آخرین به‌روزرسانی:

لوله استیل 310S

آلیاژ استیل 310S
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت رده کیفیت سطح قطر خارجی قطر داخلی طول وزن شاخه واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز 4 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20322 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز 4 اینچ ضخامت 6.02 رده 40S مات 114.3 mm 102.26 mm شاخه 6 متری 97.39 Kg کیلوگرم 612,100 تومان هر شاخه59,612,419 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز ¾ اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20319 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز ¾ اینچ ضخامت 2.87 رده 40S مات 26.7 mm 20.96 mm شاخه 6 متری 10.22 Kg کیلوگرم 612,100 تومان هر شاخه6,255,662 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز 1 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20304 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز 1 اینچ ضخامت 3.38 رده 40S مات 33.4 mm 26.64 mm شاخه 6 متری 15.16 Kg کیلوگرم 612,100 تومان هر شاخه9,279,436 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز ¼1 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20311 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز ¼1 اینچ ضخامت 3.56 رده 40S مات 42.2 mm 35.08 mm شاخه 6 متری 20.55 Kg کیلوگرم 612,100 تومان هر شاخه12,578,655 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز ½1 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20308 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز ½1 اینچ ضخامت 3.68 رده 40S مات 48.3 mm 40.94 mm شاخه 6 متری 24.53 Kg کیلوگرم 612,100 تومان هر شاخه15,014,813 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز 2 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20314 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز 2 اینچ ضخامت 3.91 رده 40S مات 60.3 mm 52.48 mm شاخه 6 متری 32.94 Kg کیلوگرم 612,100 تومان هر شاخه20,162,574 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز ½2 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20310 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز ½2 اینچ ضخامت 7.01 رده 40S مات 73 mm 58.98 mm شاخه 6 متری 69.11 Kg کیلوگرم 612,100 تومان هر شاخه42,302,231 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز 3 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20317 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز 3 اینچ ضخامت 5.49 رده 40S مات 88.9 mm 77.92 mm شاخه 6 متری 68.41 Kg کیلوگرم 612,100 تومان هر شاخه41,873,761 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز 5 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20325 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز 5 اینچ ضخامت 6.55 رده 40S مات 141.3 mm 128.2 mm شاخه 6 متری 131.86 Kg کیلوگرم 793,900 تومان هر شاخه104,683,654 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز 6 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20328 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز 6 اینچ ضخامت 7.11 رده 40S مات 168.3 mm 154.08 mm شاخه 6 متری 171.22 Kg کیلوگرم 793,900 تومان هر شاخه135,931,558 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز 8 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20330 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز 8 اینچ ضخامت 8.18 رده 40S مات 219.1 mm 202.74 mm شاخه 6 متری 257.77 Kg کیلوگرم 793,900 تومان هر شاخه204,643,603 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز ½2 اینچ رده 10S شاخه 6 متری 20306 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز ½2 اینچ ضخامت 2.77 رده 10S مات 21.34 mm 15.8 mm شاخه 6 متری 7.69 Kg کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز ½2 اینچ رده 80S شاخه 6 متری 20307 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز ½2 اینچ ضخامت 3.73 رده 80S مات 21.34 mm 13.88 mm شاخه 6 متری 9.81 Kg کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز ¾ اینچ رده 80S شاخه 6 متری 20320 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز ¾ اینچ ضخامت 3.91 رده 80S مات 26.7 mm 18.88 mm شاخه 6 متری 13.31 Kg کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز 1 اینچ رده 80S شاخه 6 متری 20305 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز 1 اینچ ضخامت 4.55 رده 80S مات 33.4 mm 24.3 mm شاخه 6 متری 19.61 Kg کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز ¼1 اینچ رده 80S شاخه 6 متری 20312 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز ¼1 اینچ ضخامت 4.85 رده 80S مات 42.2 mm 32.5 mm شاخه 6 متری 27.06 Kg کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز ½1 اینچ رده 80S شاخه 6 متری 20309 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز ½1 اینچ ضخامت 5.08 رده 80S مات 48.3 mm 38.14 mm شاخه 6 متری 32.8 Kg کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز 2 اینچ رده 80S شاخه 6 متری 20315 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز 2 اینچ ضخامت 5.54 رده 80S مات 60.3 mm 49.22 mm شاخه 6 متری 45.32 Kg کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز 2 اینچ رده 10S شاخه 6 متری 20313 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز 2 اینچ ضخامت 2.77 رده 10S مات 60.3 mm 54.76 mm شاخه 6 متری 23.81 Kg کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز 3 اینچ رده 10S شاخه 6 متری 20316 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز 3 اینچ ضخامت 3.05 رده 10S مات 88.9 mm 82.8 mm شاخه 6 متری 39.12 Kg کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز 3 اینچ رده 80S شاخه 6 متری 20318 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز 3 اینچ ضخامت 7.62 رده 80S مات 88.9 mm 73.66 mm شاخه 6 متری 92.53 Kg کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز 4 اینچ رده 10S شاخه 6 متری 20321 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز 4 اینچ ضخامت 3.05 رده 10S مات 114.3 mm 108.2 mm شاخه 6 متری 50.69 Kg کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز 4 اینچ رده 80S شاخه 6 متری 20323 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز 4 اینچ ضخامت 8.56 رده 80S مات 114.3 mm 97.18 mm شاخه 6 متری 135.23 Kg کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز 5 اینچ رده 10S شاخه 6 متری 20324 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز 5 اینچ ضخامت 3.4 رده 10S مات 141.3 mm 134.5 mm شاخه 6 متری 70.05 Kg کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز 5 اینچ رده 80S شاخه 6 متری 20326 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز 5 اینچ ضخامت 9.53 رده 80S مات 141.3 mm 122.24 mm شاخه 6 متری 187.61 Kg کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات

لوله استیل 310S چیست؟

فولادهای زنگ نزن، فولادهای آلیاژی هستند که به دلیل وجود مقادیر زیاد کروم، مقاومت به خوردگی بالاتری نسبت به سایر فولادها دارند و بر اساس ساختار کریستالی آنها به فولادهای فریتی، آستنیتی و مارتنزیتی تقسیم می‌شوند. آلیاژ لوله استیل 310S که از دسته فولادهای ضد زنگ نسوز است حاوی 25% کروم و 20% نیکل است که در برابر اکسیداسیون و خوردگی بسیار مقاوم است. استیل 310S نیز از همین خانواده و یک نسخه با کربن پایین‌تر است.

از استیل 310 برای قطعاتی که به مقاومت در برابر خوردگی و حرارت و مقاومت در برابر اکسیداسیون تا 1095 درجه سلسیوس نیاز دارند استفاده می‌شود. استحکام این گرید در دماهای بالا مشابه فولاد ضد زنگ 304 است. به لوله استیل 310، لوله استیل نسوز هم گفته می‌شود و عموماً به عنوان یک آلیاژ مقاوم در برابر حرارت در نظر گرفته می‌شود. این ورق علاوه بر مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون، دارای مقاومت کششی و کرنشی و استحکام خزشی خوبی در دماهای بالا است.

لوله استیل 310S
لوله استیل 310S

گریدهای لوله استیل 310S

گرید 310، فولادهای زنگ نزن 310 فولادهای زنگ نزن آستنیتی مقاوم در برابر گرما با کروم و نیکل بالا، نسخه با کربن بیشتر از 310S است.

خواص شیمیایی لوله استیل 310S

خواص شیمیایی لوله های استیل 310S را در جدول زیر می‌بینید:

گرید فولاد کربن (C) منگنز (Mn) سیلیسیم (Si) فسفر (P) گوگرد (S) کروم (Cr) مولیبدن (Mo) نیکل (Ni)
310S 0.08 2.0 0.75 0.040 0.03 24.0 – 26.0 0.75 19.0 – 22.0

خواص فیزیکی لوله استیل 310S

خواص فیزیکی لوله استیل 310S را در جدول زیر می‌بینید:

گرید فولاد چگالی

(g/cm3)

مدول الاستیک

(MPa)

مقاومت الکتریکی

(nΩ.cm)

ضریب انبساط حرارتی هدایت حرارتی

(W/m.K)

گرمای ویژه

(J/kg.K)

310S 9.1 200 * 103 94

14.4 : 0-100C

16.7 : 0-315C

17.3 : 0-540C

17.5 : 0-650C

13.8 : 0-100C 0.50

خواص مکانیکی لوله استیل 310S

خواص مکانیکی لوله استیل 310S را در جدول زیر می‌بینید:

گرید فولاد استحکام کششی (MPa) استحکام تسلیم (MPa) درصد ازیاد طول سختی

(راکول بی HRB)

310S 520 205 40 95
استفاده از لوله 310S در صنایع نفت و گاز
استفاده از لوله 310S در صنایع نفت و گاز

استانداردهای معادل لوله استیل 310S

استانداردهای معادل لوله های استیل 310S را در جدول زیر می‌بینید:

گرید فولاد استاندارد سوئدی (Swedish SS) استاندارد بریتانیایی استاندارد اروپایی (Euronorm) شماره UNS استاندارد ژاپنی (JIS)
BS EN شماره نام
310S 2361 310S24 _ 1.4845 X8CrNi25-21 S31008 JIS SUS310S

جایگزین‌های لوله استیل 310S

آلیاژ1.4841 که با نام 314 شهرت دارد، به عنوان لوله نسوز و با خاصیتی مشابه، جایگزین لوله استیل 310S معرفی می‌شود و بالاترین تحمل حرارتی را دارد. و همچنین آلیاژ 1.4833 یا 309 نیز از انواع آلیاژ نسوز است.

لوله استیل آلیاژ 310 از نظر خواص فیزیکی و مکانیکی مشابه لوله استیل 309 (استنلس استیل 309) و ورق استیل 314 است و به عنوان لوله نسوز شناخته می‌شود.همچنین آلیاژ 310 نیز نوع با کربن بیشتر همین آلیاژ است.

کاربرد لوله 310 در صنایع شیمیایی، پتروشیمی و پالایشگاهی
کاربرد لوله 310 در صنایع شیمیایی، پتروشیمی و پالایشگاهی

خواص لوله استیل 310S

آلیاژهای 310/310S در محدوده دمایی 975 - 1175 درجه سانتیگراد ساخته می‌شوند. با حرارت دادن تا محدوده دمایی 1065-1040 درجه سانتیگراد آنیل شده و در همین دما نگه داشته می‌شود تا کاملاً ریزساختار یکنواختی پیدا کند.

این لوله از نظر قابلیت ماشینکاری مشابه استنلس استیل 304 هستند و با الکترودهای منطبق و فلزات پرکننده جوش داده می‌شوند.

لوله استیل 310 مانند سایر فولادهای زنگ نزن آستنیتی، نمی‌توانند با عملیات حرارتی سخت شوند. آنها را می‌توان با کار سرد سخت کرد. 

کاربردهای لوله استیل 310S

کاربردهای لوله استیل 310S

کاربردهای لوله استیل 310S

آلیاژ 310/310S در بسیاری از صنایع شیمیایی و پتروشیمی و پالایشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد.از جمله کاربرد‌های این لوله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

سیستم‌های گرمایشی تابشی، پیچ‌های نسوز، لایه‌های بیرونی محفظه‌های نسوز ریخته گری و ذوب فولاد، اجزای مشعل، دیگ و بویلر، بافل مبدل‌های حرارتی، اجزای کوره و سایر قطعاتی که قرار است در دمای بالا کار کنند.

مجموعه استیل رخ تامین کننده انواع محصولات استیل با کیفیت بالا مانند لوله‌ استیل دکوراتیو و صنعتی کویل و ورق استیل است. ما انواع و استانداردهای مختلف محصولات استیل را در سراسر ایران با قیمت مناسب و کیفیت عالی به فروش می‌رسانیم.

 

 

لوله استیل 310S

لوله استیل 310S

سوالات متداول

 

لوله استیل یا استنلس استیل چیست؟

لوله استیل، یکی از انواع لوله‌های فولادی است که به لوله استیل یا لوله زنگ‌نزن نیز شناخته می‌شود. در تولید لوله استیل علاوه بر آهن و کربن از عناصر آلیاژی دیگری مثل کُروم و نیکل نیز استفاده می‌شود.

آیا محصول لوله استیل ضد‌زنگ تزئینی را برش خورده می‌فروشید؟

بله ما در استیل رخ این امکان را داریم تا طبق سفارش شما و با استفاده از دستگاه‌های مدرن و پیشرفته از جمله برش لیزر انواع لوله و ورق را برش زده و تحویل دهیم.

لوله استیل 316 دکوراتیو چیست؟

لوله استیل 316 دارای مقاومت به خوردگی بیشتری نسبت به استیل 304 است که افزایش میزان مقاومت به خوردگی آن به دلیل وجود حدود 10 تا 12% نیکل و 16 تا 18% کروم است و بیشتر در دکوراسیون داخلی و ساخت بخش‌های تزئینی ساختمان مثل نرده در محیط‌های با خورندگی بالا ، صنایع لبنی، نوشابه سازی، غذایی و شیمیایی کاربرد دارد.

درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید