آخرین به‌روزرسانی:

لوله استیل صنایع غذایی

آلیاژ استیل 304
نام محصول شناسه محصول وزن شاخه قطر خارجی کیفیت سطح قطر داخلی طول آلیاژ رده اندازه ضخامت واحد کاربرد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 63 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری 20163 13.78 Kg 63 mm براق 60 mm شاخه 6 متری استیل 304   قطر 63 ضخامت 1.5 کیلوگرم صنایع غذایی داخل پولیش تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 76 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری 20173 16.7 Kg 76 mm براق 73 mm شاخه 6 متری استیل 304   قطر 76 ضخامت 1.5 کیلوگرم صنایع غذایی داخل پولیش تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 12 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 20016 1.64 Kg 12 mm براق 10 mm شاخه 6 متری استیل 304   قطر 12 ضخامت 1 کیلوگرم صنایع غذایی داخل پولیش تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 14 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 20017 1.94 Kg 14 mm براق 12 mm شاخه 6 متری استیل 304   قطر 14 ضخامت 1 کیلوگرم صنایع غذایی داخل پولیش تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 14 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری 20018 2.8 Kg 14 mm براق 11 mm شاخه 6 متری استیل 304   قطر 14 ضخامت 1.5 کیلوگرم صنایع غذایی داخل پولیش تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 16 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری 20035 3.25 Kg 16 mm براق 13 mm شاخه 6 متری استیل 304   قطر 16 ضخامت 1.5 کیلوگرم صنایع غذایی داخل پولیش تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 16 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 20034 2.24 Kg 16 mm براق 14 mm شاخه 6 متری استیل 304   قطر 16 ضخامت 1 کیلوگرم صنایع غذایی داخل پولیش تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 19 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 20045 2.69 Kg 19 mm براق 17 mm شاخه 6 متری استیل 304   قطر 19 ضخامت 1 کیلوگرم صنایع غذایی داخل پولیش تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 19 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری 20046 3.92 Kg 19 mm براق 16 mm شاخه 6 متری استیل 304   قطر 19 ضخامت 1.5 کیلوگرم صنایع غذایی داخل پولیش تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 20 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 20049 2.84 Kg 20 mm براق 18 mm شاخه 6 متری استیل 304   قطر 20 ضخامت 1 کیلوگرم صنایع غذایی داخل پولیش تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 20 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری 20050 4.15 Kg 20 mm براق 17 mm شاخه 6 متری استیل 304   قطر 20 ضخامت 1.5 کیلوگرم صنایع غذایی داخل پولیش تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 22 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 20054 3.14 Kg 22 mm براق 20 mm شاخه 6 متری استیل 304   قطر 22 ضخامت 1 کیلوگرم صنایع غذایی داخل پولیش تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 22 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری 20055 4.59 Kg 22 mm براق 19 mm شاخه 6 متری استیل 304   قطر 22 ضخامت 1.5 کیلوگرم صنایع غذایی داخل پولیش تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 25 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 20072 3.59 Kg 25 mm براق 23 mm شاخه 6 متری استیل 304   قطر 25 ضخامت 1 کیلوگرم صنایع غذایی داخل پولیش تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 25 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری 20077 5.27 Kg 25 mm براق 22 mm شاخه 6 متری استیل 304   قطر 25 ضخامت 1.5 کیلوگرم صنایع غذایی داخل پولیش تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 28 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 20079 4.03 Kg 28 mm براق 26 mm شاخه 6 متری استیل 304   قطر 28 ضخامت 1 کیلوگرم صنایع غذایی داخل پولیش تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 28 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری 20080 5.94 Kg 28 mm براق 25 mm شاخه 6 متری استیل 304   قطر 28 ضخامت 1.5 کیلوگرم صنایع غذایی داخل پولیش تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 30 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 20081 4.33 Kg 30 mm براق 28 mm شاخه 6 متری استیل 304   قطر 30 ضخامت 1 کیلوگرم صنایع غذایی داخل پولیش تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 30 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری 20083 6.39 Kg 30 mm براق 27 mm شاخه 6 متری استیل 304   قطر 30 ضخامت 1.5 کیلوگرم صنایع غذایی داخل پولیش تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 32 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 20086 4.63 Kg 32 mm براق 30 mm شاخه 6 متری استیل 304   قطر 32 ضخامت 1 کیلوگرم صنایع غذایی داخل پولیش تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 32 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری 20088 6.84 Kg 32 mm براق 29 mm شاخه 6 متری استیل 304   قطر 32 ضخامت 1.5 کیلوگرم صنایع غذایی داخل پولیش تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 38 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری 20110 8.18 Kg 38 mm براق 35 mm شاخه 6 متری استیل 304   قطر 38 ضخامت 1.5 کیلوگرم صنایع غذایی داخل پولیش تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 38 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 20105 5.53 Kg 38 mm براق 36 mm شاخه 6 متری استیل 304   قطر 38 ضخامت 1 کیلوگرم صنایع غذایی داخل پولیش تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 42 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری 20114 6.13 Kg 42 mm براق 40 mm شاخه 6 متری استیل 304   قطر 42 ضخامت 1 کیلوگرم صنایع غذایی داخل پولیش تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 42 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری 20116 9.08 Kg 42 mm براق 39 mm شاخه 6 متری استیل 304   قطر 42 ضخامت 1.5 کیلوگرم صنایع غذایی داخل پولیش تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات

راهنمای خرید لوله استیل صنایع غذایی

اگر یک کارخانه صنایع غذایی یا کارگاه تولید مواد غذایی را اداره می‌کنید، حتماً به دنبال خرید بهترین لوله استیل صنایع غذایی هستید و لازم است اطلاعات خود را درباره لوله استیل مواد غذایی کامل کنید. شما در وب‌سایت «استیل رخ» می‌توانید انواع لوله استیل، مشخصات محصولات، شرایط خرید، بارگیری، ارسال و حتی لیست قیمت لوله استیل صنایع لبنی و غذایی را مشاهده کنید. سپس با توجه به نیازهای خود و دریافت مشاوره تخصصی از تیم فروش استیل رخ، لوله استیل مورد نظر خود را تهیه نمایید. اما برای راحتی کارتان، ما در اینجا سعی میکنیم اطلاعات اولیه و لازم در مورد لوله استیل صنایع لبنی و غذایی را در اختیارتان قرار ‌دهیم.

لوله استیل صنایع غذایی
لوله استیل صنایع غذایی

انواع لوله استیل صنایع غذایی

لوله صنایع غذایی یا لوله استیل (Stainless Steel Pipe) عمدتاً در سیستم‌های لوله کشی برای انتقال مواد و به خصوص سیالات یا گازها استفاده می‌شود. این لوله‌ها از آلیاژهای فولاد ضدزنگ که حاوی نیکل و کروم هستند، تولید می‌شوند. حضور کروم در ساختار فولاد خاصیت مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی را ایجاد می‌کند و از محصول مربوطه در برابر مواد خورنده محافظت می‌کند. لوله فولادی ضد زنگ در برابر اکسیداسیون مقاومت بالایی دارد و از این رو، در تماس با مواد شیمیایی و دمای بالا انتخابی مناسب است.

از آنجا که لوله استیل به راحتی تمیز و ضدعفونی می‌شود، به شدت پیشنهاد می‌شود که از آن برای صنایع غذایی، نوشیدنی‌ها و حتی صنایع دارویی استفاده شود. لوله‌های استیل صنایع غذایی معمولاً به روش جوشکاری و با درز تولید می‌شوند، ولی در موارد خاص لوله بدون درز صنایع غدایی هم تولید می‌شود. (تولید لوله‌های درزدار)

فرآیند تولید لوله درزدار یا درزجوش شامل شکل دادن و فرم‌دهی ورق استیل به شکل لوله و سپس جوش دادن درز آن به یکدیگر برای تولید لوله است. به کمک سمبه زنی و روش‌هایی مثل مانیسمان نیز می‌توان یک لوله بدون درز تولید کرد. نکته قابل توجه و مهم در تولید لوله صنایع غذایی، کیفیت سطح داخلی لوله است، که باید پرداخت شده یا به اصطلاح داخل پولیش باشد. این ویژگی این امکان را ایجاد می‌کند که لوله استیل غذایی را به راحتی شستشو داد و استریل کرد.

مشخصات لوله استیل صنایع غذایی

مشخصات استاندارد لوله های استیل صنایع غذایی را در جدول زیر ببینید:
نوع عرضه شاخه 6 متری
آلیاژ 304 و 316
قطر 12، 14، 16، 19، 20، 22، 25، 28، 30، 32، 38، 42، 45، 48، 51، 63، 76 و 102 میلی‌متر
ضخامت 1 و 1.5 میلی‌متر
کیفیت سطح براق BA و داخل پولیش
لوله های استیل صنایع غذایی
لوله های استیل صنایع غذایی

ویژگی‌های لوله استیل صنایع غذایی

هنگامی‌ که به تنوع و تعداد کارخانه‌های صنایع غذایی و لبنی و کارگاه‌های تولید مواد غذایی توجه کنید، متوجه خواهید شد که فروش لوله های استیل صنایع غذایی تا چه اندازه گسترده است. این محصول ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که جایگزین دیگری برای آن نمی‌توان متصور بود. ویژگی‌هایی مثل:

 • مقاوم بودن در برابر گرما و حرارت و سازگار با دماهای برودتی
 • ظاهری براق و با استحکام
 • پاک شوندگی و قابلیت استریل شدن آسان و راحت
 • مقاوم در برابر خط و خش و خراشیدگی
 • قابل استفاده برای انواع پخت و پز
 • بدون پوشش رنگی و بدون واکنش بر مواد غذایی
 • مقاومت بالا در برابر خوردگی و اکسایش
 • وجود کروم برای مقاومت بالا در برابر زنگ زدگی و مواد اسیدی
 • دوام و طول عمر بالا
 • عدم ایجاد آلودگی میکروبی
 • سازگاری با محیط زیست

سایز لوله‌های استیل صنایع غذایی

سایز لوله استیل صنایع غذایی نشان دهنده قطر خارجی این محصول است که در سایزهای 12 تا 102 میلی‌متر عرضه می‌شود. انتخاب سایز لوله به نوع کاربرد، سیال عبوری و میزان دبی عبوری سیال بستگی دارد. برای مثال، سایز لوله در صنایع دارویی متفاوت از صنایع لبنی است زیرا نوع سیال، فشار سیال و روند عملیات اجرایی کارخانه به کلی متفاوت از دیگری است. پس مهم است که در خرید لوله استیل صنایع لبنی و غذایی به نوع و سایز آن توجه کنید.

پارامتر دیگری در سایز لوله تعریف می‌شود ضخامت لوله است. ضخامت لوله‌های مورد مصرف در صنایع غذایی و لبنی معمولاً 1 و 1.5 میلی‌متر است. لوله صنایع غذایی در ایران معمولاً بصورت میلی‌متری اندازه گذاری می‌شوند، ولی در کشورهایی اندازه‌های اینچی لوله صنایع غدایی هم رایج است.

تفاوت بین لوله استیل 304 با لوله استیل 316 صنایع غذایی

استنلس استیل سری 300 آلیاژهایی با ترکیب کروم و نیکل هستند که در طیف وسیعی از محصولات از جمله لوله‌‎های فولادی ضد زنگ به کار می‌روند. گریدهای 304 و 316 از پرکاربردترین گریدهای استیل برای تولید این لوله‌ها هستند. هر دو لوله استیل 304 و لوله استیل 316 به اندازه کافی بادوام هستند و استحکام خود را در دماهای بالا حفظ می‌کنند. این دو لوله در برابر خوردگی مقاومت بالایی دارند و نگهداری از آن‌ها آسان است. انتخاب بین این دو آلیاژ به نحوه استفاده از لوله و محیط کاری لوله یا به عبارتی نوع سیال جاری در لوله بستگی دارد. استیل نوع 304 در برابر خوردگی مقاوم بوده و ضدعفونی و تمیز کردن آن آسان است.

این نوع فولاد اغلب برای مصارف غذایی و آشامیدنی انتخابی ایده‌آل است. استنلس استیل 316 نیز در برابر خوردگی بسیار مقاوم است و به راحتی تمیز می‌شود اما در برابر خوردگی ناشی از مواد شیمیایی و حلال‌ها مقاوم بیشتری نسبت به استیل 304 دارد. لوله 316 با داشتن مولیبدن در ترکیب خود مقاومت به خوردگی حفره‌ای (pitting corrosion) بالاتری دارد. به همین دلیل، استنلس استیل 316 به دلیل مقاومت در برابر خوردگی حفره‌ای و کلریدی برای کاربردهای خاص در صنایع غذایی و دارویی ترجیح داده می‌شود.

کاربرد لوله استیل صنایع شیری و غذایی
کاربرد لوله استیل صنایع شیری و غذایی

کاربردهای لوله استیل صنایع شیری و غذایی

یک کارخانه فعال در صنعت غذا مجموعه‌ای از فرآیند‌ها اعم از تولید، انتقال، تهیه، نگهداری، بسته‌ بندی ، فرآوری، حمل و نقل، و صدور گواهینامه مواد غذایی را شامل می‌شود. می‌توان گفت هر یک از مراحل ذکر شده در روند عملیاتی یک کارخانه مهم و ضروری هستند. در پیاده‌سازی چنین فرایندهایی به اقلامی خاص و تخصصی مانند لوله استیل صنایع شیر نیاز است. ما در استیل رخ انواع لوله‌ استیل صنایع غذایی را در طیف وسیعی از سایزها برای کاربردهای مختلف ارائه می‌دهیم. شما می‌توانید برای هر یک از کاربردهای زیر لوله مناسب را تهیه کنید:

 • فرآوری محصولات دامی
 • نان، شیرینی و محصولات صنایع آرد
 • تولید انواع نوشیدنی‌ها
 • میوه و سبزیجات و فرآوری آنها
 • انواع محصولات لبنی و فرآوره‌های شیر
 • شکر و انواع محصولات شیرینی و شکلات
 • غلات و دانه‌های روغنی
 • تولید و بسته بندی محصولات دریایی
 • تولید و بسته بندی انواع رُب، ترشی، سُس و سایر محصولات خوراکی
 • تولید محصولات غذایی کنسروی
 • صنایع تولید و بسته بندی دیگر انواع مواد غذایی

لیست قیمت لوله استیل صنایع غذایی

قیمت لوله صنایع غذایی بسته به عوامل مختلف متفاوت است. برای مثال، با افزایش سایز و ضخامت می‌توان انتظار وزن بیشتر را داشت و وزن بیشتر به معنی قیمت بالاتر است. از طرف دیگر گریدهای مورد تایید برای صنایع غذایی معمولاً در رنج قیمتی متوسط (304) و کمی گران (لوله استیل 316) هستند. اما برای درک بهتر این موضوع که چه فاکتورهایی در لیست قیمت لوله استیل صنایع شیری و غذایی تاثیرگذار است، به موارد زیر توجه کنید:

 • نوع لوله
 • کیفیت تولید و پولیش
 • کارخانه سازنده
 • قطر، ضخامت و وزن
 • نوع گرید و آلیاژ
 • نوسانات ارزی
 • قیمت‌های جهانی
 • هزینه حمل و نقل
 • هزینه نیروی کار
انواع لوله استیل صنایع غذایی
انواع لوله استیل صنایع غذایی

خرید لوله استیل برای صنایع غذایی

«مجموعه استیل رخ» با سال‌ها تجربه در فروش استیل صنایع غذایی می‌خواهد در راستای رفع نیازهای امروز کارخانجات صنعت غذا به شکلی مطلوب عمل کند. تضمین کیفیت، قیمت مناسب و خدمات لجستیکی قوی از خدمات ویژه استیل رخ هستند. شما می‌توانید از طریق وبسایت این مجموعه، مشخصات و قیمت روز لوله استیل صنایع غذایی را مشاهده کنید و محصول خود را با خیال آسوده سفارش دهید.

بعد از استعلام قیمت و اطلاع از شرایط خرید، کارشناسان ما پیش فاکتور قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و سایر جزئیات سفارش را به شما ارائه می‌دهند. پس از تایید پرداخت، واحد لجستیک استیل رخ به بارگیری و ارسال کالا به آدرس و مشخصات دریافتی شما اقدام می‌کند.

سوالات متداول

لوله استیل 316 فقط در صنایع غذایی کاربرد دارد؟

خیر. استیل گرید 316 به دلیل مقاومت در برابر خوردگی حفره‌ای برای کاربردهای دارویی و جراحی هم استفاده می‌شود.

لوله استیل صنایع غذایی با چه آلیاژهایی به فروش می‌رسد؟

لوله های استیل صنایع غذایی با آلیاژ های 304 و 316 وجود دارد. در استیل رخ لوله صنایع غذایی با تمام آلیاژهای رایج قابل تامین می‌باشد.

لوله استیل شیری چیست؟

لوله استیل شیری یا لوله استیل صنایع غذایی در برابر اکسیداسیون مقاومت بالایی دارد و از این رو، برای کاربردهای شیمیایی و دمای بالا انتخابی عالی است. از آنجا که لوله استیل به راحتی تمیز و ضدعفونی می‌شود، از آن می‌توان برای صنایع غذایی، نوشیدنی‌ها و حتی صنایع دارویی استفاده کرد.

درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید