بهترین قیمت انواع پروفیل استیل ۳۰۴

فیلترها
تاریخ به‌روزرسانی: ۱۴ آذر ۱۴۰۱
نام محصولشناسه محصولکاربردآلیاژکیفیت سطحضخامتاندازهطولوزن شاخهواحدقیمت بدون ارزش افزودهسفارش دهیدعبارات جستجو
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 3.0 mm31091صنعتی
304
براق BA
3 mm
70 X 70 mm
6 متری
38.25 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۵,۴۳۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 1.2 mm31092دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
80 X 80 mm
6 متری
18 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 1.5 mm31093دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
80 X 80 mm
6 متری
22.41 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۱۳۷,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 2.0 mm31094صنعتی
304
براق BA
2 mm
80 X 80 mm
6 متری
29.69 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۱۵۶,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 3.0 mm31095صنعتی
304
براق BA
3 mm
80 X 80 mm
6 متری
43.96 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۶,۲۴۲,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 4.0 mm31096صنعتی
304
براق BA
4 mm
80 X 80 mm
6 متری
57.86 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۸,۲۱۶,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*10 ضخامت 0.6 mm31001دکوراتیو
304
براق BA
0.6 mm
10 X 10 mm
6 متری
1.07 Kg
کیلوگرم
۱۴۱,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۵۰,۸۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*10 ضخامت 0.8 mm31002دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
10 X 10 mm
6 متری
1.4 Kg
کیلوگرم
۱۴۱,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۹۷,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*10 ضخامت 1.0 mm31003دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1 mm
10 X 10 mm
6 متری
1.71 Kg
کیلوگرم
۱۴۱,۰۰۰ تومان هر شاخه۲۴۱,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*20 ضخامت 0.8 mm31004دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
10 X 20 mm
6 متری
2.16 Kg
کیلوگرم
۱۴۱,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۰۴,۵۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*20 ضخامت 1.0 mm31005دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
10 X 20 mm
6 متری
2.66 Kg
کیلوگرم
۱۴۱,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۷۵,۰۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*30 ضخامت 0.8 mm31006دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
10 X 30 mm
6 متری
2.92 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۳۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*30 ضخامت 1.0 mm31007دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
10 X 30 mm
6 متری
3.62 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۱۴,۰۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*40 ضخامت 0.8 mm31008دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
10 X 40 mm
6 متری
3.68 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۲۲,۵۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*40 ضخامت 1.0 mm31009دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
10 X 40 mm
6 متری
4.57 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۴۸,۹۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*50 ضخامت 0.8 mm31010دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
10 X 50 mm
6 متری
4.45 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۳۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*50 ضخامت 1.0 mm31011دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
10 X 50 mm
6 متری
5.52 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۷۸۳,۸۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*60 ضخامت 0.8 mm31012دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
10 X 60 mm
6 متری
5.21 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۷۳۹,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*60 ضخامت 1.0 mm31013دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
10 X 60 mm
6 متری
6.47 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۹۱۸,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 1.2 mm31014دکوراتیو
304
براق BA
1.2 mm
100 X 100 mm
6 متری
22.56 Kg
کیلوگرم
۱۵۴,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۴۷۴,۲۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 1.5 mm31015دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
100 X 100 mm
6 متری
28.12 Kg
کیلوگرم
۱۵۴,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۳۳۰,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 2.0 mm31016صنعتی
304
براق BA
2 mm
100 X 100 mm
6 متری
37.3 Kg
کیلوگرم
۱۵۴,۰۰۰ تومان هر شاخه۵,۷۴۴,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 3.0 mm31017صنعتی
304
براق BA
3 mm
100 X 100 mm
6 متری
55.38 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۷,۸۶۳,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 4.0 mm31018صنعتی
304
براق BA
4 mm
100 X 100 mm
6 متری
73.08 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۰,۳۷۷,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 120*120 ضخامت 1.5 mm31019دکوراتیو
304
براق BA
1.5 mm
120 X 120 mm
6 متری
33.83 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۸۰۳,۸۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 120*120 ضخامت 2.0 mm31020صنعتی
304
براق BA
2 mm
120 X 120 mm
6 متری
44.92 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۶,۳۷۸,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 120*120 ضخامت 2.5 mm31021دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
2.5 mm
120 X 120 mm
6 متری
55.91 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۷,۹۳۹,۲۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 15*15 ضخامت 0.8 mm31022دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
15 X 15 mm
6 متری
2.16 Kg
کیلوگرم
۱۴۱,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۰۴,۵۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 15*15 ضخامت 1.0 mm31023دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
15 X 15 mm
6 متری
2.66 Kg
کیلوگرم
۱۴۱,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۷۵,۰۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 15*30 ضخامت 0.8 mm31024دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
15 X 30 mm
6 متری
3.3 Kg
کیلوگرم
۱۵۴,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۰۸,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 15*30 ضخامت 1.0 mm31025دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
15 X 30 mm
6 متری
4.09 Kg
کیلوگرم
۱۵۴,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۲۹,۸۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*100 ضخامت 1.0 mm31026دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
20 X 100 mm
6 متری
11.23 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۵۹۴,۶۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*100 ضخامت 1.2 mm31027دکوراتیو
304
براق BA
1.2 mm
20 X 100 mm
6 متری
13.43 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۹۰۷,۰۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 0.8 mm31028دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
20 X 20 mm
6 متری
2.92 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۰۸,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 1.0 mm31029دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
20 X 20 mm
6 متری
3.62 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۰۶,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 1.2 mm31030دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
20 X 20 mm
6 متری
4.29 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۰۰,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 1.5 mm31031دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
20 X 20 mm
6 متری
5.28 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۷۳۹,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 2.0 mm31032صنعتی
304
براق BA
2 mm
20 X 20 mm
6 متری
6.85 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۹۵۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*30 ضخامت 0.8 mm31033دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
20 X 30 mm
6 متری
3.68 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۱۵,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*30 ضخامت 1.0 mm31034دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
20 X 30 mm
6 متری
4.57 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۳۹,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*40 ضخامت 0.8 mm31035دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
20 X 40 mm
6 متری
4.45 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۲۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*40 ضخامت 1.0 mm31036دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
20 X 40 mm
6 متری
5.52 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۷۷۲,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*60 ضخامت 0.8 mm31037دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
20 X 60 mm
6 متری
5.97 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۴۷,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*60 ضخامت 1.0 mm31038دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
20 X 60 mm
6 متری
7.42 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۰۵۳,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*60 ضخامت 1.2 mm31039دکوراتیو
304
براق BA
1.2 mm
20 X 60 mm
6 متری
8.86 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۲۵۸,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*80 ضخامت 1.0 mm31040دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
20 X 80 mm
6 متری
9.33 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۳۲۴,۸۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*80 ضخامت 1.2 mm31041دکوراتیو
304
براق BA
1.2 mm
20 X 80 mm
6 متری
11.15 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۵۸۳,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 25*25 ضخامت 0.8 mm31042دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
25 X 25 mm
6 متری
3.68 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۱۵,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 25*25 ضخامت 1.0 mm31043دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
25 X 25 mm
6 متری
4.57 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۳۹,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 25*25 ضخامت 1.2 mm31044دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
25 X 25 mm
6 متری
5.44 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۷۶۱,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 25*50 ضخامت 0.8 mm31045دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
25 X 50 mm
6 متری
5.59 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۷۸۲,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 25*50 ضخامت 1.0 mm31046دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
25 X 50 mm
6 متری
6.95 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۹۷۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 25*50 ضخامت 1.2 mm31047دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
25 X 50 mm
6 متری
8.29 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۱۶۰,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 0.8 mm31048دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
30 X 30 mm
6 متری
4.45 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۲۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 1.0 mm31049دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
30 X 30 mm
6 متری
5.52 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۷۷۲,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 1.2 mm31050دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
30 X 30 mm
6 متری
6.58 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۹۲۱,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 1.5 mm31051دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
30 X 30 mm
6 متری
8.14 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۱۳۹,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 2.0 mm31052صنعتی
304
براق BA
2 mm
30 X 30 mm
6 متری
10.66 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۴۹۲,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 4.0 mm31053صنعتی
304
براق BA
4 mm
30 X 30 mm
6 متری
19.79 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۷۷۰,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*50 ضخامت 1.0 mm31054دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
30 X 50 mm
6 متری
7.42 Kg
کیلوگرم
۱۵۴,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۱۴۲,۶۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*50 ضخامت 1.2 mm31055دکوراتیو
304
براق BA
1.2 mm
30 X 50 mm
6 متری
8.86 Kg
کیلوگرم
۱۵۴,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۳۶۴,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*60 ضخامت 1.0 mm31056دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
30 X 60 mm
6 متری
8.37 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۱۷۱,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*60 ضخامت 1.2 mm31057دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
30 X 60 mm
6 متری
10 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*100 ضخامت 1.2 mm31058دکوراتیو
304
براق BA
1.2 mm
40 X 100 mm
6 متری
15.71 Kg
کیلوگرم
۱۵۴,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۴۱۹,۳۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*100 ضخامت 1.5 mm31059دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
40 X 100 mm
6 متری
19.56 Kg
کیلوگرم
۱۵۴,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۰۱۲,۲۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 0.6 mm31060دکوراتیو
304
براق BA
0.6 mm
40 X 40 mm
6 متری
4.5 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۳۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 0.7 mm31061دکوراتیو
304
براق BA
0.7 mm
40 X 40 mm
6 متری
5.24 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۷۳۳,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 0.8 mm31062دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
40 X 40 mm
6 متری
5.97 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۳۵,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 0.9 mm31063دکوراتیو
304
براق BA
0.9 mm
40 X 40 mm
6 متری
6.7 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۹۳۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.0 mm31064دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
40 X 40 mm
6 متری
7.42 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۰۳۸,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.1 mm31065دکوراتیو
304
براق BA
1.1 mm
40 X 40 mm
6 متری
8.14 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۱۳۹,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.2 mm31066دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
40 X 40 mm
6 متری
8.86 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۲۴۰,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.5 mm31067دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
40 X 40 mm
6 متری
10.99 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۵۳۸,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 2.0 mm31068صنعتی
304
براق BA
2 mm
40 X 40 mm
6 متری
14.46 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۰۲۴,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 3.0 mm31069صنعتی
304
براق BA
3 mm
40 X 40 mm
6 متری
21.13 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۰۰۰,۴۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*60 ضخامت 1.0 mm31070دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
40 X 60 mm
6 متری
9.33 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۳۰۶,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*60 ضخامت 1.2 mm31071دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
40 X 60 mm
6 متری
11.15 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۵۶۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 1.0 mm31072دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
40 X 80 mm
6 متری
11.23 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۵۷۲,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 1.2 mm31073دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
40 X 80 mm
6 متری
13.43 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۸۸۰,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 1.5 mm31074دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
40 X 80 mm
6 متری
16.7 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۳۳۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 2.0 mm31075صنعتی
304
براق BA
2 mm
40 X 80 mm
6 متری
22.08 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۰۹۱,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 3.0 mm31076صنعتی
304
براق BA
3 mm
40 X 80 mm
6 متری
32.54 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۶۲۰,۶۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 50*100 ضخامت 1.2 mm31077دکوراتیو
304
براق BA
1.2 mm
50 X 100 mm
6 متری
16.85 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۳۵۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 50*100 ضخامت 1.5 mm31078دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
50 X 100 mm
6 متری
20.98 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۹۳۷,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 1.0 mm31079دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
50 X 50 mm
6 متری
9.33 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۳۰۶,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 1.2 mm31080دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
50 X 50 mm
6 متری
11.15 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۵۶۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 1.5 mm31081دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
50 X 50 mm
6 متری
13.85 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۹۳۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 2.0 mm31082صنعتی
304
براق BA
2 mm
50 X 50 mm
6 متری
18.27 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۵۵۷,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 3.0 mm31083صنعتی
304
براق BA
3 mm
50 X 50 mm
6 متری
26.84 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۸۱۱,۲۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 1.2 mm31084دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
60 X 60 mm
6 متری
13.43 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۸۸۰,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 1.5 mm31085دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
60 X 60 mm
6 متری
16.7 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۳۳۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 2.0 mm31086صنعتی
304
براق BA
2 mm
60 X 60 mm
6 متری
22.08 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۰۹۱,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 3.0 mm31087صنعتی
304
براق BA
3 mm
60 X 60 mm
6 متری
32.54 Kg
کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۶۲۰,۶۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 1.2 mm31088دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
70 X 70 mm
6 متری
15.71 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۱۹۹,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 1.5 mm31089دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
70 X 70 mm
6 متری
19.56 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۷۳۸,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 2.0 mm31090صنعتی
304
براق BA
2 mm
70 X 70 mm
6 متری
25.88 Kg
کیلوگرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۶۲۳,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل

در تمامی مراحل، از سفارش تا تحویل، پشتیبان شما هستیم

۱

ثبت سفارش
(تلفنی یا آنلاین)

۲

بررسی و صدور پیش‌فاکتور

۳

پرداخت

۴

تحویل بار

راهنمای خرید پروفیل استیل ۳۰۴

پروفیل استیل 304 چیست؟

  پروفیل استیل 304 یکی از پرکاربردترین فولادهای زنگ نزن موجود در بازار است و رایج‌ترین آلیاژ استیل مورد استفاده در کاربردهای صنعتی و حتی دکوراتیو است. گرید 304 اساساً یک آلیاژ استنلس استیل آستنیتی است که به آن ضد زنگ "18/8" نیز گفته می‌شود زیرا ترکیب فولاد 8٪ نیکل و 18٪ کروم است. محتوای کروم باعث افزایش مقاومت قابل توجه مواد در برابر اثرات اکسیداسیون و خوردگی می‌شود.  اگرچه فولاد با گذشت زمان کدر می‌شود،اما استنلس استیل علاوه بر اینکه در برابر اکثر اسیدهای اکسید کننده مقاوم است، می‌تواند در برابر زنگ زدگی معمولی نیز مقاومت بالایی داشته باشد. محصولات فولادی ضد زنگ برای استفاده طولانی مدت با مقاومت عالی در برابر خوردگی هستند. پروفیل استیل 304، که به روش نورد سرد تولید شده باشد هم استحکام کششی بالاتری دارند و هم از نظر تلرانس‌های ابعادی دقیق‌تر است. پروفیل ضد زنگ 304 قابلیت جوشکاری عالی دارد- تمیز کردن آن ساده است، شکل پذیری آن آسان است و از نظر زیبایی برای مصارف دکوراتیو بسیار کاربردی است.  

گریدهای پروفیل استنلس استیل 304

  گرید 304 علاوه بر آلیاژ اصلی چند گرید فرعی که از آن مشتق شده نیز دارد: پروفیل استنلس استیل 304L : این گرید نسخه کم کربن 304 است که رسوب کاربید در مرز دانه‌های آن اتفاق نمی‌افتد. این گرید، نیازی به آنیل پس از جوشکاری ندارد، بنابراین از پروفیل استنلس استیل  304L به طور گسترده در قطعات جوشکاری شده با گیج‌های سنگین (بیش از 6 میلی متر) استفاده می‌شود. پروفیل استنلس استیل 304H : این گرید به دلیل درصد کربن بیشتر، در دماهای بالا و دمای بسیار پایین (دماهای برودتی) کاربرد دارد. دارا بودن ساختار آستنیتی به این گرید خاصیت چقرمگی خوبی حتی در دماهای بسیار پایین می‌دهد. خرید پروفیل استیل  

خواص مکانیکی پروفیل استیل 304 

گرید فولاد

استحکام کششی

(MPa)

حداقل استحکام تسلیم

(MPa)

درصد ازدیاد طول

(حداقل)

سختی

(برینل HB)

304 500 - 750 230 - 190 45 215
304L 520 - 700 220 - 175 45 215
304H 500 - 700 185 40 215
 

خواص فیزیکی پروفیل استیل 304

گرید فولاد

چگالی

(Kg/m3)

دمای ذوب

(0 C)

مدول الاستیک

(GPa)

مقاومت الکتریکی

(nΩ.m)

ضریب انبساط حرارتی

(/0 K)

هدایت حرارتی

(W/m.K)

گرمای ویژه

(J/kg.K)

304 8000 1450 193 720 17.2 16.2 500
 

استانداردهای پروفیل استیل 304

گرید فولاد

شماره UNS

استاندارد بریتانیایی

استاندارد اروپایی (Euronorm)

استاندارد سوئدی (Swedish SS)

استاندارد ژاپنی (JIS)

BS

EN

شماره

نام

304 S30400 304S15 304S16 304S31 58E 1.4301 X5CrNi 18-10 2332, 2333 SUS 304
304L S30403 304S11 1.4306 1.4307 1.4311 X5CrNi 18-9 2352 SUS 304L
304H S30409 304S51 1.4948 X6CrNi18-11
 

جایگزین‌های پروفیل استیل 304

 
301L درجه کار سختی بالاتری برای قطعات نورد شده یا کشیده شده مورد نیاز باشد.
302HQ درجه کار سختی کمتری برای فورجینگ سرد پیچ­ها و پرچ­ها مورد نیاز باشد.
303 ماشینکاری بیشتری مورد نیاز باشد. مقاومت خوردگی کمتر، شکل پذیری و جوش پذیری قابل قبول باشد.
316 مقاومت بالاتری در برابر خوردگی حفره‌ای و خوردگی شکافی در محیط­های خورنده و کلریدی مورد نیاز باشد.
321 مقاومت بهتری در دماهای بالا، حدود 900-600 درجه سانتی­گراد مورد نیاز باشد. گرید 321 مقاومت گرمایی بالاتری دارد.
3CR12 قیمت پایین تری دارد و کاهش مقاومت در برابر خوردگی و تغییر رنگ ناشی از آن قابل قبول است.
430 قیمت پایین تری دارد. کاهش مقاومت در برابر خوردگی و ویژگی­های ساخت قطعات با آن قابل قبول است.
خرید پروفیل استیل

خواص پروفیل استیل 304

مقاومت در برابر خوردگی ویژگی بارز این نوع پروفیل است و پایداری در برابر حرارت و اکسیداسیون آن را تکمیل میکند. پروفیل استیل 304 به راحتی کارپذیر است .جوشکاری فیوژن پروفیل 304 با فیلر و بدون آن عالی است و ظاهر زیبا و قابلیت تمیز شدن آسان، این پروفیل را بسیار پرفروش کرده است.

کاربردهای پروفیل استیل 304

  استفاده از پروفیل استیل 304 در صنایع مختلف رایج است، به ویژه در فرآوری مواد غذایی، زیرا این آلیاژ در برابر خوردگی ناشی از اسیدهای موجود در مواد غذایی معمولی آسیب پذیر نیست. بنابراین، این پروفیل برای اقلام مختلف مانند میز کار، یخچال و ساخت تجهیزات فرآوری مناسب است. همچنین، گرید 304 یک ماده عالی برای استفاده در بخش داروسازی، تجهیزات پزشکی و برای محیط‌هایی مانند اتاق استریل مناسب است.علاوه بر این، پروفیل استیل 304 را می‌توان در ظروف شیمیایی، ماشین آلات صنعتی و در سراسر صنعت مواد غذایی یافت. گرید 304 همچنین به طور گسترده در صنعت ساخت و ساز از جمله دکوراسیون داخلی و نمای خارجی ساختمان . به صورت نرده و حفاظ استفاده می‌شود.   مجموعه استیل رخ تامین کننده انواع محصولات استنلس استیل  با کیفیت بالا مانند لوله‌ استیل دکوراتیو و صنعتی  کویل و ورق استیل است. ما انواع و استانداردهای مختلف محصولات استنلس استیل را در سراسر ایران با قیمت مناسب و کیفیت عالی به فروش می‌رسانیم.  

سوالات متداول

پروفیل استیل چیست؟

پروفیل استیل محصولی ساخته شده از فولاد زنگ‌نزن با مقطعی دایره‌ای یا چهارگوش است که با داشتن درصدی از کروم و نیکل، در مقابل زنگ زدن مقاوم است. بیشترین کاربرد پروفیل استیل در صنایع ساختمانی و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی است.

کاربرد پروفیل استیل چیست؟

علاوه بر کاربردهای صنعتی، در صنعت ساختمان برای تولید دستگیره و نرده هم کاربرد دارد. قیمت پروفیل استیل در مقایسه با سایر انتخاب‌ها با توجه به طول عمر، زنگ نزدن و همچنین ظاهر شیکش کاملا به صرفه است.

قیمت پروفیل استیل دکوراتیو چطور تعیین می‌شود؟

قیمت پروفیل استیل دکوراتیو با توجه به حجم خرید متفاوت است. این محصول به صورت شاخه‌ای و برای مقادیر بالا براساس تناژ عرضه می‌شود. قیمت پروفیل استنلس استیل به عوامل زیادی مانند قیمت جهانی فولاد و نیکل، هزینه‌های گمرکی، نوسانات ارزی و... بستگی دارد.

درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید