بهترین قیمت انواع ورق استیل ۴۳۰

فیلترها
تاریخ به‌روزرسانی: ۱۴ آذر ۱۴۰۱
نام محصولشناسه محصولحالت / نوعکاربردآلیاژکیفیت سطحضخامتاندازهوزن واحدواحدقیمت بدون ارزش افزودهسفارش دهیدعبارات جستجو
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 3 عرض 100010679رول
صنعتی
430
مات 2B
3 mm
1000 mm عرض رول
23.79 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۱,۶۸۹,۰۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.7 عرض 100010168رول
دکوراتیو
430
براق BA
0.7 mm
1000 mm عرض رول
5.55 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۳۹۴,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 3 عرض 125010680رول
صنعتی
430
مات 2B
3 mm
1250 mm عرض رول
29.74 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۲,۱۱۱,۵۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.7 عرض 122010169رول
دکوراتیو
430
براق BA
0.7 mm
1220 mm عرض رول
6.77 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۴۸۰,۶۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 3 عرض 150010681رول
صنعتی
430
مات 2B
3 mm
1500 mm عرض رول
35.69 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۲,۵۳۳,۹۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.7 عرض 125010170رول
دکوراتیو
430
براق BA
0.7 mm
1250 mm عرض رول
6.94 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۴۹۲,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 1 عرض 100010445رول
صنعتی
430
مات 2B
1 mm
1000 mm عرض رول
7.93 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۵۶۳,۰۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 1 عرض 125010446رول
صنعتی
430
مات 2B
1 mm
1250 mm عرض رول
9.91 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۷۰۳,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 1 عرض 150010447رول
صنعتی
430
مات 2B
1 mm
1500 mm عرض رول
11.9 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۸۴۴,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.8 عرض 100010208رول
دکوراتیو
430
براق BA
0.8 mm
1000 mm عرض رول
6.34 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۴۵۰,۱۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.8 عرض 122010209رول
دکوراتیو
430
براق BA
0.8 mm
1220 mm عرض رول
7.74 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۵۴۹,۵۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.8 عرض 125010210رول
دکوراتیو
430
براق BA
0.8 mm
1250 mm عرض رول
7.93 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۵۶۳,۰۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 4 عرض 100010732رول
صنعتی
430
مات 2B
4 mm
1000 mm عرض رول
31.72 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۲,۲۵۲,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات No.1 ضخامت 4 عرض 125010733رول
صنعتی
430
مات NO.1
4 mm
1250 mm عرض رول
39.65 Kg
کیلوگرم
۸۰,۰۰۰ تومان هر واحد۳,۱۷۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, ماتNO.1 مات NO1 ماتNO1 مات نامبر وان مات نمره 1 نمره یک شماره یک شماره 1, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 4 عرض 150010734رول
صنعتی
430
مات 2B
4 mm
1500 mm عرض رول
47.58 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۳,۳۷۸,۱۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 1.25 عرض 100010488رول
صنعتی
430
مات 2B
1.25 mm
1000 mm عرض رول
9.91 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۷۰۳,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 1.25 عرض 125010489رول
صنعتی
430
مات 2B
1.25 mm
1250 mm عرض رول
12.39 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۸۷۹,۶۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 1.25 عرض 150010490رول
صنعتی
430
مات 2B
1.25 mm
1500 mm عرض رول
14.87 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۱,۰۵۵,۷۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 براق BA ضخامت 1 عرض 100010248رول
دکوراتیو
430
براق BA
1 mm
1000 mm عرض رول
7.93 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۵۶۳,۰۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 براق BA ضخامت 1 عرض 125010249رول
دکوراتیو
430
براق BA
1 mm
1250 mm عرض رول
9.91 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۷۰۳,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 براق BA ضخامت 1 عرض 150010250رول
دکوراتیو
430
براق BA
1 mm
1500 mm عرض رول
11.9 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۸۴۴,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.3 عرض 100010009رول
دکوراتیو
430
براق BA
0.3 mm
1000 mm عرض رول
2.38 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۱۶۸,۹۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.3 عرض 122010010رول
دکوراتیو
430
براق BA
0.3 mm
1220 mm عرض رول
2.9 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۲۰۵,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.3 عرض 125010011رول
دکوراتیو
430
براق BA
0.3 mm
1250 mm عرض رول
2.97 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۲۱۰,۸۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 1.5 عرض 100010528رول
صنعتی
430
مات 2B
1.5 mm
1000 mm عرض رول
11.9 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۸۴۴,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 5 عرض 100010784رول
صنعتی
430
مات 2B
5 mm
1000 mm عرض رول
39.65 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۲,۸۱۵,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 1.5 عرض 125010529رول
صنعتی
430
مات 2B
1.5 mm
1250 mm عرض رول
14.87 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۱,۰۵۵,۷۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات No.1 ضخامت 5 عرض 125010785رول
صنعتی
430
مات NO.1
5 mm
1250 mm عرض رول
49.56 Kg
کیلوگرم
۸۰,۰۰۰ تومان هر واحد۳,۹۶۴,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, ماتNO.1 مات NO1 ماتNO1 مات نامبر وان مات نمره 1 نمره یک شماره یک شماره 1, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 1.5 عرض 150010530رول
صنعتی
430
مات 2B
1.5 mm
1500 mm عرض رول
17.84 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۱,۲۶۶,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 5 عرض 150010786رول
صنعتی
430
مات 2B
5 mm
1500 mm عرض رول
59.48 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۴,۲۲۳,۰۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.4 عرض 100010049رول
دکوراتیو
430
براق BA
0.4 mm
1000 mm عرض رول
3.17 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۲۲۵,۰۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.4 عرض 122010050رول
دکوراتیو
430
براق BA
0.4 mm
1220 mm عرض رول
3.87 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۲۷۴,۷۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.4 عرض 125010051رول
دکوراتیو
430
براق BA
0.4 mm
1250 mm عرض رول
3.97 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۲۸۱,۸۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.3 عرض 100010310رول
صنعتی
430
مات 2B
0.3 mm
1000 mm عرض رول
2.38 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۱۶۸,۹۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.3 عرض 122010311رول
صنعتی
430
مات 2B
0.3 mm
1220 mm عرض رول
2.9 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۲۰۵,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.3 عرض 125010312رول
صنعتی
430
مات 2B
0.3 mm
1250 mm عرض رول
2.97 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۲۱۰,۸۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 2 عرض 100010579رول
صنعتی
430
مات 2B
2 mm
1000 mm عرض رول
15.86 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۱,۱۲۶,۰۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 2 عرض 125010580رول
صنعتی
430
مات 2B
2 mm
1250 mm عرض رول
19.83 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۱,۴۰۷,۹۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 2 عرض 150010581رول
صنعتی
430
مات 2B
2 mm
1500 mm عرض رول
23.79 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۱,۶۸۹,۰۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.4 عرض 100010331رول
صنعتی
430
مات 2B
0.4 mm
1000 mm عرض رول
3.17 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۲۲۵,۰۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.4 عرض 122010332رول
صنعتی
430
مات 2B
0.4 mm
1220 mm عرض رول
3.87 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۲۷۴,۷۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.4 عرض 125010333رول
صنعتی
430
مات 2B
0.4 mm
1250 mm عرض رول
3.97 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۲۸۱,۸۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.5 عرض 100010089رول
دکوراتیو
430
براق BA
0.5 mm
1000 mm عرض رول
3.97 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۲۸۱,۸۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.5 عرض 122010090رول
دکوراتیو
430
براق BA
0.5 mm
1220 mm عرض رول
4.84 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۳۴۳,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.5 عرض 125010091رول
دکوراتیو
430
براق BA
0.5 mm
1250 mm عرض رول
4.96 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۳۵۲,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.5 عرض 100010352رول
صنعتی
430
مات 2B
0.5 mm
1000 mm عرض رول
3.97 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۲۸۱,۸۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.5 عرض 125010353رول
صنعتی
430
مات 2B
0.5 mm
1250 mm عرض رول
4.96 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۳۵۲,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 2.5 عرض 100010628رول
صنعتی
430
مات 2B
2.5 mm
1000 mm عرض رول
19.83 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۱,۴۰۷,۹۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.6 عرض 100010373رول
صنعتی
430
مات 2B
0.6 mm
1000 mm عرض رول
4.76 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۳۳۷,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 2.5 عرض 125010629رول
صنعتی
430
مات 2B
2.5 mm
1250 mm عرض رول
24.78 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۱,۷۵۹,۳۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.6 عرض 122010374رول
صنعتی
430
مات 2B
0.6 mm
1220 mm عرض رول
5.8 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۴۱۱,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 2.5 عرض 150010630رول
صنعتی
430
مات 2B
2.5 mm
1500 mm عرض رول
29.74 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۲,۱۱۱,۵۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.6 عرض 125010375رول
صنعتی
430
مات 2B
0.6 mm
1250 mm عرض رول
5.95 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۴۲۲,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.6 عرض 100010128رول
دکوراتیو
430
براق BA
0.6 mm
1000 mm عرض رول
4.76 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۳۳۷,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.6 عرض 122010129رول
دکوراتیو
430
براق BA
0.6 mm
1220 mm عرض رول
5.8 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۴۱۱,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.6 عرض 125010130رول
دکوراتیو
430
براق BA
0.6 mm
1250 mm عرض رول
5.95 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۴۲۲,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.7 عرض 100010394رول
صنعتی
430
مات 2B
0.7 mm
1000 mm عرض رول
5.55 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۳۹۴,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.7 عرض 122010395رول
صنعتی
430
مات 2B
0.7 mm
1220 mm عرض رول
6.77 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۴۸۰,۶۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.7 عرض 125010396رول
صنعتی
430
مات 2B
0.7 mm
1250 mm عرض رول
6.94 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۴۹۲,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.8 عرض 100010416رول
صنعتی
430
مات 2B
0.8 mm
1000 mm عرض رول
6.34 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۴۵۰,۱۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.8 عرض 122010417رول
صنعتی
430
مات 2B
0.8 mm
1220 mm عرض رول
7.74 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۵۴۹,۵۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.8 عرض 125010418رول
صنعتی
430
مات 2B
0.8 mm
1250 mm عرض رول
7.93 Kg
کیلوگرم
۷۱,۰۰۰ تومان هر واحد۵۶۳,۰۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کویل رل v,g ;,dg vg, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.8 ابعاد 1220*244010424شیت
صنعتی
430
مات 2B
0.8 mm
1220 X 2440 mm
18.88 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.8 ابعاد 1250*250010425شیت
صنعتی
430
مات 2B
0.8 mm
1250 X 2500 mm
19.83 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.8 ابعاد 1000*200010426شیت
صنعتی
430
مات 2B
0.8 mm
1000 X 2000 mm
12.69 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.7 عرض 100010171رول
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.7 mm
1000 mm عرض رول
5.55 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, کویل رل v,g ;,dg vg, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.7 عرض 122010172رول
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.7 mm
1220 mm عرض رول
6.77 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, کویل رل v,g ;,dg vg, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.7 عرض 125010173رول
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.7 mm
1250 mm عرض رول
6.94 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, کویل رل v,g ;,dg vg, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.7 ابعاد 1220*244010182شیت
دکوراتیو
430
براق BA
0.7 mm
1220 X 2440 mm
16.52 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.7 ابعاد 1250*250010183شیت
دکوراتیو
430
براق BA
0.7 mm
1250 X 2500 mm
17.35 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.7 ابعاد 1000*200010184شیت
دکوراتیو
430
براق BA
0.7 mm
1000 X 2000 mm
11.1 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.7 ابعاد 1220*244010185شیت
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.7 mm
1220 X 2440 mm
16.52 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.7 ابعاد 1250*250010186شیت
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.7 mm
1250 X 2500 mm
17.35 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.7 ابعاد 1000*200010187شیت
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.7 mm
1000 X 2000 mm
11.1 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 3 ابعاد 1250*250010704شیت
صنعتی
430
مات 2B
3 mm
1250 X 2500 mm
74.34 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 3 ابعاد 1500*300010705شیت
صنعتی
430
مات 2B
3 mm
1500 X 3000 mm
107.06 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 3 ابعاد 1500*600010706شیت
صنعتی
430
مات 2B
3 mm
1500 X 6000 mm
214.11 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 3 ابعاد 1000*200010707شیت
صنعتی
430
مات 2B
3 mm
1000 X 2000 mm
47.58 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 1 ابعاد 1250*250010464شیت
صنعتی
430
مات 2B
1 mm
1250 X 2500 mm
24.78 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 1 ابعاد 1500*300010465شیت
صنعتی
430
مات 2B
1 mm
1500 X 3000 mm
35.69 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 1 ابعاد 1000*200010466شیت
صنعتی
430
مات 2B
1 mm
1000 X 2000 mm
15.86 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.8 عرض 100010211رول
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.8 mm
1000 mm عرض رول
6.34 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, کویل رل v,g ;,dg vg, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.8 عرض 122010212رول
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.8 mm
1220 mm عرض رول
7.74 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, کویل رل v,g ;,dg vg, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.8 عرض 125010213رول
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.8 mm
1250 mm عرض رول
7.93 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, کویل رل v,g ;,dg vg, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.8 ابعاد 1220*244010222شیت
دکوراتیو
430
براق BA
0.8 mm
1220 X 2440 mm
18.88 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.8 ابعاد 1250*250010223شیت
دکوراتیو
430
براق BA
0.8 mm
1250 X 2500 mm
19.83 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.8 ابعاد 1000*200010224شیت
دکوراتیو
430
براق BA
0.8 mm
1000 X 2000 mm
12.69 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.8 ابعاد 1220*244010225شیت
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.8 mm
1220 X 2440 mm
18.88 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.8 ابعاد 1250*250010226شیت
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.8 mm
1250 X 2500 mm
19.83 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات No.1 ضخامت 4 ابعاد 1250*250010756شیت
صنعتی
430
مات NO.1
4 mm
1250 X 2500 mm
99.13 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, ماتNO.1 مات NO1 ماتNO1 مات نامبر وان مات نمره 1 نمره یک شماره یک شماره 1, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 4 ابعاد 1500*300010757شیت
صنعتی
430
مات 2B
4 mm
1500 X 3000 mm
142.74 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 4 ابعاد 1500*600010758شیت
صنعتی
430
مات 2B
4 mm
1500 X 6000 mm
285.48 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 4 ابعاد 1000*200010759شیت
صنعتی
430
مات 2B
4 mm
1000 X 2000 mm
63.44 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 1.25 ابعاد 1000*200010506شیت
صنعتی
430
مات 2B
1.25 mm
1000 X 2000 mm
19.83 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 1 عرض 100010251رول
دکوراتیو
430
خش دار No.4
1 mm
1000 mm عرض رول
7.93 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, کویل رل v,g ;,dg vg, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 1.25 ابعاد 1250*250010507شیت
صنعتی
430
مات 2B
1.25 mm
1250 X 2500 mm
30.98 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 1 عرض 125010252رول
دکوراتیو
430
خش دار No.4
1 mm
1250 mm عرض رول
9.91 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, کویل رل v,g ;,dg vg, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 1.25 ابعاد 1500*300010508شیت
صنعتی
430
مات 2B
1.25 mm
1500 X 3000 mm
44.61 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 1 عرض 150010253رول
دکوراتیو
430
خش دار No.4
1 mm
1500 mm عرض رول
11.9 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, کویل رل v,g ;,dg vg, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 براق BA ضخامت 1 ابعاد 1250*250010263شیت
دکوراتیو
430
براق BA
1 mm
1250 X 2500 mm
24.78 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 براق BA ضخامت 1 ابعاد 1500*300010264شیت
دکوراتیو
430
براق BA
1 mm
1500 X 3000 mm
35.69 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 براق BA ضخامت 1 ابعاد 1000*200010265شیت
دکوراتیو
430
براق BA
1 mm
1000 X 2000 mm
15.86 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 1 ابعاد 1250*250010266شیت
دکوراتیو
430
خش دار No.4
1 mm
1250 X 2500 mm
24.78 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 1 ابعاد 1500*300010267شیت
دکوراتیو
430
خش دار No.4
1 mm
1500 X 3000 mm
35.69 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.3 عرض 100010012رول
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.3 mm
1000 mm عرض رول
2.38 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, کویل رل v,g ;,dg vg, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 1 ابعاد 1000*200010268شیت
دکوراتیو
430
خش دار No.4
1 mm
1000 X 2000 mm
15.86 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.3 عرض 122010013رول
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.3 mm
1220 mm عرض رول
2.9 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, کویل رل v,g ;,dg vg, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.3 عرض 125010014رول
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.3 mm
1250 mm عرض رول
2.97 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, کویل رل v,g ;,dg vg, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.3 ابعاد 1220*244010023شیت
دکوراتیو
430
براق BA
0.3 mm
1220 X 2440 mm
7.08 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.3 ابعاد 1250*250010024شیت
دکوراتیو
430
براق BA
0.3 mm
1250 X 2500 mm
7.43 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.3 ابعاد 1000*200010025شیت
دکوراتیو
430
براق BA
0.3 mm
1000 X 2000 mm
4.76 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.3 ابعاد 1220*244010026شیت
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.3 mm
1220 X 2440 mm
7.08 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.3 ابعاد 1250*250010027شیت
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.3 mm
1250 X 2500 mm
7.43 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.3 ابعاد 1000*200010028شیت
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.3 mm
1000 X 2000 mm
4.76 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 1.5 ابعاد 1250*250010552شیت
صنعتی
430
مات 2B
1.5 mm
1250 X 2500 mm
37.17 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات No.1 ضخامت 5 ابعاد 1250*250010808شیت
صنعتی
430
مات NO.1
5 mm
1250 X 2500 mm
123.91 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, ماتNO.1 مات NO1 ماتNO1 مات نامبر وان مات نمره 1 نمره یک شماره یک شماره 1, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 1.5 ابعاد 1500*300010553شیت
صنعتی
430
مات 2B
1.5 mm
1500 X 3000 mm
53.53 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 5 ابعاد 1500*300010809شیت
صنعتی
430
مات 2B
5 mm
1500 X 3000 mm
178.43 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 1.5 ابعاد 1500*600010554شیت
صنعتی
430
مات 2B
1.5 mm
1500 X 6000 mm
107.06 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 1.5 ابعاد 1000*200010555شیت
صنعتی
430
مات 2B
1.5 mm
1000 X 2000 mm
23.79 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.4 عرض 100010052رول
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.4 mm
1000 mm عرض رول
3.17 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, کویل رل v,g ;,dg vg, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.4 عرض 122010053رول
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.4 mm
1220 mm عرض رول
3.87 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, کویل رل v,g ;,dg vg, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.4 عرض 125010054رول
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.4 mm
1250 mm عرض رول
3.97 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, کویل رل v,g ;,dg vg, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.3 ابعاد 1220*244010317شیت
صنعتی
430
مات 2B
0.3 mm
1220 X 2440 mm
7.08 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.3 ابعاد 1250*250010318شیت
صنعتی
430
مات 2B
0.3 mm
1250 X 2500 mm
7.43 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.4 ابعاد 1220*244010063شیت
دکوراتیو
430
براق BA
0.4 mm
1220 X 2440 mm
9.44 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.3 ابعاد 1000*200010319شیت
صنعتی
430
مات 2B
0.3 mm
1000 X 2000 mm
4.76 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.4 ابعاد 1250*250010064شیت
دکوراتیو
430
براق BA
0.4 mm
1250 X 2500 mm
9.91 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.4 ابعاد 1000*200010065شیت
دکوراتیو
430
براق BA
0.4 mm
1000 X 2000 mm
6.34 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.4 ابعاد 1220*244010066شیت
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.4 mm
1220 X 2440 mm
9.44 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.4 ابعاد 1250*250010067شیت
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.4 mm
1250 X 2500 mm
9.91 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.4 ابعاد 1000*200010068شیت
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.4 mm
1000 X 2000 mm
6.34 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.4 ابعاد 1220*244010339شیت
صنعتی
430
مات 2B
0.4 mm
1220 X 2440 mm
9.44 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.4 ابعاد 1250*250010340شیت
صنعتی
430
مات 2B
0.4 mm
1250 X 2500 mm
9.91 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.4 ابعاد 1000*200010341شیت
صنعتی
430
مات 2B
0.4 mm
1000 X 2000 mm
6.34 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 2 ابعاد 1250*250010601شیت
صنعتی
430
مات 2B
2 mm
1250 X 2500 mm
49.56 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 2 ابعاد 1500*300010602شیت
صنعتی
430
مات 2B
2 mm
1500 X 3000 mm
71.37 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 2 ابعاد 1500*600010603شیت
صنعتی
430
مات 2B
2 mm
1500 X 6000 mm
142.74 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.5 عرض 100010092رول
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.5 mm
1000 mm عرض رول
3.97 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, کویل رل v,g ;,dg vg, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 2 ابعاد 1000*200010604شیت
صنعتی
430
مات 2B
2 mm
1000 X 2000 mm
31.72 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.5 عرض 122010093رول
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.5 mm
1220 mm عرض رول
4.84 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, کویل رل v,g ;,dg vg, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.5 عرض 125010094رول
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.5 mm
1250 mm عرض رول
4.96 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, کویل رل v,g ;,dg vg, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.5 ابعاد 1220*244010103شیت
دکوراتیو
430
براق BA
0.5 mm
1220 X 2440 mm
11.8 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.5 ابعاد 1220*244010359شیت
صنعتی
430
مات 2B
0.5 mm
1220 X 2440 mm
11.8 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.5 ابعاد 1250*250010104شیت
دکوراتیو
430
براق BA
0.5 mm
1250 X 2500 mm
12.39 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.5 ابعاد 1250*250010360شیت
صنعتی
430
مات 2B
0.5 mm
1250 X 2500 mm
12.39 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.5 ابعاد 1000*200010105شیت
دکوراتیو
430
براق BA
0.5 mm
1000 X 2000 mm
7.93 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.5 ابعاد 1000*200010361شیت
صنعتی
430
مات 2B
0.5 mm
1000 X 2000 mm
7.93 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.5 ابعاد 1220*244010106شیت
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.5 mm
1220 X 2440 mm
11.8 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.5 ابعاد 1250*250010107شیت
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.5 mm
1250 X 2500 mm
12.39 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.5 ابعاد 1000*200010108شیت
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.5 mm
1000 X 2000 mm
7.93 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.6 ابعاد 1220*244010380شیت
صنعتی
430
مات 2B
0.6 mm
1220 X 2440 mm
14.16 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.6 ابعاد 1250*250010381شیت
صنعتی
430
مات 2B
0.6 mm
1250 X 2500 mm
14.87 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.6 ابعاد 1000*200010382شیت
صنعتی
430
مات 2B
0.6 mm
1000 X 2000 mm
9.52 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.6 عرض 100010131رول
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.6 mm
1000 mm عرض رول
4.76 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, کویل رل v,g ;,dg vg, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.6 عرض 122010132رول
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.6 mm
1220 mm عرض رول
5.8 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, کویل رل v,g ;,dg vg, میلیمتر میلی متر میل
رول ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.6 عرض 125010133رول
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.6 mm
1250 mm عرض رول
5.95 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, کویل رل v,g ;,dg vg, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 2.5 ابعاد 1250*250010650شیت
صنعتی
430
مات 2B
2.5 mm
1250 X 2500 mm
61.95 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 2.5 ابعاد 1500*300010651شیت
صنعتی
430
مات 2B
2.5 mm
1500 X 3000 mm
89.21 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 2.5 ابعاد 1500*600010652شیت
صنعتی
430
مات 2B
2.5 mm
1500 X 6000 mm
178.43 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 2.5 ابعاد 1000*200010653شیت
صنعتی
430
مات 2B
2.5 mm
1000 X 2000 mm
39.65 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.6 ابعاد 1220*244010142شیت
دکوراتیو
430
براق BA
0.6 mm
1220 X 2440 mm
14.16 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.6 ابعاد 1250*250010143شیت
دکوراتیو
430
براق BA
0.6 mm
1250 X 2500 mm
14.87 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 براق BA ضخامت 0.6 ابعاد 1000*200010144شیت
دکوراتیو
430
براق BA
0.6 mm
1000 X 2000 mm
9.52 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.6 ابعاد 1220*244010145شیت
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.6 mm
1220 X 2440 mm
14.16 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 خش دار No.4 ضخامت 0.6 ابعاد 1250*250010146شیت
دکوراتیو
430
خش دار No.4
0.6 mm
1250 X 2500 mm
14.87 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خشدار خش‌دار, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.7 ابعاد 1220*244010402شیت
صنعتی
430
مات 2B
0.7 mm
1220 X 2440 mm
16.52 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.7 ابعاد 1250*250010403شیت
صنعتی
430
مات 2B
0.7 mm
1250 X 2500 mm
17.35 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل
شیت ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.7 ابعاد 1000*200010404شیت
صنعتی
430
مات 2B
0.7 mm
1000 X 2000 mm
11.1 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت, مات2B مات2.B مات 2.B مات بی تو, میلیمتر میلی متر میل

در تمامی مراحل، از سفارش تا تحویل، پشتیبان شما هستیم

۱

ثبت سفارش
(تلفنی یا آنلاین)

۲

بررسی و صدور پیش‌فاکتور

۳

پرداخت

۴

تحویل بار

راهنمای خرید ورق استیل ۴۳۰

  استنلس استیل 430  یا 1.4016 یک فولاد حاوی کروم است و از گروه فولادهای فریتی است. این فولاد به دلیل مقاومت در برابر خوردگی و شکل پذیری خوب، همراه با مقاومت در برابر اسید نیتریک شناخته شده است که می‌توان از آن در کاربردهای شیمیایی خاصی استفاده کرد. ورق استیل 430 یک فولاد ضد زنگ است که با عملیات حرارتی قابل سخت شدن نیست. به وسیله کار سرد شکل پذیری خوبی از خود نشان می‌دهد و می‌توان آن را به راحتی به بسیاری از اشکال دلخواه درآورد. ورق استنلس استیل 430 مغناطیسی است.  در روش‌های ساخت مانند آهنگری، این ورق باید پس از حرارت دهی یکنواخت تا دمای 816-1038 درجه سانتیگراد مورد عملیات قرار گیرد. سپس قطعه باید در هوا تا دمای اتاق خنک شود و آنیل شود. قرار گرفتن طولانی مدت در دمای اتاق باعث رشد دانه می‌شود. پس از این کار باید اجتناب شود زیرا رشد بیش از حد دانه می‌تواند باعث ایجاد بافت «پوست پرتقال» روی سطح قطعه شود. از آنجایی که آلیاژ 430 معمولاً در کاربردهای دکوراتیو استفاده می‌شود، پرداخت سطح بسیار مهم است.    

گریدهای ورق استنلس استیل 430

استنلس استیل گرید  430F نیز معمولا به شکل میله‌ای، برای استفاده در ساخت پیچ و یراق، شفت‌ها، پینیون، چرخ دنده و دستگاه‌های پیچ گوشتی اتوماتیک استفاده می‌شود. گرید 434 دارای خواص مشابه با گرید 430 است، اگرچه یک نسخه حاوی مولیبدن است. محتوای مولیبدن مقاومت در برابر خوردگی آن را افزایش می‌دهد.   خرید ورق استیل 304  

خواص شیمیایی ورق استیل 430

 

گرید فولاد

کربن (C)

منگنز (Mn)

سیلیسیم (Si)

فسفر (P)

گوگرد (S)

کروم (Cr)

مولیبدن (Mo)

نیکل (Ni)

430 0.12 1.0 1.0 0.04 0.03 16.0 – 18.0 0.50 0.50
 

خواص فیزیکی ورق استیل 430

 

گرید فولاد

چگالی

(g/cm3)

مدول الاستیک

(MPa)

مقاومت الکتریکی

(nΩ.cm)

ضریب انبساط حرارتی

هدایت حرارتی

(W/m.K)

گرمای ویژه

(J/kg.K)

430 7.74 200 * 103 60

10.4 : 0-100C

11.4 : 0-538C

26.1: 0-100C

26.3 : 0-500C

0.46
 

خواص مکانیکی ورق استیل 430

 

گرید فولاد

استحکام کششی (MPa)

استحکام تسلیم (MPa)

درصد ازیاد طول

سختی

(راکول بی HRB)

430 450 205 22 89
 

استانداردهای معادل ورق استیل 430

 

گرید فولاد

شماره UNS

استاندارد بریتانیایی

استاندارد اروپایی (Euronorm)

استاندارد سوئدی (Swedish SS)

استاندارد ژاپنی (JIS)

BS

EN

شماره

نام

430 S43000 430S17 60 1.4016 X8Cr17 2320 SUS 430
430F S43020 1.4104 X12CrMoS17 2383 SUS 430F
 

جایگزین‌های ورق استنلس استیل 430

در شرایط کاری گوناگون با توجه به فاکتورهای محیطی مختلف می‌توان از جایگزین‌های استنلس استیل 430 نیز استفاده کرد.

گرید فولاد

دلیل جایگزینی با 430

430F قابلیت ماشینکاری بیشتری از 430 است و کاهش اندکی در مقاومت به خوردگی دارد که قابل قبول است
434 مقاومت به خوردگی حفره‌ای بهتری دارد
304 مقاومت در برابر خوردگی کمی‌بالاتر، همراه با بهبود در قابلیت جوشکاری و شکل دهی سرد
316 مقاومت به خوردگی بالاتری دارد، قابلیت جوشکاری و شکل دهی سرد بهبود یافته است.
3CR12 مقاومت خوردگی کمتر با هزینه‌ای قابل قبول دارد.
 

خواص ورق استنلس استیل 430

ورق استیل 430 مقاومت خوبی در برابر خوردگی انواع زیادی از مواد مانند اسید نیتریک و برخی اسیدهای آلی دارد و مانند سایر گریدهای فریتی، مقاومتش در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش بسیار بالا است. فولاد ضد زنگ 430 در دمای حداکثر 870 درجه سانتیگراد و در حرارت مداوم تا 815 درجه سانتیگراد مقاومت خوبی در برابر اکسیداسیون دارد. پس از گرم شدن طولانی مدت در دمای 400-600 درجه سانتیگراد، ورق ضد زنگ 430 ممکن است شکننده شده و نیاز به بازپخت داشته باشد. ورق استیل 430 به راحتی قابل کار سرد است، اما به اندازه آلیاژ 304 انعطاف پذیر نیست. مزیت 430 نسبت به 304 قیمت پایین آن به علت محتوای نیکل کم در این الیاژ است. خرید ورق استیل 304  

کاربردهای ورق استیل 430 

وسایل نقلیه ریلی و جاده ای، کانتینر سازی، انبار و وسایل حمل و نقل برای صنعت قند، قطعات خودرو، ظروف پخت و پز، بست، پردازش مواد غذایی، قطعات مشعل روغن محبوب ترین کاربردهای 430 در لوازم خانگی و تزئینات تزئینی است.محفظه داخلی ماشین ظرفشویی قالب داخلی یخچال، انواع تکیه گاه و بست، بدنه اجاق گاز و لوله داخلی دودکش. کاربرد کلیدی گرید  430F در ساخت قطعات ماشینکاری شده است که به طور مکرر استفاده می‌شوند.   مجموعه استیل رخ تامین کننده انواع محصولات استنلس استیل  با کیفیت بالا مانند لوله‌ استیل دکوراتیو و صنعتی  کویل و ورق استیل است. ما انواع و استانداردهای مختلف محصولات استنلس استیل را در سراسر ایران با قیمت مناسب و کیفیت عالی به فروش می‌رسانیم.    

سوالات متداول

ورق استیل یا استنلس استیل چیست؟

ورق استنلس استیل یا فولاد زنگ‌نزن ترکیبی از فولاد کربنی همراه با چند عنصر دیگر است و ماده اصلی آن آهن است. برای ایجاد مقاومت این فولاد الیاژی در مقابل خوردگی علاوه بر عنصر کربن به میزان 0.5% تا 2% به آن حداقل 10.5% کُروم و حداکثر 20% نیکل افزوده می‌شود.

انواع ورق استیل کدامند؟

انواع ورق استیل براساس نوع عرضه به دو شکل رول و شیت و بر اساس کاربرد به دو گروه صنعتی و دکوراتیو شناخته می‌شوند. البته بر همین اساس انواع دیگری نیز در بازار مطرح می‌شوند که عبارتند از ورق استیل رنگی، ورق استیل تزئینی، ورق استیل طرح دار، ورق استیل نسوز، ورق استیل طلایی، ورق استیل آینه ای، ورق استیل مشبک، ورق استیل نازک.

کاربرد ورق استیل در صنایع مختلف چیست؟

کاربرد ورق استیل 1.5 میلی‌متر و ورق استیل 2 میل در صنعت ساختمان برای تولید سقف و درب آسانسور و سینک‌های ظرفشویی و ورق استیل 3 و 4 میل در صنایع دیگر برای ساخت بدنه لوازم برقی استفاده می شود. صنایع تولید و ساخت سیمان، کاغذ، مواد شیمیایی، روغن و لبنیات برای تولید محفظه‌های نگهداری و بسته بندی از ورق استیل 0.3، 0.5 و 1 میلی‌متر نیز استفاده می‌کنند.

ورق استیل 304 چیست؟

ورق استیل 304 ویژگی‌هایی مثل غیرمغناطیسی (اصطلاحا نگیر بودن!)، ضدزنگ، مقاومت به خوردگی، جوشکاری، انعطاف‌پذیری در انواع براق و مات دارد که آن را بسیار پرطرفدار کرده است. تولید سینک ظرفشویی، بدنه یخچال و فریزر، لباسشویی، ظرفشویی و … همچنین در نمای ساختمان، نرده و اتصالات استیل استفاده می‌شود.

هزینه حمل و نقل ورق استیل به چه صورت محاسبه می‌شود؟

هزینه حمل و نقل برای ابعاد و وزن‌های مختلف متفاوت است. اما به دلیل قیمت بیشتر آن نسبت به آهن، هزینه بیمه بیشتری را نیز دارد و به دلیل حساسیت و آسیب‌های احتمالی در زمان حمل، نیاز به ملاحظات خاصی مثل استفاده از پالت، روکش بین ورق‌های استیل و استفاده از بسته‌بندی و تسمه دارد که هزینه حمل و نقل را بیشتر می‌کند.

                     
درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید