آخرین به‌روزرسانی:

لوله استیل 304

آلیاژ استیل 304
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت رده کیفیت سطح قطر خارجی قطر داخلی طول وزن شاخه واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 42 ضخامت 1.2 براق شاخه 6 متری 20115 درزدار دکوراتیو استیل 304 قطر 42 ضخامت 1.2   براق 42 mm 39.6 mm شاخه 6 متری 7.31 Kg کیلوگرم 171,300 تومان۵٪180,300 تومان هر شاخه1,252,203 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 51 ضخامت 1.1 براق شاخه 6 متری 20146 درزدار دکوراتیو استیل 304 قطر 51 ضخامت 1.1   براق 51 mm 48.8 mm شاخه 6 متری 8.2 Kg کیلوگرم 173,088 تومان۴٪180,300 تومان هر شاخه1,419,322 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 8 ضخامت 0.4 براق شاخه 6 متری 20004 درزدار دکوراتیو استیل 304 قطر 8 ضخامت 0.4   براق 8 mm 7.2 mm شاخه 6 متری 0.45 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه82,350 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 8 ضخامت 0.5 براق شاخه 6 متری 20005 درزدار دکوراتیو استیل 304 قطر 8 ضخامت 0.5   براق 8 mm 7 mm شاخه 6 متری 0.56 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه102,480 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 8 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری 20006 درزدار دکوراتیو استیل 304 قطر 8 ضخامت 0.6   براق 8 mm 6.8 mm شاخه 6 متری 0.66 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه120,780 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 8 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 20007 درزدار دکوراتیو استیل 304 قطر 8 ضخامت 1   براق 8 mm 6 mm شاخه 6 متری 1.05 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه192,150 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 10 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 20012 درزدار دکوراتیو استیل 304 قطر 10 ضخامت 1   براق 10 mm 8 mm شاخه 6 متری 1.34 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه245,220 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 12 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 20331 درزدار دکوراتیو استیل 304 قطر 12 ضخامت 1   براق 12 mm 10 mm شاخه 6 متری 1.64 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه300,120 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 12 ضخامت 0.5 براق شاخه 6 متری 20015 درزدار دکوراتیو استیل 304 قطر 12 ضخامت 0.5   براق 12 mm 11 mm شاخه 6 متری 0.86 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه157,380 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 14 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 20332 درزدار دکوراتیو استیل 304 قطر 14 ضخامت 1   براق 14 mm 12 mm شاخه 6 متری 1.94 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه355,020 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 14 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری 20333 درزدار دکوراتیو استیل 304 قطر 14 ضخامت 1.5   براق 14 mm 11 mm شاخه 6 متری 2.8 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه512,400 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 20032 درزدار دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.8   براق 16 mm 14.4 mm شاخه 6 متری 1.82 Kg کیلوگرم 180,300 تومان هر شاخه328,146 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.6 طلایی شاخه 6 متری 20362 درزدار دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.6   براق طلایی 16 mm 14.8 mm شاخه 6 متری 1.38 Kg شاخه 6 متری 567,000 تومان هر شاخه567,000 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.9 براق شاخه 6 متری 20033 درزدار دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.9   براق 16 mm 14.2 mm شاخه 6 متری 2.03 Kg کیلوگرم 180,300 تومان هر شاخه366,009 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.7 طلایی شاخه 6 متری 20363 درزدار دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.7   براق طلایی 16 mm 14.6 mm شاخه 6 متری 1.6 Kg شاخه 6 متری 693,000 تومان هر شاخه693,000 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 20334 درزدار دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 1   براق 16 mm 14 mm شاخه 6 متری 2.24 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه409,920 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری 20335 درزدار دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 1.5   براق 16 mm 13 mm شاخه 6 متری 3.25 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه594,750 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.35 براق شاخه 6 متری 20027 درزدار دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.35   براق 16 mm 15.3 mm شاخه 6 متری 0.82 Kg کیلوگرم 180,300 تومان هر شاخه147,846 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.4 براق شاخه 6 متری 20028 درزدار دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.4   براق 16 mm 15.2 mm شاخه 6 متری 0.93 Kg کیلوگرم 180,300 تومان هر شاخه167,679 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.5 براق شاخه 6 متری 20029 درزدار دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.5   براق 16 mm 15 mm شاخه 6 متری 1.16 Kg کیلوگرم 180,300 تومان هر شاخه209,148 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.8 طلایی شاخه 6 متری 20407 درزدار دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.8   براق طلایی 16 mm 14.4 mm شاخه 6 متری 1.82 Kg شاخه 6 متری 777,000 تومان هر شاخه777,000 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری 20030 درزدار دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.6   براق 16 mm 14.8 mm شاخه 6 متری 1.38 Kg کیلوگرم 180,300 تومان هر شاخه248,814 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.7 براق شاخه 6 متری 20031 درزدار دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.7   براق 16 mm 14.6 mm شاخه 6 متری 1.6 Kg کیلوگرم 180,300 تومان هر شاخه288,480 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 19 ضخامت 0.5 براق شاخه 6 متری 20041 درزدار دکوراتیو استیل 304 قطر 19 ضخامت 0.5   براق 19 mm 18 mm شاخه 6 متری 1.38 Kg کیلوگرم 180,300 تومان هر شاخه248,814 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 19 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری 20042 درزدار دکوراتیو استیل 304 قطر 19 ضخامت 0.6   براق 19 mm 17.8 mm شاخه 6 متری 1.65 Kg کیلوگرم 180,300 تومان هر شاخه297,495 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات

لوله استیل 304 چیست؟

لوله استیل 304 یکی از پرکاربردترین فولادهای زنگ نزن موجود در بازار است و رایج‌ترین آلیاژ استیل مورد استفاده در کاربردهای صنعتی و حتی دکوراتیو است. گرید 304 اساساً یک آلیاژ استیل آستنیتی است که به آن ضد زنگ "18/8" نیز گفته می‌شود زیرا ترکیب فولاد 8% نیکل و 18% کروم است.

محتوای کروم باعث افزایش مقاومت قابل توجه مواد در برابر اثرات اکسیداسیون و خوردگی می‌شود. اگرچه فولاد با گذشت زمان کدر می‌شود، اما استیل علاوه بر اینکه در برابر اکثر اسیدهای اکسید کننده مقاوم است، می‌تواند در برابر زنگ زدگی معمولی نیز مقاومت بالایی داشته باشد. محصولات فولادی ضدزنگ برای استفاده طولانی مدت با مقاومت عالی در برابر خوردگی هستند.

لوله های استیل 304، که به روش نورد سرد تولید شده باشد هم استحکام کششی بالاتری دارند و هم از نظر تلرانس‌های ابعادی دقیق‌تر است. لوله استیل 304 قابلیت کشش عمیق و ویژگی‌های جوشکاری عالی دارد، تمیز کردن آن ساده است، شکل پذیری آن آسان است و از نظر زیبایی برای مصارف دکوراتیو بسیار کاربردی است.

لوله استیل 304
لوله استیل 304

گریدهای لوله استیل 304

گرید استنلس استیل 304 علاوه بر آلیاژ اصلی چند گرید فرعی که از آن مشتق شده نیز دارد:

  • لوله استیل 304L: این گرید نسخه کم کربن 304 است که رسوب کاربید در مرز دانه‌های آن اتفاق نمی‌افتد. این گرید، نیازی به آنیل پس از جوشکاری ندارد، بنابراین از لوله 304L به طور گسترده در قطعات جوشکاری شده با گیج‌های سنگین (بیش از 6 میلی متر) استفاده می‌شود.
  • لوله استیل 304H: این گرید به دلیل درصد کربن بیشتر، در دماهای بالا و دمای بسیار پایین (دماهای برودتی) کاربرد دارد. دارا بودن ساختار آستنیتی به این گرید خاصیت چقرمگی خوبی حتی در دماهای بسیار پایین می‌دهد.

خواص مکانیکی لوله استیل 304

خواص مکانیکی لوله های استیل 304 را در جدول زیر ببینید:

گرید فولاد استحکام کششی (MPa) حداقل استحکام تسلیم (MPa) درصد ازدیاد طول (حداقل) سختی (برینل HB)
304 500 - 750 230 - 190 45 215
304L 520 - 700 220 - 175 45 215
304H 500 - 700 185 40 215

 

خواص فیزیکی لوله استیل 304

خواص فیزیکی لوله های استیل 304 را در جدول زیر ببینید:

گرید فولاد چگالی (Kg/m3) دمای ذوب (0 C) مدول الاستیک (GPa) مقاومت الکتریکی (nΩ.m) ضریب انبساط حرارتی (/0 K) هدایت حرارتی (W/m.K) گرمای ویژه (J/kg.K)
304 8000 1450 193 720 17.2 16.2 500
لوله استیل گرید 304
لوله استیل گرید 304

استانداردهای لوله استیل گرید 304

استانداردهای لوله 304 را در جدول زیر ببینید:

گرید فولاد شماره UNS استاندارد بریتانیایی استاندارد اروپایی (Euronorm) استاندارد سوئدی (Swedish SS) استاندارد ژاپنی (JIS)
BS EN شماره نام
304 S30400 304S15 304S16 304S31 58E 1.4301 X5CrNi 18-10 2332, 2333 SUS 304
304L S30403 304S11 1.4306 1.4307 1.4311 X5CrNi 18-9 2352 SUS 304L
304H S30409 304S51 1.4948 X6CrNi18-11

جایگزین‌های لوله استیل 304

جایگزین‌های لوله 304 را در جدول زیر ببینید:

301L درجه کار سختی بالاتری برای قطعات نورد شده یا کشیده شده مورد نیاز باشد.
302HQ درجه کار سختی کمتری برای فورجینگ سرد پیچ­ها و پرچ­ها مورد نیاز باشد.
303 ماشینکاری بیشتری مورد نیاز باشد. مقاومت خوردگی کمتر، شکل پذیری و جوش پذیری قابل قبول باشد.
316 استنلس استیل 316 مقاومت بالاتری در برابر خوردگی حفره‌ای و خوردگی شکافی در محیط­‌های خورنده و کلریدی مورد نیاز باشد.
321 مقاومت بهتری در دماهای بالا، حدود 900-600 درجه سانتی­گراد مورد نیاز باشد. گرید 321 مقاومت گرمایی بالاتری دارد.
3CR12 قیمت پایین تری دارد و کاهش مقاومت در برابر خوردگی و تغییر رنگ ناشی از آن قابل قبول است.
430 قیمت پایین تری دارد. کاهش مقاومت در برابر خوردگی و ویژگی­های ساخت قطعات با آن قابل قبول است.

کاربرد لوله استیل 304
کاربرد لوله استیل 304

خواص لوله استیل 304

مقاومت در برابر خوردگی ویژگی بارز این نوع لوله است و پایداری در برابر حرارت و اکسیداسیون آن را تکمیل میکند.

لوله استیل 304 به راحتی کارپذیر است و همچنین قابلیت ماشینکاری خوبی دارد. جوشکاری فیوژن لوله 304 با فیلر و بدون آن عالی است و ظاهر زیبا و قابلیت تمیز شدن آسان، این لوله را بسیار پرفروش کرده است.

کاربردهای لوله استیل 304

استفاده از لوله های استیل 304 در صنایع مختلف رایج است، به ویژه در فرآوری مواد غذایی، زیرا این آلیاژ در برابر انواع خوردگی فلزات ناشی از اسیدهای موجود در مواد غذایی معمولی آسیب پذیر نیست. بنابراین، این لوله برای اقلام مختلف مانند سطوح میز کار و ساخت تجهیزات فرآوری مناسب است. همچنین، گرید 304 یک ماده عالی برای استفاده در بخش داروسازی، تجهیزات پزشکی و برای محیط‌هایی مانند اتاق استریل مناسب است.

علاوه بر این، لوله 304 را می‌توان در ظروف شیمیایی، مبدل‌های حرارتی و در سراسر صنعت مواد غذایی یافت. لوله استیل یکی از مواد اولیه‌هایی است که می‌توان از آن برای مخازن تحت فشار استفاده کرد. گرید 304 همچنین به طور گسترده در صنعت ساخت و ساز از جمله دکوراسیون داخلی و نمای خارجی ساختمان و در حوزه نرده و حفاظ استفاده می‌شود.

خرید اینترنتی لوله استیل 304
خرید اینترنتی لوله استیل 304

خرید اینترنتی لوله استیل 304

مجموعه استیل رخ تامین کننده انواع محصولات استیل با کیفیت بالا مانند لوله‌ استیل دکوراتیو و صنعتی کویل و ورق استیل است. ما انواع و استانداردهای مختلف محصولات استنلس استیل را در سراسر ایران با قیمت مناسب و کیفیت عالی به فروش می‌رسانیم.

سوالات متداول

لوله استیل یا استنلس استیل چیست؟

لوله استیل، یکی از انواع لوله‌های فولادی است که به لوله استیل یا لوله زنگ‌نزن نیز شناخته می‌شود. در تولید لوله استیل علاوه بر آهن و کربن از عناصر آلیاژی دیگری مثل کُروم و نیکل نیز استفاده می‌شود.

آیا محصول لوله استیل ضد‌زنگ تزئینی را برش خورده می‌فروشید؟

بله ما در استیل رخ این امکان را داریم تا طبق سفارش شما و با استفاده از دستگاه‌های مدرن و پیشرفته از جمله برش لیزر انواع لوله و ورق را برش زده و تحویل دهیم.

لوله استیل 316 دکوراتیو چیست؟

لوله استیل 316 دارای مقاومت به خوردگی بیشتری نسبت به استیل 304 است که افزایش میزان مقاومت به خوردگی آن به دلیل وجود حدود 10 تا 12% نیکل و 16 تا 18% کروم است و بیشتر در دکوراسیون داخلی و ساخت بخش‌های تزئینی ساختمان مثل نرده در محیط‌های با خورندگی بالا، صنایع لبنی، نوشابه سازی، غذایی و شیمیایی کاربرد دارد.

درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید