آخرین به‌روزرسانی:

لوله استیل 201

آلیاژ استیل 201
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت رده کیفیت سطح قطر خارجی قطر داخلی طول وزن شاخه واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
لوله دکوراتیو استیل 201 قطر 8 ضخامت 0.4 براق شاخه 6 متری 20001 درزدار دکوراتیو استیل 201 قطر 8 ضخامت 0.4   براق 8 mm 7.2 mm شاخه 6 متری 0.45 Kg کیلوگرم 134,800 تومان هر شاخه60,660 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 201 قطر 8 ضخامت 0.5 براق شاخه 6 متری 20002 درزدار دکوراتیو استیل 201 قطر 8 ضخامت 0.5   براق 8 mm 7 mm شاخه 6 متری 0.56 Kg کیلوگرم 134,800 تومان هر شاخه75,488 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 201 قطر 8 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری 20003 درزدار دکوراتیو استیل 201 قطر 8 ضخامت 0.6   براق 8 mm 6.8 mm شاخه 6 متری 0.66 Kg کیلوگرم 134,800 تومان هر شاخه88,968 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 201 قطر 10 ضخامت 0.35 براق شاخه 6 متری 20008 درزدار دکوراتیو استیل 201 قطر 10 ضخامت 0.35   براق 10 mm 9.3 mm شاخه 6 متری 0.5 Kg کیلوگرم 134,800 تومان هر شاخه67,400 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 201 قطر 10 ضخامت 0.4 براق شاخه 6 متری 20009 درزدار دکوراتیو استیل 201 قطر 10 ضخامت 0.4   براق 10 mm 9.2 mm شاخه 6 متری 0.57 Kg کیلوگرم 134,800 تومان هر شاخه76,836 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 201 قطر 10 ضخامت 0.5 براق شاخه 6 متری 20010 درزدار دکوراتیو استیل 201 قطر 10 ضخامت 0.5   براق 10 mm 9 mm شاخه 6 متری 0.71 Kg کیلوگرم 134,800 تومان هر شاخه95,708 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 201 قطر 12 ضخامت 0.5 براق شاخه 6 متری 20013 درزدار دکوراتیو استیل 201 قطر 12 ضخامت 0.5   براق 12 mm 11 mm شاخه 6 متری 0.86 Kg کیلوگرم 134,800 تومان هر شاخه115,928 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 201 قطر 12 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری 20014 درزدار دکوراتیو استیل 201 قطر 12 ضخامت 0.6   براق 12 mm 10.8 mm شاخه 6 متری 1.02 Kg کیلوگرم 134,800 تومان هر شاخه137,496 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 201 قطر 16 ضخامت 0.7 براق شاخه 6 متری 20023 درزدار دکوراتیو استیل 201 قطر 16 ضخامت 0.7   براق 16 mm 14.6 mm شاخه 6 متری 1.6 Kg کیلوگرم 134,800 تومان هر شاخه215,680 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 201 قطر 16 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 20024 درزدار دکوراتیو استیل 201 قطر 16 ضخامت 0.8   براق 16 mm 14.4 mm شاخه 6 متری 1.82 Kg کیلوگرم 134,800 تومان هر شاخه245,336 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 201 قطر 16 ضخامت 0.9 براق شاخه 6 متری 20025 درزدار دکوراتیو استیل 201 قطر 16 ضخامت 0.9   براق 16 mm 14.2 mm شاخه 6 متری 2.03 Kg کیلوگرم 134,800 تومان هر شاخه273,644 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 201 قطر 16 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 20026 درزدار دکوراتیو استیل 201 قطر 16 ضخامت 1   براق 16 mm 14 mm شاخه 6 متری 2.24 Kg کیلوگرم 134,800 تومان هر شاخه301,952 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 201 قطر 16 ضخامت 0.35 براق شاخه 6 متری 20019 درزدار دکوراتیو استیل 201 قطر 16 ضخامت 0.35   براق 16 mm 15.3 mm شاخه 6 متری 0.82 Kg کیلوگرم 134,800 تومان هر شاخه110,536 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 201 قطر 16 ضخامت 0.4 براق شاخه 6 متری 20020 درزدار دکوراتیو استیل 201 قطر 16 ضخامت 0.4   براق 16 mm 15.2 mm شاخه 6 متری 0.93 Kg کیلوگرم 134,800 تومان هر شاخه125,364 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 201 قطر 16 ضخامت 0.5 براق شاخه 6 متری 20021 درزدار دکوراتیو استیل 201 قطر 16 ضخامت 0.5   براق 16 mm 15 mm شاخه 6 متری 1.16 Kg کیلوگرم 134,800 تومان هر شاخه156,368 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 201 قطر 16 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری 20022 درزدار دکوراتیو استیل 201 قطر 16 ضخامت 0.6   براق 16 mm 14.8 mm شاخه 6 متری 1.38 Kg کیلوگرم 134,800 تومان هر شاخه186,024 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 201 قطر 19 ضخامت 0.5 براق شاخه 6 متری 20036 درزدار دکوراتیو استیل 201 قطر 19 ضخامت 0.5   براق 19 mm 18 mm شاخه 6 متری 1.38 Kg کیلوگرم 134,800 تومان هر شاخه186,024 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 201 قطر 19 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری 20037 درزدار دکوراتیو استیل 201 قطر 19 ضخامت 0.6   براق 19 mm 17.8 mm شاخه 6 متری 1.65 Kg کیلوگرم 134,800 تومان هر شاخه222,420 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 201 قطر 19 ضخامت 0.7 براق شاخه 6 متری 20038 درزدار دکوراتیو استیل 201 قطر 19 ضخامت 0.7   براق 19 mm 17.6 mm شاخه 6 متری 1.91 Kg کیلوگرم 134,800 تومان هر شاخه257,468 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 201 قطر 19 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 20039 درزدار دکوراتیو استیل 201 قطر 19 ضخامت 0.8   براق 19 mm 17.4 mm شاخه 6 متری 2.18 Kg کیلوگرم 134,800 تومان هر شاخه293,864 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 201 قطر 19 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 20040 درزدار دکوراتیو استیل 201 قطر 19 ضخامت 1   براق 19 mm 17 mm شاخه 6 متری 2.69 Kg کیلوگرم 134,800 تومان هر شاخه362,612 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 201 قطر 20 ضخامت 0.5 براق شاخه 6 متری 20047 درزدار دکوراتیو استیل 201 قطر 20 ضخامت 0.5   براق 20 mm 19 mm شاخه 6 متری 1.46 Kg کیلوگرم 134,800 تومان هر شاخه196,808 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 201 قطر 22 ضخامت 0.5 براق شاخه 6 متری 20051 درزدار دکوراتیو استیل 201 قطر 22 ضخامت 0.5   براق 22 mm 21 mm شاخه 6 متری 1.61 Kg کیلوگرم 134,800 تومان هر شاخه217,028 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 201 قطر 22 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری 20052 درزدار دکوراتیو استیل 201 قطر 22 ضخامت 0.6   براق 22 mm 20.8 mm شاخه 6 متری 1.92 Kg کیلوگرم 134,800 تومان هر شاخه258,816 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 201 قطر 25 ضخامت 0.9 براق شاخه 6 متری 20060 درزدار دکوراتیو استیل 201 قطر 25 ضخامت 0.9   براق 25 mm 23.2 mm شاخه 6 متری 3.24 Kg کیلوگرم 134,800 تومان هر شاخه436,752 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات

لوله استیل 201 چیست؟

لوله استیل 201 یا فولادهای زنگ‌نزن، رده ای از فولادها هستند که به دلیل مقاومت بالا به خوردگی، به طور گسترده در صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. درصد کروم در این فولادها بالاست (بیش از 10.5%). استیل 201 یکی از گریدهای فولاد زنگ‌نزن آستنیتی است که در ادامه آن را به طور کامل معرفی می‌کنیم و ویژگی‌های برجسته آن را بازگو خواهیم کرد.

لوله استیل آلیاژ 201 شکل پذیری خوب، مقاومت در برابر خوردگی و کارپذیری خوبی دارد. این آلیاژ بسیار شبیه به آلیاژ 301 است، اما قیمت مناسب‌تری دارد. شاید بارزترین مزیت این سری از فولادهای زنگ‌نزن صرفه اقتصادی آن‌هاست. با این مزیت، بسیاری از تولیدکنندگان به دنبال ارتقای گریدهای سری 200 و تولید گریدهای جدید برای استفاده بیشتر در صنعت هستند.

لوله استیل 201
لوله استیل 201

 گریدهای لوله استیل 201

گریدهای لوله استیل 201 را می‌توانید در ادامه ببینید:

  • لوله استیل 201L: این گرید نسخه کم کربن 201 است.
  • لوله استیل 201LN: این گرید نسخه کم کربن و دارای نیتروژن بیشتر 201 است

 ویژگی‌های کلیدی لوله استیل 201

 ویژگی‌های کلیدی لوله های استیل 201 به شرح زیر است:

  • درصد نیکل کمتر از استنلس استیل سری 300 بخاطر افزایش میزان نیتروژن
  • قیمت ارزان‌تر از فولادهای سری 300
  • خواص مکانیکی و فیزیکی مشابه سری 300
  • شکل پذیری مشابه سری 300 و دارا بودن قابلیت کشش عمیق
  • مقاومت در برابر خوردگی مشابه استنلس استیل 430 (یعنی مقاومت به خوردگی آن به خوبی سری 300 نیست)
  • وجود درصد کربن بالا ممکن است باعث ترک خوردگی ناشی از تنش یا SCC1، به خصوص پس از جوشکاری قطعات ضخیم‌تر شود
  • غیر مغناطیسی (نگیر)
  • قابل استفاده در دماهای برودتی

ترکیب شیمیایی لوله استیل 201

ترکیب شیمیایی لوله استیل 201 چیست؟ در ادامه ببینید:

گرید فولاد کربن (C) منگنز (Mn) سیلیسیم (Si) کروم (Cr) نیکل (Ni) نیتروژن (N)
201 0.15 5.50 – 7.50 1 16.0 – 18.0 3.50 – 5.50 0.25
201L 0.03 5.50 – 7.50 0.75 16.0 – 18.0 3.50 – 5.50 0.25
201LN 0.03 6.40 – 7.50 0.75 16.0 – 18.0 4.0 – 5.0 0.01-0.25

 

خواص مکانیکی لوله استیل 201

خواص مکانیکی لوله های استیل 201 را می‌توانید در جدول زیر ببینید:

گرید فولاد استحکام کششی (MPa) استحکام تسلیم (MPa) درصد ازیاد طول سختی (راکول بی HRB)
201 696 301 56 85
201L 705 356 56 93

 

استفاده از لوله 201 استیل در نرده
استفاده از لوله 201 استیل در نرده

خواص فیزیکی لوله 201 استیل

خواص فیزیکی لوله های استیل 201 را در جدول زیر ببینید:

گرید فولاد چگالی (Kg/m3) مدول الاستیک (GPa) مقاومت الکتریکی (nΩ.m) ضریب انبساط حرارتی هدایت حرارتی (W/m.K) گرمای ویژه (J/kg.K)
201 7800 197 740 16.6 16.3 500

 

استانداردهای گوناگون لوله استیل 201

استانداردهای گوناگون لوله 201 که در صنایع استفاده می‌شود:

گرید فولاد شماره UNS استاندارد اروپایی (Euronorm) استاندارد ژاپنی (JIS)
201 20100 1.4372 SUS 201
201L 20103 1.4371 SUS 201L
201LN S20153

جایگزین های لوله استیل 201

جایگزین لوله های استیل 201 چیست؟ در ادامه ببینید:

گرید فولاد دلیل جایگزینی با 201
304 مقاومت به خوردگی و ترک خوردگی تنشی بالاتری مورد نیاز باشد. اما شکل پذیری و استحکام مشابه باشد.
301L درجه کار سختی بالاتری برای قطعات نورد شده یا کشیده شده مورد نیاز باشد. مقاومت به خوردگی بالاتری مورد نیاز باشد.
302HQ درجه کار سختی کمتری برای فورجینگ سرد پیچ‌ها و پرچ‌ها مورد نیاز باشد. مقاومت به خوردگی بالاتری مورد نیاز باشد.
303 ماشینکاری بیشتری مورد نیاز باشد. شکل پذیری و قابلیت جوشکاری تقریبا مشابه باشد. مقاومت به خوردگی بالاتری مورد نیاز باشد.
316 مقاومت بالاتری در برابر خوردگی حفره‌ای و خوردگی شکافی در محیط‌های خورنده و کلریدی مورد نیاز باشد.
321 مقاومت بهتری در دماهای بالا، حدود 900-600 درجه سانتی‌گراد مورد نیاز باشد. گرید 321 مقاومت گرمایی بالاتری دارد. همچنین مقاومت به خوردگی بالاتری مورد نیاز باشد.
430 مقاومت به ترک خوردگی تنشی بالاتری مورد نیاز باشد. اما شکل پذیری و استحکام مشابه باشد.
کاربردهای لوله استیل 201
کاربردهای لوله استیل 201

خواص لوله های استیل 201

 مقاومت در برابر انواع خوردگی فلزات، حرارت و اکسیداسیون از اصلی ترین خواص لوله استیل 201 است

لوله زنگ‌نزن آلیاژ 201 را می‌توان با استفاده از تمام روش های شکل دهی رایج و فورجینگ مشابه فولادهای زنگ‌نزن سری 300 تشکیل داد. لوله استیل 201 قابلیت جوشکاری با تمامی تکنیک‌های رایج را دارد. لوله 201 در بازه دمایی 1230- 1150 درجه سانتی‌گراد قابلیت کار گرم دارد و پس از کار گرم می‌توان قطعه را در هوا سرد کرد. لوله 201 چقرمگی و انعطاف پذیری مناسبی دارد که به آن قابلیت کشش و پخ زنی را می‌دهد. فولادهای زنگ‌نزن آستنیتی سری 200 معمولا جایگزینی برای انواع گریدهای استنلس استیل 304 و 301 و همچنین فولادهای كربنی (كروم - منگنز) هستند.

کاربردهای لوله استیل 201

عمده کاربردهای لوله های استیل 201 در نرده و حفاظ استیل است. لوله ضد زنگ 201 همچنین در تجهیزات آشپزخانه استیل، مبلمان و میز وصندلی و ماشین آلات صنایع مورد استفاده قرار میگیرد

همچنین گرید 201LN نیز در سازه‌های جوشکاری استفاده می‌شود. از این گرید در کاربردهای دمای پایین مانند سقف قطارها، مخازن ذخیره‌سازی گاز مایع، کامیون‌ها، تریلرها و تجهیزات جابجایی زغال سنگ استفاده می‌شود.

مجموعه استیل رخ با چندین دهه حضور تاثیر گذار در صنایع فولاد کشور، تامین کننده انواع ورق استیل، لوله استیل، پروفیل استیل و سایر مقاطع و اتصالات استیل است. اگر قصد مشاوره یا خرید انواع مقاطع فولادی را دارید با ما تماس بگیرید. مهندسان و کارشناسان مجموعه آماده پاسخگویی به کلیه سوالات و ارائه مشاوره رایگان به شما مشتریان عزیز هستند.

قیمت لوله استیل 201
قیمت لوله استیل 201

سوالات متداول

لوله استیل یا استنلس استیل چیست؟

لوله استیل، یکی از انواع لوله‌های فولادی است که به لوله استیل یا لوله زنگ‌نزن نیز شناخته می‌شود. در تولید لوله استیل علاوه بر آهن و کربن از عناصر آلیاژی دیگری مثل کُروم و نیکل نیز استفاده می‌شود.

آیا محصول لوله استیل ضد‌زنگ تزئینی را برش خورده می‌فروشید؟

بله ما در استیل رخ این امکان را داریم تا طبق سفارش شما و با استفاده از دستگاه‌های مدرن و پیشرفته از جمله برش لیزر انواع لوله و ورق را برش زده و تحویل دهیم.

لوله استیل 316 دکوراتیو چیست؟

لوله استیل 316 دارای مقاومت به خوردگی بیشتری نسبت به استیل 304 است که افزایش میزان مقاومت به خوردگی آن به دلیل وجود حدود 10 تا 12% نیکل و 16 تا 18% کروم است و بیشتر در دکوراسیون داخلی و ساخت بخش‌های تزئینی ساختمان مثل نرده در محیط‌های با خورندگی بالا ، صنایع لبنی، نوشابه سازی، غذایی و شیمیایی کاربرد دارد.

درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید