پروفیل استیل 201 در بازار ایران به عنوان پروفیل ضدزنگ یا استینلس فروخته می‌شود. از نظر شکل ظاهری این پروفیل با پروفیل استیل 304 که کاملاً ضد زنگ است، تفاوتی ندارد. اما از نظر قیمتی، قیمت پروفیل استیل 201 بسیار پایین‌تر از قیمت پروفیل استیل 304 است. به همین دلیل خیلی‌ها به جای خرید پروفیل استیل 304 به سراغ استاندارد ۲۰۱ می‌روند. میزان نیکل و کروم در استیل ۲۰۱ کم است و نمی‌توان از آن در محیط مرطوب آب و فضای باز به دلیل زنگ زدن استفاده کرد. از نظر ظاهری نمی‌توان پروفیل‌ها را از یکدیگر تشخیص داد. بنابراین باید از فروشگاه‌های معتبر خرید خود را انجام دهید.

قیمت پروفیل استیل دکوراتیو

قیمت پروفیل استیل دکوراتیو وابسته به حجم خرید شماست. در مقادیر کم از واحد شاخه برای محاسبه قیمت استفاده می‌کنند. اما در مقادیر زیاد به جای تعداد شاخه، واحد وزنی (کیلوگرم و تن) استفاده می‌شود. قیمت پروفیل استنلس استیل به عوامل زیادی مانند قیمت جهانی فولاد، هزینه‌های گمرکی، نوسانات ارزی و... بستگی دارد. بنابراین نمی‌توان عدد مشخصی را برای استیل وی بیان کرد. در فروشگاه استیل رخ می‌توانید آخرین قيمت پروفيل استيل را دریافت کنید. استیل رو عرضه کننده انواع پروفیل‌های استیل دکوراتیو در اندازه‌ها و مقاطع متفاوت است. برای دریافت مشاوره خرید، می‌توانید با پشتیبانان استیل رخ در ارتباط باشید.

سوالات متداول

پروفیل استیل چیست؟

پروفیل استیل محصولی ساخته شده از فولاد زنگ‌نزن با مقطعی دایره‌ای یا چهارگوش است که با داشتن درصدی از کروم و نیکل، در مقابل زنگ زدن مقاوم است. بیشترین کاربرد پروفیل استیل در صنایع ساختمانی و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی است.

کاربرد پروفیل استیل چیست؟

علاوه بر کاربردهای صنعتی، در صنعت ساختمان برای تولید دستگیره و نرده هم کاربرد دارد. قیمت پروفیل استیل در مقایسه با سایر انتخاب‌ها با توجه به طول عمر، زنگ نزدن و همچنین ظاهر شیکش کاملا به صرفه است.

قیمت پروفیل استیل دکوراتیو چطور تعیین می‌شود؟

قیمت پروفیل استیل دکوراتیو با توجه به حجم خرید متفاوت است. این محصول به صورت شاخه‌ای و برای مقادیر بالا براساس تناژ عرضه می‌شود. قیمت پروفیل استنلس استیل به عوامل زیادی مانند قیمت جهانی فولاد و نیکل، هزینه‌های گمرکی، نوسانات ارزی و... بستگی دارد.

مراحل خرید