سایر مقاطع استیل

فیلترها
تاریخ به‌روزرسانی: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
نام محصولشناسه محصولآلیاژضخامتاندازهطولوزن شاخهواحدقیمت بدون ارزش افزودهسفارش دهیدعبارات جستجو
میل گرد استیل 304 سایز 300 mm35046304
300 mm
6 متری
3361.53 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۶۴۲,۳۸۸,۳۸۳ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 320 mm35047304
320 mm
6 متری
3824.67 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۷۳۰,۸۹۴,۴۳۷ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 350 mm35048304
350 mm
6 متری
4575.41 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۸۷۴,۳۶۰,۸۵۱ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 3 mm35049316
3 mm
6 متری
0.34 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۹۷,۷۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 4 mm35050316
4 mm
6 متری
0.6 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱۷۲,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 5 mm35051316
5 mm
6 متری
0.93 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۲۶۷,۲۸۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 6 mm35052316
6 mm
6 متری
1.34 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۳۸۵,۱۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 8 mm35053316
8 mm
6 متری
2.39 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۶۸۶,۸۸۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 10 mm35054316
10 mm
6 متری
3.74 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱,۰۷۴,۸۷۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 12 mm35055316
12 mm
6 متری
5.38 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱,۵۴۶,۲۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 14 mm35056316
14 mm
6 متری
7.32 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۲,۱۰۳,۷۶۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 15 mm35057316
15 mm
6 متری
8.4 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۲,۴۱۴,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 16 mm35058316
16 mm
6 متری
9.56 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۲,۷۴۷,۵۴۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 18 mm35059316
18 mm
6 متری
12.1 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۳,۴۷۷,۵۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 20 mm35060316
20 mm
6 متری
14.94 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۴,۲۹۳,۷۵۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 22 mm35061316
22 mm
6 متری
18.08 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۵,۱۹۶,۱۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 25 mm35062316
25 mm
6 متری
23.34 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۶,۷۰۷,۹۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 28 mm35063316
28 mm
6 متری
29.28 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۸,۴۱۵,۰۷۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 30 mm35064316
30 mm
6 متری
33.62 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۹,۶۶۲,۳۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 32 mm35065316
32 mm
6 متری
38.25 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱۰,۹۹۳,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 35 mm35066316
35 mm
6 متری
45.75 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱۳,۱۴۸,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 40 mm35067316
40 mm
6 متری
59.76 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱۷,۱۷۵,۰۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 45 mm35068316
45 mm
6 متری
75.63 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۲۱,۷۳۶,۰۶۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 50 mm35069316
50 mm
6 متری
93.38 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۲۶,۸۳۷,۴۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 55 mm35070316
55 mm
6 متری
112.98 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۳۲,۴۷۰,۴۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 60 mm35071316
60 mm
6 متری
134.46 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۳۸,۶۴۳,۸۰۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 65 mm35072316
65 mm
6 متری
157.81 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۴۵,۳۵۴,۵۹۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 70 mm35073316
70 mm
6 متری
183.02 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۵۲,۵۹۹,۹۴۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 75 mm35074316
75 mm
6 متری
210.1 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۶۰,۳۸۲,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 80 mm35075316
80 mm
6 متری
239.04 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۶۸,۷۰۰,۰۹۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 85 mm35076316
85 mm
6 متری
269.86 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۷۷,۵۵۷,۷۶۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 90 mm35077316
90 mm
6 متری
302.54 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۸۶,۹۴۹,۹۹۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 95 mm35078316
95 mm
6 متری
337.09 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۹۶,۸۷۹,۶۶۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 100 mm35079316
100 mm
6 متری
373.5 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱۰۷,۳۴۳,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 105 mm35080316
105 mm
6 متری
411.79 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱۱۸,۳۴۸,۴۴۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 110 mm35081316
110 mm
6 متری
451.94 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱۲۹,۸۸۷,۵۵۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 115 mm35082316
115 mm
6 متری
493.96 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱۴۱,۹۶۴,۱۰۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 120 mm35083316
120 mm
6 متری
537.84 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱۵۴,۵۷۵,۲۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 130 mm35084316
130 mm
6 متری
631.22 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱۸۱,۴۱۲,۶۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 140 mm35085316
140 mm
6 متری
732.07 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۲۱۰,۳۹۶,۹۱۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 150 mm35086316
150 mm
6 متری
840.38 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۲۴۱,۵۲۵,۲۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 160 mm35087316
160 mm
6 متری
956.17 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۲۷۴,۸۰۳,۲۵۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 170 mm35088316
170 mm
6 متری
1079.42 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۳۱۰,۲۲۵,۳۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 180 mm35089316
180 mm
6 متری
1210.15 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۳۴۷,۷۹۷,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 190 mm35090316
190 mm
6 متری
1348.35 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۳۸۷,۵۱۵,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 200 mm35091316
200 mm
6 متری
1494.01 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۴۲۹,۳۷۸,۴۷۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 220 mm35092316
220 mm
6 متری
1807.75 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۵۱۹,۵۴۷,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 250 mm35093316
250 mm
6 متری
2334.39 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۶۷۰,۹۰۳,۶۸۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 280 mm35094316
280 mm
6 متری
2928.26 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۸۴۱,۵۸۱,۹۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 300 mm35095316
300 mm
6 متری
3361.53 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۹۶۶,۱۰۳,۷۲۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 320 mm35096316
320 mm
6 متری
3824.67 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱,۰۹۹,۲۱۰,۱۵۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 30 ضخامت 3 mm32001304
3 mm
30 mm
6 متری
4.28 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۹۹۴,۶۷۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 350 mm35097316
350 mm
6 متری
4575.41 Kg
کیلوگرم
۲۸۷,۴۰۰ تومان هر شاخه۱,۳۱۴,۹۷۲,۸۳۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 30 ضخامت 4 mm32002304
4 mm
30 mm
6 متری
5.71 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۱,۳۲۷,۰۰۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 40 ضخامت 4 mm32003304
4 mm
40 mm
6 متری
7.61 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۱,۷۶۸,۵۶۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 20 ضخامت 5 mm32004304
5 mm
20 mm
6 متری
4.76 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۱,۱۰۶,۲۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 25 ضخامت 5 mm32005304
5 mm
25 mm
6 متری
5.95 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۱,۳۸۲,۷۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 30 ضخامت 5 mm32006304
5 mm
30 mm
6 متری
7.14 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۱,۶۵۹,۳۳۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 40 ضخامت 5 mm32007304
5 mm
40 mm
6 متری
9.52 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۲,۲۱۲,۴۴۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 50 ضخامت 5 mm32008304
5 mm
50 mm
6 متری
11.9 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۲,۷۶۵,۵۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 20 ضخامت 6 mm32009304
6 mm
20 mm
6 متری
5.71 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۱,۳۲۷,۰۰۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 40 ضخامت 6 mm32010304
6 mm
40 mm
6 متری
11.42 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۲,۶۵۴,۰۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 50 ضخامت 6 mm32011304
6 mm
50 mm
6 متری
14.27 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۳,۳۱۶,۳۴۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 30 ضخامت 8 mm32012304
8 mm
30 mm
6 متری
11.42 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۲,۶۵۴,۰۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 6 mm36002304
6 mm
6 متری
1.71 Kg
کیلوگرم
۲۲۷,۸۰۰ تومان هر شاخه۳۸۹,۵۳۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 40 ضخامت 8 mm32013304
8 mm
40 mm
6 متری
15.23 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۳,۵۳۹,۴۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 50 ضخامت 8 mm32014304
8 mm
50 mm
6 متری
19.03 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۴,۴۲۲,۵۷۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 10 mm36004304
10 mm
6 متری
4.76 Kg
کیلوگرم
۲۲۷,۸۰۰ تومان هر شاخه۱,۰۸۴,۳۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 20 ضخامت 10 mm32015304
10 mm
20 mm
6 متری
9.52 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۲,۲۱۲,۴۴۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 12 mm36005304
12 mm
6 متری
6.85 Kg
کیلوگرم
۲۲۷,۸۰۰ تومان هر شاخه۱,۵۶۰,۴۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 25 ضخامت 10 mm32016304
10 mm
25 mm
6 متری
11.9 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۲,۷۶۵,۵۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 14 mm36006304
14 mm
6 متری
9.33 Kg
کیلوگرم
۲۲۷,۸۰۰ تومان هر شاخه۲,۱۲۵,۳۷۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 30 ضخامت 10 mm32017304
10 mm
30 mm
6 متری
14.27 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۳,۳۱۶,۳۴۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 16 mm36007304
16 mm
6 متری
12.18 Kg
کیلوگرم
۲۲۷,۸۰۰ تومان هر شاخه۲,۷۷۴,۶۰۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 40 ضخامت 10 mm32018304
10 mm
40 mm
6 متری
19.03 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۴,۴۲۲,۵۷۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 18 mm36008304
18 mm
6 متری
15.42 Kg
کیلوگرم
۲۲۷,۸۰۰ تومان هر شاخه۳,۵۱۲,۶۷۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 50 ضخامت 10 mm32019304
10 mm
50 mm
6 متری
23.79 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۵,۵۲۸,۷۹۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 20 mm36009304
20 mm
6 متری
19.03 Kg
کیلوگرم
۲۲۷,۸۰۰ تومان هر شاخه۴,۳۳۵,۰۳۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 30 ضخامت 12 mm32020304
12 mm
30 mm
6 متری
17.13 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۳,۹۸۱,۰۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 22 mm36010304
22 mm
6 متری
23.03 Kg
کیلوگرم
۲۲۷,۸۰۰ تومان هر شاخه۵,۲۴۶,۲۳۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 20 ضخامت 15 mm32021304
15 mm
20 mm
6 متری
14.27 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۳,۳۱۶,۳۴۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 25 mm36011304
25 mm
6 متری
29.74 Kg
کیلوگرم
۲۲۷,۸۰۰ تومان هر شاخه۶,۷۷۴,۷۷۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 25 ضخامت 15 mm32022304
15 mm
25 mm
6 متری
17.84 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۴,۱۴۶,۰۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 30 mm36012304
30 mm
6 متری
42.82 Kg
کیلوگرم
۲۲۷,۸۰۰ تومان هر شاخه۹,۷۵۴,۳۹۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 30 ضخامت 15 mm32023304
15 mm
30 mm
6 متری
21.41 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۴,۹۷۵,۶۸۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 40 mm36013304
40 mm
6 متری
76.13 Kg
کیلوگرم
۲۲۷,۸۰۰ تومان هر شاخه۱۷,۳۴۲,۴۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 40 ضخامت 15 mm32024304
15 mm
40 mm
6 متری
28.55 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۶,۶۳۵,۰۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 50 mm36014304
50 mm
6 متری
118.95 Kg
کیلوگرم
۲۲۷,۸۰۰ تومان هر شاخه۲۷,۰۹۶,۸۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 50 ضخامت 15 mm32025304
15 mm
50 mm
6 متری
35.69 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۸,۲۹۴,۳۵۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 60 mm36015304
60 mm
6 متری
171.29 Kg
کیلوگرم
۲۲۷,۸۰۰ تومان هر شاخه۳۹,۰۱۹,۸۶۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 40 ضخامت 20 mm32026304
20 mm
40 mm
6 متری
38.06 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۸,۸۴۵,۱۴۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 70 mm36016304
70 mm
6 متری
233.14 Kg
کیلوگرم
۲۲۷,۸۰۰ تومان هر شاخه۵۳,۱۰۹,۲۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 50 ضخامت 20 mm32027304
20 mm
50 mm
6 متری
47.58 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۱۱,۰۵۷,۵۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 10 mm37001304
10 mm
6 متری
4.08 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۹۴۸,۱۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 50 ضخامت 30 mm32028304
30 mm
50 mm
6 متری
71.37 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۱۶,۵۸۶,۳۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 13 mm37002304
13 mm
6 متری
6.9 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۱,۶۰۳,۵۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 17 mm37003304
17 mm
6 متری
11.82 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۲,۷۴۶,۹۶۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 19 mm37004304
19 mm
6 متری
14.7 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۳,۴۱۶,۲۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 22 mm37005304
22 mm
6 متری
19.74 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۴,۵۸۷,۵۷۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 24 mm37006304
24 mm
6 متری
23.52 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۵,۴۶۶,۰۴۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 27 mm37007304
27 mm
6 متری
29.76 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۶,۹۱۶,۲۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 30 mm37008304
30 mm
6 متری
36.72 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۸,۵۳۳,۷۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
ناودانی استیل 304 سایز 4 ضخامت 4 mm33001304
4 mm
40 mm
6 متری
14.4 Kg
کیلوگرم
۲۱۴,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۰۸۱,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 32 mm37009304
32 mm
6 متری
41.76 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۹,۷۰۵,۰۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
ناودانی استیل 304 سایز 5 ضخامت 5 mm33002304
5 mm
50 mm
6 متری
21.6 Kg
کیلوگرم
۲۱۴,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۶۲۲,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 36 mm37010304
36 mm
6 متری
52.86 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۱۲,۲۸۴,۶۶۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
ناودانی استیل 304 سایز 6 ضخامت 5 mm33003304
5 mm
60 mm
6 متری
26.22 Kg
کیلوگرم
۲۱۴,۰۰۰ تومان هر شاخه۵,۶۱۱,۰۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 41 mm37011304
41 mm
6 متری
68.58 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۱۵,۹۳۷,۹۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
ناودانی استیل 304 سایز 8 ضخامت 5 mm33004304
5 mm
80 mm
6 متری
35.64 Kg
کیلوگرم
۲۱۴,۰۰۰ تومان هر شاخه۷,۶۲۶,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 46 mm37012304
46 mm
6 متری
86.34 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۲۰,۰۶۵,۴۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
ناودانی استیل 304 سایز 10 ضخامت 6 mm33005304
6 mm
100 mm
6 متری
53.64 Kg
کیلوگرم
۲۱۴,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۱,۴۷۸,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 50 mm37013304
50 mm
6 متری
102 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۲۳,۷۰۴,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
ناودانی استیل 304 سایز 12 ضخامت 6 mm33006304
6 mm
120 mm
6 متری
65.58 Kg
کیلوگرم
۲۱۴,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۴,۰۳۴,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 60 mm37014304
60 mm
6 متری
146.88 Kg
کیلوگرم
۲۳۲,۴۰۰ تومان هر شاخه۳۴,۱۳۴,۹۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
نبشی استیل 304 سایز 20 ضخامت 3 mm34001304
3 mm
20 mm
6 متری
5.39 Kg
کیلوگرم
۲۱۴,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۱۵۳,۴۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
نبشی استیل 304 سایز 30 ضخامت 3 mm34002304
3 mm
30 mm
6 متری
8.31 Kg
کیلوگرم
۲۱۴,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۷۷۸,۳۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
نبشی استیل 304 سایز 40 ضخامت 4 mm34003304
4 mm
40 mm
6 متری
14.77 Kg
کیلوگرم
۲۱۴,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۱۶۰,۷۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
نبشی استیل 304 سایز 50 ضخامت 5 mm34004304
5 mm
50 mm
6 متری
23.08 Kg
کیلوگرم
۲۱۴,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۹۳۹,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
نبشی استیل 304 سایز 60 ضخامت 6 mm34005304
6 mm
60 mm
6 متری
33.24 Kg
کیلوگرم
۲۱۴,۰۰۰ تومان هر شاخه۷,۱۱۳,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
نبشی استیل 304 سایز 80 ضخامت 8 mm34006304
8 mm
80 mm
6 متری
59.09 Kg
کیلوگرم
۲۱۴,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۲,۶۴۵,۲۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
نبشی استیل 304 سایز 100 ضخامت 10 mm34007304
10 mm
100 mm
6 متری
92.34 Kg
کیلوگرم
۲۱۴,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۹,۷۶۰,۷۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 3 mm35001304
3 mm
6 متری
0.34 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۶۴,۹۷۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 4 mm35002304
4 mm
6 متری
0.6 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱۱۴,۶۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 5 mm35003304
5 mm
6 متری
0.93 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱۷۷,۷۲۳ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 6 mm35004304
6 mm
6 متری
1.34 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۲۵۶,۰۷۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 8 mm35005304
8 mm
6 متری
2.39 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۴۵۶,۷۲۹ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 10 mm35006304
10 mm
6 متری
3.74 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۷۱۴,۷۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 12 mm35007304
12 mm
6 متری
5.38 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱,۰۲۸,۱۱۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 14 mm35008304
14 mm
6 متری
7.32 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱,۳۹۸,۸۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 15 mm35009304
15 mm
6 متری
8.4 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱,۶۰۵,۲۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 16 mm35010304
16 mm
6 متری
9.56 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱,۸۲۶,۹۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 18 mm35011304
18 mm
6 متری
12.1 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۲,۳۱۲,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 20 mm35012304
20 mm
6 متری
14.94 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۲,۸۵۵,۰۳۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 22 mm35013304
22 mm
6 متری
18.08 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۳,۴۵۵,۰۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 25 mm35014304
25 mm
6 متری
23.34 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۴,۴۶۰,۲۷۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 28 mm35015304
28 mm
6 متری
29.28 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۵,۵۹۵,۴۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 30 mm35016304
30 mm
6 متری
33.62 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۶,۴۲۴,۷۸۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 32 mm35017304
32 mm
6 متری
38.25 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۷,۳۰۹,۵۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 35 mm35018304
35 mm
6 متری
45.75 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۸,۷۴۲,۸۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 40 mm35019304
40 mm
6 متری
59.76 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱۱,۴۲۰,۱۳۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 45 mm35020304
45 mm
6 متری
75.63 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱۴,۴۵۲,۸۹۳ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 50 mm35021304
50 mm
6 متری
93.38 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱۷,۸۴۴,۹۱۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 55 mm35022304
55 mm
6 متری
112.98 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۲۱,۵۹۰,۴۷۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 60 mm35023304
60 mm
6 متری
134.46 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۲۵,۶۹۵,۳۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 65 mm35024304
65 mm
6 متری
157.81 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۳۰,۱۵۷,۴۹۱ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 70 mm35025304
70 mm
6 متری
183.02 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۳۴,۹۷۵,۱۲۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 75 mm35026304
75 mm
6 متری
210.1 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۴۰,۱۵۰,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 80 mm35027304
80 mm
6 متری
239.04 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۴۵,۶۸۰,۵۴۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 85 mm35028304
85 mm
6 متری
269.86 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۵۱,۵۷۰,۲۴۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 90 mm35029304
90 mm
6 متری
302.54 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۵۷,۸۱۵,۳۹۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 95 mm35030304
95 mm
6 متری
337.09 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۶۴,۴۱۷,۸۹۹ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 100 mm35031304
100 mm
6 متری
373.5 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۷۱,۳۷۵,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 105 mm35032304
105 mm
6 متری
411.79 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۷۸,۶۹۳,۰۶۹ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 110 mm35033304
110 mm
6 متری
451.94 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۸۶,۳۶۵,۷۳۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 115 mm35034304
115 mm
6 متری
493.96 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۹۴,۳۹۵,۷۵۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 120 mm35035304
120 mm
6 متری
537.84 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱۰۲,۷۸۱,۲۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 130 mm35036304
130 mm
6 متری
631.22 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱۲۰,۶۲۶,۱۴۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 140 mm35037304
140 mm
6 متری
732.07 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱۳۹,۸۹۸,۵۷۷ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 150 mm35038304
150 mm
6 متری
840.38 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱۶۰,۵۹۶,۶۱۸ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 160 mm35039304
160 mm
6 متری
956.17 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۱۸۲,۷۲۴,۰۸۷ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 170 mm35040304
170 mm
6 متری
1079.42 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۲۰۶,۲۷۷,۱۶۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 180 mm35041304
180 mm
6 متری
1210.15 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۲۳۱,۲۵۹,۶۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 200 mm35042304
200 mm
6 متری
1494.01 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۲۸۵,۵۰۵,۳۱۱ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 220 mm35043304
220 mm
6 متری
1807.75 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۳۴۵,۴۶۱,۰۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 250 mm35044304
250 mm
6 متری
2334.39 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۴۴۶,۱۰۱,۹۲۹ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 280 mm35045304
280 mm
6 متری
2928.26 Kg
کیلوگرم
۱۹۱,۱۰۰ تومان هر شاخه۵۵۹,۵۹۰,۴۸۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 2 ضخامت 1.5 mm38023430
1.5 mm
2 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 5 ضخامت 1.5 mm38024430
1.5 mm
5 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 2 ضخامت 2 mm38025430
2 mm
2 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 5 ضخامت 2 mm38026430
2 mm
5 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 15 ضخامت 2 mm38027430
2 mm
15 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 10 mm35098310
10 mm
6 متری
3.74 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 12 mm35099310
12 mm
6 متری
5.38 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
نبشی استیل 316 سایز 20 ضخامت 3 mm34008316
3 mm
20 mm
6 متری
5.39 Kg
کیلوگرم
۳۱۴,۹۰۰ تومان هر شاخه۱,۶۹۷,۳۱۱ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 16 mm35100310
16 mm
6 متری
9.56 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
نبشی استیل 316 سایز 30 ضخامت 3 mm34009316
3 mm
30 mm
6 متری
8.31 Kg
کیلوگرم
۳۱۴,۹۰۰ تومان هر شاخه۲,۶۱۶,۸۱۹ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 20 mm35101310
20 mm
6 متری
14.94 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
نبشی استیل 316 سایز 40 ضخامت 4 mm34010316
4 mm
40 mm
6 متری
14.77 Kg
کیلوگرم
۳۱۴,۹۰۰ تومان هر شاخه۴,۶۵۱,۰۷۳ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 30 mm35102310
30 mm
6 متری
33.62 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
نبشی استیل 316 سایز 50 ضخامت 5 mm34011316
5 mm
50 mm
6 متری
23.08 Kg
کیلوگرم
۳۱۴,۹۰۰ تومان هر شاخه۷,۲۶۷,۸۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 40 mm35103310
40 mm
6 متری
59.76 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
نبشی استیل 316سایز 60 ضخامت 6 mm34012316
6 mm
60 mm
6 متری
33.24 Kg
کیلوگرم
۳۱۴,۹۰۰ تومان هر شاخه۱۰,۴۶۷,۲۷۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 50 mm35104310
50 mm
6 متری
93.38 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
نبشی استیل 316 سایز 80 ضخامت 8 mm34013316
8 mm
80 mm
6 متری
59.09 Kg
کیلوگرم
۳۱۴,۹۰۰ تومان هر شاخه۱۸,۶۰۷,۴۴۱ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 60 mm35105310
60 mm
6 متری
134.46 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
نبشی استیل 316 سایز 100 ضخامت 10 mm34014316
10 mm
100 mm
6 متری
92.34 Kg
کیلوگرم
۳۱۴,۹۰۰ تومان هر شاخه۲۹,۰۷۷,۸۶۶ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 70 mm35106310
70 mm
6 متری
183.02 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 4 mm36001304
4 mm
6 متری
0.76 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 8 mm36003304
8 mm
6 متری
3.05 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 304 چشمه 1 ضخامت 1 mm38001304
1 mm
1 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 304 چشمه 2 ضخامت 1 mm38002304
1 mm
2 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 304 چشمه 5 ضخامت 1 mm38003304
1 mm
5 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 304 چشمه 1.5 ضخامت 1.5 mm38004304
1.5 mm
1.5 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 304 چشمه 2 ضخامت 1.5 mm38005304
1.5 mm
2 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 304 چشمه 5 ضخامت 1.5 mm38006304
1.5 mm
5 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 304 چشمه 2 ضخامت 2 mm38007304
2 mm
2 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 304 چشمه 5 ضخامت 2 mm38008304
2 mm
5 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 304 چشمه 15 ضخامت 2 mm38009304
2 mm
15 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 316 چشمه 1 ضخامت 1 mm38010316
1 mm
1 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 316 چشمه 2 ضخامت 1 mm38011316
1 mm
2 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 316 چشمه 5 ضخامت 1 mm38012316
1 mm
5 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 316 چشمه 1.5 ضخامت 1.5 mm38013316
1.5 mm
1.5 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 316 چشمه 2 ضخامت 1.5 mm38014316
1.5 mm
2 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 316 چشمه 5 ضخامت 1.5 mm38015316
1.5 mm
5 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 316 چشمه 2 ضخامت 2 mm38016316
2 mm
2 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 316 چشمه 5 ضخامت 2 mm38017316
2 mm
5 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 316 چشمه 15 ضخامت 2 mm38018316
2 mm
15 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 1 ضخامت 1 mm38019430
1 mm
1 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 2 ضخامت 1 mm38020430
1 mm
2 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 5 ضخامت 1 mm38021430
1 mm
5 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 1.5 ضخامت 1.5 mm38022430
1.5 mm
1.5 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید