سایر مقاطع استیل

فیلترها
تاریخ به‌روزرسانی: ۰۴ مهر ۱۴۰۱
نام محصولشناسه محصولآلیاژاندازهطولوزن شاخهواحدقیمت بدون ارزش افزودهسفارش دهیدعبارات جستجو
تسمه استیل 304 سایز 20 ضخامت 10 mm32015304
10 mm
20 mm
6 متری
9.52 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۰۹۴,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 20 ضخامت 15 mm32021304
15 mm
20 mm
6 متری
14.27 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۱۳۹,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 20 ضخامت 5 mm32004304
5 mm
20 mm
6 متری
4.76 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۰۴۷,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 20 ضخامت 6 mm32009304
6 mm
20 mm
6 متری
5.71 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۲۵۶,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 25 ضخامت 10 mm32016304
10 mm
25 mm
6 متری
11.9 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۶۱۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 25 ضخامت 15 mm32022304
15 mm
25 mm
6 متری
17.84 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۹۲۴,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 25 ضخامت 5 mm32005304
5 mm
25 mm
6 متری
5.95 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۳۰۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 30 ضخامت 10 mm32017304
10 mm
30 mm
6 متری
14.27 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۱۳۹,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 30 ضخامت 12 mm32020304
12 mm
30 mm
6 متری
17.13 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۷۶۸,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 30 ضخامت 15 mm32023304
15 mm
30 mm
6 متری
21.41 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۷۱۰,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 30 ضخامت 3 mm32001304
3 mm
30 mm
6 متری
4.28 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۹۴۱,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 30 ضخامت 4 mm32002304
4 mm
30 mm
6 متری
5.71 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۲۵۶,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 30 ضخامت 5 mm32006304
5 mm
30 mm
6 متری
7.14 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۵۷۰,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 30 ضخامت 8 mm32012304
8 mm
30 mm
6 متری
11.42 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۵۱۲,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 40 ضخامت 10 mm32018304
10 mm
40 mm
6 متری
19.03 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۱۸۶,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 40 ضخامت 15 mm32024304
15 mm
40 mm
6 متری
28.55 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۶,۲۸۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 40 ضخامت 20 mm32026304
20 mm
40 mm
6 متری
38.06 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۸,۳۷۳,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 40 ضخامت 4 mm32003304
4 mm
40 mm
6 متری
7.61 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۶۷۴,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 40 ضخامت 5 mm32007304
5 mm
40 mm
6 متری
9.52 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۰۹۴,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 40 ضخامت 6 mm32010304
6 mm
40 mm
6 متری
11.42 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۵۱۲,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 40 ضخامت 8 mm32013304
8 mm
40 mm
6 متری
15.23 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۳۵۰,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 50 ضخامت 10 mm32019304
10 mm
50 mm
6 متری
23.79 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۵,۲۳۳,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 50 ضخامت 15 mm32025304
15 mm
50 mm
6 متری
35.69 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۷,۸۵۱,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 50 ضخامت 20 mm32027304
20 mm
50 mm
6 متری
47.58 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۰,۴۶۷,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 50 ضخامت 30 mm32028304
30 mm
50 mm
6 متری
71.37 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۵,۷۰۱,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 50 ضخامت 5 mm32008304
5 mm
50 mm
6 متری
11.9 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۶۱۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 50 ضخامت 6 mm32011304
6 mm
50 mm
6 متری
14.27 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۱۳۹,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 304 سایز 50 ضخامت 8 mm32014304
8 mm
50 mm
6 متری
19.03 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۱۸۶,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 316 سایز 20 ضخامت 5 mm32029316
5 mm
20 mm
6 متری
4.76 Kg
کیلوگرم
۲۹۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۴۰۴,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 316 سایز 25 ضخامت 15 mm32032316
15 mm
25 mm
6 متری
17.84 Kg
کیلوگرم
۲۹۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۵,۲۶۲,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 316 سایز 30 ضخامت 10 mm32031316
10 mm
30 mm
6 متری
14.27 Kg
کیلوگرم
۲۹۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۲۰۹,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 316 سایز 40 ضخامت 20 mm32034316
20 mm
40 mm
6 متری
38.06 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۸,۳۷۳,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 316 سایز 50 ضخامت 8 mm32030316
8 mm
50 mm
6 متری
19.03 Kg
کیلوگرم
۲۹۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۵,۶۱۳,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
تسمه استیل 316 سایز 60 ضخامت 18 mm32033316
18 mm
60 mm
6 متری
51.39 Kg
کیلوگرم
۲۹۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۵,۱۶۰,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 10 mm36004304
10 mm
6 متری
4.76 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۰۶۱,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 12 mm36005304
12 mm
6 متری
6.85 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۵۲۷,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 14 mm36006304
14 mm
6 متری
9.33 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۰۸۰,۵۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 16 mm36007304
16 mm
6 متری
12.18 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۷۱۶,۱۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 18 mm36008304
18 mm
6 متری
15.42 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۴۳۸,۶۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 20 mm36009304
20 mm
6 متری
19.03 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۲۴۳,۶۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 22 mm36010304
22 mm
6 متری
23.03 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۵,۱۳۵,۶۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 25 mm36011304
25 mm
6 متری
29.74 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۶,۶۳۲,۰۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 30 mm36012304
30 mm
6 متری
42.82 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۹,۵۴۸,۸۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 4 mm36001304
4 mm
6 متری
0.76 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۶۹,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 40 mm36013304
40 mm
6 متری
76.13 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۶,۹۷۶,۹۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 50 mm36014304
50 mm
6 متری
118.95 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۲۶,۵۲۵,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 6 mm36002304
6 mm
6 متری
1.71 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۸۱,۳۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 60 mm36015304
60 mm
6 متری
171.29 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۸,۱۹۷,۶۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 70 mm36016304
70 mm
6 متری
233.14 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۱,۹۹۰,۲۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
چهارپهلو 304 سایز 8 mm36003304
8 mm
6 متری
3.05 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۸۰,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 10 mm37001304
10 mm
6 متری
4.08 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۹۰۹,۸۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 13 mm37002304
13 mm
6 متری
6.9 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۵۳۸,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 17 mm37003304
17 mm
6 متری
11.82 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۶۳۵,۸۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 19 mm37004304
19 mm
6 متری
14.7 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۲۷۸,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 22 mm37005304
22 mm
6 متری
19.74 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۴۰۲,۰۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 24 mm37006304
24 mm
6 متری
23.52 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۵,۲۴۴,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 27 mm37007304
27 mm
6 متری
29.76 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۶,۶۳۶,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 30 mm37008304
30 mm
6 متری
36.72 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۸,۱۸۸,۵۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 32 mm37009304
32 mm
6 متری
41.76 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۹,۳۱۲,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 36 mm37010304
36 mm
6 متری
52.86 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۱,۷۸۷,۷۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 41 mm37011304
41 mm
6 متری
68.58 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۵,۲۹۳,۳۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 46 mm37012304
46 mm
6 متری
86.34 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۹,۲۵۳,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 50 mm37013304
50 mm
6 متری
102 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۲۲,۷۴۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
شش پهلو 304 سایز 60 mm37014304
60 mm
6 متری
146.88 Kg
کیلوگرم
۲۲۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۲,۷۵۴,۲۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 10 mm35006304
10 mm
6 متری
3.74 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۵۴,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 100 mm35031304
100 mm
6 متری
373.5 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۵,۳۶۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 105 mm35032304
105 mm
6 متری
411.79 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۷۲,۰۶۳,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 110 mm35033304
110 mm
6 متری
451.94 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۷۹,۰۸۹,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 115 mm35034304
115 mm
6 متری
493.96 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۶,۴۴۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 12 mm35007304
12 mm
6 متری
5.38 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۹۴۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 120 mm35035304
120 mm
6 متری
537.84 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۹۴,۱۲۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 130 mm35036304
130 mm
6 متری
631.22 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۱۰,۴۶۳,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 14 mm35008304
14 mm
6 متری
7.32 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۲۸۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 140 mm35037304
140 mm
6 متری
732.07 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۲۸,۱۱۲,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 15 mm35009304
15 mm
6 متری
8.4 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 150 mm35038304
150 mm
6 متری
840.38 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۴۷,۰۶۶,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 16 mm35010304
16 mm
6 متری
9.56 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۶۷۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 160 mm35039304
160 mm
6 متری
956.17 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۶۷,۳۲۹,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 170 mm35040304
170 mm
6 متری
1079.42 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۸۸,۸۹۸,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 18 mm35011304
18 mm
6 متری
12.1 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۱۱۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 180 mm35041304
180 mm
6 متری
1210.15 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۲۱۱,۷۷۶,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 20 mm35012304
20 mm
6 متری
14.94 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۶۱۴,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 200 mm35042304
200 mm
6 متری
1494.01 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۲۶۱,۴۵۱,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 22 mm35013304
22 mm
6 متری
18.08 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۱۶۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 220 mm35043304
220 mm
6 متری
1807.75 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۱۶,۳۵۶,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 25 mm35014304
25 mm
6 متری
23.34 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۰۸۴,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 250 mm35044304
250 mm
6 متری
2334.39 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۰۸,۵۱۸,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 28 mm35015304
28 mm
6 متری
29.28 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۵,۱۲۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 280 mm35045304
280 mm
6 متری
2928.26 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۱۲,۴۴۵,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 3 mm35001304
3 mm
6 متری
0.34 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۹,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 30 mm35016304
30 mm
6 متری
33.62 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۵,۸۸۳,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 300 mm35046304
300 mm
6 متری
3361.53 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۸۸,۲۶۷,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 32 mm35017304
32 mm
6 متری
38.25 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۶,۶۹۳,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 320 mm35047304
320 mm
6 متری
3824.67 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۶۹,۳۱۷,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 35 mm35018304
35 mm
6 متری
45.75 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۸,۰۰۶,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 350 mm35048304
350 mm
6 متری
4575.41 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۰۰,۶۹۶,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 4 mm35002304
4 mm
6 متری
0.6 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۰۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 40 mm35019304
40 mm
6 متری
59.76 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۰,۴۵۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 45 mm35020304
45 mm
6 متری
75.63 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۳,۲۳۵,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 5 mm35003304
5 mm
6 متری
0.93 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۶۲,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 50 mm35021304
50 mm
6 متری
93.38 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۶,۳۴۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 55 mm35022304
55 mm
6 متری
112.98 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۹,۷۷۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 6 mm35004304
6 mm
6 متری
1.34 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۲۳۴,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 60 mm35023304
60 mm
6 متری
134.46 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۲۳,۵۳۰,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 65 mm35024304
65 mm
6 متری
157.81 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۲۷,۶۱۶,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 70 mm35025304
70 mm
6 متری
183.02 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۲,۰۲۸,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 75 mm35026304
75 mm
6 متری
210.1 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۶,۷۶۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 8 mm35005304
8 mm
6 متری
2.39 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۱۸,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 80 mm35027304
80 mm
6 متری
239.04 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۱,۸۳۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 85 mm35028304
85 mm
6 متری
269.86 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۷,۲۲۵,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 90 mm35029304
90 mm
6 متری
302.54 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۲,۹۴۴,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 304 سایز 95 mm35030304
95 mm
6 متری
337.09 Kg
کیلوگرم
۱۷۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۸,۹۹۰,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 10 mm35098310
10 mm
6 متری
3.74 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 12 mm35099310
12 mm
6 متری
5.38 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 16 mm35100310
16 mm
6 متری
9.56 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 20 mm35101310
20 mm
6 متری
14.94 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 30 mm35102310
30 mm
6 متری
33.62 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 40 mm35103310
40 mm
6 متری
59.76 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 50 mm35104310
50 mm
6 متری
93.38 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 60 mm35105310
60 mm
6 متری
134.46 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 310 سایز 70 mm35106310
70 mm
6 متری
183.02 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 10 mm35054316
10 mm
6 متری
3.74 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۰۶۵,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 100 mm35079316
100 mm
6 متری
373.5 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۰۶,۴۴۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 105 mm35080316
105 mm
6 متری
411.79 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۱۷,۳۶۰,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 110 mm35081316
110 mm
6 متری
451.94 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۲۸,۸۰۲,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 115 mm35082316
115 mm
6 متری
493.96 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۴۰,۷۷۸,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 12 mm35055316
12 mm
6 متری
5.38 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۵۳۳,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 120 mm35083316
120 mm
6 متری
537.84 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۵۳,۲۸۴,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 130 mm35084316
130 mm
6 متری
631.22 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۷۹,۸۹۷,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 14 mm35056316
14 mm
6 متری
7.32 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۰۸۶,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 140 mm35085316
140 mm
6 متری
732.07 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۲۰۸,۶۳۹,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 15 mm35057316
15 mm
6 متری
8.4 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۳۹۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 150 mm35086316
150 mm
6 متری
840.38 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۲۳۹,۵۰۸,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 16 mm35058316
16 mm
6 متری
9.56 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۷۲۴,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 160 mm35087316
160 mm
6 متری
956.17 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۲۷۲,۵۰۸,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 170 mm35088316
170 mm
6 متری
1079.42 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۰۷,۶۳۴,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 18 mm35059316
18 mm
6 متری
12.1 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۴۴۸,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 180 mm35089316
180 mm
6 متری
1210.15 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۴۴,۸۹۲,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 190 mm35090316
190 mm
6 متری
1348.35 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۸۴,۲۷۹,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 20 mm35060316
20 mm
6 متری
14.94 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۲۵۷,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 200 mm35091316
200 mm
6 متری
1494.01 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۲۵,۷۹۲,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 22 mm35061316
22 mm
6 متری
18.08 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۵,۱۵۲,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 220 mm35092316
220 mm
6 متری
1807.75 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۱۵,۲۰۸,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 25 mm35062316
25 mm
6 متری
23.34 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۶,۶۵۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 250 mm35093316
250 mm
6 متری
2334.39 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۶۵,۳۰۱,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 28 mm35063316
28 mm
6 متری
29.28 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۸,۳۴۴,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 280 mm35094316
280 mm
6 متری
2928.26 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۳۴,۵۵۴,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 3 mm35049316
3 mm
6 متری
0.34 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۹۶,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 30 mm35064316
30 mm
6 متری
33.62 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۹,۵۸۱,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 300 mm35095316
300 mm
6 متری
3361.53 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۹۵۸,۰۳۶,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 32 mm35065316
32 mm
6 متری
38.25 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۰,۹۰۱,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 320 mm35096316
320 mm
6 متری
3824.67 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۰۹۰,۰۳۰,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 35 mm35066316
35 mm
6 متری
45.75 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۳,۰۳۸,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 350 mm35097316
350 mm
6 متری
4575.41 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۳۰۳,۹۹۱,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 4 mm35050316
4 mm
6 متری
0.6 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۷۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 40 mm35067316
40 mm
6 متری
59.76 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۷,۰۳۱,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 45 mm35068316
45 mm
6 متری
75.63 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۲۱,۵۵۴,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 5 mm35051316
5 mm
6 متری
0.93 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۲۶۵,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 50 mm35069316
50 mm
6 متری
93.38 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۲۶,۶۱۳,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 55 mm35070316
55 mm
6 متری
112.98 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۲,۱۹۹,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 6 mm35052316
6 mm
6 متری
1.34 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۸۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 60 mm35071316
60 mm
6 متری
134.46 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۸,۳۲۱,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 65 mm35072316
65 mm
6 متری
157.81 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۴,۹۷۵,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 70 mm35073316
70 mm
6 متری
183.02 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۲,۱۶۰,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 75 mm35074316
75 mm
6 متری
210.1 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۹,۸۷۸,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 8 mm35053316
8 mm
6 متری
2.39 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۸۱,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 80 mm35075316
80 mm
6 متری
239.04 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۸,۱۲۶,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 85 mm35076316
85 mm
6 متری
269.86 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۷۶,۹۱۰,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 90 mm35077316
90 mm
6 متری
302.54 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۶,۲۲۳,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
میل گرد استیل 316 سایز 95 mm35078316
95 mm
6 متری
337.09 Kg
کیلوگرم
۲۸۵,۰۰۰ تومان هر شاخه۹۶,۰۷۰,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلگرد گرده شفت, میلیمتر میلی متر میل
ناودانی استیل 304 سایز 10 ضخامت 6 mm33005304
6 mm
100 mm
6 متری
53.64 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۱,۸۰۰,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
ناودانی استیل 304 سایز 12 ضخامت 6 mm33006304
6 mm
120 mm
6 متری
65.58 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۴,۴۲۷,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
ناودانی استیل 304 سایز 4 ضخامت 4 mm33001304
4 mm
40 mm
6 متری
14.4 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۱۶۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
ناودانی استیل 304 سایز 5 ضخامت 5 mm33002304
5 mm
50 mm
6 متری
21.6 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۷۵۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
ناودانی استیل 304 سایز 6 ضخامت 5 mm33003304
5 mm
60 mm
6 متری
26.22 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۵,۷۶۸,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
ناودانی استیل 304 سایز 8 ضخامت 5 mm33004304
5 mm
80 mm
6 متری
35.64 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۷,۸۴۰,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
نبشی استیل 304 سایز 100 ضخامت 10 mm34007304
10 mm
100 mm
6 متری
92.34 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲۰,۳۱۴,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
نبشی استیل 304 سایز 20 ضخامت 3 mm34001304
3 mm
20 mm
6 متری
5.39 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۱۸۵,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
نبشی استیل 304 سایز 30 ضخامت 3 mm34002304
3 mm
30 mm
6 متری
8.31 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۸۲۸,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
نبشی استیل 304 سایز 40 ضخامت 4 mm34003304
4 mm
40 mm
6 متری
14.77 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۲۴۹,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
نبشی استیل 304 سایز 50 ضخامت 5 mm34004304
5 mm
50 mm
6 متری
23.08 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۵,۰۷۷,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
نبشی استیل 304 سایز 60 ضخامت 6 mm34005304
6 mm
60 mm
6 متری
33.24 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۷,۳۱۲,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
نبشی استیل 304 سایز 80 ضخامت 8 mm34006304
8 mm
80 mm
6 متری
59.09 Kg
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۲,۹۹۹,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 304 چشمه 1 ضخامت 1 mm38001304
1 mm
1 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 304 چشمه 1.5 ضخامت 1.5 mm38004304
1.5 mm
1.5 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 304 چشمه 15 ضخامت 2 mm38009304
2 mm
15 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 304 چشمه 2 ضخامت 1 mm38002304
1 mm
2 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 304 چشمه 2 ضخامت 1.5 mm38005304
1.5 mm
2 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 304 چشمه 2 ضخامت 2 mm38007304
2 mm
2 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 304 چشمه 5 ضخامت 1 mm38003304
1 mm
5 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 304 چشمه 5 ضخامت 1.5 mm38006304
1.5 mm
5 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 304 چشمه 5 ضخامت 2 mm38008304
2 mm
5 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 316 چشمه 1 ضخامت 1 mm38010316
1 mm
1 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 316 چشمه 1.5 ضخامت 1.5 mm38013316
1.5 mm
1.5 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 316 چشمه 15 ضخامت 2 mm38018316
2 mm
15 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 316 چشمه 2 ضخامت 1 mm38011316
1 mm
2 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 316 چشمه 2 ضخامت 1.5 mm38014316
1.5 mm
2 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 316 چشمه 2 ضخامت 2 mm38016316
2 mm
2 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 316 چشمه 5 ضخامت 1 mm38012316
1 mm
5 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 316 چشمه 5 ضخامت 1.5 mm38015316
1.5 mm
5 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 316 چشمه 5 ضخامت 2 mm38017316
2 mm
5 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 1 ضخامت 1 mm38019430
1 mm
1 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 1.5 ضخامت 1.5 mm38022430
1.5 mm
1.5 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 15 ضخامت 2 mm38027430
2 mm
15 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 2 ضخامت 1 mm38020430
1 mm
2 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 2 ضخامت 1.5 mm38023430
1.5 mm
2 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 2 ضخامت 2 mm38025430
2 mm
2 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 5 ضخامت 1 mm38021430
1 mm
5 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 5 ضخامت 1.5 mm38024430
1.5 mm
5 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 5 ضخامت 2 mm38026430
2 mm
5 mm
 
 
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, میلیمتر میلی متر میل
درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید