آخرین به‌روزرسانی:

پروفیل استیل 304

آلیاژ استیل 304
نام محصول شناسه محصول کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح طول وزن شاخه واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
پروفیل استیل 304 ابعاد 10*10 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری 31001 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 10*10 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری 1.07 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه195,810 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 10*10 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31002 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 10*10 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 1.4 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه256,200 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 10*10 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31003 دکوراتیو، صنعتی استیل 304 ابعاد 10*10 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 1.71 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه312,930 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 10*20 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31004 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 10*20 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 2.16 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه395,280 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 10*20 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31005 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 10*20 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 2.66 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه486,780 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 10*30 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31006 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 10* 30 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 2.92 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه534,360 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 10*30 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31007 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 10* 30 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 3.62 Kg کیلوگرم 189,400 تومان هر شاخه685,628 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 10*40 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31008 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 10*40 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 3.68 Kg کیلوگرم 189,400 تومان هر شاخه696,992 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 10*40 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31009 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 10*40 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 4.57 Kg کیلوگرم 189,400 تومان هر شاخه865,558 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 10*50 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31010 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 10*50 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 4.45 Kg کیلوگرم 189,400 تومان هر شاخه842,830 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 10*50 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31011 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 10*50 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 5.52 Kg کیلوگرم 189,400 تومان هر شاخه1,045,488 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 10*60 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31013 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 10*60 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 6.47 Kg کیلوگرم 189,400 تومان هر شاخه1,225,418 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 10*60 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری 31200 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 10*60 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری 3.93 Kg کیلوگرم 172,020 تومان۶٪183,000 تومان هر شاخه676,039 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 10*60 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31012 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 10*60 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 5.21 Kg کیلوگرم 189,400 تومان هر شاخه986,774 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 15*15 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31022 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 15*15 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 2.16 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه395,280 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 15*15 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31023 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 15*15 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 2.66 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه486,780 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 15*30 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31024 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 15*30 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 3.3 Kg کیلوگرم 189,400 تومان هر شاخه625,020 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 15*30 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31025 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 15*30 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 4.09 Kg کیلوگرم 189,400 تومان هر شاخه774,646 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 15*60 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری 31201 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 15*60 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری 4.21 Kg کیلوگرم 172,020 تومان۶٪183,000 تومان هر شاخه724,204 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 15*60 ضخامت 0.7 براق شاخه 6 متری 31202 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 15*60 ضخامت 0.7 براق شاخه 6 متری 4.9 Kg کیلوگرم 172,020 تومان۶٪183,000 تومان هر شاخه842,898 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 20*20 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 31029 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 20*20 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 3.62 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه662,460 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 20*20 ضخامت 1.2 براق شاخه 6 متری 31030 دکوراتیو، صنعتی استیل 304 ابعاد 20*20 ضخامت 1.2 براق شاخه 6 متری 4.29 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه785,070 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 20*20 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری 31031 دکوراتیو، صنعتی استیل 304 ابعاد 20*20 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری 5.28 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه966,240 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 20*20 ضخامت 2 براق شاخه 6 متری 31032 صنعتی استیل 304 ابعاد 20*20 ضخامت 2 براق شاخه 6 متری 6.85 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه1,253,550 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
پروفیل استیل 304 ابعاد 20*20 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 31028 دکوراتیو استیل 304 ابعاد 20*20 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری 2.92 Kg کیلوگرم 183,000 تومان هر شاخه534,360 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات

پروفیل استیل 304 چیست؟

پروفیل استیل 304 یکی از پرکاربردترین فولادهای زنگ نزن موجود در بازار است و رایج‌ترین انواع آلیاژ استیل مورد استفاده در کاربردهای صنعتی و حتی دکوراتیو است. گرید استنلس استیل 304 اساساً یک آلیاژ استیل آستنیتی است که به آن ضد زنگ "18/8" نیز گفته می‌شود زیرا ترکیب فولاد 8% نیکل و 18% کروم است.

محتوای کروم باعث افزایش مقاومت قابل توجه مواد در برابر اثرات اکسیداسیون و خوردگی می‌شود. اگرچه فولاد با گذشت زمان کدر می‌شود،اما استیل علاوه بر اینکه در برابر اکثر اسیدهای اکسید کننده مقاوم است، می‌تواند در برابر زنگ زدگی معمولی نیز مقاومت بالایی داشته باشد.

محصولات فولادی ضد زنگ برای استفاده طولانی مدت با مقاومت عالی در برابر انواع خوردگی فلزات هستند. پروفیل استیل 304، که به روش نورد سرد تولید شده باشد هم استحکام کششی بالاتری دارند و هم از نظر تلرانس‌های ابعادی دقیق‌تر است.

پروفیل ضد زنگ 304 قابلیت جوشکاری عالی دارد، تمیز کردن آن ساده است، شکل پذیری آن آسان است و از نظر زیبایی برای مصارف دکوراتیو بسیار کاربردی است.

پروفیل استیل 304
پروفیل استیل 304

گریدهای پروفیل استیل 304

گرید 304 علاوه بر آلیاژ اصلی چند گرید فرعی که از آن مشتق شده نیز دارد:

  • پروفیل 304L: این گرید نسخه کم کربن 304 است که رسوب کاربید در مرز دانه‌های آن اتفاق نمی‌افتد. این گرید، نیازی به آنیل پس از جوشکاری ندارد، بنابراین از پروفیل استیل 304L به طور گسترده در قطعات جوشکاری شده با گیج‌های سنگین (بیش از 6 میلی متر) استفاده می‌شود.
  • پروفیل 304H: این گرید به دلیل درصد کربن بیشتر، در دماهای بالا و دمای بسیار پایین (دماهای برودتی) کاربرد دارد. دارا بودن ساختار آستنیتی به این گرید خاصیت چقرمگی خوبی حتی در دماهای بسیار پایین می‌دهد.

خواص مکانیکی پروفیل استیل 304 

خواص مکانیکی پروفیل 304 را در جدول زیر می‌بینید:
گرید فولاد استحکام کششی (MPa) حداقل استحکام تسلیم (MPa) درصد ازدیاد طول (حداقل) سختی (برینل HB)
304 500 - 750 230 - 190 45 215
304L 520 - 700 220 - 175 45 215
304H 500 - 700 185 40 215
کاربرد پروفیل 304 استیل
کاربرد پروفیل 304 استیل

خواص فیزیکی پروفیل استیل 304

خواص فیزیکی پروفیل 304 را در جدول زیر می‌بینید:
گرید فولاد چگالی (Kg/m3) دمای ذوب (0 C) مدول الاستیک (GPa) مقاومت الکتریکی (nΩ.m) ضریب انبساط حرارتی (/0 K) هدایت حرارتی (W/m.K) گرمای ویژه (J/kg.K)
304 8000 1450 193 720 17.2 16.2 500

استانداردهای پروفیل استیل 304

استانداردهای پروفیل 304 را در جدول زیر می‌بینید:
گرید فولاد شماره UNS استاندارد بریتانیایی استاندارد اروپایی (Euronorm) استاندارد سوئدی (Swedish SS) استاندارد ژاپنی (JIS)
BS EN شماره نام
304 S30400 304S15 304S16 304S31 58E 1.4301 X5CrNi 18-10 2332, 2333 SUS 304
304L S30403 304S11 1.4306 1.4307 1.4311 X5CrNi 18-9 2352 SUS 304L
304H S30409 304S51 1.4948 X6CrNi18-11

جایگزین‌های پروفیل استیل 304

جایگزین‌های پروفیل 304 را در جدول زیر می‌بینید:
301L درجه کار سختی بالاتری برای قطعات نورد شده یا کشیده شده مورد نیاز باشد.
302HQ درجه کار سختی کمتری برای فورجینگ سرد پیچ­ها و پرچ­ها مورد نیاز باشد.
303 ماشینکاری بیشتری مورد نیاز باشد. مقاومت خوردگی کمتر، شکل پذیری و جوش پذیری قابل قبول باشد.
316 مقاومت بالاتری در برابر خوردگی حفره‌ای و خوردگی شکافی در محیط­های خورنده و کلریدی مورد نیاز باشد.
321 مقاومت بهتری در دماهای بالا، حدود 900-600 درجه سانتی­گراد مورد نیاز باشد. گرید 321 مقاومت گرمایی بالاتری دارد.
3CR12 قیمت پایین تری دارد و کاهش مقاومت در برابر خوردگی و تغییر رنگ ناشی از آن قابل قبول است.
430 قیمت پایین تری دارد. کاهش مقاومت در برابر خوردگی و ویژگی­های ساخت قطعات با آن قابل قبول است.
انواع پروفیل 304 استیل در صنعت
انواع پروفیل 304 استیل در صنعت

خواص پروفیل استیل 304

مقاومت در برابر خوردگی ویژگی بارز این نوع پروفیل است و پایداری در برابر حرارت و اکسیداسیون آن را تکمیل میکند.

پروفیل استیل 304 به راحتی کارپذیر است .جوشکاری فیوژن پروفیل 304 با فیلر و بدون آن عالی است و ظاهر زیبا و قابلیت تمیز شدن آسان، این پروفیل را بسیار پرفروش کرده است.

کاربردهای پروفیل استیل 304

استفاده از پروفیل استیل 304 در صنایع مختلف رایج است، به ویژه در فرآوری مواد غذایی، زیرا انواع آلیاژ استیل در برابر خوردگی ناشی از اسیدهای موجود در مواد غذایی معمولی آسیب پذیر نیست. بنابراین، این پروفیل برای اقلام مختلف مانند میز کار، یخچال و ساخت تجهیزات فرآوری مناسب است. همچنین، گرید 304 یک ماده عالی برای استفاده در بخش داروسازی، تجهیزات پزشکی و برای محیط‌هایی مانند اتاق استریل مناسب است.

علاوه بر این، پروفیل استیل 304 را می‌توان در ظروف شیمیایی، ماشین آلات صنعتی و در سراسر صنعت مواد غذایی یافت. گرید 304 همچنین به طور گسترده در صنعت ساخت و ساز از جمله دکوراسیون داخلی و نمای خارجی ساختمان به صورت نرده و حفاظ استفاده می‌شود.

مجموعه استیل رخ تامین کننده انواع محصولات استیل با کیفیت بالا مانند لوله‌ استیل دکوراتیو و صنعتی کویل و ورق استیل است. ما انواع و استانداردهای مختلف محصولات استنلس استیل را در سراسر ایران با قیمت مناسب و کیفیت عالی به فروش می‌رسانیم.

خرید پروفیل 304
خرید پروفیل 304

سوالات متداول

پروفیل استیل چیست؟

پروفیل استیل محصولی ساخته شده از فولاد زنگ‌نزن با مقطعی دایره‌ای یا چهارگوش است که با داشتن درصدی از کروم و نیکل، در مقابل زنگ زدن مقاوم است. بیشترین کاربرد پروفیل در صنایع ساختمانی و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی است.

کاربرد پروفیل استیل چیست؟

علاوه بر کاربردهای صنعتی، در صنعت ساختمان برای تولید دستگیره و نرده هم کاربرد دارد. قیمت پروفیل در مقایسه با سایر انتخاب‌ها با توجه به طول عمر، زنگ نزدن و همچنین ظاهر شیکش کاملا به صرفه است.

قیمت پروفیل دکوراتیو چطور تعیین می‌شود؟

قیمت پروفیل دکوراتیو با توجه به حجم خرید متفاوت است. این محصول به صورت شاخه‌ای و برای مقادیر بالا براساس تناژ عرضه می‌شود. قیمت پروفیل به عوامل زیادی مانند قیمت جهانی فولاد و نیکل، هزینه‌های گمرکی، نوسانات ارزی و... بستگی دارد.

درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید