جدول مقاومت به خوردگی فلزات در مقابل مواد شیمیایی

خوردگی فلزات

 

 

یکی از مشکلات عمده در صنایع فرآوری، خوردگی فلزات در لوله‌ها، شیرها، مخازن و سایر بخش‌های شبکه‌های انتقال و نگهداری سیالات است. برخی از این ترکیبات شیمیایی یا سیالات کم و بیش نسبت به فلزات تهاجمی عمل کرده و به تدریج باعث انواع خوردگی می‌شوند. برای انطباق سازگاری فلزات با انواع مواد و سیالات جدول راهنمایی در این مطلب ارائه شده است تا شما را در انتخاب آلیاژ مناسب برای کاربرد مورد نظرتا کمک کند.

جدول مقاومت فلزات و آلیاژها در مقابل مواد شیمیایی که در ادامه مشاهده می‌کنید بر اساس بررسی‌های آزمایشگاهی و با عوامل خورنده خالص شیمیایی تهیه شده است و صرفاً به عنوان راهنما را در اختیار شماست. شرایط عملی معمولاً شامل ناخالصی‌ها، به ویژه نمک‌های فلزی نیز می‌شوند که می‌توانند باعث افزایش شدت حملات خوردگی شوند. درضمن باید به خطر خوردگی حفره‌ای و تنشی نیز توجه ویژه‌ای داشت، حتی اگر آلیاژ مورد انتخاب در برابر عامل خورنده مربوطه کاملاً مقاوم باشد.

توجه داشته باشید! و همواره به یادتان باشد که خوردگی یک موضوع پیچیده است و بستگی به ترکیب مواد و سیالات، دمای سیال، محیط اطراف و جریان های گالوانیکی در سازه ها دارد. جدول زیر باید با دقت استفاده شود زیرا فقط یک راهنما می‌باشد و الزاماً در هر شرایط عملیاتی نمی‌تواند معتبر باشد. برای اطمینان از انتخاب آلیاژ، همیشه سازگاری آلیاژها را با تولید کننده مواد شیمیایی مورد نظرتان نیز چک کنید. پس این جدول به تنهایی ضامن انتخاب نهایی شما نمی‌تواند باشد و فقط به عنوان راهنمای اولیه شما را کمک خواهد کرد. اطلاعات گردآوری شده در این جدول از منابع مختلف به دست آمده است.

بیشتر بخوانید :  انتخاب و استفاده از سیم‌جوش یا فیلر مناسب استیل

کلید راهنمای حروف استفاده شده در جدول عبارتند از:

A – آلیاژ یا فلز توصیه شده و کاملاً مناسب

B – احتمال واکنش جزئی تا متوسط، آلیاژ یا فلز مورد نظر با احتیاط استفاده شود

C – این آلیاژ مناسب نیست

N – واکنش آلیاژ یا فلز مورد نظر با ماده شیمیایی بررسی نشده است

برای آشنایی بیشتر با خواص و مشخصه‌های کاربردی آلیاژها پیشنهاد می‌کنیم که به مطالب فنی و آرشیو مقالات وب‌سایت استیل رخ مراجعه بفرمایید.

سیال فولاد کربنی
Carbon Steel
چدن
Cast Iron
استیل آلیاژ

302 و 304

استیل آلیاژ 316 استیل آلیاژ 321 استیل آلیاژ 416 استیل آلیاژ 440C استیل آلیاژ 14-7PH برنز
Bronze
مونل
Monel®
هستلوی رده B
Hastelloy®
هستلوی رده C
Hastelloy®
تیتانیوم
Titanium
آلیاژهای بر پایه کبالت
Cobalt Alloy 6
Acetaldehyde
استالدهید یا اتانال، C2H4O
A A A A A A A A A A N A N N
Acetic Acid, Air Free
استیک اسید بدون هوا، CH3COOH
C C B B A C C B B B A A A A
Acetic Acid, Aerated
استیک اسید هوادهی شده، CH3COOH
C C A A A C C B A A A A A A
Acetic Acid Vapors
بخار استیک اسید، CH3COOH
C C A A A C C B B B N A A A
Acetone
استون، C3H6O
A A A A A A A A A A A A A A
Acetylene
استیلن، C2H2
A A A A N A A A N A A A N A
Alcohols
انواع الکل
A A A A A A A A A A A A A A
Aluminum Sulfate
آلومینیوم سولفات، Al2(SO4)3
C C A A B C C N B B A A A N
Ammonia
آمونیاک، NH3
A A A A A A A N C A A A A A
Ammonium Chloride
آمونیوم کلراید، NH4Cl
C C B B B C C N B B A A A B
Ammonium Nitrate
آمونیم نیترات، NH4NO3
A C A A B C B N C C A A A A
Ammonium Phosphate (Mono Basic)
آمونیوم فسفات، PO4(NH4)3
C C A A N B B N B B A A A A
Ammonium Sulfate
سولفات آمونیوم، (NH4)2SO4
C C B A C C C N B A A A A A
Ammonium Sulfite
آمونیوم سولفیت، NH4SO3
C C A A N B B N C C N A A A
Aniline
آنیلین، C6H5NH2
C C A A N C C N C B A A A A
Asphalt
قیر یا آسفالت
A A A A A A A A A A A A N A
Beer
ماءالشعیر یا آبجو
B B A A A B B A B A A A A A
Benzene (Benzol)
بنزن یا بنزول، C6H6
A A A A A A A A A A A A A A
Benzoic Acid
بنزوئیک اسید، C7H6O2
C C A A A A A A A A N A A N
Boric Acid
بوریک اسید، H3BO3
C C A A C B B N A A A A A A
Butane
بوتان، C4H10
A A A A A A A A A A A A N A
Calcium Chloride (Alkaline)
کلسیم کلرید، CaCl2
B B C B A C C N C A A A A N
Calcium Hypochlorite
کلسیم هیپوکلریت، Ca(ClO)2
C C B B N C C N B B C A A N
Carbolic Acid
کربنیک اسید یا فنول یا اسید فنیک
B B A A N N N N A A A A A A
Carbon Dioxide, Dry
کربن دی‌اکسید یا دی‌اکسید کربن خشک، CO2
A A A A A A A A A A A A A A
Carbon Dioxide, Wet
کربن دی‌اکسید یا دی‌اکسید کربن مرطوب CO2
C C A A A A A A B A A A A A
Carbon Disulfide
کربن دی‌سولفید، CS2
A A A A N B B N C B A A A A
Carbon Tetrachloride
کربن تتراکلرید، CCl4
B B B B N C A N A A B A A N
Carbonic Acid
کربنیک اسید، H2CO3
C C B B N A A A B A A A N N
Chlorine Gas, Dry
گاز کلر خشک، Cl2
A A B B N C C C B A A A C B
Chlorine Gas, Wet
گاز کلر مرطوب، Cl2
C C C C B C C C C C C B A B
Chlorine, Liquid
کلر مایع، Cl2
C C C C B C C C B C C A C B
Chromic Acid
اسید کرومیک، H2CrO4
C C C B C C C C C A C A A B
Citric Acid
اسید سیتریک یا جوهر لیمو، C6H8O7
N C B A C B B B A B A A A N
Coke Oven Gas
گاز ذغال سنگ يا گاز کوره ذغالي
A A A A A A A A B B A A A A
Copper Sulfate
سولفات مس یا کات کبود، CuSO4
C C B B N A A A B C N A A N
Cottonseed Oil
روغن پنبه‌دانه
A A A A A A A A A A A A A A
Creosote
کرئوزوت
A A A A A A A A C A A A N A
Ethane
اتان، C2H6
A A A A A A A A A A A A A A
Ether
اتر، C4H10O
B B A A A A A A A A A A A A
Ethyl Chloride
اتیل کلراید یا کلرواتان، C2H5Cl
C C A A N B B N A A A A A A
Ethylene
اتیلن، C2H4
A A A A A A A A A A A A A A
Ethylene Glycol
اتیلن گلیکول، C2H6O2
A A A A A A A A A A N N N A
Ferric Chloride
کلرید فریک یا کلرید آهن، FeCl3
C C C C C C C N C C C B A B
Formaldehyde
فرمالدهید یا متانال ، CH2O
B B A A A A A A A A A A A A
Formic Acid
اسید فرمیک یا جوهر مورچه یا اسید متانوئیک، CH2O2
N C B B C C C B A A A A C B
Freon, Wet
دی‌کلرودی‌فلوئورومتان یا گاز فریون
B B B A N N N N A A A A A A
Freon, Dry
دی‌کلرودی‌فلوئورومتان یا گاز فریون خشک
B B A A N N N N A A A A A A
Furfural
فورفورال ، C5H4O2
A A A A N B B N A A A A A A
Gasoline, Refine
بنزین
A A A A A A A A A A A A A A
Glucose
گلوکز ، C6H12O6
A A A A A A A A A A A A A A
Hydrochloric Acid, Aerated
هیدروکلریک اسید هوادهی شده، HCl
C C C C B C C C C C A B C B
Hydrochloric Acid, Air free
هیدروکلریک اسید بدون هوا، HCl
C C C C B C C C C C A B C B
Hydrofluoric Acid, Aerated
هیدروفلوریک اسید هوادهی شده، HF
B C C B C C C C C C A A C B
Hydrofluoric Acid, Air free
هیدروفلوریک اسید بدون هوا، HF
A C C B C C C N C A A A C N
Hydrogen
هیدروژن، H
A A A A A A A A A A A A A A
Hydrogen Peroxide
آب اکسیژنه یا هیدروژن پراکسید، H2O2
N A A A A B B N C A B B A N
Hydrogen Sulfide, Liquid
سولفید هیدروژن مایع، H2S
C C A A N C C N C C A A A A
Magnesium Hydroxide
منیزیم هیدروکسید یا شیر منیزیم، Mg(OH)2
A A A A N A A N B A A A A A
Mercury
جیوه، Hg
A A A A N A A B C B A A A A
Methanol
متانول، CH3OH
A A A A A A B A A A A A A A
Methyl Ethyl Ketone
متیل اتیل کتون یا بوتانون یا متیل استون، C4H8O
A A A A A A A A A A A A N A
Milk
شیر
C C A A A C C C A A A A A A
Natural Gas
گاز طبيعي
A A A A A A A A A A A A A A
Nitric Acid
نیتریک اسید، HNO3
C C A B B C C B C C C A A C
Oleic Acid
اسید اولئیک، C18H34O2
C C A A A A A N B A A A A A
Oxalic Acid
اگزالیک اسید، C2H2O4
C C B B B B B N B B A A B B
Oxygen
اکسیژن، O2
A A A A A A A A A A A A A A
Petroleum Oils, Refined
فراورده‌های نفتی پالایش
A A A A A A A A A A A A A A
Phosphoric Acid, Aerated
اسید فسفریک هوادهی شده، H3PO4
C C A A B C C N C C A A B A
Phosphoric Acid, Air Free
اسید فسفریک بدون هوا H3PO4
C C A A N C C N C B A A B A
Phosphoric Acid Vapors
بخار اسید فسفریک، H3PO4
C C A A N C C N C C A N B C
Picric Acid
پیکریک اسید، C6H3N3O7
C C A A N B B N C C A A N N
Potassium Chloride
کلرید پتاسیم، KCl
B B B B B C C N B B A A A N
Potassium Hydroxide
هیدروکسید پتاسیم، KOH
B B A A A B B N B A A A A N
Propane
پروپان، C3H8
A A B A N A A A A A A A A A
Rosin
کلوفن یا کالیفون یا رُزین
B B A A A A A A A A A A N A
Silver Nitrate
نیترات نقره، AgNO3
C C A A N B B N C C A A A B
Sodium Acetate
سدیم استات، C2H3NaO2
A A C A A A A A A A A A A A
Sodium Carbonate
کربنات سدیم یا سودا، Na2CO3
A A A A A B B A A A A A A A
Sodium Chloride
سدیم کلرید یا نمک خوراکی، NaCl
C C B B B B B B A A A A A A
Sodium Chromate
سدیم کرومات، Na2CrO4
A A A A A A A A A A A A A A
Sodium Hydroxide
سدیم هیدروکسید یا سود سوزآور، NAOH
A A A A A B B A C A A A A A
Sodium Hypochlorite
هیپوکلریت سدیم یا مایع سفید کننده، وایتکس یا آب ژاول، NaClO
C C C C C C C N B-C B-C C A A N
Sodium Thiosulfate
سدیم تیوسولفات یا سولفات سدیم، Na2S2O3
C C A A N B B N C C A A A N
Stannous Chloride
کلرید قلع، SnCl2
B B C A N C C N C B A A A N
Stearic Acid
اسید استئاریک، C18H36O2
A C A A N B B N B B A A A B
Sulfate Liquor (Black)
سولفات لیکور
A A A A N N N N C A A A A A
Sulfur
گوگرد یا سولفور، S
A A A A A A A A C A A A A A
Sulfur Dioxide, Dry
دی اکسید گوگرد خشک، SO2
A A A A N B B N A A B A A A
Sulfur Trioxide, Dry
تری اکسید گوگرد خشک، SO3
A A A A N B B N A A B A A A
Sufuric Acid (Aerated)
سولفوریک اسید یا جوهر گوگرد هوادهی شده، H2SO4
C C C C C C C C C C A A B B
Sufuric Acid (Air Free)
سولفوریک اسید یا جوهر گوگرد بدون هوا، H2SO4
C C C C C C C C B B A A B B
Sulfurous Acid
سولفورو اسید، H2SO3
C C B B C C C N C C A A A B
Tar
قطران
A A A A A A A A A A A A A A
Trichloroethylene
تری کلرواتیلن، C2HCL3
B B B A B B B N A A A A A A
Turpentine
تربانتین
B B A A A A A A B B A A A A
Vinegar
سرکه
C C A A N C C A A A A A N A
Water, Boiler Feed
آب بویلر
B C A A A B A A A A A A A A
Water, Distilled
آب مقطر
A A A A A B B N A A A A A A
Water, Sea
آب دریا
B B B B B C C A A A A A A A
Whiskey and Wines
نوشیدنی‌های الکلی
C C A A A C C N B B A A A A
Zinc Chloride
کلرید روی، ZnCl2
C C C C C C C N C C A A A B
Zinc Sulfate
سولفات روی، ZnSO4
C C A A C B B N A A A A A A

A – توصیه شده و کاملاً مناسب        B – واکنش جزئی تا متوسط، با احتیاط استفاده شود          C – نامناسب      N – بررسی نشده

بیشتر بخوانید :  اتصالات جوش لب به لب لوله

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید