آخرین به‌روزرسانی:

لوله استیل صنعتی

آلیاژ استیل 304
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت رده کیفیت سطح قطر خارجی قطر داخلی طول وزن شاخه واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز ½ اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20375 درزدار صنایع نفت استیل 304 سایز ½ اینچ ضخامت 2.77 رده 40S مات 21.34 mm 15.8 mm شاخه 6 متری 7.69 Kg کیلوگرم 216,600 تومان هر شاخه1,665,654 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز ½ اینچ رده 80S شاخه 6 متری 20376 درزدار صنایع نفت استیل 304 سایز ½ اینچ ضخامت 3.73 رده 80S مات 21.34 mm 13.88 mm شاخه 6 متری 9.81 Kg کیلوگرم 216,600 تومان هر شاخه2,124,846 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز ½ اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20199 بدون درز صنایع نفت استیل 304 سایز ½ اینچ ضخامت 2.77 رده 40S مات 21.34 mm 15.8 mm شاخه 6 متری 7.69 Kg کیلوگرم 199,080 تومان۱۰٪221,200 تومان هر شاخه1,530,925 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز ½ اینچ رده 80S شاخه 6 متری 20200 بدون درز صنایع نفت استیل 304 سایز ½ اینچ ضخامت 3.73 رده 80S مات 21.34 mm 13.88 mm شاخه 6 متری 9.81 Kg کیلوگرم 221,200 تومان هر شاخه2,169,972 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز ¾ اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20377 درزدار صنایع نفت استیل 304 سایز ¾ اینچ ضخامت 2.87 رده 40S مات 26.7 mm 20.96 mm شاخه 6 متری 10.22 Kg کیلوگرم 216,600 تومان هر شاخه2,213,652 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز ¾ اینچ رده 80S شاخه 6 متری 20378 درزدار صنایع نفت استیل 304 سایز ¾ اینچ ضخامت 3.91 رده 80S مات 26.7 mm 18.88 mm شاخه 6 متری 13.31 Kg کیلوگرم 216,600 تومان هر شاخه2,882,946 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز ¾ اینچ رده 10S شاخه 6 متری 20379 درزدار صنایع نفت استیل 304 سایز ¾ اینچ ضخامت 2.11 رده 10S مات 26.7 mm 22.48 mm شاخه 6 متری 7.75 Kg کیلوگرم 216,600 تومان هر شاخه1,678,650 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز ¾ اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20223 بدون درز صنایع نفت استیل 304 سایز ¾ اینچ ضخامت 2.87 رده 40S مات 26.7 mm 20.96 mm شاخه 6 متری 10.22 Kg کیلوگرم 199,080 تومان۱۰٪221,200 تومان هر شاخه2,034,598 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز ¾ اینچ رده 80S شاخه 6 متری 20224 بدون درز صنایع نفت استیل 304 سایز ¾ اینچ ضخامت 3.91 رده 80S مات 26.7 mm 18.88 mm شاخه 6 متری 13.31 Kg کیلوگرم 221,200 تومان هر شاخه2,944,172 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز ¾ اینچ رده 10S شاخه 6 متری 20225 بدون درز صنایع نفت استیل 304 سایز ¾ اینچ ضخامت 2.11 رده 10S مات 26.7 mm 22.48 mm شاخه 6 متری 7.75 Kg کیلوگرم 199,080 تومان۱۰٪221,200 تومان هر شاخه1,542,870 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 316
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت رده کیفیت سطح قطر خارجی قطر داخلی طول وزن شاخه واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ½2 اینچ رده 10S شاخه 6 متری 20255 بدون درز صنایع نفت استیل 316 سایز ½2 اینچ ضخامت 2.11 رده 10S مات 21.34 mm 17.12 mm شاخه 6 متری 6.06 Kg کیلوگرم 330,300 تومان هر شاخه2,001,618 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ½2 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20256 بدون درز صنایع نفت استیل 316 سایز ½2 اینچ ضخامت 2.77 رده 40S مات 21.34 mm 15.8 mm شاخه 6 متری 7.69 Kg کیلوگرم 330,300 تومان هر شاخه2,540,007 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ½2 اینچ رده 80S شاخه 6 متری 20257 بدون درز صنایع نفت استیل 316 سایز ½2 اینچ ضخامت 3.73 رده 80S مات 21.34 mm 13.88 mm شاخه 6 متری 9.81 Kg کیلوگرم 330,300 تومان هر شاخه3,240,243 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ¾ اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20297 بدون درز صنایع نفت استیل 316 سایز ¾ اینچ ضخامت 2.87 رده 40S مات 26.7 mm 20.96 mm شاخه 6 متری 10.22 Kg کیلوگرم 330,300 تومان هر شاخه3,375,666 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ¾ اینچ رده 80S شاخه 6 متری 20298 بدون درز صنایع نفت استیل 316 سایز ¾ اینچ ضخامت 3.91 رده 80S مات 26.7 mm 18.88 mm شاخه 6 متری 13.31 Kg کیلوگرم 330,300 تومان هر شاخه4,396,293 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ¾ اینچ رده 10S شاخه 6 متری 20299 بدون درز صنایع نفت استیل 316 سایز ¾ اینچ ضخامت 2.11 رده 10S مات 26.7 mm 22.48 mm شاخه 6 متری 7.75 Kg کیلوگرم 330,300 تومان هر شاخه2,559,825 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز 1 اینچ رده 10S شاخه 6 متری 20247 بدون درز صنایع نفت استیل 316 سایز 1 اینچ ضخامت 2.77 رده 10S مات 33.4 mm 27.86 mm شاخه 6 متری 12.68 Kg کیلوگرم 330,300 تومان هر شاخه4,188,204 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز 1 اینچ رده 80S شاخه 6 متری 20303 بدون درز صنایع نفت استیل 316 سایز 1 اینچ ضخامت 4.55 رده 80S مات 33.4 mm 24.3 mm شاخه 6 متری 19.61 Kg کیلوگرم 330,300 تومان هر شاخه6,477,183 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز 1 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20248 بدون درز صنایع نفت استیل 316 سایز 1 اینچ ضخامت 3.38 رده 40S مات 33.4 mm 26.64 mm شاخه 6 متری 15.16 Kg کیلوگرم 330,300 تومان هر شاخه5,007,348 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ¼1 اینچ رده 10S شاخه 6 متری 20258 بدون درز صنایع نفت استیل 316 سایز ¼1 اینچ ضخامت 2.77 رده 10S مات 42.2 mm 36.66 mm شاخه 6 متری 16.32 Kg کیلوگرم 330,300 تومان هر شاخه5,390,496 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 310S
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت رده کیفیت سطح قطر خارجی قطر داخلی طول وزن شاخه واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز 4 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20322 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز 4 اینچ ضخامت 6.02 رده 40S مات 114.3 mm 102.26 mm شاخه 6 متری 97.39 Kg کیلوگرم 612,100 تومان هر شاخه59,612,419 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز ¾ اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20319 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز ¾ اینچ ضخامت 2.87 رده 40S مات 26.7 mm 20.96 mm شاخه 6 متری 10.22 Kg کیلوگرم 612,100 تومان هر شاخه6,255,662 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز 1 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20304 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز 1 اینچ ضخامت 3.38 رده 40S مات 33.4 mm 26.64 mm شاخه 6 متری 15.16 Kg کیلوگرم 612,100 تومان هر شاخه9,279,436 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز ¼1 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20311 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز ¼1 اینچ ضخامت 3.56 رده 40S مات 42.2 mm 35.08 mm شاخه 6 متری 20.55 Kg کیلوگرم 612,100 تومان هر شاخه12,578,655 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز ½1 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20308 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز ½1 اینچ ضخامت 3.68 رده 40S مات 48.3 mm 40.94 mm شاخه 6 متری 24.53 Kg کیلوگرم 612,100 تومان هر شاخه15,014,813 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز 2 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20314 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز 2 اینچ ضخامت 3.91 رده 40S مات 60.3 mm 52.48 mm شاخه 6 متری 32.94 Kg کیلوگرم 612,100 تومان هر شاخه20,162,574 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز ½2 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20310 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز ½2 اینچ ضخامت 7.01 رده 40S مات 73 mm 58.98 mm شاخه 6 متری 69.11 Kg کیلوگرم 612,100 تومان هر شاخه42,302,231 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز 3 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20317 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز 3 اینچ ضخامت 5.49 رده 40S مات 88.9 mm 77.92 mm شاخه 6 متری 68.41 Kg کیلوگرم 612,100 تومان هر شاخه41,873,761 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز 5 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20325 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز 5 اینچ ضخامت 6.55 رده 40S مات 141.3 mm 128.2 mm شاخه 6 متری 131.86 Kg کیلوگرم 793,900 تومان هر شاخه104,683,654 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 310S سایز 6 اینچ رده 40S شاخه 6 متری 20328 بدون درز صنایع نفت استیل 310S سایز 6 اینچ ضخامت 7.11 رده 40S مات 168.3 mm 154.08 mm شاخه 6 متری 171.22 Kg کیلوگرم 793,900 تومان هر شاخه135,931,558 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات

راهنمای خرید لوله استیل صنعتی

لوله استیل صنعتی یا لوله استیل صنایع نفت در اکثر صنایع و بویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کاربرد بسیار زیادی دارد. به همین دلیل، «مجموعه استیل رخ» با توجه به نیازهای صنعتی، انواع لوله استیل را با مشخصات کامل، شرایط فروش ایده‌آل و ارائه لیست به روز قیمت لوله استیل صنایع نفت و گاز به مشتریان خود، توانسته خدماتی در خور نیازهای مشتریان ارائه دهد. اگر در حوزه‌های مختلف صنعتی یا صنایع وابسته به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی مشغول به کار هستید و به دنبال خرید بهترین لوله استیل نفت و گاز هستید، پیشنهاد می‌کنیم از تیم فروش استیل رخ مشاوره تخصصی دریافت کنید. اما بهتر است قبل از هر اقدامی، اطلاعات فنی خود را نسبت به لوله های استیل صنعتی افزایش دهید.

لوله استیل صنعتی
لوله استیل صنعتی

انواع لوله استیل صنایع نفت 

اگرچه انواع مختلفی از لوله‌ها برای کاربردهای صنعتی استفاده می‌شوند اما لوله استیل صنایع نفت (Stainless Steel Pipe) یک متریال کاربردی و تخصصی در لوله کشی صنایع مختلف است. استنلس استیل، یک آلیاژ فولادی است که با افزودن عناصر آلیاژی استحکام و مقاومت به خوردگی آن افزایش می‌یابد. برای افزایش مقاومت در برابر خوردگی به استیل عنصر کروم را اضافه می‌کنند. کروم به دلیل تشکیل یک لایه اکسید سطحی ‌می‌تواند از اکسید شدن و خورده شدن آهن موجود در استیل در برابر محیط خارجی محافظت کند.

خواص مکانیکی و شکل پذیری استیل نیز به دلیل محتوای نیکل آن است. این آلیاژها همچنین حاوی مقادیر مختلف کربن، منگنز، سیلیکون و عناصر دیگری نیز هستند. در برخی از گریدها، گوگرد، مس و مولیبدن بر اساس نوع مصرف و کاربرد اضافه می‌شوند. مزایای لوله استیل صنعتی یا لوله صنایع نفت عبارتند از:

 • استحکام و دوام بالا
 • هزینه کم تعمیر و نگهداری
 • کاهش هزینه‌های چرخه عمر
 • مقاومت بسیار بالا در برابر خوردگی
 • استحکام کششی و تسلیم بالا
 • پایداری خواص در دمای بالا و محیط‌های برودتی
 • قابلیت خوب جوشکاری و پرداخت

مشخصات لوله استیل صنایع نفت و گاز

اندازه لوله و اتصالات صنایع نفت معمولاً بر اساس استانداردهای بین‌المللی و اندازه اسمی اینچی معرفی می‌شوند. در این استانداردها رده‌های مختلف لوله و اتصالات که معرف ضخامت جداره و نهایتاً مقامت مکانیکی و میزان تحمل دما و فشار است تعریف می‌شوند.

نوع عرضه شاخه 6 متری
آلیاژ 304 و S310 و 316
نوع درزدار و بدون درز (مانیسمان)
سایز 1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 24، 32، 40 اینچ
رده 40S، 10S و 80S
کیفیت سطح مات 2B
لوله استیل صنایع نفت و گاز
لوله استیل صنایع نفت و گاز

ویژگی‌های لوله استیل صنایع نفت

از مهمترین دلایل بالا بودن فروش لوله استیل صنایع نفت ویژگی‌های خاص و خصوصیات فنی این لوله‌هاست که برخی از آنها به شرح زیر است:

 • تنوع در اندازه‌ها و سایزهای مختلف (کمتر از یک اینچ تا بالای 40 اینچ)
 • استفاده از گریدهای 304 و 310S و 316
 • مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون (زنگ زدگی) و در شرایط مختلف آب و هوایی
 • وزن سبک در مقایسه با لوله مشابه آهنی
 • امکان بازیافت و استفاده مجدد
 • مقاوم در برابر ساییدگی
 • امکان تمیز کاری و نگهداری آسان

انواع لوله استیل صنعتی

در زمان خرید لوله استیل صنایع نفت ضروری است که در مورد انواع اصلی این لوله اطلاعات خود را کامل کنید. در ادامه دو نوع اصلی لوله‌ها را برای شما به اختصار معرفی می‌کنیم:

لوله استیل بدون درز

لوله‌های بدون درز یا لوله استیل مانیسمان هیچ‌گونه درز جوشی ندارند. این لوله از طریق یک فرآیند سمبه زنی تولید می‌شوند که در آن از یک شمش اولیه استیل استفاده می‌شود. در مرحله اول این شمش‌ها تا دمای بالایی حرارت داده می‌شوند و سپس داخل این شمش‌ها با یک سنبه سوراخ می‌شود. پس از آن به وسیله فرآیندی شبیه اکستروژن به شکل یک لوله توخالی در می‌آیند. این فرآیند در دمای بالا انجام می‌شود و لوله بدون درز ایجاد می‌شود. لوله‌های ساخته شده از این فرآیند کیفیت سطحی مناسبی ندارند و باید پس از انجام فرآیند شکل‌دهی سطح آن‌ها در چند مرحله نورد و پرداخت شود.(لینک داخلی به تولید لوله‌های مانسمان)

لوله استیل درزدار (جوشی)

لوله استیل درزدار از طریق رول‌ها یا ورق‌های فولادی ضد زنگ به شکل لوله در می‌آیند ‌و سپس با جوشکاری طولی، لبه‌های آن به یکدیگر جوش داده شده و لوله استیل درزدار تولید می‌شود. فرم‌دهی ورق‌های جوش داده شده را می‌توان با فرآیندهای شکل دهی گرم و شکل دهی سرد انجام داد. از بین این دو، شکل دهی سرد منجر به پرداخت صاف‌تر و استحکام بیشتر لوله می‌شود. با این حال، هر روش یک لوله فولادی بادوام، محکم و مقاوم در برابر انواع خوردگی فلزات ایجاد می‌کنند. لوله جوش داده شده را نیز می‌توان شبیه به لوله‌های بدون درز کشید تا درز جوش ظریف‌تری داشته باشند. به طور کلی، لوله استیل صنعتی را می‌توان از نظر گرید به انواع زیر تقسیم کرد:

کاربرد لوله استیل صنعتی
کاربرد لوله استیل صنعتی

کاربردهای لوله استیل صنایع نفت

صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شامل فرآیندهای اکتشاف، استخراج، تصفیه، حمل و عرضه فرآورده‌های نفتی است. در تمامی بخش‌های این صنعت مانند عملیات میدان نفت و گاز، عملیات فرآوری نیروگاه گاز و عملیات تصفیه پالایشگاه و فناوری‌های تصفیه، استفاده از لوله استیل صنعت نفت ضروری است. اما باید توجه داشت که استفاده اصلی از لوله صنعتی درزدار، جهت انتقال مایعات و گازها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. از لوله مانیسمان برای ارتباط مخازن تحت فشار و تاسیسات پالایشگاه‌های نفتی، گازی و نیروگاهی استفاده می‌شود. چرا که لوله‌های مانیسمان به دلیل مقاومت بهتر در برابر خوردگی در مناطق حساس‌تر کاربرد بیشتری دارند.

لیست قیمت لوله استیل صنعتی

قیمت لوله استیل صنایع نفت به عوامل مختلفی بستگی دارد. اما بدون شک مواردی که به گرید، سایز، وزن، متراژ و سایر موارد فیزیکی مربوط می‌شود، در قیمت نهایی تاثیر مستقیم دارند. اما بازار لوله استیل به قیمت‌های جهانی و تغییرات اقتصادی کشورهای بزرگ که تولید کننده اصلی این لوله‌ها هستند نیز وابستگی شدیدی دارد. ولی قیمت لوله استیل صنایع نفت تابع فاکتورهای زیر است:

 • نوع لوله و مشخصات فنی آن
 • کیفیت تولید
 • کارخانه سازنده
 • سایز، رده و وزن
 • نوع گرید و آلیاژ استیل
 • نوسانات قیمت دلار
 • قیمت جهانی فلزات
 • هزینه بارگیری و ارسال
 • هزینه نیروی کار
فروش لوله استیل صنعتی
فروش لوله استیل صنعتی

فروش لوله استیل صنعتی

«مجموعه استیل رخ» تامین کننده معتبر و مطمئن در بازار استیل است که دغدغه نیاز واحدهای صنعتی را به منابع پایدار مقاطع استیل نظیر لوله استیل صنعتی را برطرف می سازد. شما می‌توانید لوله استیل مورد نظر خود در هر رده، گرید و به صورت درزدار و بدون درز تهیه کنید. همچنین، این امکان را دارید از قیمت روز لوله استیل صنایع نفت مطلع شوید، فقط کافی است با تیم فروش استیل رخ در تماس باشید. بعد از استعلام قیمت و اطلاع از شرایط خرید لوله استیل صنایع نفت، کارشناسان ما پیش فاکتور قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و سایر جزئیات سفارش را به شما ارائه می‌دهند. پس از تایید پرداخت، واحد لجستیک استیل رخ به بارگیری و ارسال کالا به آدرس و مشخصات دریافتی شما اقدام می‌کند.

سوالات متداول

کاربرد انواع لوله استیل صنایع نفت چیست؟

استفاده اصلی از لوله صنعتی درزدار جهت انتقال مایعات و گازها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. از لوله مانیسمان برای احداث مخازن تحت فشار و تاسیسات پالایشگاه‌های نفتی، گازی و نیروگاهی استفاده می‌شود.

لوله استیل صنایع نفتی از چه آلیاژهایی ساخته می‌شود؟

این لوله‌ها اغلب از آلیاژهای استنلس استیل 304 و استنلس استیل 316 به دلیل مقاومت و استحکام خوب آن‌ها در برابر خوردگی ساخته می‌شوند. این آلیاژها استحکام بسیار بالا و مقاومت در برابر خوردی بسیار خوبی از خود به نمایش می‌گذارند.

لوله‌ استیل صنعت نفت چه ویژگی‌هایی دارد؟

این لوله‌ها در برابر خوردگی بسیار مقاومت هستند. همچنین استحکام بسیار خوبی در شرایط تحت فشار و دمای بلاو پایین دارند و می‌توانند برای خطوط انتقال سیالات استفاده شوند.

قیمت لوله‌ استیل صنعتی چقدر است؟

قیمت این لوله‌ها به عوامل زیادی مانند نوسانات ارز، آلیاژ مورد استفاده، وزن و عوامل دیگری بستگی دارد. شما می‌توانید قیمت روز این لوله‌ها را در سایت استیل رخ مشاهده نمایید.

درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید