آخرین به‌روزرسانی:

ورق پانچ استیل

آلیاژ استیل 304
نام محصول شناسه محصول حالت آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح اندازه چشمه طول واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق پانچ استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B چشمه 1 38001 ورق پانچ استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B چشمه 1 1000 X 2000 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B چشمه 2 38002 ورق پانچ استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B چشمه 2 1000 X 2000 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B چشمه 5 38003 ورق پانچ استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B چشمه 5 1000 X 2000 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 مات 2B چشمه 1.5 38004 ورق پانچ استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 مات 2B چشمه 1.5 1000 X 2000 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 مات 2B چشمه 2 38005 ورق پانچ استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 مات 2B چشمه 2 1000 X 2000 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 مات 2B چشمه 5 38006 ورق پانچ استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 مات 2B چشمه 5 1000 X 2000 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 مات 2B چشمه 2 38007 ورق پانچ استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 مات 2B چشمه 2 1000 X 2000 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 مات 2B چشمه 5 38008 ورق پانچ استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 مات 2B چشمه 5 1000 X 2000 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 مات 2B چشمه 1.5 38009 ورق پانچ استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 مات 2B چشمه 1.5 1000 X 2000 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 5 چشمه 10 A11433 ورق پانچ استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 5 چشمه 10 برگ تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 430
نام محصول شناسه محصول حالت آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح اندازه چشمه طول واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق پانچ استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B چشمه 1 38019 ورق پانچ استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 چشمه 1 برگ تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B چشمه 2 38020 ورق پانچ استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 چشمه 2 برگ تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B چشمه 5 38021 ورق پانچ استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 چشمه 5 برگ تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 مات 2B چشمه 1.5 38022 ورق پانچ استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 چشمه 1.5 برگ تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 مات 2B چشمه 2 38023 ورق پانچ استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 چشمه 2 برگ تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 مات 2B چشمه 5 38024 ورق پانچ استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 چشمه 5 برگ تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 مات 2B چشمه 2 38025 ورق پانچ استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 چشمه 2 برگ تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 مات 2B چشمه 5 38026 ورق پانچ استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 چشمه 5 برگ تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 مات 2B چشمه 1.5 38027 ورق پانچ استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 چشمه 1.5 برگ تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 316
نام محصول شناسه محصول حالت آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح اندازه چشمه طول واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق پانچ استیل 316 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B چشمه 1 38010 ورق پانچ استیل 316 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B چشمه 1 1000 X 2000 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ استیل 316 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B چشمه 2 38011 ورق پانچ استیل 316 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B چشمه 2 1000 X 2000 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ استیل 316 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B چشمه 5 38012 ورق پانچ استیل 316 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B چشمه 5 1000 X 2000 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ استیل 316 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 مات 2B چشمه 1.5 38013 ورق پانچ استیل 316 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 مات 2B چشمه 1.5 1000 X 2000 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ استیل 316 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 مات 2B چشمه 2 38014 ورق پانچ استیل 316 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 مات 2B چشمه 2 1000 X 2000 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ استیل 316 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 مات 2B چشمه 5 38015 ورق پانچ استیل 316 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 مات 2B چشمه 5 1000 X 2000 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ استیل 316 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 مات 2B چشمه 2 38016 ورق پانچ استیل 316 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 مات 2B چشمه 2 1000 X 2000 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ استیل 316 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 مات 2B چشمه 5 38017 ورق پانچ استیل 316 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 مات 2B چشمه 5 1000 X 2000 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ استیل 316 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 مات 2B چشمه 1.5 38018 ورق پانچ استیل 316 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 مات 2B چشمه 1.5 1000 X 2000 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات

راهنمای خرید ورق پانچ استیل

فروش ورق پانچ استیل از «مجموعه استیل رخ» تحت بهترین شرایط خرید از جمله ارائه مشاوره تخصصی توسط تیم فروش، سیستم لجستیک قوی (بارگیری و ارسال) و قیمت‌های متعارف انجام می‌شود. شما می‌توانید از همین صفحه انواع ورق‌های مشبک را به همراه لیست قیمت ورق استیل پانچ شده مشاهده کنید و برحسب نوع کاربرد و نیازهای خود، محصول مناسب را سفارش دهید. اما برای خرید ورق پانچ نیاز است تا اطلاعاتی درباره این ورق داشته باشید و همچنین اطلاعات خود را نسبت به این نوع ورق استیل افزایش دهید تا خرید بهتری داشته باشید.

خرید ورق پانچ استیل
خرید ورق پانچ استیل

ورق پانچ استیل چیست؟

ورق پانچ استیل (Stainless Steel Perforated Sheets) نوعی ورق از جنس فولاد ضد زنگ است که به صورت مشبک (سوراخ‌دار) تولید می‌شود. پانچ پلیت استیل خانواده‌ای از آلیاژهای مبتنی بر آهن است که حداقل 11% کروم دارد. عنصر کروم در ساختار استیل، باعث تشکیل یک لایه اکسید سطحی می‌شود. این لایه تشکیل شده مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی دارد و به همین دلیل می‌توان از استیل‌ها در محیط‌هایی با رطوبت بالا استفاده کرد.

وجود طرح مشبک ورق استیل پانچ شده، آن را برای استفاده در ساخت وسایل تزئینی مناسب می‌سازد. همچنین علاوه بر کاربرد دکوراتیو (ورق استیل دکوراتیو) و استفاده در معماری می‌توان از آن برای ساخت انواع صافی یا فیلتر استفاده کرد. با استفاده از دستگاه پانچ ورق استیل یا بوسیله شانه‌های سوراخ‌کن می‌توان شکل‌ها و الگوهای مختلفی را با تلورانس‌های دقیق ایجاد کرد. از انواع طرح‌های مشبک که روی ورق‌های فلزی ایجاد می‌شوند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • انواع ورق پانچ استاندارد
 • توری استیل با سوراخ گرد
 • ورق پانچ با سوراخ‌های مربع شکل
 • پانچ پلیت استیل شکاف‌دار
 • ورق با طرح مشبک شش ضلعی
 • ورق پانج تزئینی
 • توری استیل مستطیلی
 • پانچ پلیت استیل بیضی
 • طرح مشبک کشویی
 • ورق پانچ گشنیزی
 • توری استیل ستاره‌دار (ریز و درشت)
 • پانچ پلیت لوزی

مشخصات ورق استیل پانچ شده رایج در بازار

مشخصات ورق استیل پانچ شده را در جدول زیر ببینید:
آلیاژ 304، 316 و 403
ابعاد 1 × 2 متر
ضخامت 1، 1.5 و 2 میلی‌متر
چشمه (قطر سوراخ) 1، 1.5، 2، 5 و 15 میلی‌متر
انواع ورق استیل پانچ شده
انواع ورق استیل پانچ شده

ویژگی‌های ورق پانچ استیل

ورق پانچ استیل از فولاد ضد زنگ که آلیاژی فلزی بسیار بادوام است ساخته می‌شود. مقاومت استیل در برابر شرایط خورنده جوی و محیط‌های مرطوب بسیار بالاست. پانچ پلیت استیل از نظر ظاهری جذاب است و می‌توان برای استفاده در ساحت محصولات تزئینی از آن استفاده کرد. ترکیب این زیبایی و ویژگی‌های فنی بسیار خوب، ورق پانچ استیل را برای انواع کاربری‌ها مناسب کرده است. شما می‌توانید برای کاربردهای صنعتی و یا برای نیازهای تزئینی، از ورق استیل سوراخدار یا ورق پانچ فولاد ضد زنگ استفاده کنید.

ورق‌های ساخته شده از استیل حتی هنگامی که در معرض ضربه‌ یا خراشیدگی قرار می‌گیرد، بلافاصله لایه جدیدی از اکسید کروم سطحی روی آن تشکیل می‌شود. لایه جدید تشکیل شده نیز باعث مقاومت در مقابل خوردگی می‌شود و مانند اول بازهم در برابر رطوبت مقاوم می‌شود. در نتیجه، ورق پانچ از جنس استنلس استیل اگر در برابر خط و خش یا سایر آسیب‌های سطحی قرارگیرد، در مقابل خوردگی بسیار مقاوم است.

از خصوصیات ورق پانچ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مقاومت در برابر خوردگی و قابل کاربرد در محیط‌های مرطوب
 • استحکام به وزن بالا یا وزن کم نسبت به خواص مکانیکی
 • چرخه عمر و دوام طولانی
 • نگهداری ساده و راحتی در تمیز کردن
 • قابل بازیافت
 • مقاومت در برابر دماهای بالا و دماهای برودتی
 • قابل استریل کردن
 • ظاهر براق و جذاب
 • جوش پذیری و قابلیت پرداخت خوب
 • فرم پذیری خوب
 • در برخی موارد دارای خاصیت مغناطیس (ورق پانچ بگیر)
 • مناسب بودن قیمت ورق استیل پانچ شده

مزایای ورق پانچ استیل

نوع طرح ورق پانچ شده را می‌توان طبق کاربری تعیین کرد. این طرح‌ها شامل طیف وسیعی از اشکال و الگوها می‌شود تا با نوع کاربرد فنی و یا دکوراسیون مورد نظر مطابقت داشته باشد. با توجه به مقاومت خوردگی قوی، این ورق می‌تواند ظاهر منحصر به فرد خود را برای مدت طولانی‌تری نسبت به سایر مواد حفظ کند. از مزیت‌های خرید ورق پانچ استیل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 •  سبک وزن بودن: سوراخ شدن ورق‌های فلزی، وزن را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. درحالی که سوراخ شدن ورق منجر به کاهش دوام و طول عمر محصول نمی‌شود. با کاهش وزن، شرایط نصب ورق‌های پانچ شده در نما و قطعاتی با ابعاد بزرگ خیلی ساده‌تر خواهد بود.
 • مقاوم در برابر شرایط مختلف آب و هوایی: ورق پانج استیل با توجه به مقاومت خوب در برابر خوردگی و رطوبت بالا می‌تواند در مناطق ساحلی نیر عمری طولانی داشته باشد. هرچند برای کاربری در مناطق نزدیک به دریا بهتر است از ورق استیل 316 استفاده کنید.
 • زیبایی و ماهیت تزیینی: ورق پانچ استیل علاوه بر اینکه یک متریال بسیار بادوام است، ظاهری جذاب نیز دارد. به دلیل براقیت و تمیزی سطحی خوب ورق پانچ می‌توان از آن‌ها برای ساخت وسایل خانه و آشپزخانه و همچنین نمای ساختمان‌ها استفاده کرد. پانچ پلیت استیل می‌تواند ظاهری مدرن و صنعتی به لابی، سقف، راهرو یا هر ساختار دیگر بدهد.

انواع گرید ورق‌های مشبک

انواع گرید ورق‌های مشبک پانج شده چیست؟ در ادامه بخوانید:
 • فولاد ضد زنگ آستنیتی: این نوع از استیل حاوی درصد بالایی از نیکل و کروم است که باعث مقاومت در برابر خوردگی می‌شود. همچنین فولاد ضد زنگ آستنیتی دارای قابلیت شکل پذیری بسیار خوبی است و می‌توان آن‌ها را بدون ایجاد ترک شکل داد. همچنین درصد پایین کم استیل ضد زنگ و عناصر آلیاژی آن باعث بهبود قابلیت جوشکاری آن‌ها می‌شوند. از گریدهای مطرح این دسته می‌توان به گرید استنلس استیل 304 و استنلس استیل 316 اشاره کرد. در این صفحه می‌توانید قیمت ورق‌های پانچ استیل 304 و 316 را مشاهده کنید.
 •  فولاد ضد زنگ فریتی: این دسته از فولادها، فولادهای غیر مغناطیسی هستند که مقاومت خوبی در برابر حرارت و خوردگی دارند و با عملیات حرارتی سخت نمی‌شوند. برای افزایش استحکام این آلیاژها نیاز به سخت کاری از ظریق اعمال کارسرد احساس می‌شود. هرچند میزان افزایش استحکام این فولادها به روش کارسرد محدود است. از گریدهای شناخته شده این دسته می‌توان به گرید 409 و 430 اشاره کرد.
 • فولاد ضد زنگ مارتنزیتی: فولادهای ضد زنگ مارتنزیتی دارای مقاومت در برابر خوردگی بالا هستند. همچنین به دلیل وجود ساختار مارتنزیتی در ساختار آن‌ها سطح آن‌ها بسیار ستخ خواهد بود و بالاترین استحکام را در میان فولادهای ضد زنگ دارند. این گریدها مغناطیسی هستند و می‌توانند با عملیات حرارتی سخت شوند. از گریدهای مطرح این دسته می‌توان به گرید 403 و 410 اشاره کرد.
کاربرد ورق پانچ استیل
کاربرد ورق پانچ استیل

کاربردهای ورق پانچ استیل

سوراخ‌های موجود در ورق‌های پانچ استیل باعث کاهش وزن شده و اجازه عبور نور، مایع، صدا و هوا را می‌دهد. این ورق‌ها همچنین برای ایجاد جلوه‌های تزئینی استفاده می‌شوند. در نتیجه، ورق پانچ استیل برای طیف وسیعی از کاربردها به شرح زیر مناسب هستند:

 • فیلتراسیون و غربالگری
 • پانل‌های مدرن نمای ساختمان
 • دیواره‌های آسانسور
 • حفاظ مناطق امنیتی و نظامی
 • صنعت کشتی
 • ساخت درب پارکینگ و انبار و منزل
 • تهویه مطبوع و فیلتر هوا
 • پانل‌های آکوستیک
 • حفاظ دکل مخابرات و نیروگاه های برق
 • تجهیزات نورپردازی
 • وسائل و لوازم آشپزی
 • دریچه‌هایی با قابلیت تهویه هوا
 • محفظه‌های الکترونیکی
 • ایستگاه‌های اتوبوس
 • عناصر دکوراتیو طراحی صنعتی و معماری

قیمت ورق استیل پانچ شده

ورق پانچ زنگ نزن بسته به نوع تولید و گرید ورق مورد استفاده در پروسه ساخت، قیمت متفاوتی دارد. لیست قیمت ورق مشبک تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد و نمی‌توان قیمت مشخصی را برای آن تعیین کرد. موارد زیر را باید از مهمترین معیار‌های تعیین کننده قیمت ورق پانچ استیل در نظر گرفت:

 • کارخانه سازنده
 • کیفیت و روش تولید
 • ابعاد و ضخامت
 • نوع و آلیاژ ورق مورد استفاده
 • نوسانات ارزی
 • قیمت جهانی استیل
 • میزان عرضه و تقاضا
 • هزینه‌های نیروی کار
 • هزینه‌های بارگیری و ارسال
قیمت ورق استیل پانچ شده
قیمت ورق استیل پانچ شده

خرید ورق پانچ شده از استیل رخ

«مجموعه استیل رخ» با سال‌ها تجربه در فروش ورق پانچ استیل توانسته به خوبی نیازهای صنایع مختلف را برآورده کند. انواع ورق پانچ تبریز، ورق پانچ شیراز، ورق پانچ مشهد و موارد دیگر را با تضمین کیفیت، قیمت مناسب و خدمات لجستیکی پیشرفته خریداری کنید. شما می‌توانید از طریق وبسایت استیل رخ، مشخصات و قیمت ورق استیل سوراخدار را مشاهده کنید و محصول خود را سفارش دهید.

بعد از استعلام قیمت و اطلاع از شرایط خرید، کارشناسان ما پیش فاکتور قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و سایر جزئیات سفارش را به شما ارائه می‌دهند. پس از تایید پرداخت، واحد لجستیک استیل رخ به بارگیری و ارسال کالا به آدرس و مشخصات دریافتی شما اقدام می‌کند.

سوالات متداول

ورق پانچ استیل چیست؟

ورق پانچ استیل (Stainless Steel Perforated Sheets) نوعی ورق از جنس فولاد ضد زنگ است که به صورت مشبک (سوراخ‌دار) تولید می‌شود. ورق پانچ استیل خانواده‌ای از آلیاژهای مبتنی بر آهن است که حداقل 11% کروم دارد. کروم یک لایه اکسید سطحی تولید کرده که از خوردگی ورق جلوگیری می‌کند. طرح مشبک ورق استیل پانچ شده برای اهداف زیبایی شناختی مانند عناصر معماری و دلایل عملکردی مانند فیلتراسیون یا تهویه ایجاد می‌شود.

ورق استیل پانچ با چه آلیاژهایی در بازار موجود است؟

آلیاژ‌های 304، 316 و 430 را می‌توان از آلیاژ های رایج ورق استیل پانچ شده نام برد

مزایای ورق پانچ استیل چیست؟

نوع طرح ورق پانچ شده را می‌توان در طیف وسیعی از اشکال و الگوها ایجاد کرد تا با دکوراسیون موجود و نوع کاربرد مطابقت داشته باشد. با توجه به مقاومت خوردگی قوی، این ورق می‌تواند ظاهر منحصر به فرد خود را برای مدت طولانی‌تری نسبت به سایر مواد حفظ کند.سوراخ‌های موجود در ورق‌های پانچ استیل باعث کاهش وزن شده و اجازه عبور نور، مایع، صدا و هوا را می‌دهد. این ورق‌ها همچنین برای ایجاد جلوه‌های تزئینی استفاده می‌شوند.

درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید