انواع لوله استیل صنایع غذایی

فیلترها
تاریخ به‌روزرسانی: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
نام محصولشناسه محصولحالت / نوعکاربرداندازهآلیاژکیفیت سطحضخامتردهطولقطر خارجیقطر داخلیوزن شاخهواحدقیمت بدون ارزش افزودهسفارش دهیدعبارات جستجو
لوله استیل 304 براق BA قطر 12 ضخامت 1.020016داخل پولیش
صنایع غذایی
12 mm
304
براق BA
1 mm
 
6 متری
12 mm
10 mm
1.64 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 14 ضخامت 1.020017داخل پولیش
صنایع غذایی
14 mm
304
براق BA
1 mm
 
6 متری
14 mm
12 mm
1.94 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 14 ضخامت 1.520018داخل پولیش
صنایع غذایی
14 mm
304
براق BA
1.5 mm
 
6 متری
14 mm
11 mm
2.8 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 16 ضخامت 1.020034داخل پولیش
صنایع غذایی
16 mm
304
براق BA
1 mm
 
6 متری
16 mm
14 mm
2.24 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 16 ضخامت 1.520035داخل پولیش
صنایع غذایی
16 mm
304
براق BA
1.5 mm
 
6 متری
16 mm
13 mm
3.25 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 19 ضخامت 1.020045داخل پولیش
صنایع غذایی
19 mm
304
براق BA
1 mm
 
6 متری
19 mm
17 mm
2.69 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 19 ضخامت 1.520046داخل پولیش
صنایع غذایی
19 mm
304
براق BA
1.5 mm
 
6 متری
19 mm
16 mm
3.92 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 20 ضخامت 1.020049داخل پولیش
صنایع غذایی
20 mm
304
براق BA
1 mm
 
6 متری
20 mm
18 mm
2.84 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 20 ضخامت 1.520050داخل پولیش
صنایع غذایی
20 mm
304
براق BA
1.5 mm
 
6 متری
20 mm
17 mm
4.15 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 22 ضخامت 1.020054داخل پولیش
صنایع غذایی
22 mm
304
براق BA
1 mm
 
6 متری
22 mm
20 mm
3.14 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 22 ضخامت 1.520055داخل پولیش
صنایع غذایی
22 mm
304
براق BA
1.5 mm
 
6 متری
22 mm
19 mm
4.59 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 25 ضخامت 1.020072داخل پولیش
صنایع غذایی
25 mm
304
براق BA
1 mm
 
6 متری
25 mm
23 mm
3.59 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 25 ضخامت 1.520077داخل پولیش
صنایع غذایی
25 mm
304
براق BA
1.5 mm
 
6 متری
25 mm
22 mm
5.27 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 28 ضخامت 1.020079داخل پولیش
صنایع غذایی
28 mm
304
براق BA
1 mm
 
6 متری
28 mm
26 mm
4.03 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 28 ضخامت 1.520080داخل پولیش
صنایع غذایی
28 mm
304
براق BA
1.5 mm
 
6 متری
28 mm
25 mm
5.94 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 30 ضخامت 1.020081داخل پولیش
صنایع غذایی
30 mm
304
براق BA
1 mm
 
6 متری
30 mm
28 mm
4.33 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 30 ضخامت 1.520083داخل پولیش
صنایع غذایی
30 mm
304
براق BA
1.5 mm
 
6 متری
30 mm
27 mm
6.39 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 32 ضخامت 1.020086داخل پولیش
صنایع غذایی
32 mm
304
براق BA
1 mm
 
6 متری
32 mm
30 mm
4.63 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 32 ضخامت 1.520088داخل پولیش
صنایع غذایی
32 mm
304
براق BA
1.5 mm
 
6 متری
32 mm
29 mm
6.84 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 38 ضخامت 1.020105داخل پولیش
صنایع غذایی
38 mm
304
براق BA
1 mm
 
6 متری
38 mm
36 mm
5.53 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 38 ضخامت 1.520110داخل پولیش
صنایع غذایی
38 mm
304
براق BA
1.5 mm
 
6 متری
38 mm
35 mm
8.18 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 42 ضخامت 1.020114داخل پولیش
صنایع غذایی
42 mm
304
براق BA
1 mm
 
6 متری
42 mm
40 mm
6.13 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 42 ضخامت 1.520116داخل پولیش
صنایع غذایی
42 mm
304
براق BA
1.5 mm
 
6 متری
42 mm
39 mm
9.08 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 45 ضخامت 1.020120داخل پولیش
صنایع غذایی
45 mm
304
براق BA
1 mm
 
6 متری
45 mm
43 mm
6.57 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 48 ضخامت 1.020123داخل پولیش
صنایع غذایی
48 mm
304
براق BA
1 mm
 
6 متری
48 mm
46 mm
7.02 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 48 ضخامت 1.520124داخل پولیش
صنایع غذایی
48 mm
304
براق BA
1.5 mm
 
6 متری
48 mm
45 mm
10.42 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 51 ضخامت 1.020145داخل پولیش
صنایع غذایی
51 mm
304
براق BA
1 mm
 
6 متری
51 mm
49 mm
7.47 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 51 ضخامت 1.520149داخل پولیش
صنایع غذایی
51 mm
304
براق BA
1.5 mm
 
6 متری
51 mm
48 mm
11.09 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 63 ضخامت 1.520163داخل پولیش
صنایع غذایی
63 mm
304
براق BA
1.5 mm
 
6 متری
63 mm
60 mm
13.78 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 76 ضخامت 1.520173داخل پولیش
صنایع غذایی
76 mm
304
براق BA
1.5 mm
 
6 متری
76 mm
73 mm
16.7 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
لوله استیل 304 براق BA قطر 102 ضخامت 1.520185داخل پولیش
صنایع غذایی
102 mm
304
براق BA
1.5 mm
 
6 متری
102 mm
99 mm
22.52 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل

در تمامی مراحل، از سفارش تا تحویل، پشتیبان شما هستیم

۱

ثبت سفارش
(تلفنی یا آنلاین)

۲

بررسی و صدور پیش‌فاکتور

۳

پرداخت

۴

تحویل بار

راهنمای خرید لوله استیل صنایع غذایی

اگر یک کارخانه یا کارگاه تولید مواد غذایی و شیری را اداره می‌کنید، حتماً به دنبال خرید بهترین لوله استیل صنایع غذایی هستید. پس جای خوبی آمده‌اید! شما در «استیل رخ» می‌توانید انواع لوله استیل، مشخصات محصولات، شرایط خرید، بارگیری و ارسال و حتی لیست قیمت لوله استیل صنایع غذایی را مشاهده کنید. سپس با توجه به نیازهای خود و دریافت مشاوره تخصصی از تیم فروش استیل رخ، می‌توانید لوله استیل مورد نظر خود را تهیه کنید. اما برای راحتی کارتان، ما در اینجا سعی میکنیم اطلاعات اولیه و لازم در مورد لوله استیل صنایع شیری و غذایی را در اختیارتان قرار می‌دهیم.  

انواع لوله استیل صنایع غذایی

لوله استیل یا لوله استنلس استیل صنایع غذایی (Stainless Steel Pipe) عمدتاً در سیستم‌های لوله کشی برای انتقال سیالات یا گازها استفاده می‌شود. این لوله از آلیاژ فولادی حاوی نیکل و کروم تولید می‌شود که به فولاد خاصیت مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی را می‌دهد. لوله فولادی ضد زنگ در برابر اکسیداسیون مقاومت بالایی دارد و از این رو، برای کاربردهای شیمیایی و دمای بالا انتخابی عالی است. از آنجا که  لوله استنلس استیل به راحتی تمیز و ضدعفونی می‌شود، از آن می‌توان برای صنایع غذایی، نوشیدنی‌ها و حتی صنایع دارویی استفاده کرد. لوله‌های استیل صنایع غذایی معمولاً با استفاده از فرآیند جوشکاری یا اکستروژن/نورد تولید می‌شوند. فرآیند جوشکاری شامل شکل دادن فولاد به شکل لوله و سپس جوش دادن درزها به یکدیگر برای حفظ شکل آن است. اکستروژن یک محصول بدون درز ایجاد می‌کند و شامل گرم کردن یک میله فولادی و سپس سوراخ کردن آن از وسط برای ایجاد یک لوله است. سپس در مراحل مختلف نورد تبدیل به لوله در اندازه‌ها و ضخامت‌های متنوع می‌شود.

مشخصات لوله استیل صنایع غذایی

نوع عرضه شاخه 6 متری
آلیاژ 304 و 316
قطر 12، 14، 16، 19، 20، 22، 25، 28، 30، 32، 38، 42، 45، 48، 51، 63، 76 و 102 میلی‌متر
ضخامت 1 و 1.5 میلی‌متر
کیفیت سطح براق BA و  داخل پولیش

ویژگی‌های لوله استیل صنایع غذایی

وقتی پا به بازار بگذارید، متوجه خواهید شد که فروش لوله استیل صنایع غذایی تا چه اندازه بالاست زیرا این محصول ویژگی‌های منحصر به فرد زیر را داراست:
 • مقاوم بودن در برابر گرما و حرارت
 • درخشان و مستحکم
 • پاک شوندگی و تمیزکاری آسان و راحت
 • مقاوم در برابر خش و خراش
 • قابل استفاده برای انواع پخت و پز
 • بدون رنگ پس دادن و تاثیر بر مواد غذایی
 • مقاومت لوله در برابر اکسایش
 • وجود کروم با مقاومت بالا در برابر شستشوی اسیدی
 • دوام و طول عمر بالا
 • تحمل گرما تا هزار درجه سانتی‌گراد
 • عدم ایجاد آلودگی میکروبی
 • عدم واکنش و تأثیر لوله‌ها بر مواد و سیالات عبوری

سایز لوله‌های استیل صنایع غذایی

سایز لوله استنلس استیل صنایع غذایی نشان دهنده قطر خارجی این محصول است که در سایزهای 12 تا 102 میلی‌متر عرضه می‌شود. انتخاب سایز لوله به نوع کاربرد، سیال عبوری و میزان دبی عبوری سیال بستگی دارد. برای مثال، سایز لوله در صنایع دارویی متفاوت از صنایع شیری است زیرا نوع سیال، فشار سیال و روند عملیات اجرایی کارخانه به کلی متفاوت از دیگری است. پس مهم است که در خرید لوله استیل صنایع غذایی به نوع و سایز آن توجه کنید.  

تفاوت بین لوله استیل 304 با لوله استیل 316 صنایع غذایی

استیل ضد زنگ سری 300 یک آلیاژ ترکیبی از کروم و نیکل است که در طیف وسیعی از محصولات از جمله لوله‌‎های فولادی ضد زنگ تولید می‌شود. هر دو لوله استیل گرید 304 و 316 به اندازه کافی بادوام هستند تا استحکام خود را در دماهای بالا حفظ کنند. این دو لوله در برابر خوردگی مقاومت بالایی دارند و نگهداری از آنها آسان است. انتخاب بین این دو آلیاژ به نحوه استفاده از لوله و محیطی که لوله در آن نصب می‌شود، بستگی دارد. استیل نوع 304 در برابر خوردگی مقاوم بوده و ضدعفونی کردن آن آسان است. این نوع فولاد اغلب برای مصارف غذایی و آشامیدنی استفاده می‌شود. استنلس استیل نوع 316 همچنین در برابر خوردگی مقاوم است و به راحتی تمیز می‌شود اما در برابر خوردگی ناشی از مواد شیمیایی و حلال‌ها مقاوم بیشتری دارد. لوله 316 با داشتن مولیبدن در ترکیب خود مقاومت به خوردگی حفره‌ای (pitting corrosion) بالاتری دارد. به همین دلیل، استیل گرید 316 به دلیل مقاومت در برابر خوردگی حفره‌ای و کلرید برای کاربردهای دارویی و جراحی ترجیح داده می‌شود.

کاربردهای لوله استیل صنایع شیری و غذایی

یک کارخانه فعال در صنعت غذا مجموعه‌ای از فرآیند‌ها اعم از تولید، پخش، تبدیل، تهیه، نگهداری، حمل و نقل، صدور گواهینامه، فرآوری و بسته‌ بندی مواد غذایی را شامل می‌شود. پس می‌توان درک کرد که هر یک از مراحل بالا تا چه اندازه در روند عملیاتی یک کارخانه مهم و ضروری هستند. برای بهبود چنین روندی به محصولات خاص مانند لوله استیل صنایع غذایی نیاز است. ما در استیل رخ انواع لوله‌های استیل صنایع غذایی را در طیف وسیعی از سایزها برای کاربردهای مختلف ارائه می‌دهیم. شما می‌توانید برای هر یک از کاربردهای زیر لوله مناسب را تهیه کنید:
 • فرآوری محصولات دامی
 • نان و محصولات صنایع آرد
 • تولید انواع نوشیدنی‌ها
 • میوه و سبزیجات و فرآوری آنها
 • انواع محصولات لبنی
 • شکر و تولید محصولات شیرینی و شکلات
 • غلات و دانه‌های روغنی
 • تولید و بسته بندی محصولات دریایی
 • تولید محصولات غذایی کنسروی
 • صنایع تولید و بسته بندی مواد غذایی

لیست قیمت لوله استیل صنایع غذایی

قیمت لوله استنلس استیل صنایع غذایی بسته به عوامل مختلف متفاوت است. برای مثال، با افزایش سایز می‌توان انتظار وزن بیشتر را داشت. پس هر چه وزن بیشتر شود، قیمت لوله استیل افزایش پیدا می‌کند. اما برای درک بهتر این موضوع که چه فاکتورهایی در لیست قیمت لوله استیل صنایع شیری و غذایی تاثیرگذار است، به موارد زیر توجه کنید:
 • نوع لوله
 • کیفیت تولید
 • کارخانه سازنده
 • قطر، ضخامت و وزن
 • نوع گرید و آلیاژ
 • نوسانات ارزی
 • قیمت‌های جهانی
 • هزینه حمل و نقل
 • هزینه نیروی کار

خرید لوله استیل صنایع غذایی

«مجموعه استیل رخ» با سال‌ها تجربه در فروش لوله استنلس استیل صنایع غذایی می‌خواهد به خوبی در راستای نیازهای امروز کارخانجات وابسته به صنعت غذا حرکت کند. تضمین کیفیت، قیمت مناسب و خدمات لجستیکی قوی از خدمات ویژه استیل رخ هستند. شما می‌توانید از طریق وبسایت، مشخصات و قیمت روز لوله استیل صنایع غذایی را مشاهده کنید و محصول خود را با سفارش دهید. بعد از استعلام قیمت و اطلاع از شرایط خرید، کارشناسان ما پیش فاکتور قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و سایر جزئیات سفارش را به شما ارائه می‌دهند. پس از تایید پرداخت، واحد لجستیک استیل رخ به بارگیری و ارسال کالا به آدرس و مشخصات دریافتی شما اقدام می‌کند.

سوالات متداول

لوله استیل 316 فقط در صنایع غذایی کاربرد دارد؟

خیر. استیل گرید 316 به دلیل مقاومت در برابر خوردگی حفره‌ای برای کاربردهای دارویی و جراحی هم استفاده می‌شود.

  

لوله استیل صنایع غذایی با چه آلیاژهایی به فروش می‌رسد؟

لوله استیل صنایع غذایی با آلیاژ های 304 و 316 وجود دارد. در استیل رخ لوله استیل صنایع غذایی با تمام آلیاژهای رایج قابل تامین می‌باشد.

لوله استیل شیری چیست؟
لوله استیل شیری یا لوله استنلس استیل صنایع غذایی در برابر اکسیداسیون مقاومت بالایی دارد و از این رو، برای کاربردهای شیمیایی و دمای بالا انتخابی عالی است. از آنجا که  لوله استیل به راحتی تمیز و ضدعفونی می‌شود، از آن می‌توان برای صنایع غذایی، نوشیدنی‌ها و حتی صنایع دارویی استفاده کرد.
درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید